26.7.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 194/4


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/1375 AL COMISIEI

din 25 iulie 2017

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1191/2014 de stabilire a formatului și mijloacelor de prezentare a raportului menționat la articolul 19 din Regulamentul (UE) nr. 517/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind gazele fluorurate cu efect de seră

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 517/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind gazele fluorurate cu efect de seră și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 842/2006 (1), în special articolul 19 alineatul (7),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1191/2014 al Comisiei (2) precizează modul în care sunt raportate informațiile în temeiul articolului 19 din Regulamentul (UE) nr. 517/2014, cu privire la utilizarea anumitor gaze fluorurate cu efect de seră ca intermediari de sinteză sau în cazul în care produsele sau echipamentele care conțin gazele respective sunt introduse pe piață de către producătorii, importatorii și exportatorii de astfel de gaze și de către întreprinderile care distrug aceste gaze.

(2)

Pentru a permite o monitorizare eficace a respectării obligațiilor de raportare prevăzute la articolul 19 din Regulamentul (UE) nr. 517/2014, întreprinderile ar trebui să fie obligate să își înregistreze utilizarea instrumentului electronic de raportare menționat la articolul 1 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1191/2014 înainte de realizarea activităților relevante. Acest lucru ar permite autorităților competente din statele membre să verifice la momentul în care are loc importul, exportul sau o altă activitate relevantă dacă o întreprindere ar trebui să fie supusă verificării conformității în baza raportului acesteia, comunicat în temeiul articolului 19 din Regulamentul (UE) nr. 517/2014.

(3)

Anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1191/2014 ar trebui să fie modificată în ceea ce privește structura informațiilor solicitate privind anumite caracteristici ale hidrofluorocarburilor (HFC), pentru ca aceasta să fie în concordanță cu formatul de raportare utilizat de către părțile la Protocolul de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon la Convenția de la Viena privind protecția stratului de ozon (3) (denumit în continuare „Protocolul de la Montreal”). Acest lucru ar permite Uniunii să își îndeplinească obligațiile de raportare în temeiul Protocolului de la Montreal. Din același motiv, ar trebui să se impună și raportarea, începând cu 2020, a informațiilor privind destinația exporturilor și originea importurilor, ceea ce va oferi suficient timp pentru a adapta instrumentul electronic de raportare.

(4)

În secțiunea 2 ar trebui adăugate diferențieri și comentarii suplimentare, pentru a reflecta practicile de raportare dezvoltate în cursul primelor două cicluri de raportare, iar descrierea din secțiunea 12 ar trebui clarificată pentru a se evita interpretările greșite din partea societăților raportoare, care au avut loc în trecut.

(5)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/879 al Comisiei (4) a instituit registrul electronic în legătură cu cotele pentru introducerea pe piață a hidrofluorocarburilor, în care sunt înregistrate toate datele relevante referitoare la autorizațiile prevăzute la articolul 18 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 517/2014. Formatul de raportare corespunzător prevăzut în secțiunea 13 din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1191/2014 este, prin urmare, caduc și ar trebui eliminat.

(6)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 24 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 517/2014,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1191/2014 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 1

(1)   Rapoartele solicitate în conformitate cu articolul 19 din Regulamentul (UE) nr. 517/2014 se prezintă în format electronic, utilizându-se instrumentul de raportare bazat pe formularul care figurează în anexa la prezentul regulament și care este disponibil pe site-ul web al Comisiei în acest scop.

(2)   Înainte de a efectua activitățile care urmează să fie raportate în temeiul articolului 19 din Regulamentul (UE) nr. 517/2014, întreprinderile se înregistrează pe site-ul web al Comisiei în vederea utilizării instrumentului electronic de raportare.”

2.

Anexa se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 25 iulie 2017.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 150, 20.5.2014, p. 195.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1191/2014 al Comisiei din 30 octombrie 2014 de stabilire a formatului și mijloacelor de prezentare a raportului menționat la articolul 19 din Regulamentul (UE) nr. 517/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind gazele fluorurate cu efect de seră (JO L 318, 5.11.2014, p. 5).

(3)  Decizia 88/540/CEE a Consiliului din 14 octombrie 1988 privind încheierea Convenției de la Viena privind protecția stratului de ozon și a Protocolului de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon (JO L 297, 31.10.1988, p. 8).

(4)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/879 al Comisiei din 2 iunie 2016 de stabilire, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 517/2014 al Parlamentului European și al Consiliului, a modalităților legate de declarația de conformitate la introducerea pe piață a echipamentelor de refrigerare, de climatizare și a pompelor de căldură încărcate cu hidrofluorcarburi și de verificare a acesteia de către un auditor independent (JO L 146, 3.6.2016, p. 1).


ANEXĂ

Anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1191/2014 se modifică după cum urmează:

1.

Tabelul din secțiunea 1 se înlocuiește cu următorul tabel:

 

„INFORMAȚII DE COMUNICAT

COMENTARII

1A

Cantitatea totală produsă de instalații din Uniune

 

 

1B

cantitatea produsă de instalații din Uniune constând din subproduse recuperate sau produse nedorite atunci când subprodusele sau produsele respective au fost distruse în instalații înainte de introducerea pe piață

Rapoartele cu privire la cantitățile totale distruse provenind de la producători care efectuează distrugeri se completează în secțiunea 8 a raportului.

 

1C

cantitatea produsă de instalații din Uniune constând din subproduse recuperate sau produse nedorite atunci când subprodusele sau produsele respective au fost predate altor instalații în vederea distrugerii și nu au fost introduse anterior pe piață

Trebuie identificată întreprinderea care a efectuat distrugerea.

 

1C_a

Cantitatea de hidrofluorocarburi produse pentru utilizări ca intermediari de sinteză în interiorul Uniunii

 

 

1C_b

Cantitatea de hidrofluorocarburi produse pentru utilizări în interiorul Uniunii exceptate în temeiul Protocolului de la Montreal

Tipul de utilizare exceptată trebuie precizat.

 

CANTITĂȚI CALCULATE AUTOMAT

 

1D

Cantitatea totală a producției proprii distruse care nu a fost introdusă pe piață anterior

1D = 1B + 1C

1E

Producția disponibilă pentru vânzare

1E = 1A – 1D”

2.

Secțiunea 2 se modifică după cum urmează:

(a)

la al doilea paragraf, se adaugă următoarea teză:

„Pentru prima dată, pentru raportarea cu privire la activitățile desfășurate în 2019, cantitățile de hidrofluorocarburi se raportează separat pentru fiecare țară de origine, cu excepția cazului în care se indică altfel în tabelul de mai jos.”;

(b)

tabelul se înlocuiește cu următorul tabel:

 

„INFORMAȚII DE COMUNICAT

COMENTARII

2A

Cantitatea importată în Uniune

 

 

2B

Cantitatea importată în Uniune de către întreprinderea raportoare, care nu este pusă în liberă circulație, și reexportată conținută în produse sau echipamente de către întreprinderea raportoare

Raportarea cu privire la hidrofluorocarburi defalcată pe țara de origine nu este necesară.

Gaze în vrac importate pentru perfecționare activă, încărcate în produse sau echipamente și ulterior reexportate

În cazul în care reexportul în produse sau echipamente (secțiunea 2B) nu are loc în același an calendaristic ca importul, cantitățile raportate în secțiunea 2B pot include reexporturile în produse sau echipamente provenite din stocurile de la 1 ianuarie care nu au fost introduse pe piața Uniunii, astfel cum au fost raportate în secțiunea 4C.

Exporturile de gaze în vrac trebuie raportate doar în secțiunea 3.

 

2C

Cantitatea de hidrofluorocarburi utilizate, reciclate sau regenerate

 

 

2D

Cantitatea de hidrofluorocarburi virgine importate pentru utilizare ca intermediari de sinteză

 

 

2E

Cantitatea de hidrofluorocarburi virgine importate pentru utilizări exceptate în temeiul Protocolului de la Montreal

Tipul de utilizare exceptată trebuie precizat.”

3.

Secțiunea 3 se modifică după cum urmează:

(a)

la al doilea paragraf, se adaugă următoarea teză:

„Pentru prima dată, pentru raportarea cu privire la activitățile desfășurate în 2019, cantitățile de hidrofluorocarburi se raportează separat pentru fiecare țară de destinație, cu excepția cazului în care se indică altfel în tabelul de mai jos.”;

(b)

tabelul se înlocuiește cu următorul tabel:

 

„INFORMAȚII DE COMUNICAT

COMENTARII

3A

Cantitatea totală exportată din Uniune

 

3B

Cantități exportate din producția proprie sau din importuri proprii

Raportarea defalcată pe țara de destinație nu este necesară.

 

CANTITĂȚI CALCULATE AUTOMAT

 

3C

Cantitate exportată achiziționată de la alte întreprinderi din Uniune

3C = 3A – 3B

 

INFORMAȚII DE COMUNICAT

 

3D

Cantitate exportată în vederea reciclării

Raportarea defalcată pe țara de destinație nu este necesară.

 

3E

Cantitate exportată în vederea regenerării

Raportarea defalcată pe țara de destinație nu este necesară.

 

3F

Cantitate exportată în vederea distrugerii

Raportarea defalcată pe țara de destinație nu este necesară.

 

3G

Cantitatea de hidrofluorocarburi utilizate, reciclate sau regenerate

 

 

3H

Cantitatea de hidrofluorocarburi virgine exportate pentru utilizare ca intermediari de sinteză

 

 

3I

Cantitatea de hidrofluorocarburi virgine exportate pentru utilizări exceptate în temeiul Protocolului de la Montreal

Tipul de utilizare exceptată trebuie precizat.”

4.

În secțiunea 4, rândul din tabel referitor la 4M se înlocuiește cu următorul text:

„4M

Cantitatea totală introdusă efectiv pe piață

4M = 1E + 2A – 2B – 3B + 4C – 4H”

5.

În secțiunea 12, tabelul se înlocuiește cu următorul tabel:

 

„INFORMAȚII DE COMUNICAT

COMENTARII

12A

Cantitatea de hidrofluorocarburi încărcate în echipamentele importate, eliberate de vamă pentru punerea în liberă circulație în Uniune, pentru care hidrofluorocarburile au fost anterior exportate din Uniune și care au făcut obiectul limitării cotelor de hidrofluorocarburi pentru introducerea pe piața Uniunii

Trebuie indicate întreprinderea/întreprinderile care exportă hidrofluorocarburile și anul/anii de export.

Trebuie indicate întreprinderea/întreprinderile care a/au introdus hidrofluorocarburile pe piața Uniunii pentru prima dată și anul/anii de introducere pe piață.”

6.

Secțiunea 13 se elimină.