16.9.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 238/42


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/1571 AL COMISIEI

din 15 septembrie 2017

de modificare pentru a 277-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu organizațiile ISIL (Da'esh) și Al-Qaida

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu organizațiile ISIL (Da'esh) și Al-Qaida (1), în special articolul 7 alineatul (1) litera (a) și articolul 7a alineatul (5),

întrucât:

(1)

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 conține lista persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice în temeiul regulamentului menționat.

(2)

La 12 septembrie 2017, Comitetul pentru sancțiuni al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a hotărât să elimine numele unei persoane fizice de pe lista persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice. Prin urmare, anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 15 septembrie 2017.

Pentru Comisie,

Pentru Președinte,

Șeful Serviciului Instrumente de Politică Externă


(1)  JO L 139, 29.5.2002, p. 9.


ANEXĂ

În anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului, la rubrica „Persoane fizice” se elimină următoarea mențiune:

„Zulkifli Abdul Hir [alias (a) Musa Abdul Hir, (b) Muslimin Abdulmotalib, (c) Salim Alombra, (d) Armand Escalante, (e) Normina Hashim, (f) Henri Lawi, (g) Hendri Lawi, (h) Norhana Mohamad, (i) Omar Salem (j) Ahmad Shobirin, (k) Bin Abdul Hir Zulkifli, (l) Abdulhir Bin Hir, (m) Hassan, (n) Hogalu, (o) Hugalu, (p) Lagu, (q) Marwan (este cunoscut îndeosebi sub acest nume)]. Adresă: (a) Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malaysia (adresa precedentă), (b) Maguindanao, Filipine (din ianuarie 2015). Data nașterii: (a) 5.1.1966, (b) 5.10.1966. Locul nașterii: Muar Johor, Malaysia. Cetățenia: malaysiană. Pașaport nr.: (a) A 11263265, (b) număr național de identificare: 660105-01-5297, (c) permis de conducere cu numărul D2161572, eliberat în California, SUA. Alte informații: (a) Court for the Northern District of California, SUA, a emis un mandat de arestare pe numele său la 1 august 2007; (b) s-a confirmat că a decedat în Maguindanao, Filipine, în ianuarie 2015; (c) numele mamei este Minah Binto Aogist Abd Aziz. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.9.2003.”