29.4.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 113/11


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2017/749 AL COMISIEI

din 24 februarie 2017

de modificare a Regulamentului (UE) 2015/755 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește eliminarea Kazahstanului de pe lista țărilor din anexa I la regulamentul respectiv

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2015/755 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind regimul comun aplicabil importurilor din anumite țări terțe (1), în special articolul 20,

întrucât:

(1)

Având în vedere aderarea Kazahstanului la Organizația Mondială a Comerțului, ar trebui stabilite dispoziții pentru ca această țară să fie eliminată din domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) 2015/755.

(2)

Prin urmare, Regulamentul (UE) 2015/755 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În anexa I la Regulamentul (UE) 2015/755, denumirea „Kazahstan” se elimină.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 februarie 2017.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 123, 19.5.2015, p. 33.