8.2.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 33/14


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2017/208 AL COMISIEI

din 31 octombrie 2016

de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la standarde tehnice de reglementare pentru ieșirile de lichidități suplimentare care corespund nevoilor de garanții reale rezultate din impactul unui scenariu de piață negativ asupra tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate ale unei instituții

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (1), în special articolul 423 alineatul (3) al patrulea paragraf,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 423 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, instituțiile trebuie să adauge ieșiri suplimentare corespunzătoare nevoilor de garanții reale care ar rezulta din impactul unui scenariu de piață negativ asupra tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate, asupra tranzacțiilor de finanțare și asupra altor contracte ale instituției, în cazul în care acestea sunt semnificative. Din considerente legate de caracterul semnificativ, este necesar să se precizeze de urgență ieșirile suplimentare corespunzătoare nevoilor de garanții reale care ar rezulta din impactul unui scenariu de piață negativ asupra tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate ale instituției, în timp ce caracterul semnificativ al nevoilor de garanții reale care ar rezulta din impactul unui scenariu de piață negativ asupra tranzacțiilor de finanțare și asupra altor contracte va fi luat în considerare într-o etapă ulterioară.

(2)

Deoarece articolul 423 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 se referă la nevoile de garanții reale, normele care urmează să fie introduse ar trebui să se limiteze la tranzacțiile cu instrumente financiare derivate pentru care se constituie garanții, inclusiv cele cu scadența mai mică sau egală cu 30 de zile.

(3)

Pentru a se asigura condiții de concurență egale pentru instituții și pentru piețele instrumentelor financiare derivate, calculul ieșirilor suplimentare de garanții reale ar trebui să aibă la bază abordarea standardizată retrospectivă pentru modificările valorii de piață elaborată de Comitetul de la Basel pentru supraveghere bancară (BCBS) în vederea determinării respectivelor ieșiri suplimentare de garanții, care utilizează în acest sens cele mai ridicate intrări sau ieșiri de garanții agregate cumulate nete realizate la sfârșitul tuturor perioadelor de 30 de zile din ultimele 24 de luni la nivel de portofoliu.

(4)

Autoritatea Bancară Europeană (ABE) a transmis Comisiei proiectul de standarde tehnice de reglementare. Cu toate acestea, în conformitate cu procedura stabilită la articolul 10 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (2), Comisia a informat ABE cu privire la intenția sa de a nu aproba respectivul proiect de standarde tehnice de reglementare, explicând motivele pentru refuzul aprobării. ABE a retransmis proiectul de standarde tehnice de reglementare sub forma unui aviz formal prin care a acceptat abordarea propusă de Comisie, bazată strict pe abordarea standardizată retrospectivă a BCBS.

(5)

Prezentul regulament are la bază proiectul de standarde tehnice de reglementare, astfel cum a fost retransmis Comisiei de către ABE.

(6)

ABE a efectuat consultări publice deschise cu privire la proiectul de standarde tehnice de reglementare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul bancar, instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Caracterul semnificativ al tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate ale unei instituții

(1)   Tranzacțiile cu instrumente financiare derivate ale unei instituții sunt considerate semnificative în sensul articolului 423 alineatul (3) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 dacă suma valorilor noționale ale acestor tranzacții a depășit 10 % din ieșirile de lichidități nete, astfel cum sunt menționate la articolul 412 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, în orice moment în ultimii doi ani.

(2)   În sensul alineatului (1), ieșirile de lichidități nete se calculează fără componenta ieșirilor suplimentare menționată la articolul 423 alineatul (3) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

Articolul 2

Calcularea ieșirilor suplimentare care corespund nevoilor de garanții reale rezultate din impactul unui scenariu de piață negativ asupra tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate ale unei instituții

(1)   Ieșirile suplimentare care corespund nevoilor de garanții reale rezultate din impactul unui scenariu de piață negativ asupra tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate ale unei instituții considerate semnificative în sensul articolului 1 din prezentul regulament sunt egale cu cel mai mare flux de garanții în valoare netă absolută pe 30 de zile realizat într-o perioadă de 24 de luni înainte de data calculării cerinței de acoperire a necesarului de lichiditate menționate la articolul 412 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

(2)   Instituțiile pot lua în considerare valoarea netă a intrărilor și ieșirilor aferente tranzacțiilor numai dacă acestea sunt executate în conformitate cu același acordcadru de compensare. Valoarea netă absolută a fluxului de garanții are la bază atât ieșirile realizate, cât și intrările realizate, iar compensarea se calculează la nivelul portofoliului instituției.

Articolul 3

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 31 octombrie 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176, 27.6.2013, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12).