9.2.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 34/1


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2017/214 AL COMISIEI

din 30 noiembrie 2016

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 98/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în vederea adăugării pulberii de aluminiu pe lista precursorilor de explozivi din anexa II

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 98/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013 privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi (1), în special articolul 12,

întrucât:

(1)

Anexa II la Regulamentul (UE) nr. 98/2013 cuprinde lista precursorilor de explozivi care fac obiectul unor norme armonizate în ceea ce privește disponibilitatea acestora pentru publicul larg și asigurarea unei raportări adecvate a tranzacțiilor suspecte, a disparițiilor și a furturilor pe parcursul întregului lanț de aprovizionare.

(2)

Substanțele incluse în anexa II sunt disponibile publicului larg, dar fac obiectul unei obligației de raportare, care se aplică atât utilizatorilor profesioniști din întregul lanț de aprovizionare, cât și persoanelor din rândul publicului larg.

(3)

Statele membre au demonstrat că pulberea de aluminiu a fost achiziționată și utilizată pentru producerea de explozivi artizanali în Europa.

(4)

Comercializarea și utilizarea pulberii de aluminiu nu sunt armonizate în prezent la nivelul Uniunii. Cu toate acestea, cel puțin un stat membru limitează disponibilitatea acesteia pentru publicul larg, iar Organizația Mondială a Vămilor monitorizează livrările mondiale în vederea identificării cazurilor de comerț ilicit pentru fabricarea de precursori de explozivi improvizați.

(5)

Evoluția utilizării improprii a pulberii de aluminiu nu justifică în prezent restricționarea accesului publicului larg la aceasta, având în vedere nivelul amenințării sau volumul comerțului asociat cu această substanță.

(6)

Este necesar un control mai strict pentru a permite autorităților naționale să prevină și să detecteze eventualele utilizări ilicite ale acestor substanțe ca precursori de explozivi, iar acesta poate fi efectuat prin intermediul mecanismului de raportare instituit de Regulamentul (UE) nr. 98/2013.

(7)

Având în vedere riscul pe care îl implică disponibilitatea pulberii de aluminiu și faptul că obligația de raportare nu va avea un impact semnificativ asupra operatorilor economici sau a consumatorilor, adăugarea acestei substanțe în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 98/2013 este justificată și proporțională,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Tabelul din anexa II la Regulamentul (UE) nr. 98/2013 se modifică după cum urmează:

(a)

titlul de la coloana a doua se înlocuiește cu următorul text:

„Codul din Nomenclatura combinată (NC) (1)”;

(b)

se adaugă următoarea substanță:

Pulberi de aluminiu

(CAS RN 7429-90-5) (2)  (3)

ex 7603 10 00

ex 7603 20 00

 

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 noiembrie 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 39, 9.2.2013, p. 1.

(2)  Cu o granulație mai mică de 200 μm.

(3)  Ca substanță sau în amestecuri cu conținut de aluminiu și/sau de magneziu de 70 % sau mai mult în greutate.”