14.1.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 10/1


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2017/72 AL COMISIEI

din 23 septembrie 2016

de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează condițiile de acordare a aprobărilor de derogare privind datele

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (1), în special articolul 180 alineatul (3), articolul 181 alineatul (3) și articolul 182 alineatul (4),

întrucât:

(1)

Odată ce începe să pună în aplicare abordarea bazată pe modele interne de rating („abordarea IRB”), o instituție și orice societate-mamă și filialele sale pot solicita autorității competente aprobarea de a utiliza date care acoperă o perioadă de doi ani, în loc de cinci, pentru estimarea probabilității de nerambursare, precum și pentru propriile estimări ale pierderilor în caz de nerambursare și ale factorilor de conversie pentru anumite tipuri de expuneri. Ar trebui stabilite condițiile în conformitate cu care autoritățile competente pot acorda aprobările de derogare privind datele.

(2)

Înainte de a acorda aceste aprobări, autoritățile competente ar trebui să verifice dacă instituțiile îndeplinesc cerințele prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 575/2013. Cu toate acestea, prezentul regulament nu impune autorităților competente cerințe specifice privind revizuirea periodică a conformității instituțiilor cu cerințele referitoare la aprobarea derogării privind datele, prin urmare, instituțiile care încetează să mai respecte cerințele prezentului regulament aplică dispozițiile articolului 146 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

(3)

Cu cât istoricul datelor acoperă o perioadă mai scurtă, cu atât este mai greu să se estimeze parametrii de risc. În vederea garantării faptului că aprobarea de derogare privind datele este limitată la o mică parte din activele instituției, ar trebui stabilit un prag cantitativ maxim, atât pentru valoarea expunerii, cât și pentru valoarea expunerilor ponderate la risc calculate în cadrul abordării IRB și al abordării standardizate, pentru care se poate acorda aprobarea de derogare privind datele. În același scop, portofoliile în componența cărora intră tipuri de expuneri caracterizate de un nivel scăzut de nerambursare sau de absența oricărui caz de intrare în stare de nerambursare ar trebui excluse în mod explicit din domeniul de aplicare al aprobării derogării privind datele.

(4)

Pentru a asigura calculul prudent al cerințelor de fonduri proprii, autoritățile competente ar trebui să țină seama și de alte considerente atunci când evaluează cererile de aprobare de derogări privind datele. În special, instituțiile care solicită aprobarea utilizării unor serii de date care acoperă perioade mai scurte ar trebui să aplice o marjă de prudență corespunzătoare. În plus, instituțiile ar trebui să demonstreze, într-un mod considerat satisfăcător de autoritățile competente, faptul că nu dispun de serii de date exacte, complete sau adecvate, care acoperă perioade mai lungi. Dat fiind faptul că impactul asupra cerințelor de fonduri proprii poate fi mai mare ca o consecință a utilizării unor date inexacte, instituțiile ar trebui, de asemenea, să utilizeze proceduri suplimentare de validare a calității datelor, care să fie proporționale cu dimensiunea mai mică a eșantionului.

(5)

Tipurile de expuneri care nu sunt incluse în portofoliul instituției atunci când aceasta pune în aplicare pentru prima dată abordarea IRB nu ar trebui considerate eligibile pentru acordarea unei aprobări de derogare privind datele. Pe de altă parte, aprobările de derogare privind datele ar trebui acordate numai pentru tipurile de expuneri incluse în portofoliul instituției atunci când aceasta pune în aplicare pentru prima dată abordarea IRB, indiferent dacă acestor expuneri li se aplică abordarea IRB imediat sau ulterior, în conformitate cu planul de introducere progresivă.

(6)

Scopul derogării privind datele este acela de a acorda instituției o scutire de la obligația de a folosi date istorice care acoperă o perioadă de cinci ani pentru estimarea parametrilor IRB pentru tipurile de expuneri din portofoliul său, atunci când aplică pentru prima dată abordarea IRB. După cinci ani de la prima punere în aplicare, instituțiile ar trebui să fi colectat date suficiente pentru a nu mai solicita utilizarea derogării. Prin urmare, aprobările de derogare privind datele nu ar trebui acordate după cinci ani de la data la care o instituție a început punerea în aplicare a abordării IRB.

(7)

Este necesar să se asigure că dispozițiile stabilite în prezentul regulament nu aduc atingere sistemelor de rating utilizate deja de instituții, ci, dimpotrivă, contribuie la o tranziție fără dificultăți la noul regim, sporesc certitudinea juridică în cazul instituțiilor și evită costuri suplimentare pentru acestea. În temeiul articolelor 180, 181 și 182 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, aprobarea derogării privind datele se referă la utilizarea datelor aferente unei perioade de doi ani, în loc de cinci ani; în consecință, aceasta expiră la trei ani după ce a fost acordată. Prin urmare, standardele tehnice de reglementare nu ar trebui să aducă atingere aprobărilor de derogare privind datele care au fost acordate deja de autoritățile competente la momentul intrării în vigoare a prezentului regulament, întrucât acest lucru ar fi disproporționat și ar descuraja utilizarea abordării IRB. Dispozițiile prezentului regulament sunt strâns legate între ele, deoarece toate se referă la condițiile în care se poate acorda o derogare privind datele. În vederea asigurării coerenței între aceste dispoziții, care ar trebui să intre în vigoare simultan, și pentru a permite persoanelor supuse acestor obligații să aibă o imagine de ansamblu asupra dispozițiilor și un acces grupat la acestea, este de dorit ca toate standardele tehnice de reglementare prevăzute la articolul 180 alineatul (3), la articolul 181 alineatul (3) și la articolul 182 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 să fie cuprinse într-un singur regulament.

(8)

Prezentul regulament se bazează pe proiectele de standarde tehnice de reglementare transmise Comisiei de Autoritatea Bancară Europeană.

(9)

Autoritatea Bancară Europeană a organizat consultări publice deschise cu privire la proiectul de standarde tehnice de reglementare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul bancar, instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (2),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește condițiile obligatorii în conformitate cu care autoritățile competente pot acorda instituțiilor aprobarea de a utiliza date care acoperă o perioadă de doi ani, în loc de cinci, pentru estimarea probabilității de nerambursare, precum și pentru propriile estimări ale pierderilor în caz de nerambursare și ale factorilor de conversie, astfel cum sunt stabilite la articolul 180 alineatul (1) litera (h), la articolul 180 alineatul (2) litera (e) și la articolul 181 alineatul (2) și articolul 182 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 (denumite în continuare „aprobări de derogare privind datele”).

Articolul 2

Condiții pentru eligibilitatea expunerilor

(1)   Sub rezerva alineatelor (2) și (3), orice tip de expuneri, altele decât expunerile față de administrații centrale, bănci centrale și instituții, astfel cum sunt prevăzute la articolul 147 alineatul (2) literele (a) și (b) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, poate face obiectul unei aprobări de derogare privind datele.

(2)   Expunerile față de societăți, astfel cum sunt prevăzute la articolul 147 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, pot face obiectul aprobărilor de derogare privind datele în cazul în care nu sunt caracterizate din punct de vedere structural de un nivel scăzut de nerambursare sau de absența oricărui caz de intrare în stare de nerambursare.

(3)   Tipurile de expuneri care nu au fost incluse în portofoliul instituției atunci când aceasta a început să pună în aplicare abordarea bazată pe modele interne de rating („abordarea IRB”) nu pot face obiectul unei aprobări de derogare privind datele.

Articolul 3

Condiții cantitative

(1)   Autoritățile competente pot acorda aprobări de derogare privind datele numai în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții cantitative cu privire la o instituție:

(a)

valoarea totală a expunerii pentru aprobarea de derogare privind datele care a fost solicitată și toate aprobările de derogare privind datele care au fost acordate, dar care nu sunt revocate sau expirate („aprobările în vigoare de derogare privind datele”) nu depășesc 5 % din valoarea totală a expunerii instituției;

(b)

valoarea ponderată la risc a expunerii totale pentru aprobarea de derogare privind datele care a fost solicitată și toate aprobările în vigoare de derogare privind datele nu depășesc 5 % din valoarea totală ponderată la risc a expunerii instituției.

(2)   În sensul alineatului (1) litera (a), valoarea totală a expunerii este valoarea agregată a expunerii aferentă tuturor tipurilor de expuneri măsurate pentru riscul de credit și riscul de diminuare a valorii creanței, înainte de aplicarea deducerii ajustărilor specifice pentru riscul de credit, a ajustărilor de valoare suplimentare în conformitate cu articolele 34 și 110 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și a altor reduceri ale fondurilor proprii.

(3)   În sensul alineatului (1) litera (b), valoarea totală ponderată la risc a expunerii este valoarea agregată a expunerii la risc aferentă tuturor tipurilor de expuneri, ponderate la risc pentru riscul de credit și riscul de diminuare a valorii creanței, în conformitate cu abordarea aplicată de instituție.

Articolul 4

Condiții calitative

Autoritățile competente pot acorda aprobări de derogare privind datele numai unei instituții care prezintă dovezi bine documentate care demonstrează că sunt îndeplinite toate condițiile de mai jos pentru fiecare tip de expunere:

(a)

seriile de date care acoperă o perioadă mai lungă nu sunt disponibile sau nu sunt adecvate din cauză că sunt inexacte, incomplete sau necorespunzătoare;

(b)

se aplică o marjă de prudență corespunzătoare, în conformitate cu articolul 179 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, pentru a compensa în mod adecvat intervalul preconizat al erorilor de estimare care rezultă din utilizarea unor serii de date istorice care acoperă o perioadă mai scurtă;

(c)

procesul de verificare a datelor de intrare menționat la articolul 174 litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 este consolidat pentru seriile de date istorice care acoperă o perioadă mai scurtă.

Articolul 5

Perioada de timp

Autoritățile competente pot acorda aprobări de derogare privind datele numai pentru primii cinci ani de la data la care o instituție a fost autorizată pentru prima dată să își calculeze valorile expunerilor ponderate la risc utilizând abordarea IRB, în conformitate cu articolul 143 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

Articolul 6

Dispoziție tranzitorie

Aprobările de derogare privind datele care au fost acordate de autoritățile competente înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament nu intră sub incidența prezentului regulament.

Articolul 7

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptată la Bruxelles, 23 septembrie 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176, 27.6.2013, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12).