14.9.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 236/14


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2017/1542 AL COMISIEI

din 8 iunie 2017

de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/35 în ceea ce privește calcularea cerințelor de capital reglementat pentru anumite categorii de active deținute de societățile de asigurare și reasigurare (societăți de infrastructură)

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) (1), în special articolul 50 alineatul (1) litera (a) și articolul 111 alineatul (1) literele (b), (c) și (m),

întrucât:

(1)

Planul de investiții pentru Europa pune accentul pe eliminarea obstacolelor din calea investițiilor, asigurarea vizibilității proiectelor de investiții, furnizarea de asistență tehnică pentru astfel de proiecte și utilizarea mai eficientă a resurselor financiare existente și a celor noi. În special, al treilea pilon al Planului de investiții se bazează pe eliminarea barierelor din calea investițiilor și asigurarea unor reglementări mai previzibile pentru a menține Europa atractivă pentru investiții.

(2)

Unul dintre obiectivele uniunii piețelor de capital îl reprezintă mobilizarea capitalului în Europa și direcționarea acestuia, printre altele, către proiecte de infrastructură care necesită finanțare pentru dezvoltare economică și creare de locuri de muncă. Societățile de asigurare, în special societățile de asigurare de viață, sunt printre cei mai mari investitori instituționali din Europa, având capacitatea de a furniza finanțare atât prin titluri de capital, cât și prin titluri de datorie pentru proiecte de infrastructură pe termen lung.

(3)

În data de 2 aprilie 2016 a intrat în vigoare Regulamentul delegat (UE) 2016/467 (2) de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/35 al Comisiei (3), care a stabilit o clasă distinctă de active pentru proiectele de infrastructură în scopul calibrării de risc.

(4)

Comisia a solicitat și a primit un nou aviz tehnic din partea Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) în ceea ce privește criteriile și calibrarea noii clase de active pentru societăți de infrastructură. De asemenea, avizul tehnic a recomandat anumite modificări ale criteriilor pentru investițiile în proiecte de infrastructură eligibile, prevăzute de Regulamentul delegat (UE) 2016/467.

(5)

Pentru a acoperi situațiile de finanțare de proiecte structurate care implică mai multe entități juridice ale unui grup de întreprinderi, definiția entității de proiecte de infrastructură ar trebui înlocuită și extinsă pentru a acoperi atât entitățile individuale, cât și grupurile de întreprinderi. Pentru a include și entitățile ale căror venituri provin într-o proporție semnificativă din activități legate de infrastructură, formularea criteriilor referitoare la venituri ar trebui să fie modificată. Pentru a evalua sursele de venit ale unei entități de infrastructură ar trebui să se utilizeze datele celui mai recent exercițiu financiar, dacă sunt disponibile, sau o propunere de finanțare, cum ar fi prospectul de emisiune a obligațiunilor sau proiecțiile financiare dintr-o cerere de împrumut. Definiția activelor de infrastructură ar trebui să includă activele corporale astfel încât entitățile de infrastructură relevante să poată fi eligibile.

(6)

Pentru a se evita excluderea totală a entităților de infrastructură care nu sunt în măsură să furnizeze garanții creditorilor pentru toate activele din motive juridice sau de proprietate, ar trebui să se prevadă mecanisme care să permită alte modalități de garantare în favoarea achizitorilor titlurilor de datorie.

(7)

Având în vedere situațiile în care prevederile legale naționale nu permit constituirea de garanții înainte de intrarea în incapacitate de plată, cerința de a constitui drept garanție capitalul propriu în favoarea achizitorilor titlurilor de datorie ar trebui să fie inclusă în celelalte modalități de garantare.

(8)

În cazul în care consimțământul achizitorilor titlurilor de datorie este prevăzut implicit în termenii documentului relevant, cum ar fi limita maximă a gradului de îndatorare, emisiunea de noi titluri de datorie de către o entitate sau un grup de întreprinderi de infrastructură existent ar trebui să fie permisă pentru investițiile în infrastructură eligibile.

(9)

Calibrările din Regulamentul delegat (UE) 2015/35 ar trebui să fie proporționale cu riscul inerent.

(10)

În baza recomandării din avizul tehnic al EIOPA de a se modifica regimul aplicat în prezent investițiilor în proiecte de infrastructură eligibile, dispozițiile existente referitoare la proiectele de infrastructură ar trebui să fie modificate.

(11)

Avizul tehnic al EIOPA și elementele justificative suplimentare confirmă faptul că investițiile în societăți de infrastructură eligibile pot fi mai sigure decât investițiile care nu sunt legate de infrastructură. Regulamentul delegat (UE) 2015/35 ar trebui modificat pentru a include noile calibrări de risc pentru investițiile în titluri de datorie ale societăților de infrastructură eligibile, astfel încât să se facă diferența între aceste investiții și investițiile care nu sunt legate de infrastructură.

(12)

Prin definiții și criterii de eligibilitate adecvate ar trebui să se asigure faptul că societățile de asigurare au practici de investire prudente. Definițiile și criteriile respective ar trebui să garanteze faptul că numai investițiile cu grad mai ridicat de siguranță beneficiază de calibrări mai scăzute.

(13)

Diversificarea surselor de venituri poate să nu fie întotdeauna posibilă pentru entitățile de infrastructură care furnizează servicii sau active de infrastructură de importanță majoră altor firme de infrastructură. În aceste situații, ar trebui să fie permise contractele de tip take-or-pay în vederea evaluării previzibilității veniturilor.

(14)

În testele de stres efectuate în cadrul managementul riscului de investiții ar trebui să se ia în considerare riscurile aferente activităților care nu sunt legate de infrastructură. Cu toate acestea, pentru a se efectua o evaluare prudentă a riscului de investiții, veniturile aferente activităților menționate ar trebui să nu fie avute în vedere la evaluarea capacității de respectare a obligațiilor financiare.

(15)

În urma introducerii noii clase de active eligibile privind societățile de infrastructură ar trebui să se modifice în consecință și alte dispoziții ale Regulamentului delegat (UE) 2015/35, cum ar fi cele referitoare la formula pentru cerința de capital de solvabilitate și la evaluarea complexă, care sunt esențiale pentru adoptarea de decizii de investire prudente de către societățile de asigurare.

(16)

Prin urmare, Regulamentul delegat (UE) 2015/35 ar trebui să fie modificat în consecință.

(17)

Pentru a permite imediat efectuarea de investiții în această clasă de active de infrastructură pe termen lung, este important ca prezentul regulament să intre în vigoare cât mai curând posibil și anume, în ziua următoare publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul delegat (UE) 2015/35 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1, punctele 55a și 55b se înlocuiesc cu următorul text:

„55a.

«active de infrastructură» înseamnă active corporale, structuri sau echipamente, sisteme și rețele care furnizează sau sprijină furnizarea de servicii publice esențiale;

55b.

«entitate de infrastructură» înseamnă o entitate sau un grup de întreprinderi care, în cel mai recent exercițiu financiar al entității sau grupului în cauză pentru care sunt disponibile date sau conform unei propuneri de finanțare, înregistrează marea majoritate a veniturilor din deținerea, finanțarea, dezvoltarea sau exploatarea activelor de infrastructură;”.

2.

La articolul 164a, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   În sensul prezentului regulament, investițiile în infrastructură eligibile includ investițiile într-o entitate de infrastructură care îndeplinește următoarele criterii:

(a)

fluxurile de numerar generate de activele de infrastructură permit respectarea tuturor obligațiilor financiare în condiții de stres susținut care sunt relevante pentru riscurile asociate proiectului;

(b)

fluxurile de numerar pe care le generează entitatea de infrastructură pentru achizitorii titlurilor de datorie și investitorii în acțiuni sunt previzibile;

(c)

activele de infrastructură și entitatea de infrastructură sunt reglementate de un cadru contractual sau legal care le oferă achizitorilor titlurilor de datorie și investitorilor în acțiuni un înalt grad de protecție, inclusiv:

(a)

cadrul contractual include dispoziții care să îi protejeze în mod eficient pe achizitorii titlurilor de datorie și pe investitorii în acțiuni împotriva pierderilor rezultate în urma rezilierii proiectului de către partea care acceptă să cumpere bunurile sau serviciile furnizate de către proiectul de infrastructură, cu excepția cazului în care este îndeplinită una dintre următoarele condiții:

(i)

veniturile entității de infrastructură provin din plăți efectuate de un număr mare de utilizatori; sau

(ii)

veniturile fac obiectul unei reglementări privind rata de rentabilitate;

(b)

entitatea de infrastructură are suficiente fonduri de rezervă sau alte acorduri financiare pentru a face față situațiilor neprevăzute și a asigura cerințele de capital aferente proiectului.

În cazul în care investițiile sunt în obligațiuni sau împrumuturi, acest cadru contractual cuprinde și următoarele elemente:

(i)

achizitorii titlurilor de datorie dispun de garanții sau sunt beneficiari ai unor garanții, în măsura în care legislația aplicabilă permite acest lucru, pentru toate activele și contractele necesare executării proiectului;

(ii)

utilizarea fluxurilor de numerar nete din activități de exploatare, după efectuarea plăților obligatorii din proiect în alte scopuri decât respectarea obligațiilor față de achizitorii titlurilor de datorie este restricționată;

(iii)

restricțiile privind activitățile care ar putea fi în detrimentul achizitorilor titlurilor de datorie, inclusiv obligația de a nu emite noi titluri de datorie fără consimțământul achizitorilor titlurilor de datorie existenți în forma convenită cu aceștia, cu excepția cazului în care noua emisiune de titluri de datorie este permisă în conformitate cu documentația aferentă titlurilor de datorie existente.

În pofida punctului (i) de la al doilea paragraf, pentru investițiile în obligațiuni sau împrumuturi, în cazul în care entitățile pot demonstra că garantarea tuturor activelor și contractelor nu este esențială pentru ca achizitorii titlurilor de datorie să își protejeze în mod eficace sau să își recupereze cea mai mare parte a investiției lor, pot fi utilizate alte mecanisme de garantare. În acest caz, celelalte mecanisme de garantare menționate trebuie să includă cel puțin unul dintre următoarele elemente:

(i)

constituirea drept garanție a unor acțiuni;

(ii)

dreptul de a interveni;

(iii)

constituirea unui drept de retenție asupra unor conturi bancare;

(iv)

controlul asupra fluxurilor de numerar;

(v)

prevederi referitoare la atribuirea contractelor;

(d)

în cazul în care investițiile sunt în obligațiuni sau împrumuturi, societatea de asigurare sau de reasigurare poate demonstra supraveghetorului că este capabilă să păstreze investiția până la scadență;

(e)

în cazul în care investițiile sunt în obligațiuni sau împrumuturi pentru care nu este disponibilă o evaluare a creditului efectuată de o ECAI desemnată, instrumentul de investiții sau alte instrumente pari passu sunt de rang prioritar față de toate creanțele, cu excepția creanțelor de natură statutară sau ale furnizorilor de facilități de lichiditate, ale administratorilor fiduciari și ale contrapărților instrumentelor financiare derivate;

(f)

în cazul în care investițiile sunt în acțiuni, obligațiuni sau împrumuturi pentru care nu este disponibilă o evaluare a creditului efectuată de o ECAI desemnată, sunt îndeplinite următoarele criterii:

(i)

activele de infrastructură și entitatea de infrastructură sunt situate în state care fac parte din SEE sau din OCDE;

(ii)

în cazul în care proiectul de infrastructură se află în etapa de construcție, investitorul în acțiuni sau, în cazul în care există mai mult de un investitor în acțiuni, grupul de investitori în acțiuni, considerați împreună, îndeplinește următoarele criterii:

investitorii în acțiuni au un istoric de monitorizare cu succes a proiectelor de infrastructură și au competență în domeniu;

investitorii în acțiuni au un risc scăzut de neplată a creanțelor sau există un risc scăzut de pierderi semnificative pentru entitatea de infrastructură în cazul nerespectării obligațiilor de plată;

investitorii în acțiuni sunt stimulați să protejeze interesele investitorilor;

(iii)

în cazul în care există riscuri de construcție, garanții pentru a asigura finalizarea proiectului respectând specificațiile, bugetul și data de finalizare convenite;

(iv)

în cazul în care riscurile de exploatare sunt semnificative, acestea sunt gestionate în mod adecvat;

(v)

entitatea de infrastructură utilizează o tehnologie și un model de proiectare testate;

(vi)

entitatea de infrastructură are o structură a capitalului care îi permite să își ramburseze datoriile;

(vii)

riscul de refinanțare pentru entitatea de infrastructură este scăzut;

(viii)

entitatea de infrastructură utilizează instrumentele financiare derivate doar în scopuri de minimizare a riscurilor.”

3.

Se introduce următorul articol 164b:

„Articolul 164b

Investiții în societăți de infrastructură eligibile

În sensul prezentului regulament, investițiile în societăți de infrastructură eligibile includ investițiile într-o entitate de infrastructură care îndeplinește următoarele criterii:

1.

marea majoritate a veniturilor entității de infrastructură este înregistrată din deținerea, finanțarea, dezvoltarea sau exploatarea activelor de infrastructură situate în state din SEE sau din OECD;

2.

veniturile generate de activele de infrastructură îndeplinesc unul dintre criteriile prevăzute la articolul 164a alineatul (2) litera (a);

3.

în cazul în care veniturile entității de infrastructură nu provin din plăți efectuate de un număr mare de utilizatori, partea care este de acord să achiziționeze bunurile sau serviciile furnizate de entitatea de infrastructură este una dintre entitățile menționate la articolul 164a alineatul (2) litera (b);

4.

veniturile sunt diversificate în ceea ce privește activitățile, localizarea sau plătitorii, cu excepția cazului în care fac obiectul unei reglementări privind rata de rentabilitate în conformitate cu articolul 164a alineatul (1) litera (c) punctul (a) punctul (ii) sau al unui contract de tip take-or-pay ori se bazează pe disponibilități;

5.

în cazul în care investițiile sunt în obligațiuni sau împrumuturi, societatea de asigurare sau reasigurare poate demonstra supraveghetorului că este capabilă să păstreze investiția până la scadență;

6.

în cazul în care pentru entitatea de infrastructură nu este disponibilă nicio evaluare a creditului efectuată de o ECAI desemnată:

(a)

societatea de infrastructură are o structură a capitalului care îi permite să își ramburseze toate datoriile, conform unor ipoteze conservatoare, bazate pe analiza indicatorilor financiari relevanți;

(b)

entitatea de infrastructură a desfășurat activități timp de cel puțin trei ani sau, în cazul unei societăți dobândite, funcționează de cel puțin trei ani;

7.

în cazul în care pentru entitatea de infrastructură este disponibilă o evaluare a creditului efectuată de o ECAI desemnată, evaluarea respectivă are nivelul de calitate a creditului între 0 și 3.”

4.

Articolul 168 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Submodulul «risc aferent devalorizării acțiunilor» menționat la articolul 105 alineatul (5) al doilea paragraf litera (b) din Directiva 2009/138/CE cuprinde un submodul de risc pentru acțiunile de tip 1, un submodul de risc pentru acțiunile de tip 2, un submodul de risc pentru acțiunile de infrastructură eligibile și un submodul de risc pentru acțiunile societăților de infrastructură eligibile.”;

(b)

se introduce următorul alineat (3b):

„(3b)   Acțiunile societăților de infrastructură eligibile cuprind investiții în acțiuni ale entităților de infrastructură care îndeplinesc criteriile prevăzute la articolul 164b.”;

(c)

alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Cerința de capital pentru riscul aferent devalorizării acțiunilor se calculează după cum urmează:

Formula

unde:

(a)

SCRequ1 reprezintă cerința de capital pentru acțiunile de tip 1;

(b)

SCRequ2 reprezintă cerința de capital pentru acțiunile de tip 2;

(c)

SCRquinf reprezintă cerința de capital pentru acțiunile de infrastructură eligibile;

(d)

SCRquinfc reprezintă cerința de capital pentru acțiunile societăților de infrastructură eligibile.”;

(d)

alineatul (6) se modifică după cum urmează:

(i)

literele (a) și (b) se înlocuiesc cu următorul text:

„(a)

acțiunile, altele decât acțiunile de infrastructură eligibile sau acțiunile societăților de infrastructură eligibile, deținute în organisme de plasament colectiv care sunt fonduri de antreprenoriat social eligibile, astfel cum sunt menționate la articolul 3 litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 346/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (*1), în cazul în care metoda transparenței prevăzută la articolul 84 din prezentul regulament poate fi aplicată tuturor expunerilor din cadrul organismului de plasament colectiv, sau unități ori acțiuni ale acestor fonduri în cazul în care metoda transparenței nu poate fi aplicată tuturor expunerilor din cadrul organismului de plasament colectiv;

(b)

acțiunile, altele decât acțiunile de infrastructură eligibile sau acțiunile societăților de infrastructură eligibile, deținute în organisme de plasament colectiv care sunt fonduri cu capital de risc eligibile, astfel cum sunt menționate la articolul 3 litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 345/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (*2), în cazul în care metoda transparenței prevăzută la articolul 84 din prezentul regulament poate fi aplicată tuturor expunerilor din cadrul organismului de plasament colectiv, sau unități ori acțiuni ale acestor fonduri în cazul în care metoda transparenței nu poate fi aplicată tuturor expunerilor din cadrul organismului de plasament colectiv;

(*1)  Regulamentul (UE) nr. 346/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind fondurile europene de antreprenoriat social (JO L 115, 25.4.2013, p. 18)."

(*2)  Regulamentul (UE) nr. 345/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind fondurile europene cu capital de risc (JO L 115, 25.4.2013, p. 1).”;"

(ii)

la litera (c), punctul (i) se înlocuiește cu următorul text:

„(i)

acțiunile, altele decât acțiunile de infrastructură eligibile sau acțiunile societăților de infrastructură eligibile, deținute în astfel de fonduri, în cazul în care metoda transparenței prevăzută la articolul 84 din prezentul regulament poate fi aplicată tuturor expunerilor din cadrul fondului de investiții alternative;”;

(iii)

litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

„(d)

acțiunile, altele decât acțiunile de infrastructură eligibile sau acțiunile societăților de infrastructură eligibile, deținute în organisme de plasament colectiv care sunt autorizate ca fonduri europene de investiții pe termen lung, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/760, în cazul în care metoda transparenței prevăzută la articolul 84 din prezentul regulament poate fi aplicată tuturor expunerilor din cadrul organismului de plasament colectiv, sau unități ori acțiuni ale acestor fonduri în cazul în care metoda transparenței nu poate fi aplicată tuturor expunerilor din cadrul organismului de plasament colectiv.”

5.

La articolul 169, se adaugă următorul alineat (4):

„(4)   Cerința de capital pentru acțiunile societăților de infrastructură eligibile menționate la articolul 168 din prezentul regulament este egală cu pierderea de fonduri proprii de bază care ar rezulta din următoarele scăderi instantanee:

(a)

o scădere instantanee egală cu 22 % a valorii investițiilor în acțiuni ale societăților de infrastructură eligibile în societăți afiliate în sensul articolului 212 alineatul (1) litera (b) și al articolului 212 alineatul (2) din Directiva 2009/138/CE, în cazul în care aceste investiții au un caracter strategic;

(b)

o scădere instantanee a valorii acțiunilor societăților de infrastructură eligibile, altele decât cele menționate la litera (a), egală cu 36 % plus 92 % din ajustarea simetrică menționată la articolul 172 din prezentul regulament.”

6.

La articolul 170, se adaugă următorul alineat (4):

„(4)   În cazul în care o societate de asigurare sau de reasigurare a primit aprobarea autorității de supraveghere pentru a aplica dispozițiile prevăzute la articolul 304 din Directiva 2009/138/CE, cerința de capital pentru acțiunile societăților de infrastructură eligibile este egală cu pierderea de fonduri proprii de bază care ar rezulta dintr-o scădere instantanee:

(a)

egală cu 22 % a valorii acțiunilor societăților de infrastructură eligibile corespunzătoare activității menționate la articolul 304 alineatul (1) litera (b) punctul (i) din Directiva 2009/138/CE;

(b)

egală cu 22 % a valorii investițiilor în acțiuni ale societăților de infrastructură eligibile în societăți afiliate în sensul articolului 212 alineatul (1) litera (b) și al articolului 212 alineatul (2) din Directiva 2009/138/CE, în cazul în care aceste investiții au un caracter strategic;

(c)

a valorii acțiunilor societăților de infrastructură eligibile, altele decât cele menționate la literele (a) și (b), egală cu 36 % plus 92 % din ajustarea simetrică menționată la articolul 172 din prezentul regulament.”

7.

La articolul 171, teza introductivă se înlocuiește cu următoarea teză:

„În sensul articolului 169 alineatul (1) litera (a), al articolului 169 alineatul (2) litera (a), al articolului 169 alineatul (3) litera (a), articolului 169 alineatul (4) litera (a), al articolului 170 alineatul (1) litera (b), al articolului 170 alineatul (2) litera (b), al articolului 170 alineatul (3) litera (b) și al articolului 170 alineatul (4) litera (b), investițiile în acțiuni cu caracter strategic înseamnă investiții în acțiuni pentru care societatea de asigurare sau de reasigurare participativă demonstrează că:”.

8.

La articolul 180, se adaugă următoarele alineate (14), (15) și (16):

„(14)   Expunerilor sub formă de obligațiuni și împrumuturi care îndeplinesc criteriile prevăzute la alineatul (15) li se atribuie un factor de risc stressi în funcție de nivelul de calitate a creditului și de durata expunerii, în conformitate cu următorul tabel:

Nivelul de calitate a creditului

0

1

2

3

Durată

(duri )

stress i

ai

bi

ai

bi

ai

bi

ai

bi

Până la 5

bi · duri

0,68 %

0,83 %

1,05 %

1,88 %

Peste 5 și până la 10

ai + bi · (duri – 5)

3,38 %

0,38 %

4,13 %

0,45 %

5,25 %

0,53 %

9,38 %

1,13 %

Peste 10 și până la 15

ai + bi · (duri – 10)

5,25 %

0,38 %

6,38 %

0,38 %

7,88 %

0,38 %

15,0 %

0,75 %

Peste 15 și până la 20

ai + bi · (duri – 15)

7,13 %

0,38 %

8,25 %

0,38 %

9,75 %

0,38 %

18,75 %

0,75 %

Peste 20

min[ai + bi · (duri – 20);1]

9,0 %

0,38 %

10,13 %

0,38 %

11,63 %

0,38 %

22,50 %

0,38 %

(15)   Criteriile pentru expunerile cărora li se atribuie un factor de risc în conformitate cu alineatul (14) sunt:

(a)

expunerea este legată de o investiție într-o societate de infrastructură eligibilă care îndeplinește criteriile stabilite la articolul 164b;

(b)

expunerea nu este un activ care îndeplinește următoarele condiții:

este atribuit unui portofoliu căruia i se aplică o primă de echilibrare, în conformitate cu articolul 77b alineatul (2) din Directiva 2009/138/CE;

i s-a atribuit un nivel de calitate a creditului cuprins între 0 și 2;

(c)

o evaluare a creditului efectuată de o ECAI desemnată este disponibilă pentru entitatea de infrastructură;

(d)

expunerii i s-a atribuit un nivel de calitate a creditului cuprins între 0 și 3.

(16)   Expunerilor sub formă de obligațiuni și împrumuturi care îndeplinesc criteriile prevăzute la alineatul (15) literele (a) și (b), dar care nu îndeplinesc criteriile prevăzute la alineatul (15) litera (c) li se atribuie un factor de risc stressi echivalent cu nivelul 3 de calitate a creditului și o durată a expunerii în conformitate cu tabelul prevăzut la alineatul (14).”

9.

La articolul 181, al doilea paragraf de la litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„Pentru activele din portofoliul alocat pentru care nu este disponibilă o evaluare a creditului efectuată de o ECAI desemnată, cât și pentru activele de infrastructură eligibile și activele eligibile în societăți de infrastructură eligibile cărora li se atribuie nivelul 3 de calitate a creditului, factorul de reducere este egal cu 100 %.”

10.

Articolul 261a se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 261a

Managementul riscului pentru investițiile în infrastructură eligibile sau pentru investițiile în societăți de infrastructură eligibile

(1)   Societățile de asigurare și de reasigurare efectuează o evaluare complexă adecvată înainte de realizarea unei investiții în infrastructură eligibile sau a unei investiții în societăți de infrastructură eligibile, care cuprinde:

(a)

o evaluare documentată a modului în care entitatea de infrastructură îndeplinește criteriile stabilite la articolul 164a sau la articolul 164b, supusă unui proces de validare, efectuat de persoane care nu sunt sub influența persoanelor responsabile de evaluarea criteriilor și care nu au conflicte de interese potențiale cu aceste persoane;

(b)

o confirmare a faptului că modelul financiar pentru fluxurile de numerar ale entității de infrastructură a fost supus unui proces de validare efectuat de către persoane care nu sunt sub influența persoanelor responsabile de dezvoltarea modelului financiar și nu au conflicte de interese potențiale cu aceste persoane.

(2)   Societățile de asigurare și de reasigurare care investesc în infrastructuri eligibile sau în societăți de infrastructură eligibile monitorizează și efectuează, în mod regulat, teste de stres cu privire la fluxurile de numerar și la valorile garanțiilor reale aferente entității de infrastructură. Testele de stres sunt proporționale cu natura, amploarea și complexitatea riscurilor inerente proiectului de infrastructură.

(3)   Testele de stres iau în considerare riscurile aferente activităților care nu sunt legate de infrastructură, dar veniturile generate de activitățile respective nu sunt avute în vedere în evaluarea capacității entității de infrastructură de a-și respecta obligațiile financiare.

(4)   În cazul în care societățile de asigurare sau de reasigurare dețin investiții semnificative în infrastructură eligibile sau investiții în societăți de infrastructură eligibile, ele includ, în momentul stabilirii procedurilor scrise menționate la articolul 41 alineatul (3) din Directiva 2009/138/CE, dispoziții pentru o monitorizare activă a acestor investiții în faza de construcție și de maximizare a sumei recuperate din aceste investiții în caz de întrerupere a construcției

(5)   Societățile de asigurare sau de reasigurare care dețin investiții în infrastructură eligibile sau investiții în societăți de infrastructură eligibile, sub formă de obligațiuni sau împrumuturi, instituie un management active-obligații pentru a se asigura că au în permanență capacitatea de a păstra investiția până la scadență.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 iunie 2017.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 335, 17.12.2009, p. 1.

(2)  Regulamentul delegat (UE) 2016/467 al Comisiei din 30 septembrie 2015 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/35 în ceea ce privește dispozițiile referitoare la calcularea cerințelor de capital pentru mai multe categorii de active deținute de societățile de asigurare și reasigurare (JO L 85, 1.4.2016, p. 6).

(3)  Regulamentul delegat (UE) 2015/35 al Comisiei din 10 octombrie 2014 de completare a Directivei 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) (JO L 12, 17.1.2015, p. 1).