9.8.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 206/3


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/1440 AL COMISIEI

din 8 august 2017

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/480 de stabilire a unor norme comune privind interconectarea registrelor electronice naționale ale întreprinderilor de transport rutier

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului (1), în special articolul 16 alineatul (5),

întrucât:

(1)

Conform articolului 16 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 statele membre trebuie să păstreze un registru electronic național al întreprinderilor de transport rutier care au primit din partea unei autorități competente autorizația de exercitare a ocupației de operator de transport rutier.

(2)

La articolul 16 alineatele (5) și (6) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 este prevăzută interconectarea registrelor electronice naționale până la 31 decembrie 2012 și este mandatată Comisia să adopte norme comune referitoare la această interconectare.

(3)

Comisia a adoptat Regulamentul (UE) nr. 1213/2010 (2), pentru a face posibilă interconectarea registrelor electronice naționale impusă prin Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, prin intermediul unui sistem electronic de schimb de mesaje denumit ERRU (European Registers of Road Transport Undertakings, Registrul european al întreprinderilor de transport rutier).

(4)

Regulamentul (UE) nr. 1213/2010 a fost abrogat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/480 al Comisiei (3), în vederea stabilirii unei versiuni îmbunătățite a ERRU până la 30 ianuarie 2019.

(5)

ERRU constă în două arhitecturi paralele pentru schimbul de mesaje între statele membre. Prima se bazează pe un hub central administrat de Comisie. Hubul central centralizează traficul de date prin colectarea mesajelor transmise de statele membre și retransmiterea lor ulterioară către statele membre cărora le sunt adresate. În mod alternativ, statele membre pot opta să utilizeze o rețea comercială compatibilă pentru a schimba mesaje direct între ele (configurație „peer-to-peer”), fără ca aceste mesaje să treacă prin hubul central.

(6)

Dat fiind că mesajele schimbate direct între statele membre nu sunt rutate prin hub central, eventualele erori de sistem legate de aceste mesaje rămân neobservate de către Comisie; din acest motiv, Comisia nu este în măsură să își îndeplinească rolul de administrator general al ERRU și să întreprindă acțiuni corective corespunzătoare, fapt care periclitează la rândul său buna funcționare a sistemului în ansamblu.

(7)

Configurația „peer-to-peer” nu permite Comisiei să aibă acces în timp util la informațiile privind volumul și caracteristicile mesajelor schimbate; din această cauză, Comisia nu are posibilitatea de a avea o imagine de ansamblu privind utilizarea ERRU, informație utilă pentru viitoarele îmbunătățiri ale sistemului.

(8)

Având în vedere problemele întâmpinate cu configurația „peer-to-peer”, este necesar să se asigure rutarea tuturor mesajelor schimbate în cadrul ERRU prin hubul central și deci să fie eliminată din domeniul de aplicare al Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/480 posibilitatea de a opta pentru această configurație.

(9)

În plus, în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/480 trebuie efectuate unele adăugiri și modificări minore pentru a aborda următoarele aspecte de o manieră mai precisă și mai clară: procedura de conectare la ERRU, testele care trebuie efectuate și consecințele defecțiunilor, conținutul unor mesaje XML, definiția procedurii de escaladare care trebuie urmată de către statele membre în caz de eroare a sistemului și perioada pentru care datele cu caracter personal pot fi păstrate în registrele hubului central. Prin urmare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/480 ar trebui modificat în consecință.

(10)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt adoptate în conformitate cu procedura de consultare specificată la articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (4),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

La articolul 3 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/480, se adaugă următorul paragraf:

„Conexiunea dintre un stat membru și ERRU este considerată a fi stabilită după ce testele de conectare, de integrare și de performanță au fost finalizate în conformitate cu instrucțiunile Comisiei și sub supravegherea acesteia. Durata maximă a testelor este de șase luni. Comisia ia măsurile necesare în cazul unui rezultat negativ al testelor menționate mai sus. Dacă aceste măsuri se dovedesc insuficiente, Comisia își poate retrage sprijinul pentru testări până în momentul în care statul membru demonstrează că s-au înregistrat progrese suficiente la nivel național privind conectarea la ERRU.”

Articolul 2

Anexele I, III, VI, VII și VIII la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/480 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 august 2017.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 300, 14.11.2009, p. 51.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1213/2010 al Comisiei din 16 decembrie 2010 de stabilire a normelor comune privind interconectarea registrelor electronice naționale ale întreprinderilor de transport rutier (JO L 335, 18.12.2010, p. 21).

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/480 al Comisiei din 1 aprilie 2016 de stabilire a unor norme comune privind interconectarea registrelor electronice naționale ale întreprinderilor de transport rutier și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1213/2010 (JO L 87, 2.4.2016, p. 4).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).


ANEXĂ

Anexele I, III, VI, VII și VIII la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2016/480 se modifică după cum urmează:

1.

Anexa I se modifică după cum urmează:

(a)

punctul 1.3 se înlocuiește cu următorul text:

„1.3.

Toate mesajele schimbate se rutează prin hubul central.”;

(b)

punctul 2.2 se înlocuiește cu următorul text:

„2.2.

Hubul central nu stochează date pentru perioade mai mari de șase luni, cu excepția datelor din registru, a datelor statistice și a datelor de rutare prevăzute în anexa VII.”;

(c)

punctul 2.3 se înlocuiește cu următorul text:

„2.3.

Hubul central oferă acces la datele cu caracter personal numai personalului autorizat al Comisiei și doar atunci când acest lucru este necesar pentru monitorizarea operațiilor tehnice ori pentru întreținere și depanare.”;

(d)

punctul 2.6 se înlocuiește cu următorul text:

„2.6.   Administrarea datelor de contact

Funcția de administrare a datelor de contact asigură fiecărui stat membru posibilitatea de a administra datele de contact conform propriilor categorii în domeniul politic, economic, operațional și tehnic, autoritatea competentă a fiecărui stat membru deținând responsabilitatea întreținerii propriilor date de contact. Datele de contact ale celorlalte state membre vor putea fi vizualizate, dar nu vor putea fi modificate.”

2.

În anexa III, apendicele se modifică după cum urmează:

(a)

în primul tabel, rubrica „Timeout” (Timpul a expirat) se înlocuiește cu următorul text:

„«Timeout» (Timpul a expirat)

Acesta este un atribut opțional în ceea ce privește data și ora (în format UTC). Această valoare va fi stabilită numai de către hubul central pentru solicitările redirecționate și este calculată pe baza datei/orei la care solicitarea inițială a fost primită de hubul central. Aceasta va informa statul membru respondent cu privire la ora la care expiră solicitarea. Această valoare nu este necesară nici în solicitarea inițială transmisă hubului central, nici în vreunul din mesajele de răspuns.

Nu”

(b)

în tabelul intitulat „Check Good Repute Response” (Răspuns la solicitarea de verificare a bunei reputații), rubrica „Community Licence Number” (Numărul licenței comunitare) se înlocuiește cu următorul text:

„«Community Licence Number» (Numărul licenței comunitare)

Numărul de serie al licenței comunitare a întreprinderii de transport (câmp alfanumeric pentru text liber cu lungimea de la 1 la 20).

Da”

(c)

în tabelul intitulat „Infringement Notification Request” (Solicitare de notificare a încălcării), rubrica „Community Licence Number” (Numărul licenței comunitare) se înlocuiește cu următorul text:

„«Community Licence Number» (Numărul licenței comunitare)

Numărul de serie al copiei legalizate a licenței comunitare a întreprinderii de transport (câmp alfanumeric pentru text liber cu lungimea de la 1 la 20).

Da”

(d)

în tabelul intitulat „Infringement Notification Request” (Solicitare de notificare a încălcării), după rubrica „Transport Undertaking Name”, se introduc următoarele articole:

„«Transport Undertaking Address» (Adresa întreprinderii de transport)

Adresa întreprinderii de transport (adresa, codul poștal, orașul, țara), așa cum a fost înregistrată în registru.

Da

«Community Licence Number» (Numărul licenței comunitare)

Numărul de serie al licenței comunitare a întreprinderii de transport, așa cum a fost înregistrat în registru (câmp alfanumeric pentru text liber cu lungimea de la 1 la 20).

Da

«Community Licence Status» (Starea licenței comunitare)

Starea licenței comunitare a întreprinderii de transport, așa cum a fost înregistrată în registru.

Da

«Managed Vehicles» (Vehicule administrate)

Numărul de vehicule administrate, așa cum a fost înregistrat în registru.

Da”

(e)

în tabelul intitulat „Check Community Licence Request” (Solicitare de verificare a licenței comunitare), rubrica „Community Licence Number” (Numărul licenței comunitare) se înlocuiește cu următorul text:

„«Community Licence Number» (Numărul licenței comunitare)

Numărul de serie al copiei legalizate a licenței comunitare pentru care sunt solicitate detalii (câmp alfanumeric pentru text liber cu lungimea de la 1 la 20).

Da”

(f)

tabelul intitulat „Check Community Licence Response” (Răspuns la solicitarea de verificare a licenței comunitare) se modifică după cum urmează:

(i)

după rubrica „Originating Authority” (Autoritatea de origine) se introduc următoarele articole:

„«Status Code» (Cod de stare)

Codul de stare al răspunsului [de exemplu, «found» (găsit), «not found» (nu a fost găsit), «error» (eroare) etc.].

Da

«Status Message» (Mesaj de stare)

O descriere explicativă a stării (dacă este necesară).

Nu”

(ii)

rubrica „Transport Undertaking” (Întreprinderea de transport) se înlocuiește cu următorul text:

„«Transport Undertaking» (Întreprinderea de transport)

Da, în cazul în care codul de stare este găsit”

(iii)

rubrica „Community Licence Details” (Detalii privind licența comunitară) se înlocuiește cu următorul text:

„«Community Licence Details» (Detalii privind licența comunitară)

Da, în cazul în care codul de stare este găsit”

(iv)

după rubrica „Community Licence Details” (Detalii privind licența comunitară) se introduc următoarele rubrici:

„«Licencing Authority» (Autoritatea de acordare a licențelor)

Autoritatea care a acordat întreprinderii de transport licența comunitară.

Da”

(v)

rubricile „Licence Number” (Numărul licenței) și „Licence Status” (Starea licenței) se înlocuiesc cu următorul text:

„«Licence Number» (Numărul licenței)

Numărul de serie al licenței comunitare a întreprinderii de transport, așa cum a fost înregistrat în registru (câmp alfanumeric pentru text liber cu lungimea de la 1 la 20).

Da

«Licence Status» (Starea licenței)

Starea licenței comunitare a întreprinderii de transport, așa cum a fost înregistrată în registru.

Da”

(vi)

articolele „Certified True Copy Details” (Informații privind copia legalizată) și „Licence Number” (Numărul licenței) se înlocuiesc cu următorul text:

„«Certified True Copy Details» (Detalii privind copia legalizată)

Nu

«Certified True Copy Number» (Numărul copiei legalizate)

Numărul de serie al copiei legalizate a licenței comunitare a întreprinderii de transport, așa cum a fost înregistrat în registru (câmp alfanumeric pentru text liber cu lungimea de la 1 la 20).

Da”

(vii)

rubricile „Licence Status” (Starea licenței), „Licence Type” (Tipul licenței), „Start Date” (Data de începere) și „Suspension Date” (Data suspendării) se elimină;

(viii)

rubrica „Suspension Expiry Date” (Data de expirare a suspendării) se înlocuiește cu următorul text:

„«Withdrawal Expiry Date» (Data de expirare a retragerii)

Data la care expiră retragerea copiei legalizate a licenței comunitare.

Nu”

3.

În anexa VI, la sfârșitul punctului 2.2 se adaugă următoarea teză:

„Procedura de escaladare se prezintă Comisiei în detaliu la cererea acesteia.”

4.

În anexa VII se modifică după cum urmează:

(a)

punctul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„2.

Pentru asigurarea confidențialității, datele comunicate în scopuri statistice și de rutare trebuie să fie anonimizate. Datele de identificare a unui anumit manager de transport, a unei anumite întreprinderi de transport, a unei anumite licențe comunitare sau a unei anumite CCP nu vor fi disponibile pentru a fi utilizate în scopuri statistice.”;

(b)

punctele 4 și 5 se înlocuiesc cu următorul text:

„4.

Datele cu caracter personal nu sunt păstrate în registre mai mult de șase luni de la finalizarea unei tranzacții. Informațiile statistice și de rutare vor fi păstrate pe o perioadă nedeterminată.

5.

Datele statistice utilizate pentru raportare pot include, printre altele:

(a)

statul membru solicitant;

(b)

statul membru respondent;

(c)

tipul de mesaj;

(d)

codul de stare al răspunsului;

(e)

data și ora mesajelor;

(f)

timpul de răspuns.”

5.

În anexa VIII, punctul 2.4 se înlocuiește cu următorul text:

„2.4.

În toate cazurile, primirea oricărei solicitări de notificare a încălcării (Infringement Notification Request) și a oricărui răspuns la o solicitare de notificare a încălcării (Infringement Notification Response) se confirmă printr-o confirmare de primire a notificării încălcării (Infringement Notification Acknowledgment).”