28.2.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 50/42


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/337 AL COMISIEI

din 27 februarie 2017

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1375/2007 al Comisiei privind importul de reziduuri provenite din obținerea amidonului din porumb din Statele Unite ale Americii

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1), în special articolul 178,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1375/2007 al Comisiei (2) prevede dispoziții prin care să se asigure faptul că reziduurile provenite din obținerea amidonului din porumb importate din Statele Unite ale Americii sunt în conformitate cu definiția acceptată a tarifului. Anexa I la regulamentul menționat conține un model de certificat de conformitate eliberat de industria de morărit hidraulic din Statele Unite.

(2)

Compania care confirmă primirea certificatelor producătorilor și care eliberează certificatul de conformitate s-a schimbat. Așadar, denumirea companiei de pe certificatul de conformitate trebuie modificată în consecință.

(3)

Pentru ca certificatele eliberate înaintea datei intrării în vigoare a prezentului regulament să poată fi utilizate, ar trebui prevăzută o dispoziție în acest sens.

(4)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1375/2007 ar trebui modificat în consecință.

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru organizarea comună a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1375/2007, modelul de „Certificate of Conformity” se înlocuiește cu modelul prezentat în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Certificatele eliberate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1375/2007 înainte de data intrării în vigoare a prezentului regulament sunt valabile în continuare.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 27 februarie 2017.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1375/2007 al Comisiei din 23 noiembrie 2007 privind importul de reziduuri provenite din obținerea amidonului din porumb din Statele Unite ale Americii (JO L 307, 24.11.2007, p. 5).


ANEXĂ

Image