29.6.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 166/32


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/1147 AL COMISIEI

din 28 iunie 2017

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/1368 de stabilire a listei de indici de referință critici utilizați de piețele financiare în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare sau pentru a măsura performanțele fondurilor de investiții și de modificare a Directivelor 2008/48/CE și 2014/17/UE și a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 (1), în special articolul 20 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Indicii de referință au un rol important în stabilirea prețului multor instrumente și contracte financiare și în evaluarea randamentului pentru multe fonduri de investiții. Contribuția la indicii de referință și administrarea acestora sunt, în numeroase cazuri, expuse unor influențe, iar persoanele implicate se află adesea în conflict de interese.

(2)

Pentru ca indicii de referință să aibă un rol economic, este necesar ca aceștia să fie reprezentativi pentru piața sau realitatea economică pe care o reflectă. În cazul în care un indice de referință nu mai este reprezentativ pentru piața pe care o reflectă, cum ar fi ratele de dobândă interbancară oferite, există riscul unor efecte negative, inter alia, asupra integrității pieței, a finanțării personale (împrumuturi și credite ipotecare) și a societăților comerciale din Uniune.

(3)

Riscurile pentru utilizatori, piețe și economia Uniunii se accentuează în general în cazul în care valoarea totală a instrumentelor financiare, a contractelor financiare și a fondurilor de investiții care se raportează la un anumit indice de referință este mare. Prin urmare, Regulamentul (UE) 2016/1011 stabilește mai multe categorii de indici de referință și prevede cerințe suplimentare care să asigure integritatea și fiabilitatea indicilor de referință considerați critici, inclusiv competența autorităților relevante ca în anumite condiții să impună contribuirea la un indice de referință critic sau administrarea acestuia.

(4)

Obligațiile suplimentare și competențele autorităților relevante ale administratorilor indicilor de referință critici necesită un proces oficializat de determinare a indicilor de referință critici. În conformitate cu articolul 20 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/1011, un indice de referință este considerat critic, după caz, dacă este utilizat, direct sau indirect, într-o combinație de indici drept referință pentru instrumente financiare sau contracte financiare ori pentru măsurarea performanței fondurilor de investiții cu o valoare totală de cel puțin 500 de miliarde EUR, pe baza întregii game de scadențe ale indicelui respectiv.

(5)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1368 al Comisiei (2) a stabilit o listă de indici de referință critici utilizați de piețele financiare în temeiul Regulamentului (UE) 2016/1011. Analizele de date și contribuțiile Băncii Centrale Europene au arătat că valoarea instrumentelor financiare și a contractelor financiare care se raportează la Euro OverNight Index Average (EONIA) în Uniune depășește pragul de 500 de miliarde EUR prevăzut la articolul 20 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/1011.

(6)

EONIA reprezintă o medie a tranzacțiilor de creditare overnight negarantate ale unui grup de bănci de pe piața interbancară din Uniune și din AELS. Este rata de referință a dobânzii pentru swapurile pe rata dobânzii în euro. Prin urmare, este esențială pentru funcționarea pieței swapurilor în euro și pentru stabilitatea financiară a Uniunii.

(7)

Pe baza calculelor realizate de Banca Centrală Europeană derivate din rapoartele zilnice ale celor mai mari 52 de bănci europene întocmite în cadrul raportării statistice de pe piața monetară, sumele restante ale instrumentelor de piață monetară vizate de pe piața negarantată și garantată care se raportează la EONIA pot fi estimate la aproximativ 450 de miliarde EUR și, respectiv, la 400 de miliarde EUR doar pentru acest eșantion de bănci. În plus, se estimează că marea majoritate a tranzacțiilor de pe piața swapurilor pe indicii ratei dobânzii overnight (OIS) în euro, cu o valoare noțională de 5,2 mii de miliarde EUR, se raportează la EONIA. Prin urmare, EONIA este utilizată, direct sau indirect, într-o combinație de indici drept referință pentru instrumente financiare sau contracte financiare ori pentru măsurarea performanței fondurilor de investiții cu o valoare totală de cel puțin 500 de miliarde EUR, pe baza întregii game de scadențe.

(8)

EONIA este furnizată de același administrator de indici de referință ca EURIBOR, iar grupul de bănci care contribuie cu date de intrare la EURIBOR este, de fapt, un subgrup al grupului de bănci care contribuie cu date de intrare la EONIA. În timp ce EURIBOR reflectă creditarea pe termen mai lung, EONIA acoperă creditarea overnight. Prin urmare, pentru stabilitatea piețelor financiare este esențial ca și EONIA să fie desemnată indice de referință critic.

(9)

Lista indicilor de referință critici stabilită prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1368 ar trebui, prin urmare, să fie modificată prin adăugarea EONIA.

(10)

Având în vedere importanța majoră a EONIA pentru piața interbancară și numărul mare de instrumente financiare derivate din Uniune care se raportează la această rată, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare în regim de urgență.

(11)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului european pentru valori mobiliare,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1368 se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 28 iunie 2017.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 171, 29.6.2016, p. 1.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1368 al Comisiei din 11 august 2016 de stabilire a listei de indici de referință critici utilizați de piețele financiare în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 217, 12.8.2016, p. 1).


ANEXĂ

ANEXĂ

Lista indicilor de referință critici prevăzuți la articolul 20 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/1011

Nr.

Indice de referință

Administrator

Locație

1

Rata dobânzii interbancare oferită la operațiunile în euro (EURIBOR®)

Institutul European pentru Piețele Monetare (EMMI)

Bruxelles, Belgia

2

Rata medie a dobânzii overnight în euro (EONIA®)

Institutul European pentru Piețele Monetare (EMMI)

Bruxelles, Belgia