29.9.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 251/1


REGULAMENTUL (UE) 2017/1770 AL CONSILIULUI

din 28 septembrie 2017

privind măsuri restrictive având în vedere situația din Mali

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215,

având în vedere Decizia (PESC) 2017/1775 a Consiliului din 28 septembrie 2017 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Mali (1),

având în vedere propunerea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a Comisiei,

întrucât:

(1)

La data de 28 septembrie 2017, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2017/1775 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Mali și de punere în aplicare a Rezoluției Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (RCSONU) 2374 (2017). Respectivele măsuri prevăd restricții de călătorie și înghețarea fondurilor și a resurselor economice aparținând anumitor persoane desemnate de Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (denumit în continuare „Consiliul de Securitate”) sau de Comitetul pentru sancțiuni relevant al Organizației Națiunilor Unite ca fiind responsabile pentru sau complice la ori au practicat, în mod direct sau indirect, acțiuni sau politici care amenință pacea, securitatea sau stabilitatea din Mali. Respectivele persoane sunt enumerate în anexa la Decizia (PESC) 2017/1775.

(2)

Anumite măsuri prevăzute de RCSONU 2374 (2017) intră în domeniul de aplicare al Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și, prin urmare, este necesară o acțiune de reglementare la nivelul Uniunii pentru punerea lor în aplicare, în special pentru a asigura aplicarea lor uniformă de către operatorii economici din toate statele membre.

(3)

Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile consacrate în special în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și, mai ales, dreptul la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil, precum și dreptul la protecția datelor cu caracter personal. Prezentul regulament ar trebui aplicat în conformitate cu aceste drepturi.

(4)

Competența de a modifica listele din anexa I la prezentul regulament ar trebui să fie exercitată de Consiliu, având în vedere amenințarea specifică la adresa păcii și securității internaționale în regiune prezentată de situația din Mali și pentru a asigura coerența cu procesul de modificare și revizuire a anexei la Decizia (PESC) 2017/1775.

(5)

Pentru punerea în aplicare a prezentului regulament și în vederea asigurării unui nivel maxim de securitate juridică în cadrul Uniunii, ar trebui ca numele și alte date relevante privind persoanele fizice și juridice, entitățile și organismele ale căror fonduri și resurse economice trebuie înghețate în conformitate cu prezentul regulament să fie făcute publice. Orice prelucrare a datelor cu caracter personal ar trebui să fie conformă cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (2) și cu Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3).

(6)

Statele membre ar trebui să stabilească sancțiunile aplicabile în cazul nerespectării prezentului regulament. Sancțiunile prevăzute ar trebui să fie proporționale, eficace și cu efect de descurajare,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(a)

„cerere” înseamnă orice cerere, contencioasă sau necontencioasă, introdusă anterior sau ulterior datei intrării în vigoare a prezentului regulament în temeiul unui contract sau al unei tranzacții, ori în legătură cu un contract sau cu o tranzacție, și include, în special:

(i)

o cerere de executare a oricărei obligații care rezultă dintr-un contract sau dintr-o tranzacție sau în legătură cu un contract sau cu o tranzacție;

(ii)

o cerere de prelungire sau de plată a unei obligațiuni, a unei garanții financiare sau a unei indemnizații, indiferent de forma acesteia;

(iii)

o cerere de compensare care se referă la un contract sau la o tranzacție;

(iv)

o cerere reconvențională;

(v)

o cerere de recunoaștere sau de executare, inclusiv prin procedura de exequatur, a unei hotărâri judecătorești, a unei hotărâri arbitrale sau a unei hotărâri echivalente, indiferent de locul unde a fost pronunțată;

(b)

„contract sau tranzacție” înseamnă orice tranzacție, indiferent de formă și de legislația aplicabilă, care include unul sau mai multe contracte ori obligații similare stabilite între părți identice sau între părți diferite; în acest scop, termenul „contract” include orice obligațiune, garanție sau indemnizație, în special orice garanție financiară sau indemnizație financiară, și orice credit, independent sau nu din punct de vedere juridic, precum și orice clauză conexă care rezultă din tranzacția respectivă sau are legătură cu aceasta;

(c)

„autorități competente” înseamnă autoritățile competente ale statelor membre, astfel cum sunt identificate pe site-urile internet incluse pe lista din anexa II;

(d)

„resurse economice” înseamnă activele de orice fel, corporale sau necorporale, mobiliare sau imobiliare, care nu sunt fonduri, dar pot fi utilizate pentru obținerea de fonduri, bunuri sau servicii;

(e)

„înghețarea resurselor economice” înseamnă împiedicarea utilizării resurselor economice pentru obținerea de fonduri, bunuri sau servicii în orice mod, inclusiv, dar nu exclusiv, prin vânzarea, închirierea sau ipotecarea acestora;

(f)

„înghețarea fondurilor” înseamnă o acțiune menită să împiedice orice circulație, transfer, modificare, utilizare, accesare sau tranzacționare de fonduri, în orice mod care ar avea ca rezultat orice modificare a volumului, a cuantumului, a locației, a proprietății, a posesiei, a naturii ori a destinației acestora sau orice altă modificare ce ar permite utilizarea fondurilor, inclusiv gestionarea portofoliului;

(g)

„fonduri” înseamnă activele financiare și beneficiile de orice natură, inclusiv, dar nelimitându-se la:

(i)

numerar, cecuri, creanțe în numerar, cambii, ordine de plată și alte instrumente de plată;

(ii)

depozite la instituții financiare sau la alte entități, solduri de conturi, creanțe și titluri de creanță;

(iii)

titluri de valoare negociate la nivel public și negociate la nivel privat și instrumente de datorie, inclusiv titluri și acțiuni, certificate reprezentând titluri de valoare, obligațiuni, bilete la ordin, warante, obligațiuni negarantate și contracte derivate;

(iv)

dobânzi, dividende sau alte venituri din active ori profitul provenit din active sau generat de acestea;

(v)

credite, drepturi compensatorii, garanții, garanții de bună execuție sau alte angajamente financiare;

(vi)

acreditive, conosamente, contracte de vânzare; precum și

(vii)

documente care atestă deținerea de cote-părți dintr-un fond sau din resurse financiare;

(h)

„Comitetul pentru sancțiuni” înseamnă comitetul din cadrul Consiliului de Securitate care a fost constituit în temeiul punctului 9 din Rezoluția Consiliului de Securitate RCSONU 2374 (2017) a Consiliului de Securitate al ONU;

(i)

„teritoriul Uniunii” înseamnă teritoriile statelor membre cărora li se aplică tratatul, în condițiile prevăzute de acesta, inclusiv spațiul lor aerian.

Articolul 2

(1)   Se îngheață toate fondurile și resursele economice care aparțin, se află în proprietatea sau posesia ori sunt controlate de oricare dintre persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele care figurează pe lista din anexa I.

(2)   Se interzice punerea la dispoziție, direct sau indirect, în beneficiul persoanelor fizice sau juridice, entităților sau organismelor care figurează pe lista din anexa I, de fonduri sau resurse economice.

(3)   Anexa I cuprinde persoanele fizice și juridice, entitățile și organismele, precum și persoanele și entitățile care acționează în numele sau conform instrucțiunilor acestora, ori entități deținute sau controlate de acestea, desemnate de Comitetul pentru sancțiuni ca fiind persoane fizice sau juridice, entități și organisme care:

(a)

s-au implicat în ostilități, încălcând astfel Acordul de pace și reconciliere în Mali („acordul”);

(b)

au întreprins acțiuni care împiedică sau care obstrucționează punerea în aplicare a acordului, prin întârzieri prelungite sau care amenință punerea în aplicare a acordului;

(c)

acționează pentru sau în numele sau la ordinul, sau sprijină în alt mod sau finanțează persoanele și entitățile menționate la literele (a) și (b), inclusiv prin intermediul veniturilor provenite din criminalitatea organizată, inclusiv producerea și traficul de stupefiante și de precursori ai acestora care provin din sau tranzitează Mali, a traficului de persoane și a introducerii ilegale de migranți, a contrabandei și a traficului de arme, precum și traficul cu bunuri culturale;

(d)

sunt implicate în planificarea, orchestrarea, sponsorizarea sau desfășurarea de atacuri împotriva:

(i)

diferitelor entități la care se face trimitere în acord, inclusiv la nivel local, regional și al instituțiilor de stat, a patrulelor comune și a forțelor de securitate și de apărare din Mali;

(ii)

Misiunii multidimensionale integrate a Organizației Națiunilor Unite (MINUSMA) și a forțelor de menținere a păcii ale ONU și personalului asociat, inclusiv membrii grupului de experți;

(iii)

prezențelor internaționale pentru asigurarea securității, inclusiv împotriva Force Conjointe des Etats du G5 Sahel (FC-G5S), a misiunilor Uniunii Europene și a forțelor franceze;

(e)

împiedică acordarea de asistență umanitară în Mali sau accesul la asistență umanitară ori la distribuirea acesteia în Mali;

(f)

planifică, conduc sau comit acte în Mali care încalcă dreptul internațional al drepturilor omului sau dreptul internațional umanitar, după caz, sau care constituie abuzuri sau încălcări ale drepturilor omului, inclusiv cele implicând vizarea civililor, inclusiv a femeilor și copiilor, prin comiterea de acte de violență (inclusiv omoruri, mutilări, tortură sau viol sau alte violențe sexuale), răpiri, dispariții forțate, strămutare forțată sau atacuri asupra școlilor, a spitalelor, a siturilor religioase, sau locuri în care civilii sunt în căutare de refugiu;

(g)

recurg la folosirea sau recrutarea copiilor de către grupările armate sau forțele armate, încălcând astfel dreptul internațional aplicabil, în contextul conflictului armat din Mali;

(h)

cu bună știință facilitează călătoria unei persoane care figurează pe listă, încălcând prin aceasta restricțiile de călătorie.

(4)   Anexa I cuprinde motivele includerii pe listă a persoanelor, a entităților sau organismelor în cauză.

(5)   De asemenea, anexa I cuprinde, când sunt disponibile, informațile necesare pentru identificarea persoanelor fizice sau juridice, a entităților sau organismelor în cauză. În ceea ce privește persoanele fizice, astfel de informații pot cuprinde numele, inclusiv pseudonimele, data și locul nașterii, cetățenia, numărul de pașaport și de carte de identitate, sexul, adresa (dacă este cunoscută) și funcția sau profesia. În ceea ce privește persoanele juridice, entitățile și organismele, astfel de informații pot cuprinde denumirea, locul și data înregistrării, numărul de înregistrare și sediul.

Articolul 3

(1)   Prin derogare de la articolul 2, autoritățile competente din statele membre pot autoriza, în condițiile pe care le consideră adecvate, deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate sau punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, după ce constată că fondurile sau resursele economice în cauză:

(a)

sunt necesare pentru satisfacerea nevoilor de bază ale persoanelor fizice enumerate în anexa I și ale membrilor de familie care se află în întreținerea respectivelor persoane fizice, inclusiv plăți necesare pentru achitarea unor cheltuieli legate de alimente, chirie sau rate ipotecare, medicamente și tratamente medicale, impozite, prime de asigurare și utilități publice;

(b)

sunt destinate exclusiv plății unor onorarii rezonabile sau rambursării cheltuielilor suportate în legătură cu prestarea unor servicii juridice;

(c)

sunt destinate exclusiv plății comisioanelor sau a cheltuielilor corespunzătoare păstrării sau administrării curente a fondurilor sau a resurselor economice înghețate,

cu condiția ca statul membru în cauză să fi notificat Comitetul pentru sancțiuni cu privire la această concluzie și la intenția sa de a acorda autorizația și în absența unei decizii contrare din partea Comitetului pentru sancțiuni în termen de cinci zile de la data notificării.

(2)   Prin derogare de la articolul 2, autoritățile competente ale statelor membre pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate sau punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, în condițiile pe care le consideră adecvate, cu condiția ca autoritatea competentă în cauză să fi stabilit că fondurile sau resursele economice sunt necesare pentru acoperirea unor cheltuieli extraordinare și cu condiția ca statul membru în cauză să fi notificat Comitetului pentru sancțiuni elementele stabilite, iar Comitetul pentru sancțiuni să le fi aprobat.

(3)   Prin derogare de la articolul 2, autoritățile competente ale statelor membre pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate sau punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, în condițiile pe care le consideră adecvate, cu condiția ca, în fiecare caz în parte, Comitetul pentru sancțiuni să fi stabilit că o astfel de derogare promovează obiectivul de pace și reconciliere națională în Mali și de stabilitate în regiune.

(4)   Statul membru respectiv informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație acordată în temeiul prezentului articol.

Articolul 4

(1)   Prin derogare de la articolul 2, autoritățile competente din statele membre pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

fondurile sau resursele economice în cauză fac obiectul unui privilegiu judiciar, administrativ sau arbitral, instituit înainte de data includerii pe lista din anexa I a persoanei, entității sau organismului menționat la articolul 2, sau al unei hotărâri judecătorești, administrative sau decizii arbitrale pronunțate anterior datei respective;

(b)

fondurile sau resursele economice vor fi utilizate exclusiv pentru a se da curs cererilor garantate printr-o decizie menționată la litera (a) sau a căror valabilitate este recunoscută printr-o astfel de hotărâre sau decizie, în limitele stabilite de actele cu putere de lege și normele administrative care reglementează drepturile persoanelor care formulează astfel de cereri;

(c)

hotărârea sau decizia nu este în beneficiul unei persoane fizice sau juridice, al unei entități sau al unui organism care figurează pe lista din anexa I;

(d)

recunoașterea hotărârii sau a deciziei respective nu contravine politicii publice a statului membru în cauză; precum și

(e)

statul membru a notificat Comitetului pentru sancțiuni decizia sau hotărârea.

(2)   Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia în legătură cu orice autorizație acordată în temeiul alineatului (1).

Articolul 5

(1)   Prin derogare de la dispozițiile articolului 2, în cazul în care o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism inclus pe lista din anexa I trebuie să efectueze o plată în baza unui contract ori a unui acord încheiat de persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul în cauză sau în baza unei obligații care a apărut în sarcina acestora, înainte de data la care persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul respectiv a fost inclus pe lista din anexa I, autoritățile competente ale statelor membre pot autoriza, în condițiile pe care le consideră adecvate, deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate, cu condiția ca autoritatea competentă în cauză să fi stabilit că:

(a)

fondurile sau resursele economice sunt utilizate pentru efectuarea unei plăți de către o persoană fizică sau juridică, entitate sau organism care figurează pe lista din anexa I;

(b)

plata nu încalcă dispozițiile articolului 2 alineatul (2); și

(c)

statul membru în cauză a notificat Comitetului pentru sancțiuni intenția sa de a acorda o autorizație cu 10 zile lucrătoare înainte.

(2)   Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia în legătură cu orice autorizație acordată în temeiul alineatului (1).

Articolul 6

(1)   Articolul 2 alineatul (2) nu împiedică creditarea conturilor înghețate de către instituțiile financiare sau de credit care primesc fonduri transferate de terți în contul persoanei fizice sau juridice, al entității sau al organismului inclus pe listă, cu condiția ca toate aceste sume care sunt transferate în conturile respective să fie, de asemenea, înghețate. Instituția financiară sau de credit informează imediat autoritatea competentă relevantă cu privire la orice astfel de tranzacție.

(2)   Articolul 2 alineatul (2) nu se aplică sumelor transferate în conturile înghețate care reprezintă:

(a)

dobânzi sau alte venituri generate de conturile respective; sau

(b)

plăți datorate în baza unor contracte, acorduri sau obligații care au fost încheiate sau care au apărut înainte de data la care persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul menționat la articolul 2 a fost inclus pe lista din anexa I,

cu condiția ca aceste dobânzi, alte venituri și plăți să fie înghețate în conformitate cu articolul 2.

Articolul 7

(1)   Fără a se aduce atingere normelor aplicabile în materie de raportare, confidențialitate și secret profesional, persoanele fizice și juridice, entitățile și organismele:

(a)

furnizează de îndată autorității competente a statului membru în care își au reședința sau sediul orice informații care ar facilita respectarea prezentului regulament, cum ar fi informațiile cu privire la conturile și sumele înghețate în conformitate cu articolul 2, și transmit aceste informații Comisiei, direct sau prin intermediul statului membru; precum și

(b)

cooperează cu autoritatea competentă cu privire la orice verificare a acestor informații.

(2)   Orice informații suplimentare primite direct de Comisie se comunică statelor membre.

(3)   Orice informații furnizate sau primite în conformitate cu prezentul articol se utilizează exclusiv în scopul pentru care au fost furnizate sau primite.

Articolul 8

Este interzisă participarea în cunoștință de cauză și deliberată la activități care au drept scop sau efect eludarea măsurilor menționate la articolul 2.

Articolul 9

(1)   Înghețarea fondurilor și a resurselor economice sau refuzul de a pune la dispoziție aceste fonduri sau resurse economice efectuat cu bună-credință, pe motiv că o astfel de acțiune este conformă cu dispozițiile prezentului regulament, nu angajează în niciun fel răspunderea persoanei fizice sau juridice, a entității sau a organismului care o efectuează ori a personalului de conducere sau a angajaților acestora, cu excepția cazului în care se dovedește că fondurile și resursele economice în cauză au fost înghețate sau reținute din neglijență.

(2)   Acțiunile întreprinse de persoane fizice sau juridice, de entități sau de organisme nu angajează în niciun fel răspunderea acestora în cazul în care nu au știut și nu au avut niciun motiv întemeiat să suspecteze că acțiunile lor ar încălca măsurile prevăzute în prezentul regulament.

Articolul 10

(1)   Nu se dă curs niciunei cereri în legătură cu orice contract sau tranzacție a cărei executare a fost afectată, în mod direct sau indirect, în totalitate sau parțial, de măsurile impuse în temeiul prezentului regulament, inclusiv cererilor de despăgubire sau oricărei alte cereri de acest tip, cum ar fi cererile de compensare sau cele de chemare în garanție, mai ales cererilor de prelungire sau de plată a unei obligațiuni, a unei garanții sau a unei indemnizații, în special a unei garanții financiare sau a unei indemnizații financiare, indiferent de formă, în cazul în care sunt formulate de:

(a)

persoanele fizice sau juridice, entitățile și organismele desemnate, care figurează pe lista din anexa I;

(b)

orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism care acționează prin intermediul sau în numele uneia dintre persoanele, entitățile sau organismele menționate la litera (a).

(2)   În cadrul oricărei proceduri menite să dea curs unei cereri, sarcina de a dovedi că satisfacerea cererii nu este interzisă în temeiul alineatului (1) incumbă persoanei fizice sau juridice, entității sau organismului care urmărește să se dea curs respectivei cereri.

(3)   Prezentul articol nu aduce atingere dreptului persoanelor fizice sau juridice, al entităților și al organismelor menționate la alineatul (1) la controlul jurisdicțional al legalității neexecutării obligațiilor contractuale în conformitate cu prezentul regulament.

Articolul 11

(1)   Comisia și statele membre se informează reciproc cu privire la măsurile luate în temeiul prezentului regulament și fac schimb de orice alte informații relevante de care dispun în legătură cu prezentul regulament, în special informații:

(a)

cu privire la fondurile înghețate în temeiul articolului 2 și la autorizările acordate în temeiul articolelor 3, 4 și 5;

(b)

cu privire la problemele legate de încălcări și de executare și la hotărârile pronunțate de instanțele naționale.

(2)   Statele membre se informează reciproc și informează Comisia imediat cu privire la orice alte informații relevante de care dispun care ar putea afecta punerea în aplicare efectivă a prezentului regulament.

Articolul 12

(1)   În cazul în care Consiliul de Securitate sau Comitetul pentru sancțiuni include pe listă o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism, Consiliul include persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul respectiv în anexa I.

(2)   Consiliul comunică decizia sa, inclusiv motivele includerii pe listă, persoanei fizice sau juridice, entității sau organismului menționat la alineatul (1), fie direct, dacă adresa este cunoscută, fie prin publicarea unui aviz, oferind persoanei fizice sau juridice, entității sau organismului respectiv posibilitatea de a formula observații.

(3)   În cazul în care se transmit observații sau se prezintă dovezi semnificative noi, Consiliul își reexaminează decizia și informează în consecință persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul menționat la alineatul (1).

(4)   În cazul în care Organizația Națiunilor Unite decide să elimine de pe listă o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism sau să modifice datele de identificare ale unei persoane fizice sau juridice, ale unei entități sau unui organism inclus pe listă, Consiliul modifică anexa I în mod corespunzător.

(5)   Comisia este împuternicită:să modifice anexa II pe baza informațiilor furnizate de statele membre.

Articolul 13

(1)   Statele membre stabilesc normele privind sancțiunile aplicabile în cazul nerespectării prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a acestora. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficace, proporționale și cu efect de descurajare.

(2)   După intrarea în vigoare a prezentului regulament, statele membre notifică fără întârziere aceste norme Comisiei, precum și toate modificările ulterioare aduse acestora.

Articolul 14

(1)   Statele membre desemnează autoritățile competente menționate în prezentul regulament și le indică pe site-urile internet enumerate în anexa II. Comisiei i se notifică de către statele membre orice modificare a adreselor site-urilor lor internet enumerate în anexa II.

(2)   După intrarea în vigoare a prezentului regulament, statele membre notifică fără întârziere Comisiei autoritățile lor competente, inclusiv datele de contact ale acestora, precum și orice modificări ulterioare aduse în privința acestora.

(3)   În cazul în care prezentul regulament prevede o obligație de a notifica, a informa sau a comunica în alt mod cu Comisia, adresa și celelalte date de contact care trebuie utilizate în vederea acestei comunicări sunt cele indicate în anexa II.

Articolul 15

Prezentul regulament se aplică:

(a)

pe teritoriul Uniunii, inclusiv în spațiul său aerian;

(b)

la bordul oricărei aeronave sau al oricărei nave aflate sub jurisdicția unui stat membru;

(c)

oricărei persoane, aflate pe teritoriul sau în afara teritoriului Uniunii, care este cetățean al unui stat membru;

(d)

oricărei persoane juridice, oricărei entități sau oricărui organism aflat pe teritoriul sau în afara teritoriului Uniunii care este înregistrat sau constituit în temeiul legislației unui stat membru;

(e)

oricărei persoane juridice, oricărei entități sau oricărui organism, în legătură cu orice activitate desfășurată integral sau parțial în cadrul Uniunii.

Articolul 16

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 28 septembrie 2017.

Pentru Consiliu

Președintele

M. MAASIKAS


(1)  A se vedea pagina 23 din prezentul Jurnal Oficial.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).

(3)  Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (JO L 281, 23.11.1995, p. 31).


ANEXA I

Lista persoanelor fizice sau juridice, entităților sau organismelor menționate la articolul 2


ANEXA II

Site-urile internet care conțin informații privind autoritățile competente, precum și adresa pentru notificarea Comisiei Europene

BELGIA

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

REPUBLICA CEHĂ

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANEMARCA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

GERMANIA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRECIA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANIA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANȚA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CROAȚIA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPRU

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNGARIA

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

MALTA

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

ȚĂRILE DE JOS

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALIA

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROMÂNIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVACIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SUEDIA

http://www.ud.se/sanktioner

REGATUL UNIT

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adresa pentru notificările adresate Comisiei Europene:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 07/99

1049 Brussels

BELGIUM

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu