3.2.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 29/21


REGULAMENTUL (UE) 2017/185 AL COMISIEI

din 2 februarie 2017

de stabilire a unor măsuri tranzitorii pentru aplicarea anumitor dispoziții ale Regulamentelor (CE) nr. 853/2004 și (CE) nr. 854/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală (1), în special articolul 9 primul paragraf,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman (2), în special articolul 16, primul paragraf,

întrucât:

(1)

Regulamentele (CE) nr. 853/2004 și (CE) nr. 854/2004 prevăd modificări semnificative ale normelor și procedurilor care trebuie respectate de operatorii din sectorul alimentar și de autoritățile competente ale statelor membre. Întrucât aplicarea unora dintre normele și procedurile respective cu efect imediat ar fi generat dificultăți de ordin practic în anumite cazuri, a fost necesar să se adopte măsuri tranzitorii.

(2)

Raportul Comisiei din 28 iulie 2009 către Consiliu și Parlamentul European privind experiența câștigată prin aplicarea Regulamentelor (CE) privind igiena nr. 852/2004, (CE) nr. 853/2004 și (CE) nr. 854/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului (3) („denumit în continuare raportul”) prezintă o descriere faptică a experienței câștigate, inclusiv a dificultăților întâmpinate, în 2006, 2007 și 2008 de către toate părțile implicate în punerea în aplicare a respectivelor regulamente.

(3)

Raportul include comentarii privind experiențele legate de măsurile tranzitorii prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 2076/2005 al Comisiei (4). De asemenea, raportul indică faptul că s-au constatat dificultăți în ceea ce privește furnizarea locală de cantități mici de anumite produse alimentare și menționează că este necesară clarificarea suplimentară a condițiilor de import în cazul în care se aplică normele naționale privind importurile, în absența unor norme la nivelul Uniunii, și că crizele cauzate de produse alimentare importate conținând atât produse de origine vegetală, cât și produse prelucrate de origine animală (produse compuse) au confirmat necesitatea unui control mai strict al acestor produse.

(4)

Regulamentul (UE) nr. 1079/2013 al Comisiei (5) a stabilit măsuri tranzitorii pentru o perioadă de tranziție care se încheie la 31 decembrie 2016, cu scopul de a permite o trecere fără dificultăți la punerea în aplicare deplină a noilor norme și proceduri. Durata perioadei de tranziție a fost fixată luându-se în considerare revizuirea cadrului de reglementare privind igiena prevăzut în regulamentele (CE) nr. 853/2004 și (CE) nr. 854/2004.

(5)

În plus, pe baza informațiilor colectate în cursul unor audituri recente efectuate de inspectori din cadrul Direcției Generale Sănătate și Siguranță Alimentară a Comisiei și pe baza informațiilor de la autoritățile competente din statele membre și din sectoarele relevante ale industriei alimentare din Uniune, este necesar ca anumite măsuri tranzitorii prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1079/2013 să fie menținute până la introducerea unor cerințe permanente menționate în preambulul la prezentul regulament.

(6)

Regulamentul (CE) nr. 853/2004 exclude din domeniul său de aplicare furnizarea directă de către producător a unor cantități mici de carne de pasăre și de lagomorfe sacrificate în fermă către consumatorul final sau către unitățile locale de comerț cu amănuntul care furnizează carnea respectivă direct consumatorului final, sub formă de carne proaspătă. Limitarea dispoziției respective la carnea proaspătă ar reprezenta o povară în plus pentru micii producători. În consecință, Regulamentul (UE) nr. 1079/2013 prevede o derogare de la aplicarea Regulamentului (CE) nr. 853/2004 privind furnizarea directă a acestor produse în anumite condiții, fără a o limita la carnea proaspătă. Excluderea respectivă ar trebui să fie menținută pe durata unei perioade de tranziție suplimentare prevăzute în prezentul regulament, în timp ce se examinează posibilitatea unei derogări permanente.

(7)

Regulamentele (CE) nr. 853/2004 și (CE) nr. 854/2004 stabilesc anumite norme privind importurile de produse de origine animală și de produse compuse în Uniune. Regulamentul (UE) nr. 1079/2013 prevede măsuri tranzitorii care derogă de la unele dintre normele respective privind anumite produse compuse pentru care condițiile de sănătate publică pentru importul în Uniune nu au fost încă stabilite la nivelul Uniunii, de exemplu pentru produsele compuse, altele decât cele menționate la articolul 3 alineatele (1) și (3) din Regulamentul (UE) nr. 28/2012 al Comisiei (6).

(8)

O propunere a Comisiei de regulament privind controalele oficiale din cadrul lanțului agroalimentar este în curs de adoptare prin procedura legislativă ordinară. Odată adoptat și aplicabil, regulamentul respectiv va prevedea un temei juridic pentru o abordare adaptată la riscuri pentru controlul produselor compuse la import. Este necesar să se prevadă derogări pe parcursul unei perioade de tranziție suplimentare de patru ani până când noul regulament va deveni aplicabil.

(9)

Regulamentele (CE) nr. 853/2004 și (CE) nr. 854/2004 permit importul de produse alimentare de origine animală provenind din unitățile care prelucrează produse de origine animală pentru care anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 nu stabilește nicio cerință specială, cu excepția cazului în care a fost stabilită o listă armonizată cu țările terțe autorizate și a fost instituit un model comun de certificat de import. Este nevoie de mai mult timp pentru consultarea părților interesate și a autorităților competente din statele membre și țările terțe, ținând seama de posibilul impact asupra importurilor de astfel de produse alimentare prin elaborarea unei astfel de liste și stabilirea unui model de certificat de import.

(10)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește măsuri tranzitorii pentru aplicarea anumitor dispoziții ale Regulamentelor (CE) nr. 853/2004 și (CE) nr. 854/2004 pentru o perioadă de tranziție cuprinsă între 1 ianuarie 2017 și 31 decembrie 2020.

Articolul 2

Derogare privind furnizarea directă a unor cantități mici de carne de pasăre și de lagomorfe

Prin derogare de la articolul 1 alineatul (3) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 853/2004, dispozițiile prevăzute în regulamentul respectiv nu se aplică în cazul furnizării directe de către producător a unor cantități mici de carne de pasăre și de lagomorfe sacrificate în fermă către consumatorul final sau unitățile locale de comerț cu amănuntul care furnizează acest tip de carne direct consumatorului final.

Articolul 3

Derogare în ceea ce privește cerințele de sănătate publică pentru importurile de produse de origine animală și de produse alimentare care conțin atât produse de origine vegetală, cât și produse prelucrate de origine animală

(1)   Articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 853/2004 nu se aplică în cazul importurilor de produse de origine animală pentru care nu au fost stabilite cerințe armonizate de sănătate publică aplicabile importurilor.

Importurile de astfel de produse respectă cerințele de sănătate publică aplicabile importurilor din statul membru de import.

(2)   Prin derogare de la articolul 6 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 853/2004, operatorii din sectorul alimentar care importă produse alimentare ce conțin atât produse de origine vegetală, cât și produse prelucrate de origine animală, altele decât cele menționate la articolul 3 alineatele (1) și (3) din Regulamentul (UE) nr. 28/2012, sunt exceptați de la respectarea cerințelor prevăzute la articolul 6 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 853/2004.

Importurile de astfel de produse respectă cerințele de sănătate publică aplicabile importurilor din statul membru de import.

Articolul 4

Derogare privind procedurile de sănătate publică privind importurile de produse de origine animală

Capitolul III din Regulamentul (CE) nr. 854/2004 nu se aplică importurilor de produse de origine animală pentru care nu au fost stabilite cerințe armonizate de sănătate publică.

Importurile de astfel de produse respectă cerințele de sănătate publică aplicabile importurilor din statul membru de import.

Articolul 5

Intrarea în vigoare și aplicarea

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament se aplică în perioada 1 ianuarie 2017-31 decembrie 2020.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 2 februarie 2017.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 139, 30.4.2004, p. 55.

(2)  JO L 139, 30.4.2004, p. 206.

(3)  COM(2009) 403 final.

(4)  Regulamentul (CE) nr. 2076/2005 al Comisiei din 5 decembrie 2005 de stabilire a dispozițiilor tranzitorii de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 853/2004, (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 853/2004 și (CE) nr. 854/2004 (JO L 338, 22.12.2005, p. 83).

(5)  Regulamentul (UE) nr. 1079/2013 al Comisiei din 31 octombrie 2013 de stabilire a unor măsuri tranzitorii de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 853/2004 și (CE) nr. 854/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului (JO L 292, 1.11.2013, p. 10).

(6)  Regulamentul (UE) nr. 28/2012 al Comisiei din 11 ianuarie 2012 de stabilire a cerințelor de certificare pentru importul și tranzitul anumitor produse compuse pe teritoriul Uniunii și de modificare a Deciziei 2007/275/CE și a Regulamentului (CE) nr. 1162/2009 (JO L 12, 14.1.2012, p. 1).