5.5.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 116/1


REGULAMENTUL (UE) 2017/776 AL COMISIEI

din 4 mai 2017

de modificare, în vederea adaptării la progresul tehnic și științific, a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (1), în special articolul 37 alineatul (5),

întrucât:

(1)

Tabelul 3.1 din partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 conține lista clasificărilor și etichetărilor armonizate ale substanțelor periculoase, bazate pe criteriile stabilite în părțile 2-5 din anexa I la regulamentul menționat.

(2)

În temeiul articolului 37 din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, au fost transmise Agenției Europene pentru Produse Chimice (ECHA) propuneri de clasificări și etichetări armonizate noi, actualizate sau eliminate ale anumitor substanțe. Pe baza avizelor privind propunerile respective emise de Comitetul pentru evaluarea riscurilor al ECHA, precum și pe baza observațiilor primite de la părțile în cauză este oportun să se introducă, să se actualizeze sau să se elimine clasificările și etichetările armonizate ale anumitor substanțe.

(3)

Estimările toxicității acute (ATE) sunt utilizate în principal pentru a determina clasificarea din punctul de vedere al toxicității acute la adresa sănătății umane a amestecurilor care conțin substanțe clasificate ca prezentând toxicitate acută. Includerea valorilor ATE armonizate printre elementele indicate în anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 ar facilita armonizarea clasificării amestecurilor și ar oferi sprijin pentru autoritățile de aplicare a legii. Valorile ATE armonizate în conformitate cu articolul 37 ar trebui adăugate în penultima coloană a tabelului 3.1 din partea 3 din anexa VI la regulamentul menționat. În temeiul articolului 38 alineatul (1) litera (e), respectivele valori trebuie menționate în avizele și deciziile referitoare la clasificarea armonizată. Titlul coloanei din tabelul 3.1 din partea 3, precum și secțiunea 1.1.2.3 din partea 1 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 ar trebui modificate în consecință.

(4)

Nu ar trebui să se solicite respectarea imediată a noilor clasificări armonizate și a noilor dispoziții privind ATE din secțiunea 1.1.2.3 din partea 1 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, deoarece furnizorii vor avea nevoie de o anumită perioadă de timp pentru a adapta etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor la noile clasificări și pentru a vinde stocurile existente. Această perioadă de timp va fi necesară și pentru a le permite furnizorilor să respecte și să se adapteze la alte obligații legislative care rezultă din noile clasificări armonizate ale substanțelor, cum ar fi cele prevăzute la articolul 22 litera (f) sau la articolul 23 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (2), cele prevăzute la articolul 50 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (3) sau cele prevăzute la articolul 44 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (4).

(5)

Tabelul 3.2 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, care conține lista clasificărilor și etichetărilor armonizate ale substanțelor periculoase, bazate pe criteriile stabilite în Directiva 67/548/CEE a Consiliului (5), a fost eliminat, cu intrare în vigoare la 1 iunie 2017. Pentru asigurarea consecvenței, trimiterile la tabelul 3.2 din părțile 1 și 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 ar trebui eliminate, cu intrare în vigoare la aceeași dată. Pentru asigurarea clarității, tabelul 3.1 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 ar trebuie să devină tabelul 3, iar toate trimiterile la tabelul 3.1 din anexa respectivă ar trebui modificate în mod corespunzător.

(6)

Directiva 67/548/CEE și Directiva 1999/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului (6) au fost abrogate, cu intrare în vigoare de la 1 iunie 2015. Pentru asigurarea consecvenței, trimiterile la directivele menționate din partea introductivă și părțile 1 și 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 ar trebui eliminate, împreună cu modificările privind trimiterile la tabelele 3.1 și 3.2 din anexa VI la regulamentul menționat, cu intrare în vigoare de la 1 iunie 2017, care este data prevăzută la articolul 61 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 până la care pentru amestecurile clasificate, etichetate și ambalate în conformitate cu Directiva 1999/45/CE și introduse pe piață înainte de 1 iunie 2015 nu este necesară reetichetarea și reambalarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

(7)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 ar trebui modificat în consecință.

(8)

În conformitate cu dispozițiile tranzitorii ale Regulamentului (CE) nr. 1272/2008, care permit aplicarea anticipată în mod voluntar a noilor dispoziții, furnizorii ar trebui să aibă posibilitatea de a aplica noile clasificări armonizate și de a adapta în consecință etichetarea și ambalarea în mod voluntar înainte de termenul-limită pentru conformare.

(9)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 133 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

(1)   Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2)   Prezentul regulament se aplică de la 1 decembrie 2018.

Punctul 1, punctul 2 literele (a), (b), (d), (e), (f), (g), (h), (i) și (j) și punctul (3) literele (a) și (b) din anexă se aplică de la 1 iunie 2017.

(3)   Prin derogare de la alineatul (2), substanțele și amestecurile pot să fie clasificate, etichetate și ambalate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, astfel cum a fost modificat prin prezentul regulament, până la 1 decembrie 2018.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 4 mai 2017.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 353, 31.12.2008, p. 1.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (JO L 396, 30.12.2006, p. 1).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide (JO L 167, 27.6.2012, p. 1).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (JO L 309, 24.11.2009, p. 1).

(5)  Directiva 67/548/CEE a Consiliului din 27 iunie 1967 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase (JO L 196, 16.8.1967, p. 1).

(6)  Directiva 1999/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 mai 1999 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea preparatelor periculoase (JO L 200, 30.7.1999, p. 1).


ANEXĂ

Anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 se modifică după cum urmează:

1.

Paragrafele introductive se înlocuiesc cu următorul text:

„Partea 1 din prezenta anexă prezintă o introducere la lista de clasificare și etichetare armonizate, inclusiv informații incluse în listă pentru fiecare intrare și referitoare la clasificările și frazele de pericol aferente din tabelul 3.

Partea 2 din prezenta anexă prevede principiile generale de pregătire a dosarelor care au ca obiect propunerea și justificarea clasificării și etichetării armonizate ale substanțelor la nivelul Uniunii.

Partea 3 din prezenta anexă cuprinde lista substanțelor periculoase pentru care clasificarea și etichetarea armonizate au fost stabilite la nivelul Uniunii. În tabelul 3 clasificarea și etichetarea se bazează pe criteriile din anexa I la prezentul regulament.”;

2.

Partea 1 se modifică după cum urmează:

(a)

titlul secțiunii 1.1.2 se înlocuiește cu următorul text:

„1.1.2.    Informații privind clasificarea și etichetarea fiecărei intrări din tabelul 3”;

(b)

secțiunea 1.1.2.3 se înlocuiește cu următorul text:

„1.1.2.3.   Limite de concentrație specifice, factori M și estimări ale toxicității acute (ATE)

În cazul în care diferă de limitele de concentrație generice precizate în anexa I pentru o anumită categorie, limitele de concentrație specifice (SCL) sunt indicate într-o coloană separată, însoțite de clasificarea în cauză, utilizându-se aceleași coduri ca la 1.1.2.1.1. De asemenea, ATE armonizate sunt enumerate în aceeași coloană din tabelul 3. SCL și ATE armonizate trebuie să fie utilizate de către fabricant, importator sau utilizatorul din aval pentru clasificarea unui amestec care conține această substanță. Atunci când se aplică o ATE, se utilizează formula de aditivitate, astfel cum este descrisă la punctul 3.1.3.6 din anexa I. În cazul în care, în prezenta anexă, nu sunt precizate limite de concentrație specifice pentru o anumită categorie, trebuie aplicate limitele de concentrație generice precizate în anexa I pentru clasificarea substanțelor ce conțin impurități, aditivi sau componenți individuali sau pentru clasificarea amestecurilor. Dacă valorile ATE armonizate lipsesc în cazul toxicității acute, valoarea corectă trebuie stabilită cu ajutorul datelor disponibile.

Cu excepția cazului în care se precizează altfel, limitele de concentrație reprezintă procente din greutatea substanței calculate prin raportare la greutatea totală a amestecului.

În cazul în care un factor M a fost armonizat pentru substanțele clasificate ca fiind periculoase pentru mediul acvatic din categoriile «toxicitate acvatică acută 1» sau «toxicitate acvatică cronică 1», acest factor M este indicat în tabelul 3 în aceeași coloană cu limitele de concentrație specifice. În cazul în care au fost armonizați un factor M pentru toxicitate acvatică acută 1 și un factor M pentru toxicitate cronică 1, fiecare factor M se introduce pe același rând cu corespondentul său diferit. Atunci când în tabelul 3 este indicat un singur factor M, iar substanța este clasificată în categoriile toxicitate acvatică acută 1 și toxicitate acvatică cronică 1, acest factor M se utilizează de către producător, importator sau utilizatorul final pentru clasificarea unui amestec care conține această substanță pentru pericole acvatice acute și pe termen lung prin metoda însumării. Dacă în tabelul 3 nu există un factor M, factorul (factorii) M bazat (bazați) pe datele disponibile privind substanța se stabilește (stabilesc) de către producător, importator sau utilizatorul final. Pentru stabilirea și utilizarea factorilor M, a se vedea secțiunea 4.1.3.5.5.5 din anexa I.”;

(c)

secțiunea 1.1.3.1 se modifică după cum urmează:

(i)

nota E se elimină;

(ii)

nota K se înlocuiește cu următorul text:

„Nota K:

Clasificarea ca substanță cancerigenă sau mutagenă nu se aplică în cazul în care se poate demonstra că substanța conține sub 0,1 % greutate/greutate 1,3-butadienă (nr. Einecs 203-450-8). În cazul în care substanța nu se clasifică ca fiind cancerigenă ori mutagenă, ar trebui să se aplice cel puțin frazele de precauție (P102-)P210-P403. Prezenta notă se aplică numai anumitor substanțe complexe obținute din petrol, menționate în partea 3.”;

(iii)

nota P se înlocuiește cu următorul text:

„Nota P:

Clasificarea ca substanță cancerigenă sau mutagenă nu se aplică dacă se poate demonstra că substanța conține sub 0,1 % greutate/greutate benzen (nr. Einecs 200753-7).

Dacă substanța nu se clasifică ca fiind cancerigenă, se aplică cel puțin frazele de precauție (P102-)P260-P262-P301 + P310-P331.

Prezenta notă se aplică numai anumitor substanțe complexe obținute din petrol, menționate în partea 3.”;

(iv)

nota S se înlocuiește cu următorul text:

„Nota S:

Această substanță poate să nu necesite o etichetă în conformitate cu articolul 17 (a se vedea secțiunea 1.3 din anexa I) (tabelul 3).”;

(v)

în nota U, titlul se înlocuiește cu următorul text:

„Nota U (tabelul 3):”;

(d)

secțiunea 1.1.3.2 se modifică după cum urmează:

(i)

nota 1 se înlocuiește cu următorul text:

„Nota 1:

Concentrația stabilită sau, în lipsa acestei concentrații, concentrațiile generice din prezentul regulament reprezintă procentele în greutatea elementului metalic calculate prin raportarea la greutatea totală a amestecului.”;

(ii)

se adaugă nota 8 după cum urmează:

„Nota 8:

Clasificarea drept cancerigen nu se aplică în cazul în care se poate demonstra că concentrația teoretică maximă de formaldehidă eliberată din amestec, indiferent de sursă, sub forma în care acesta este introdus pe piață, este mai mică de 0,1 %.”;

(iii)

se adaugă nota 9 după cum urmează:

„Nota 9:

Clasificarea drept mutagen nu se aplică în cazul în care se poate demonstra că concentrația teoretică maximă de formaldehidă eliberată din amestec, indiferent de sursă, sub forma în care acesta este introdus pe piață, este mai mică de 1 %.”;

(e)

secțiunea 1.1.4 se elimină;

(f)

titlul secțiunii 1.2 se înlocuiește cu următorul text:

„1.2.   Clasificările și frazele de pericol din tabelul 3 rezultate ca urmare a transpunerii clasificărilor menționate în anexa I la Directiva nr. 67/548/CEE”

(g)

punctul 1.2.1 se înlocuiește cu următorul text:

„1.2.1.    Clasificarea minimă

Pentru anumite clase de pericol, inclusiv cele de toxicitate acută și STOT expunere repetată, clasificarea în conformitate cu criteriile prezentate în Directiva nr. 67/548/CEE nu corespunde în mod direct clasificării în clasa de pericol și categoria de pericol în conformitate cu prezentul regulament. În aceste cazuri, clasificarea din prezenta anexă este considerată clasificarea minimă. Această clasificare se aplică în cazul în care niciuna dintre următoarele condiții nu este îndeplinită:

producătorul sau importatorul are acces la date sau alte informații, astfel cum se specifică în partea 1 a anexei I, ceea ce determină o clasificare într-o categorie mai gravă în comparație cu clasificarea minimă. În acest caz trebuie aplicată clasificarea în categoria mai gravă;

clasificarea minimă poate fi obținută pe baza tabelului de corespondență din anexa VII dacă producătorul sau importatorul cunoaște starea fizică a substanței utilizate în testarea toxicității acute prin inhalare. Clasificarea stabilită pe baza anexei VII înlocuiește în acest caz clasificarea minimă indicată în prezenta anexă, dacă este diferită de aceasta.

Clasificarea minimă pentru o categorie este indicată prin referința * în coloana «Clasificare» din tabelul 3.

Referința de tipul * se poate regăsi și în coloana «Limite de conc. specifice, factori M și estimări ale toxicității acute (ATE)», unde indică faptul că respectiva intrare prezintă limite de concentrație specifice pentru toxicitate acută, conform Directivei 67/548/CEE. Aceste limite de concentrație nu pot fi «transpuse» în limitele de concentrație prevăzute de prezentul regulament, mai ales în cazul în care este prevăzută o clasificare minimă. Cu toate acestea, în cazul existenței referinței de tip *, este posibil ca clasificarea privind toxicitatea acută a respectivei intrări să fie de interes special.”;

(h)

secțiunea 1.2.2 se înlocuiește cu următorul text:

„1.2.2.    Calea de expunere nu poate fi exclusă

Pentru anumite clase de pericol, de exemplu STOT, calea de expunere trebuie indicată în fraza de pericol numai în cazul în care s-a demonstrat în mod concludent că nicio altă cale de expunere nu poate cauza pericolul în conformitate cu criteriile prezentate în anexa I. În temeiul Directivei 67/548/CEE, calea de expunere era indicată pentru clasificările cu R48 dacă existau date care să justifice clasificarea pentru această cale de expunere. Clasificarea în temeiul Directivei nr. 67/548/CEE prin care se preciza calea de expunere a fost transpusă în clasa și categoria corespunzătoare în conformitate cu prezentul regulament, dar cu o frază de pericol generală, fără să se specifice calea de expunere, deoarece informațiile necesare nu sunt disponibile.

Aceste fraze de pericol sunt indicate prin referința ** în tabelul 3.”;

(i)

secțiunea 1.2.3 se înlocuiește cu următorul text:

„1.2.3.    Frazele de pericol aferente clasei de pericol toxicitate pentru reproducere

Frazele de pericol H360 și H361 indică o preocupare generală pentru efectele asupra fertilității și/sau dezvoltării: «Poate dăuna/Susceptibil de a dăuna fertilității sau fătului». Conform criteriilor, fraza de pericol generală poate fi înlocuită cu o frază de pericol care indică efectul său specific, în conformitate cu secțiunea 1.1.2.1.2. Când cealaltă diferențiere nu este menționată, acest lucru se datorează unor probe care demonstrează că acest efect nu este prezent, unor date neconcludente sau absenței datelor, iar obligațiile de la articolul 4 alineatul (3) se aplică pentru diferențierea respectivă.

Pentru a nu pierde informațiile provenite din clasificările armonizate privind efectele asupra fertilității și asupra dezvoltării în conformitate cu Directiva 67/548/CEE, clasificările au fost transpuse numai pentru acele efecte clasificate prin respectiva directivă.

Aceste fraze de pericol sunt indicate prin referința *** în tabelul 3.”;

(j)

secțiunea 1.2.4 se înlocuiește cu următorul text:

„1.2.4.    Clasificarea corectă a pericolelor fizice nu a putut fi efectuată

Pentru anumite intrări nu a putut fi efectuată clasificarea corectă a pericolelor fizice, datorită lipsei de date necesare pentru aplicarea de criterii de clasificare în prezentul regulament. Intrarea poate fi atribuită unei alte categorii (inclusiv superioare) sau chiar unei alte clase de pericol decât cea indicată. Clasificarea corectă se confirmă în urma testării.

Intrările ce prezintă pericole fizice ce necesită confirmarea prin testare sunt indicate prin referința *** în tabelul 3.”

(3)

Partea 3 se modifică după cum urmează:

(a)

titlul părții 3 se înlocuiește cu următorul text:

„3.   

PARTEA 3: TABEL CU CLASIFICAREA ȘI ETICHETAREA ARMONIZATE”;

(b)

paragrafele introductive se elimină;

(c)

titlul tabelului 3.1 se înlocuiește cu următorul text:

„Tabelul 3

Lista clasificărilor și etichetărilor armonizate ale substanțelor periculoase”;

(d)

tabelul 3 se modifică după cum urmează:

(i)

titlul penultimei coloane se înlocuiește cu textul „Limite de conc. specifice, factori M și ATE”;

(ii)

intrările corespunzătoare numerelor de index 006-046-00-8, 604-057-00-8, 605-023-00-5, 606-041-00-6, 607-123-00-4, 608-055-00-8, 612-150-00-X, 613-318-00-5, 614-001-00-4, 615-013-00-2, 616-006-00-7, 616-094-00-7 și 650-032-00-X se înlocuiesc cu următoarele intrări:

Nr. de index

Identificarea chimică internațională

Nr. CE

Nr. CAS

Clasificare

Etichetare

Limite de conc. specifice, factori M și ATE

Note

Codul (codurile) claselor și categoriilor de pericol

Codul (codurile) frazelor de pericol

Codul (codurile) pictogramei, cuvântului de avertizare

Codul (codurile) frazelor de pericol

Codul (codurile) frazelor de pericol suplimentar

„006-046-00-8

bendiocarb (ISO);

2,2-dimetil-1,3-benzodioxol-4-il N-metilcarbamat;

2,2-dimetil-1,3-benzodioxol-4-il metilcarbamat

245-216-8

22781-23-3

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

Acute Tox. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H311

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H311

H300

H410

 

M = 10

M = 100”

 

„604-057-00-8

o masă de reacție de: izomeri ai 2-(2H-benzotriazol-2-il)-4-metil-(n)-dodecilfenolului; izomeri ai 2-(2H-benzotriazol-2-il)-4-metil-(n)-tetracosilfenolului; izomeri ai 2-(2H-benzotriazol-2-il)-4-metil-5,6-didodecilfenolului; n = 5 sau 6

401-680-5

Aquatic Chronic 4

H413

 

H413”

 

 

 

„605-023-00-5

5-cloro-2-(4-clorofenoxi)fenol;

[DCPP]

429-290-0

3380-30-1

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H318

H400

H410

GHS05

GHS09

Dgr

H318

H410

 

M = 10

M = 10”

 

„606-041-00-6

2-metil-1-(4-metiltiofenil)-2-morfolinopropan-1-onă

400-600-6

71868-10-5

Repr. 1B

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H360FD

H302

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H360FD

H302

H411”

 

 

 

„607-123-00-4

metacrilat de 2,3-epoxipropil;

metacrilat de glicidil

203-441-9

106-91-2

Carc. 1B

Muta. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

STOT SE 3

STOT RE 1

Eye Dam. 1

Skin Corr. 1C

Skin Sens. 1

H350

H341

H360F

H311

H302

H335

H372 (căile respiratorii) (inhalare)

H318

H314

H317

GHS08

GHS06

GHS05

Dgr

H350

H341

H360F

H311

H302

H335

H372 (căile respiratorii) (inhalare)

H314

H317

 

 

D”

„608-055-00-8

fipronil (ISO);

(±)-5-amino-1-(2,6-dicloro-α,α,α-trifluoro-para-tolil)-4-trifluorometilsulfinil-pirazol-3-carbonitril

424-610-5

120068-37-3

Acute Tox. 3*

Acute Tox. 3*

Acute Tox. 3*

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H311

H331

H372*

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H301

H311

H331

H372*

H410

 

M = 1 000

M = 10 000 ”

 

„612-150-00-X

spiroxamină (ISO);

8-terț-butil-1,4-dioxaspiro[4.5]decan-2-ilmetil(etil)(propil)amină

118134-30-8

Repr. 2

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H332

H312

H302

H373 (ochi)

H315

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361d

H332

H312

H302

H373 (ochi)

H315

H317

H410

 

M = 100

M = 100”

 

„613-318-00-5

fenpirazamină (ISO);

S-alil 5-amino-2,3-dihidro-2-isopropil-3-oxo-4- (o-tolil) pirazol-1-carbotioat;

S-alil 5-amino-2-isopropil-4-(2-metilfenil)-3-oxo-2,3-dihidropirazol-1-carbotioat

473798-59-3

Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 10

M = 1”

 

„614-001-00-4

nicotină (ISO);

3-[(2S)-1-metilpirolidin-2-il]piridină

200-193-3

54-11-5

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

Aquatic Chronic 2

H330

H310

H300

H411

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H310

H300

H411

 

inhalare:

ATE = 0,19 mg/L (dusts or mists)

dermal:

ATE = 70 mg/kg

oral:

ATE (*1) = 5 mg/kg”

 

„615-013-00-2

cianamidă;

carbamonitril

206-992-3

420-04-2

Carc. 2

Repr. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

STOT RE 2

Skin Corr. 1

Skin Sens. 1

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 3

H351

H361fd

H311

H301

H373 (tiroidă)

H314

H317

H318

H412

GHS08

GHS06

GHS05

Dgr

H351

H361fd

H311

H301

H373 (tiroidă)

H314

H317

H412”

 

 

 

„616-006-00-7

diclofluanid (ISO);

N-[diclorofluorometil)tio]-N′,N′-dimetil-N-fenilsulfamidă

214-118-7

1085-98-9

Acute Tox. 4

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

H332

H319

H317

H400

GHS07

GHS09

Wng

H332

H319

H317

H400

 

M = 10”

 

„616-094-00-7

3,3′-diciclohexil-1,1′-metilenbis(4,1-fenilen)diuree

406-370-3

58890-25-8

Aquatic Chronic 4

H413

 

H413”

 

 

 

„650-032-00-X

ciproconazol (ISO); (2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-clorfenil)-3-ciclopropil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-ol

94361-06-5

Repr. 1B

Acute Tox. 3

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H301

H373 (ficat)

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr

H360D

H301

H373 (ficat)

H410

 

M = 10

M = 1”;

 

(iii)

se inserează următoarele intrări conform ordinii stabilite în tabelul 3:

Nr. de index

Identificarea chimică internațională

Nr. CE

Nr. CAS

Clasificare

Etichetare

Limite de conc. specifice, factori M și ATE

Note

Codul (codurile) claselor și categoriilor de pericol

Codul (codurile) frazelor de pericol

Codul (codurile) pictogramei, cuvântului de avertizare

Codul (codurile) frazelor de pericol

Codul (codurile) frazelor de pericol suplimentar

„047-003-00-3

zeolit de argint și de zinc (zeolit, tip de structură LTA, cu suprafața modificată prin ioni de argint și de zinc)

[Această intrare include zeolitul cu structură de tip LTA (Linde Type A) a cărui suprafață a fost modificată cu ioni de argint și de zinc cu un conținut de Ag+ 0,5 %-6 %, Zn2 + 5 %-16 % și, potențial, cu fosfor, NH4+, Mg2+ și/sau Ca2+, fiecare la un nivel < 3 %]

130328-20-0

Repr. 2

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H315

H318

H400

H410

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H361d

H315

H318

H410

 

M = 100

M = 100”

 

„048-012-00-5

carbonat de cadmiu

208-168-9

513-78-0

Carc. 1B

Muta. 1B

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H340

H332

H312

H302

H372 (rinichi, oase)

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350

H340

H332

H312

H302

H372 (rinichi, oase)

H410

 

 

A1”

„048-013-00-0

hidroxid de cadmiu; dihidroxid de cadmiu

244-168-5

21041-95-2

Carc. 1B

Muta. 1B

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H340

H332

H312

H302

H372 (rinichi, oase)

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350

H340

H332

H312

H302

H372 (rinichi, oase)

H410

 

 

A1”

„048-014-00-6

nitrat de cadmiu;

dinitrat de cadmiu

233-710-6

10325-94-7

Carc. 1B

Muta. 1B

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H340

H332

H312

H302

H372 (rinichi, oase)

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350

H340

H332

H312

H302

H372 (rinichi, oase)

H410

 

Carc. 1B; H350:

C ≥ 0.01 %

A1”

„050-030-00-3

dilaurat de dibutil-staniu; dibutil[bis(dodecanoiloxi)]stanat

201-039-8

77-58-7

Muta. 2

Repr. 1B

STOT RE 1

H341

H360FD

H372 (sistemul imunitar)

GHS08

Dgr

H341

H360FD

H372 (sistemul imunitar)”

 

 

 

„603-235-00-2

linalol; 3,7-dimetil-1,6-octadien-3-ol; dl-linalol; [1]

coriandrol; (S)-3,7-dimetil-1,6-octadien-3-ol; d-linalol; [2]

licareol; (R)-3,7-dimetil-1,6-octadien-3-ol; l-linalol [3]

201-134-4 [1]

204-810-7 [2]

204-811-2 [3]

78-70-6 [1]

126-90-9 [2]

126-91-0 [3]

Skin Sens. 1B

H317

GHS07

Wng

H317”

 

 

 

„604-093-00-4

clorofen;

clorofen;

2-benzil-4-clorfenol

204-385-8

120-32-1

Carc. 2

Repr. 2

Acute Tox. 4

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Eye Dam. 1

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H361f

H332

H315

H317

H318

H373 (rinichi)

H400

H410

GHS08

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H351

H361f

H332

H315

H317

H318

H373 (rinichi)

H410

 

M = 1

M = 100”

 

„606-150-00-9

cletodim (ISO); (5RS)-2-{(1EZ)-1-[(2E)-3-cloroaliloxiimino]propil}-5-[(2RS)-2-(etiltio)propil]-3-hidroxiciclohex-2-en-1-onă

99129-21-2

Acute Tox. 4

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H302

H317

H412

GHS07

Wng

H302

H317

H412

EUH066”

 

 

„606-151-00-4

antrachinonă

201-549-0

84-65-1

Carc. 1B

H350

GHS08

Dgr

H350”

 

 

 

„607-720-00-X

acid nonadecafluorodecanoic; [1]

nonadecafluorodecanoat de amoniu; [2]

nonadecafluorodecanoat de sodiu [3]

206-400-3 [1] 221-470-5 [2]

[3]

335-76-2 [1] 3108-42-7 [2]

3830-45-3 [3]

Carc. 2

Repr. 1B

Lact.

H351

H360Df

H362

GHS08

Dgr

H351

H360Df

H362”

 

 

 

„607-721-00-5

N,N′-metilendimorfolină;

N,N′-metilenbismorfolină;

[formaldehidă eliberată din N,N′-metilenbismorfolină];

[MBM]

227-062-3

5625-90-1

Carc. 1B

Muta. 2

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

Eye Dam. 1

H350

H341

H332

H312

H302

H373 (tractul gastrointestinal, căile respiratorii)

H314

H317

H318

GHS08

GHS07

GHS05

Dgr

H350

H341

H332

H312

H302

H373 (tractul gastrointestinal, căile respiratorii)

H314

H317

EUH071

 

8

9”

„607-722-00-0

2,3,5,6-tetrafluor-4- (metoximetil)benzil (Z)-(1R, 3R)-3-(2-cianoprop-1-enil)-2,2-dimetilciclopropancarboxilat;

epsilon-momfluorotrin

1065124-65-3

Acute Tox. 4

STOT SE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H371 (sistemul nervos)

H400

H410

GHS07

GHS08

GHS09

Wng

H302

H371 (sistemul nervos)

H410

 

M = 100

M = 100”

 

„607-723-00-6

teflutrin (ISO);

2,3,5,6-tetrafluoro-4-metilbenzil (1RS, 3RS)-3-[(Z)-2-cloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enil]-2,2-dimetilciclopropancarboxilat

79538-32-2

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H310

H300

H410

 

M = 10 000

M = 10 000 ”

 

„612-290-00-1

produse de reacție ale paraformaldehidei și 2-hidroxipropilaminei (raport 3:2);

[formaldehidă eliberată din 3,3′-metilenbis [5-metiloxazolidină];

formaldehidă eliberată din oxazolidină];

[MBO]

Carc. 1B

Muta. 2

Acute Tox. 4

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Skin Corr. 1B

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1A

Aquatic Chronic 2

H350

H341

H332

H311

H302

H373 (tractul gastrointestinal, căile respiratorii)

H314

H318

H317

H411

GHS08

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H350

H341

H332

H311

H302

H373 (tractul gastrointestinal, căile respiratorii)

H314

H317

H411

EUH071

 

8

9”

„612-291-00-7

produse de reacție ale paraformaldehidei și 2-hidroxipropilaminei (raport 1:1);

[formaldehidă eliberată din α,α,α-trimetil-1,3,5-triazină-1,3,5 (2H,4H,6H)-trietanol];

[HPT]

Carc. 1B

Muta. 2

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Skin Corr. 1C

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1A

Aquatic Chronic 2

H350

H341

H332

H302

H373 (tractul gastrointestinal, căile respiratorii)

H314

H318

H317

H411

GHS08

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr

H350

H341

H332

H302

H373 (tractul gastrointestinal, căile respiratorii)

H314

H317

H411

EUH071

 

8

9”

„612-292-00-2

metilhidrazină

200-471-4

60-34-4

Carc. 1B

H350

GHS08

Dgr

H350”

 

 

 

„613-321-00-1

(RS)-4-[1-(2,3-dimetilfenil)etil]-1H-imidazol;

medetomidină

86347-14-0

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

STOT SE 3

STOT SE 1

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H300

H336

H370 (ochi)

H372

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H330

H300

H336

H370 (ochi)

H372

H410

 

M = 1

M = 100”

 

„613-322-00-7

triadimenol (ISO); (1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-clorofenoxi)-3,3-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il) butan-2-ol;

α-terț-butil-β-(4-clorofenoxi)-1H-1,2,4-triazol-1-etanol

259-537-6

55219-65-3

Repr. 1B

Lact.

Acute Tox. 4

Aquatic Chronic 2

H360

H362

H302

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H360

H362

H302

H411”

 

 

 

„613-323-00-2

terbutilazină (ISO);

N-terț-butil-6-cloro-N′-etil-1,3,5-triazină-2,4-diamină

227-637-9

5915-41-3

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H373

H400

H410

GHS07

GHS08

GHS09

Wng

H302

H373

H410

 

M = 10

M = 10”

 

„613-324-00-8

8-chinolinol;

8-hidroxichinolină

205-711-1

148-24-3

Repr. 1B

Acute Tox. 3

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H301

H318

H317

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H360D

H301

H318

H317

H410

 

M = 1

M = 1”

 

„613-325-00-3

tiacloprid (ISO);

(Z)-3-(6-clor-3-piridilmetil)-1,3-tiazolidin-2-ilidencianamidă;

{(2Z)-3-[(6-cloropiridin-3-il)metil]-1,3-tiazolidin-2-iliden}cianamidă

111988-49-9

Carc. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 4

Acute Tox. 3

STOT SE 3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H360FD

H332

H301

H336

H400

H410

GHS08 GHS06

GHS09

Dgr

H351

H360FD

H332

H301

H336

H410

 

M = 100

M = 100”

 

„616-221-00-6

hexaflumuron (ISO);

1-(3,5-dicloro-4-(1,1,2,2-tetrafluoroetoxi)fenil)-3-(2,6-difluorobenzoil)uree

401-400-1

86479-06-3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1 000

M = 10 000 ”

 

„616-222-00-1

pentiopirad (ISO);

(RS)-N-[2-(1,3-dimetilbutil)-3-tienil]-1-metil-3-(trifluorometil)pirazol-4-carboxamidă

183675-82-3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1

M = 1”

 

„616-223-00-7

carbetamidă (ISO);

(R)-1-(etilcarbamoil)etil carbanilat; (2R)-1-(etilamino)-1-oxopropan-2-il fenilcarbamat

240-286-6

16118-49-3

Carc. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 4

Aquatic Chronic 2

H351

H360D

H302

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H351

H360D

H302

H411”.

 

 

 


(*1)  Estimarea convertită a punctului de toxicitate acută în conformitate cu tabelul 3.1.2 din anexa I.