31.3.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 87/84


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2017/566 AL COMISIEI

din 18 mai 2016

de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele instrumentelor financiare în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru raportul ordinelor neexecutate față de tranzacții cu scopul de a preveni condițiile de tranzacționare de natură să perturbe stabilitatea pieței

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (1), în special articolul 48 alineatul (12) litera (b),

întrucât:

(1)

Locurile de tranzacționare ar trebui să dispună de o serie de sisteme, proceduri și mecanisme pentru a se asigura faptul că sistemele de tranzacționare algoritmică nu pot crea sau contribui la condiții de tranzacționare de natură să perturbe stabilitatea pieței, inclusiv sisteme de monitorizare și, după caz, de limitare a raportului ordinelor neexecutate față de tranzacții.

(2)

Ținând seama de natura acestora, sistemele de tranzacționare vocale ar trebui excluse din domeniul de aplicare al prezentului regulament, care ar trebui să se aplice numai locurilor de tranzacționare care administrează sisteme de tranzacționare pe bază de registru de ordine cu licitație continuă electronică, pe bază de cotații sau hibride.

(3)

Directiva 2014/65/UE extinde cerințele referitoare la determinarea raportului ordinelor neexecutate față de tranzacții la sistemele multilaterale de tranzacționare și la sistemele organizate de tranzacționare. Prin urmare, este important ca aceste locuri de tranzacționare să fie, de asemenea, incluse în domeniul de aplicare al prezentului regulament.

(4)

Locurile de tranzacționare ar trebui să calculeze raportul ordinelor neexecutate față de tranzacțiile efectuate în mod real de membrii sau participanții lor la nivelul fiecărui instrument financiar tranzacționat în cadrul acestora pentru a se asigura în mod eficace faptul că raportul nu conduce la o volatilitate excesivă în instrumentul respectiv.

(5)

În vederea asigurării unei armonizări suficiente în Uniune a măsurilor menite să prevină condițiile de tranzacționare de natură să perturbe stabilitatea pieței prin limitarea raportului dintre ordinele neexecutate și tranzacții, ar trebui să se stabilească o metodologie clară de calculare a raportului ordinelor neexecutate față de tranzacții pentru toți participanții la piață.

(6)

Ar trebui să se clarifice sensul anumitor parametri esențiali care trebuie utilizați pentru calcularea raportului ordinelor neexecutate față de tranzacții.

(7)

Calculul raportului ordinelor neexecutate față de tranzacțiile introduse în sistem de un membru sau participant ar trebui să fie susținut de o perioadă de observație adecvată. Pe această bază, perioada de calcul al raportului efectiv al ordinelor neexecutate față de tranzacții nu ar trebui să fie mai lungă decât o ședință de tranzacționare. Totuși, ar trebui să li se permită locurilor de tranzacționare să stabilească perioade de observație mai scurte în cazul în care acestea ar contribui într-un mod mai eficace la menținerea condițiilor de tranzacționare ordonată.

(8)

Din motive de coerență și pentru a se asigura buna funcționare a piețelor financiare, este necesar ca dispozițiile prevăzute în prezentul regulament și dispozițiile naționale conexe de transpunere a Directivei 2014/65/UE să se aplice de la aceeași dată.

(9)

Prezentul regulament se bazează pe proiectele de standarde tehnice de reglementare înaintate Comisiei de Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe.

(10)

Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe a efectuat consultări publice deschise cu privire la proiectele de standarde tehnice de reglementare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor, instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (2),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(a)

„ordin” include toate mesajele primite, inclusiv mesajele referitoare la transmitere, modificare și anulare trimise către sistemul de tranzacționare al locului de tranzacționare, cu privire la un ordin sau o cotație, dar excluzând mesajele de anulare trimise în urma:

(i)

anulării ordinelor necorelate (uncrossing) în cadrul unei licitații;

(ii)

unei probleme de conectivitate a locului de tranzacționare;

(iii)

utilizării unei funcționalități de dezactivare a sistemului în cazul unor deficiențe (kill functionality);

(b)

„tranzacție” înseamnă un ordin executat integral sau parțial;

(c)

„volum” înseamnă cantitatea de instrumente financiare tranzacționate, exprimată ca oricare dintre următoarele:

(i)

numărul de instrumente pentru acțiuni, certificate de depozit, fonduri tranzacționate la bursă, certificate și alte instrumente financiare similare;

(ii)

valoarea nominală pentru obligațiuni și produse financiare structurate;

(iii)

numărul de unități aferente lotului sau numărul de contracte pentru instrumentele financiare derivate;

(iv)

tone metrice de dioxid de carbon pentru certificatele de emisii.

Articolul 2

Obligația de a calcula raportul ordinelor neexecutate față de tranzacții

Locurile de tranzacționare calculează raportul ordinelor neexecutate față de tranzacțiile efectiv introduse în sistem de fiecare dintre membrii și participanții lor pentru fiecare instrument financiar tranzacționat în cadrul unui sistem de tranzacționare pe bază de registru de ordine cu licitație continuă electronică, pe bază de cotații sau hibrid.

Articolul 3

Metodologie

(1)   Locurile de tranzacționare calculează raportul ordinelor neexecutate față de tranzacții pentru fiecare dintre membrii sau participanții lor cel puțin la sfârșitul fiecărei ședințe de tranzacționare, în următoarele două moduri:

(a)

:

ca volum

:

(volumul total al ordinelor/volumul total al tranzacțiilor) – 1;

(b)

:

ca număr

:

(numărul total al ordinelor/numărul total al tranzacțiilor) – 1.

(2)   Se consideră că un membru al locului de tranzacționare sau un participant la acesta a depășit în timpul unei ședințe de tranzacționare raportul maxim al ordinelor neexecutate față de tranzacții calculat de locul de tranzacționare respectiv dacă activitatea sa de tranzacționare a unui instrument specific, luând în considerare toate etapele ședinței de tranzacționare, inclusiv licitațiile, depășește unul dintre cele două raporturi stabilite la alineatul (1) sau ambele raporturi în cauză.

(3)   Locurile de tranzacționare calculează numărul de ordine primite de la fiecare membru sau participant după metodologia de calculare pentru fiecare tip de ordin prevăzută în anexă.

(4)   În cazul în care un loc de tranzacționare utilizează un tip de ordin care nu este prevăzut în mod explicit în anexă, acesta calculează mesajele în conformitate cu sistemul general care stă la baza metodologiei de calculare și pe baza celui mai asemănător tip de ordin menționat în anexă.

Articolul 4

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la data menționată la articolul 93 alineatul (1) al doilea paragraf din Directiva 2014/65/UE.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 mai 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173, 12.6.2014, p. 349.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).


ANEXĂ

Metodologia de calculare a ordinelor în funcție de tipul acestora

Tipul de ordin

Numărul de ordine primite de locul de tranzacționare care se iau în considerare atunci când se calculează raportul ordinelor neexecutate față de tranzacții (fiecare transmitere, modificare, anulare se contabilizează ca un singur ordin)

Eventuale actualizări trimise de locul de tranzacționare care nu se iau în considerare atunci când se calculează raportul ordinelor neexecutate față de tranzacții (cu excepția execuțiilor/anulărilor prin operațiuni de piață)

Limită

1

0

Limită – adăugare

1

0

Limită – ștergere

1

0

Limită – modificare

2 (orice modificare implică o anulare și o nouă introducere)

0

Stop

1

1 (în cazul în care este declanșat)

Imediat (la piață)

1

0

Imediat [fill-or-kill (execută sau anulează) sau immediate-or-cancel (imediat sau anulează)]

1 (2 în caz de ștergere/anulare)

0

Iceberg/rezervă

1

0

Market-to-limit

1

1 (în cazul în care este declanșat)

Cotație

2 (1 pentru cerere și 1 pentru ofertă)

0

Cotație – adăugare

2

0

Cotație – ștergere

2

0

Cotație – modificare

4 (orice modificare implică o anulare și o nouă introducere)

0

Peg

1

Potențial nelimitat, deoarece ordinul urmărește BBO

Market peg: un ordin către partea opusă a celei mai bune cereri și oferte (Best Bid and Offer – BBO) (europene)

Primary peg: un ordin către aceeași parte a BBO (europene)

Midpoint peg: un ordin către punctul de mijloc al BBO (europene)

Alternate peg: fie către punctul de mijloc, fie către 1 pas de cotare, în funcție de prețul mai puțin agresiv

Punct de mijloc de aceeași parte a BBO protejate

One-cancels-the-other (un ordin îl anulează pe celălalt): două ordine sunt corelate, astfel încât dacă unul dintre cele două este executat, celălalt este eliminat prin operațiuni de piață

2

1 (în cazul în care un ordin este executat, celălalt este anulat)

One-cancels-the-other (un ordin îl anulează pe celălalt) – adăugare

2

 

One-cancels-the-other (un ordin îl anulează pe celălalt) – ștergere

2

 

One-cancels-the-other (un ordin îl anulează pe celălalt) – modificare

4

 

Trailing stop (stop de urmărire): ordin stop în cazul căruia prețul stop la care se declanșează ordinul variază în funcție de BBO (europeană)

1

Potențial nelimitat, deoarece limita stop urmărește BBO

At best limit order (ordin la limita cea mai bună): limita de preț este egală cu partea opusă a BBO (europene) la momentul introducerii

1

0

Spread limit order (ordin-limită la marjă): randamentul său este calculat prin adăugarea unei marje la randamentul unei valori de referință (doi parametri: marjă și valoare de referință)

1

Potențial nelimitat, deoarece limita depinde cotația unui alt activ

Strike match: prețul minim pentru ordinele de cumpărare și prețul maxim pentru ordinele de vânzare

1

Potențial nelimitat, dar cu un anumit termen (durata licitației)

Order-on-event (ordin la eveniment): ordin care este inactiv, declanșarea sa fiind determinată de un eveniment specific (similar cu un ordin stop, cu excepția faptului că, odată declanșat, nu evoluează neapărat la fel ca tendința suportului: un ordin de cumpărare poate fi declanșat atunci când prețul de oprire a fost declanșat ca urmare a unei scăderi a instrumentului financiar)

1

1 (în cazul în care este declanșat)

„La deschidere”/„La închidere”: ordin care este inactiv, declanșarea sa fiind determinată de deschiderea sau închiderea unei piețe.

1

1 (în cazul în care este declanșat)

Book-or-cancel/Post: ordin care nu poate fi corelat cu cealaltă parte a registrului de ordine la momentul înscrierii sale în registrul de ordine

 

 

Book-or-cancel/Post – adăugare

1 (2 în caz de ștergere/anulare)

0

Book-or-cancel/Post – ștergere

1 (2 în caz de ștergere/anulare)

0

Book-or-cancel/Post – modificare

2

0

Withheld (inactiv): ordin înscris în registrul de ordine care este gata să fie transformat într-un ordin ferm

2 (transmiterea ordinului + confirmare)

0

Deal

1

0

TOP, TOP+: fie este plasat la începutul registrului, fie este respins (+: verificarea volumului disponibil): un ordin care trebuie să fie deopotrivă pasiv și la BBO, în caz contrar fiind respins.

1

0

Imbalance Order (IOOP sau IOOC): un ordin care este valabil numai pentru licitații și care urmărește să acopere dezechilibrul cantitativ (între excedent și deficit) fără a afecta prețul de echilibru.

1

Potențial nelimitat, dar cu un anumit termen (durata licitației)

Linked order (ordin corelat): un ordin care corespunde mai multor ordine unice, fiecare dintre acestea vizând un alt instrument financiar. În cazul în care unul dintre aceste ordine este executat, volumul celorlalte va fi imediat redus în mod proporțional. Acest tip de ordin este folosit de regulă pe piața de obligațiuni.

1

Potențial egal cu volumul suportului introdus

Sweep: permite participanților să acceseze registre de ordine integrate.

1

0

Best price sweep: acționează prin intermediul nivelurilor de preț din registrele de ordine combinate, până la limita de preț

Sequential lit sweep: execuție la prețul la care ordinul-limită a fost înscris în registru înainte ca orice volum să fie trimis celuilalt registru

Named (nominal): ordin care nu este anonim.

1

0

If-touched: se declanșează atunci când ultimul preț de vânzare sau de cumpărare atinge un anumit nivel

1

1 (în cazul în care este declanșat)

Guaranteed stop (stop garantat): garantează executarea la prețul stop

1

1 (în cazul în care este declanșat)

Ordine combinate, cum ar fi strategia bazată pe opțiuni, reînnoirea contractelor futures etc.

1

Potențial nelimitat