14.11.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 295/97


ORIENTAREA (UE) 2017/2082 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 22 septembrie 2017

de modificare a Orientării BCE/2012/27 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2) (BCE/2017/28)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 127 alineatul (2) prima și a patra liniuță,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 3.1 și articolele 17, 18 și 22,

întrucât:

(1)

La 9 iunie 2016 Consiliul guvernatorilor a aprobat armonizarea remunerării fondurilor de garantare ale infrastructurilor pieței financiare deținute în Eurosistem.

(2)

După finalizarea planului de migrare la TARGET2-Securities (T2S) în septembrie 2017, modelul integrat utilizat în procedurile de decontare relevante pentru sistemele auxiliare nu va mai fi oferit.

(3)

În scopul susținerii apariției unei soluții paneuropene pentru plăți instant, TARGET2 este îmbunătățit cu o nouă procedură de decontare pentru sistemele auxiliare (procedura de decontare 6 în timp real).

(4)

Este necesară clarificarea anumitor aspecte ale Orientării BCE/2012/27 (1).

(5)

În consecință, Orientarea BCE/2012/27 ar trebui modificată în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:

Articolul 1

Modificări

Orientarea BCE/2012/27 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 2 se modifică după cum urmează:

(a)

punctul 31 se înlocuiește cu următorul text:

„31.

«sistem auxiliar» (ancillary system) înseamnă un sistem administrat de o entitate stabilită în SEE care este supravegheată și/sau monitorizată de o autoritate competentă și care respectă cerințele privind monitorizarea în ceea ce privește localizarea infrastructurilor care oferă servicii în euro, astfel cum sunt acesteamodificate periodic și publicate pe website-ul BCE (*1), în care sunt transmise reciproc și/sau compensate sau înregistrate plăți și/sau instrumente financiare în raport cu (a) obligațiile monetare decontate în TARGET2; și/sau cu (b) fondurile deținute în TARGET2, în conformitate cu prezenta orientare și cu aranjamentul bilateral dintre sistemul auxiliar și banca centrală relevantă din Eurosistem;

(b)

se adaugă următorul punct 74:

„74.

«fonduri de garantare» înseamnă fondurile furnizate de participanții la un sistem auxiliar care sunt utilizate în cazul în care unul sau mai mulți participanți nu își îndeplinesc, din orice motiv, obligațiile de plată în sistemul auxiliar.”

2.

Articolul 11 se modifică după cum urmează:

(a)

titlul se înlocuiește cu următorul text:

„Remunerarea fondurilor de garantare”;

(b)

alineatul (1) se elimină;

(c)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Fondurile de garantare sunt remunerate la rata dobânzii pentru facilitatea de depozit.”

3.

Articolul 17 se modifică după cum urmează:

(a)

se introduce următorul alineat (3a):

„(3a)   O bancă centrală din Eurosistem care, în conformitate cu alineatul (1) litera (a), a suspendat participarea unui participant la sistemul său component TARGET2 procesează plățile de la respectivul participant numai la instrucțiunile reprezentanților acestuia, inclusiv cei desemnați de o autoritate competentă sau de o instanță judecătorească, precum administratorul judiciar al participantului, sau în conformitate cu o decizie executorie a unei autorități competente sau a unei instanțe judecătorești care dă instrucțiuni cu privire la modul în care trebuie procesate aceste plăți.”;

(b)

alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Obligațiile băncii centrale din Eurosistem prevăzute la alineatele (1)-(3a) se aplică, de asemenea, în cazul suspendării sau încetării utilizării ASI de către sistemele auxiliare.”

4.

Anexele II, IIa și V se modifică în conformitate cu anexa I la prezenta orientare.

5.

Anexa IV se înlocuiește cu anexa II la prezenta orientare.

Articolul 2

Producerea de efecte și punerea în aplicare

Prezenta orientare produce efecte de la data notificării sale către băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro.

Băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro iau măsurile necesare pentru respectarea prezentei orientări și le aplică de la 13 noiembrie 2017. Acestea transmit BCE textele și mijloacele referitoare la aceste măsuri până cel târziu la 20 octombrie 2017.

Articolul 3

Destinatari

Prezenta orientare se adresează tuturor băncilor centrale din Eurosistem.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 22 septembrie 2017.

Pentru Consiliul Guvernatorilor BCE

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  Orientarea BCE/2012/27 din 5 decembrie 2012 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2) (JO L 30, 30.1.2013, p. 1).

(*1)  Politica actuală a Eurosistemului pentru localizarea infrastructurii este prevăzută în următoarele declarații, disponibile pe website-ul BCE la adresa www.ecb.europa.eu: (a) the policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area din 3 noiembrie 1998; (b) the Eurosystem's policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing din 27 septembrie 2001; (c) the Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions din 19 iulie 2007; (d) the Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of «legally and operationally located in the euro area» din 20 noiembrie 2008; (e) the Eurosystem oversight policy framework din iulie 2011, sub rezerva hotărârii pronunțate la 4 martie 2015 în cauza T-496/11, Regatul Unit/Banca Centrală Europeană ECLI:EU:T:2015:496.”;


ANEXA I

Anexele II, IIa și V la Orientarea BCE/2012/27 se modifică după cum urmează:

1.

Anexa II se modifică după cum urmează:

(a)

la articolul 1, definiția „sistemului auxiliar” se înlocuiește cu următorul text:

„«sistem auxiliar» (ancillary system) înseamnă un sistem administrat de o entitate stabilită în Spațiul Economic European (SEE) care este supravegheată și/sau monitorizată de o autoritate competentă și care respectă cerințele privind monitorizarea pentru localizarea infrastructurilor care oferă servicii în euro, astfel cum sunt acestea modificate periodic și publicate pe website-ul BCE (*1), în care sunt transmise reciproc și/sau compensate sau înregistrate plăți și/sau instrumente financiare în raport cu: (a) obligațiile monetare decontate în TARGET2; și/sau cu (b) fondurile deținute în TARGET2, în conformitate cu Orientarea BCE/2012/27 (*2) și cu aranjamentul bilateral dintre sistemul auxiliar și banca centrală relevantă din Eurosistem;

(b)

articolul 34 se modifică după cum urmează:

(i)

alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

„(6)   În cazul în care un titular de cont PM este suspendat din TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării] pentru alte motive decât cele menționate la alineatul (1) litera (a), toate plățile primite de acesta și ordinele de plată inițiate de acesta sunt stocate și, numai după ce au fost în mod explicit acceptate de către banca centrală a titularului de cont PM suspendat, sunt introduse în etapa de procesare inițială.”;

(ii)

se adaugă următorul alineat (7):

„(7)   În cazul în care un titular de cont PM este suspendat din TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării] pentru motivele menționate la alineatul (1) litera (a), orice ordine de plată inițiate de respectivul titular de cont PM sunt procesate numai la instrucțiunile reprezentanților acestuia, inclusiv cei desemnați de o autoritate competentă sau de o instanță judecătorească, precum administratorul judiciar al titularului de cont PM, sau în conformitate cu o decizie executorie a unei autorități competente sau a unei instanțe judecătorești care dă instrucțiuni cu privire la modul în care trebuie procesate aceste plăți. Toate plățile primite se procesează în conformitate cu alineatul (6).”;

(c)

articolul 38 se modifică după cum urmează:

(i)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Prin derogare de la prevederile alineatului (1), participantul consimte că [inserați denumirea băncii centrale] poate să divulge informații referitoare la plăți, informații tehnice sau organizaționale aferente participantului, participanților din același grup sau clienților participantului obținute pe parcursul operării TARGET2 – [inserați referința băncii centrale/țării] (a) altor bănci centrale sau terți implicați în operarea TARGET2 – [inserați referința băncii centrale/țării], în măsura în care divulgarea este necesară pentru funcționarea eficientă a TARGET2 sau pentru monitorizarea expunerii participantului sau a grupului acestuia; (b) altor bănci centrale, în vederea efectuării analizelor necesare pentru operațiunile de piață, funcțiile politicii monetare, stabilitatea financiară sau integrarea financiară; sau (c) autorităților de supraveghere și monitorizare ale statelor membre și ale Uniunii, inclusiv băncile centrale, în măsura în care divulgarea este necesară pentru îndeplinirea atribuțiilor lor publice și cu condiția ca, în toate aceste cazuri, divulgarea să nu contravină legii aplicabile. [Inserați denumirea băncii centrale] nu este răspunzătoare pentru consecințele financiare și comerciale ale unei asemenea divulgări.”;

(ii)

alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

(Nu privește versiunea în limba română.);

(d)

în apendicele I, punctul 8 subpunctul 8 litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

din contul PM către contul tehnic administrat de sistemul auxiliar care utilizează procedura de decontare 6 în timp real; și”;

(e)

apendicele IV se modifică după cum urmează:

(i)

punctul 6 litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

Dacă [inserați denumirea băncii centrale] consideră necesar, poate declanșa procesarea în situații de urgență a ordinelor de plată în modulul pentru situații de urgență al SSP sau prin intermediul altor mijloace. În aceste situații, participanților le este furnizat doar un nivel minim de servicii. [Inserați denumirea băncii centrale] își informează participanții, prin oricare dintre mijloacele de comunicare disponibile, cu privire la declanșarea procesării în situații de urgență.”;

(ii)

punctul 8 litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

În cazul unei întreruperi în funcționare la nivelul [inserați denumirea băncii centrale], toate sau o parte dintre funcțiile sale tehnice aferente TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării] pot fi îndeplinite de alte bănci centrale din Eurosistem sau de SSP.”;

(f)

în apendicele V, tabelul de la punctul 3 se înlocuiește cu următorul tabel:

„Ora

Descriere

6.45-7.00

Fereastră pentru pregătirea operațiunilor din timpul zilei (*3)

7.00-18.00

Procesare în timpul zilei

17.00

Moment-limită pentru plățile clienților, adică plățile în care inițiatorul și/sau beneficiarul unei plăți nu este un participant direct sau indirect, astfel cum este identificat de sistem prin utilizarea mesajului MT 103 sau MT 103+

18.00

Moment-limită pentru plăți interbancare, adică alte plăți decât plățile clienților

18.00-18.45 (*4)

Procesarea închiderii zilei (end-of-day)

18.15 (*4)

Moment-limită general pentru utilizarea facilităților permanente

(imediat după)

18.30 (*5)

Datele pentru actualizarea sistemelor contabile sunt disponibile băncilor centrale

18.45-19.30 (*5)

Procesarea deschiderii zilei (start-of-day) (noua zi de operare)

19.00 (*5)-19.30 (*4)

Furnizare de lichiditate în contul PM

19.30 (*5)

Mesaj «început de procedură» (start-of-procedure) și decontare a ordinelor de plată programate de transfer de lichiditate din conturile PM în subconturi/contul tehnic (decontări aferente sistemelor auxiliare)

19.30 (*5)-22.00

Realizarea transferurilor de lichiditate suplimentare prin intermediul ICM pentru procedura de decontare 6 în timp real; realizarea transferurilor de lichiditate suplimentare prin intermediul ICM, înainte de transmiterea de către sistemul auxiliar a mesajelor «început de ciclu» (start-of-cycle) pentru procedura de decontare 6 interfațată; perioada de decontare a operațiunilor din timpul nopții ale sistemelor auxiliare (doar pentru procedura de decontare 6 în timp real și pentru procedura de decontare 6 interfațată ale sistemelor auxiliare)

22.00-1.00

Perioadă pentru întreținere tehnică

1.00-7.00

Procedura de decontare a operațiunilor din timpul nopții ale sistemelor auxiliare (doar pentru procedura de decontare 6 în timp real și pentru procedura de decontare 6 interfațată ale sistemelor auxiliare)

(g)

în apendicele VI, punctul 14 se înlocuiește cu următorul text:

„14.

În cazul participanților direcți se aplică următoarele reguli de facturare. Participantul direct (managerul grupului AL sau al grupului CAI, în situația în care sunt utilizate metodele AL sau CAI) primește facturile relevante pentru luna precedentă în care sunt specificate comisioanele care trebuie plătite, nu mai târziu de a noua zi de operare a lunii următoare. Plata se efectuează cel mai târziu în a paisprezecea zi lucrătoare a acelei luni, în contul indicat de [inserați denumirea băncii centrale] și se debitează din contul PM al participantului respectiv.”

2.

Anexa IIa se modifică după cum urmează:

(a)

articolul 24 se modifică după cum urmează:

(i)

alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

„(6)   În cazul în care un titular de DCA este suspendat din TARGET2 – [inserați referința băncii centrale/țării] pentru alte motive decât cele menționate la alineatul (1) litera (a), toate ordinele de plată primite și inițiate de acesta sunt prezentate pentru decontare numai după ce au fost în mod explicit acceptate de către banca centrală a titularului de DCA suspendat.”;

(ii)

se adaugă următorul alineat (7):

„(7)   În cazul în care un titular de DCA este suspendat din TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării] pentru motivele menționate la alineatul (1) litera (a), orice ordine de plată inițiate de respectivul titular de DCA sunt procesate numai la instrucțiunile reprezentanților acestuia, inclusiv cei desemnați de o autoritate competentă sau de o instanță judecătorească, precum administratorul judiciar al titularului de DCA, sau în conformitate cu o decizie executorie a unei autorități competente sau a unei instanțe judecătorești care dă instrucțiuni cu privire la modul în care trebuie procesate aceste plăți. Toate plățile primite se procesează în conformitate cu alineatul (6).”;

(b)

articolul 27 se modifică după cum urmează:

(i)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Prin derogare de la prevederile alineatului (1), titularul de DCA consimte că [inserați denumirea băncii centrale] poate divulga informații referitoare la ordine de plată, informații tehnice sau organizaționale aferente titularului de DCA, altor DCA deținute de titulari de DCA din același grup sau clienților titularului de DCA, obținute pe parcursul operării TARGET2 – [inserați referința băncii centrale/țării] (a) altor bănci centrale sau terți implicați în operarea TARGET2 – [inserați referința băncii centrale/țării], în măsura în care divulgarea este necesară pentru funcționarea eficientă a TARGET2 ori pentru monitorizarea expunerii titularului de DCA sau a grupului acestuia; (b) altor bănci centrale, în vederea efectuării analizelor necesare pentru operațiunile de piață, funcțiile politicii monetare, stabilitatea financiară sau integrarea financiară; sau (c) autorităților de supraveghere și monitorizare ale statelor membre și ale Uniunii, inclusiv băncilor centrale, în măsura în care divulgarea informațiilor este necesară pentru îndeplinirea atribuțiilor lor publice și cu condiția ca, în toate aceste cazuri, divulgarea să nu contravină legii aplicabile. [Inserați denumirea băncii centrale] nu răspunde pentru consecințele financiare și comerciale ale unei asemenea divulgări.”;

(ii)

alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

(Nu privește versiunea în limba română.)

3.

Anexa V se modifică după cum urmează:

(i)

în apendicele IA, punctul 8 subpunctul 8 litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

din contul PM către contul tehnic administrat de un sistem auxiliar care utilizează procedura de decontare 6 în timp real.”;

(ii)

în apendicele IIA, punctul 4 se înlocuiește cu următorul text:

„4.

În cazul participanților direcți se aplică următoarele reguli de facturare. Participantul direct primește factura pentru luna precedentă în care sunt specificate comisioanele care trebuie plătite, nu mai târziu de a noua zi de operare a lunii următoare. Plata se efectuează cel mai târziu în a paisprezecea zi lucrătoare a acelei luni, în contul indicat de [inserați denumirea băncii centrale] și se debitează din contul PM al participantului respectiv.”


(*1)  Politica actuală a Eurosistemului pentru localizarea infrastructurii este prevăzută în următoarele declarații, disponibile pe website-ul BCE la adresa www.ecb.europa.eu: (a) the policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area din 3 noiembrie 1998; (b) the Eurosystem's policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing din 27 septembrie 2001; (c) the Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions din 19 iulie 2007; (d) the Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of «legally and operationally located in the euro area» din 20 noiembrie 2008; (e) the Eurosystem oversight policy framework din iulie 2011, sub rezerva hotărârii pronunțate la 4 martie 2015 în cauza T-496/11, Regatul Unit/Banca Centrală Europeană ECLI:EU:T:2015:496.

(*2)  Orientarea BCE/2012/27 din 5 decembrie 2012 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2) (JO L 30, 30.1.2013, p. 1)”;

(*3)  «Operațiuni în timpul zilei» înseamnă procesarea în timpul zilei și procesarea închiderii zilei (end-of-day).

(*4)  Perioada se termină cu 15 minute mai târziu în ultima zi a perioadei de aplicare prevăzute pentru rezervele Eurosistemului.

(*5)  Perioada începe cu 15 minute mai târziu în ultima zi a perioadei de aplicare prevăzute pentru rezervele Eurosistemului.”;


ANEXA II

Anexa IV la Orientarea BCE/2012/27 se înlocuiește cu următorul text:

ANEXA IV

PROCEDURI DE DECONTARE PENTRU SISTEMELE AUXILIARE

1.   Definiții

În sensul prezentei anexe și în completarea definițiilor din articolul 2:

1.

«instrucțiune de creditare» (credit instruction) înseamnă o instrucțiune de plată inițiată de un sistem auxiliar și adresată băncii centrale a sistemului auxiliar pentru debitarea unuia dintre conturile deschise și/sau administrate de către sistemul auxiliar în PM și pentru creditarea contului PM sau a subcontului unei bănci de decontare cu suma specificată în instrucțiune;

2.

«instrucțiune de debitare» (debit instruction) înseamnă o instrucțiune de plată adresată băncii centrale de decontare și inițiată de un sistem auxiliar pentru a debita contul PM sau subcontul unei bănci de decontare cu suma specificată în instrucțiune, în baza unui mandat de debitare, și pentru a credita fie unul dintre conturile PM ale sistemului auxiliar, fie un alt cont PM sau subcont al băncii de decontare;

3.

«instrucțiune de plată» (payment instruction) sau «instrucțiune de plată a sistemului auxiliar» (ancillary system payment instruction) înseamnă o instrucțiune de creditare sau o instrucțiune de debitare;

4.

«bancă centrală a sistemului auxiliar» [ancillary system central bank (ASCB)] înseamnă banca centrală din Eurosistem cu care sistemul auxiliar relevant a încheiat un aranjament bilateral pentru decontarea instrucțiunilor de plată ale sistemului auxiliar în PM;

5.

«bancă centrală de decontare» [settlement central bank (SCB)] înseamnă o bancă centrală din Eurosistem la care este deschis un cont PM al băncii de decontare;

6.

«bancă de decontare» (settlement bank) înseamnă un participant al cărui cont PM sau subcont este utilizat pentru decontarea instrucțiunilor de plată ale sistemului auxiliar;

7.

«modulul informații și control (ICM)» [Information and Control Module (ICM)] înseamnă modulul SSP care permite titularilor de cont PM să obțină informații online și le oferă posibilitatea de a iniția ordine de transfer de lichiditate, de a-și administra lichiditatea și de a iniția ordine de plată în situații de urgență;

8.

«mesaj transmis prin intermediul ICM» (ICM broadcast message) înseamnă informații puse la dispoziție în mod simultan tuturor sau numai unui grup selectat de titulari de cont PM prin intermediul ICM;

9.

«mandat de debitare» (debit mandate) înseamnă o autorizație dată de o bancă de decontare în formularul pus la dispoziție de băncile centrale din Eurosistem în formularele de date statice și adresată atât sistemului său auxiliar, cât și băncii sale centrale de decontare, îndreptățind sistemul auxiliar să inițieze instrucțiuni de debitare și dând dispoziție băncii centrale de decontare să debiteze contul PM sau subcontul băncii de decontare ca urmare a instrucțiunilor de debitare;

10.

«poziție scurtă» (short) înseamnă o poziție debitoare în timpul decontării instrucțiunilor de plată ale sistemului auxiliar;

11.

«poziție lungă» (long) înseamnă o poziție creditoare în timpul decontării instrucțiunilor de plată ale sistemului auxiliar;

12.

«decontare între sisteme» (cross-system settlement) înseamnă decontarea în timp real a instrucțiunilor de debitare în conformitate cu care plățile se realizează de la o bancă de decontare a unui sistem auxiliar care utilizează procedura de decontare 6 către o bancă de decontare a unui alt sistem auxiliar care utilizează procedura de decontare 6;

13.

«modulul de (administrare) date statice» [Static Data (Management) Module] înseamnă modulul SSP în care se colectează și se înregistrează datele statice;

14.

«cont tehnic» (technical account) înseamnă un cont specific deținut în PM de un sistem auxiliar sau deținut de banca centrală a sistemului auxiliar în numele unui sistem auxiliar în sistemul său component TARGET2 în vederea utilizării de către sistemul auxiliar.

2.   Rolul băncilor centrale de decontare

Fiecare bancă centrală din Eurosistem are calitatea de bancă centrală de decontare în relația cu orice bancă de decontare căreia i-a deschis un cont PM.

3.   Gestionarea relației dintre băncile centrale, sistemele auxiliare și băncile de decontare

1.

Băncile centrale ale sistemelor auxiliare se asigură că sistemele auxiliare cu care au aranjamente bilaterale furnizează o listă de bănci de decontare care cuprinde detaliile conturilor PM ale băncilor de decontare, pe care banca centrală a sistemului auxiliar o păstrează în modulul de (administrare) date statice [Static Data (Management)] al SSP. Orice sistem auxiliar poate accesa lista băncilor sale de decontare prin intermediul ICM.

2.

Băncile centrale ale sistemelor auxiliare se asigură că sistemele auxiliare cu care au aranjamente bilaterale le informează fără întârziere cu privire la orice modificări în lista băncilor de decontare. Băncile centrale ale sistemelor auxiliare informează banca centrală de decontare în cauză cu privire la orice astfel de modificări printr-un mesaj transmis prin intermediul ICM.

3.

Băncile centrale ale sistemelor auxiliare se asigură că sistemele auxiliare cu care au aranjamente bilaterale colectează mandatele de debitare și alte documente relevante de la băncile lor de decontare și le înaintează băncii centrale a sistemului auxiliar. Aceste documente sunt furnizate în limba engleză și/sau în limbile naționale relevante ale băncii centrale a sistemului auxiliar. În cazul în care limbile naționale ale băncii centrale a sistemului auxiliar nu sunt identice cu limbile naționale ale băncii centrale de decontare, documentele necesare sunt furnizate numai în limba engleză sau atât în limba engleză, cât și în limbile naționale relevante ale băncii centrale a sistemului auxiliar. În cazul sistemelor auxiliare care decontează prin TARGET2-ECB, documentele sunt furnizate în limba engleză.

4.

În cazul în care o bancă de decontare este participant la sistemul component TARGET2 al băncii centrale a sistemului auxiliar, banca centrală a sistemului auxiliar verifică validitatea mandatului de debitare dat de banca de decontare și face înregistrările necesare în modulul de (administrare) date statice [Static Data (Management)]. În cazul în care o bancă de decontare nu este participant la sistemul component TARGET2 al băncii centrale a sistemului auxiliar în cauză, banca centrală a sistemului auxiliar înaintează mandatul de debitare (sau o copie electronică a acestuia, dacă banca centrală a sistemului auxiliar și banca centrală de decontare s-au înțeles în acest sens) către băncile centrale de decontare relevante, în scopul verificării validității sale. Băncile centrale de decontare fac această verificare și informează banca centrală a sistemului auxiliar în cauză cu privire la rezultatul verificării în termen de cinci zile de operare de la primirea unei astfel de solicitări. După verificare, banca centrală a sistemului auxiliar actualizează lista băncilor de decontare în ICM.

5.

Verificarea efectuată de banca centrală a sistemului auxiliar nu aduce atingere responsabilității sistemului auxiliar de a limita instrucțiunile de plată la lista băncilor de decontare menționată la subpunctul 1.

6.

Cu excepția situației în care banca centrală a sistemului auxiliar și banca centrală de decontare sunt una și aceeași entitate, băncile centrale ale sistemelor auxiliare fac schimb de informații cu băncile centrale de decontare privind orice eveniment semnificativ din timpul procesului de decontare.

7.

Băncile centrale ale sistemelor auxiliare se asigură că sistemele auxiliare cu care au încheiat aranjamente bilaterale furnizează denumirea și codul BIC ale sistemului auxiliar cu care intenționează să realizeze decontarea între sisteme (cross-system settlement) și data de la care decontarea între sisteme (cross-system settlement) cu un anumit sistem auxiliar ar trebui să înceapă sau să se încheie. Această informație se înregistrează în modulul de (administrare) date statice [Static Data (Management) Module].

4.   Inițierea de instrucțiuni de plată prin intermediul ASI

1.

Toate instrucțiunile de plată inițiate de către un sistem auxiliar prin intermediul ASI se inițiază sub forma mesajelor XML.

2.

Toate instrucțiunile de plată inițiate de către un sistem auxiliar prin intermediul ASI sunt considerate ca fiind «foarte urgente» și sunt decontate în conformitate cu anexa II.

3.

O instrucțiune de plată se consideră a fi acceptată dacă:

(a)

instrucțiunea de plată respectă regulile stabilite de furnizorul de servicii de rețea TARGET2;

(b)

instrucțiunea de plată respectă regulile de formatare și regulile sistemului component TARGET2 al băncii centrale a sistemului auxiliar;

(c)

banca de decontare se află pe lista băncilor de decontare menționată la punctul 3 subpunctul 1;

(d)

în situația unei decontări între sisteme (cross-system settlement), sistemul auxiliar în cauză se află pe lista sistemelor auxiliare cu care se poate realiza decontarea între sisteme (cross-system settlement);

(e)

în situația în care participarea unei bănci de decontare la TARGET2 a fost suspendată, banca centrală de decontare a băncii de decontare suspendate și-a dat în mod expres consimțământul.

5.   Intrarea instrucțiunilor de plată în sistem și irevocabilitatea acestora

1.

Instrucțiunile de creditare se consideră a fi intrate în sistemul component TARGET2 respectiv la momentul la care acestea sunt acceptate de către banca centrală a sistemului auxiliar și din acel moment devin irevocabile. Instrucțiunile de debitare se consideră a fi intrate în sistemul component TARGET2 respectiv la momentul la care acestea sunt acceptate de banca centrală de decontare și din acel moment devin irevocabile.

2.

Aplicarea subpunctului 1 nu produce niciun efect asupra regulilor sistemelor auxiliare care stipulează un moment de intrare în sistemul auxiliar și/sau de irevocabilitate a ordinelor de transfer inițiate către un astfel de sistem auxiliar anterior momentului intrării respectivei instrucțiuni de plată în sistemul component TARGET2 respectiv.

6.   Proceduri de decontare

1.

În cazul în care un sistem auxiliar solicită utilizarea unei proceduri de decontare, banca centrală a sistemului auxiliar implicată oferă una sau mai multe dintre procedurile de decontare enumerate mai jos:

(a)

procedura de decontare 2

(«decontare în timp real»),

(b)

procedura de decontare 3

(«decontare bilaterală»),

(c)

procedura de decontare 4

(«decontare standard multilaterală»),

(d)

procedura de decontare 5

(«decontare multilaterală simultană»),

(e)

procedura de decontare 6

[«lichiditate dedicată, decontare în timp real și decontare între sisteme (cross-system settlement)»].

2.

Procedura de decontare 1 («transfer de lichiditate») nu mai este disponibilă.

3.

Băncile centrale de decontare susțin decontarea instrucțiunilor de plată ale sistemului auxiliar în conformitate cu procedurile de decontare alese dintre cele menționate la subpunctul 1, între altele, prin decontarea de instrucțiuni de plată în conturile PM sau subconturile băncilor de decontare.

4.

Procedurile de decontare menționate la subpunctul 1 sunt detaliate la punctele 10-14.

7.   Absența obligației de a deschide cont PM

Sistemele auxiliare nu sunt obligate să devină participanți direcți la un sistem component TARGET2 și nici să mențină un cont PM pentru a utiliza ASI.

8.   Conturi deschise pentru susținerea procedurilor de decontare

1.

Suplimentar față de conturile PM, următoarele tipuri de conturi pot fi deschise în PM și utilizate de către băncile centrale ale sistemelor auxiliare, sistemele auxiliare și băncile de decontare pentru procedurile de decontare menționate la punctul 6 subpunctul 1:

(a)

conturi tehnice;

(b)

conturi de garantare cu fonduri;

(c)

subconturi.

2.

În cazul în care o bancă centrală a sistemului auxiliar oferă procedurile de decontare 4, 5 sau 6 pentru modelele interfațate, aceasta deschide pentru sistemele auxiliare în cauză câte un cont tehnic în sistemul său component TARGET2. Astfel de conturi pot fi oferite de către banca centrală a sistemului auxiliar ca o opțiune pentru procedurile de decontare 2 și 3. Pentru procedurile de decontare 4 și 5, se deschid conturi tehnice separate. Pentru procedurile de decontare 3, 4, 5 sau 6 pentru modelele interfațate, la sfârșitul procesului de decontare al sistemului auxiliar în cauză, soldul conturilor tehnice este zero sau pozitiv, iar soldul la închiderea zilei este zero. Conturile tehnice se identifică fie prin codul BIC al sistemului auxiliar, fie prin codul BIC al băncii centrale a sistemului auxiliar în cauză.

3.

În cazul în care o bancă centrală a sistemului auxiliar oferă procedura de decontare 6 în timp real, aceasta deschide conturi tehnice în sistemul său component TARGET2. Conturile tehnice pentru procedura de decontare 6 în timp real nu pot să aibă în timpul zilei decât soldul zero sau pozitiv, iar pe perioada nopții pot să mențină un sold pozitiv. Orice sold pe perioada nopții al contului este supus acelorași reguli privind remunerarea care se aplică fondurilor de garantare în conformitate cu articolul 11 din prezenta orientare.

4.

În cazul în care o bancă centrală a sistemului auxiliar oferă procedura de decontare 4 sau 5, aceasta poate deschide un cont de garantare cu fonduri în sistemul său component TARGET2 pentru sistemele auxiliare. Soldurile acestor conturi se utilizează pentru decontarea instrucțiunilor de plată ale sistemului auxiliar, în cazul în care nu există lichiditate disponibilă în contul PM al băncii de decontare. Pot fi titulari ai conturilor de garantare cu fonduri băncile centrale ale sistemelor auxiliare, sistemele auxiliare sau garanții. Conturile de garantare cu fonduri sunt identificate prin codul BIC al titularului contului respectiv.

5.

În cazul în care o bancă centrală a sistemului auxiliar oferă procedura de decontare 6 pentru modelele interfațate, băncile centrale de decontare deschid pentru băncile de decontare unul sau mai multe subconturi în sistemele lor componente TARGET2, în scopul utilizării pentru dedicarea de lichiditate și, dacă este cazul, pentru decontarea între sisteme (cross-system settlement). Subconturile se identifică prin codul BIC al contului PM aferent, împreună cu un număr de cont specific respectivului subcont. Numărul contului este compus din codul țării plus maximum 32 de caractere (în funcție de structura contului bancar național respectivă).

6.

Conturile menționate la subpunctul 1 literele (a)-(c) nu se publică în registrul TARGET2. La cererea titularului de cont PM, extrasele de cont (MT 940 și MT 950) aferente tuturor acestor conturi pot fi furnizate titularului de cont la închiderea fiecărei zile de operare.

7.

Regulile detaliate privind deschiderea tipurilor de conturi menționate la acest punct și privind aplicarea acestora în susținerea procedurilor de decontare pot fi precizate în detaliu în aranjamentele bilaterale dintre sistemele auxiliare și băncile centrale ale sistemelor auxiliare.

9.   Procedura de decontare 1 – Transfer de lichiditate

Această procedură nu mai este disponibilă.

10.   Procedura de decontare 2 – Decontare în timp real

1.

În cazul în care băncile centrale ale sistemelor auxiliare și băncile centrale de decontare oferă procedura de decontare 2, acestea susțin decontarea pasului de fonduri al tranzacțiilor sistemului auxiliar prin decontarea instrucțiunilor de plată inițiate de către sistemul auxiliar pe baze individuale, și nu în «pachete». În cazul în care o instrucțiune de plată de debitare a contului PM al băncii de decontare aflate în poziție scurtă este plasată în coada de așteptare conform anexei II, banca centrală de decontare implicată informează banca de decontare printr-un mesaj transmis prin intermediul ICM.

2.

Procedura de decontare 2 poate fi oferită sistemului auxiliar și pentru decontarea soldurilor multilaterale și, în astfel de cazuri, banca centrală a sistemului auxiliar deschide un cont tehnic pentru un astfel de sistem auxiliar. Mai mult, banca centrală a sistemului auxiliar nu oferă sistemului auxiliar serviciul de administrare corespunzătoare a ordinii plăților primite sau inițiate care ar putea fi necesare pentru o astfel de decontare multilaterală. Sistemul auxiliar își asumă singur responsabilitatea pentru ordonarea necesară.

3.

Banca centrală a sistemului auxiliar poate oferi decontarea instrucțiunilor de plată în anumite intervale de timp ce urmează să fie stabilite de către sistemul auxiliar, astfel cum este menționat la punctul 15 subpunctele 2 și 3.

4.

Băncile de decontare și sistemele auxiliare au acces la informații prin intermediul ICM. Sistemele auxiliare sunt notificate cu privire la finalizarea sau la neefectuarea decontării printr-un mesaj în ICM. La cererea băncilor de decontare care accesează TARGET2 prin intermediul unui furnizor de servicii de rețea TARGET2, acestea sunt notificate cu privire la realizarea decontării printr-un mesaj SWIFT MT 900 sau MT 910. Titularii de cont PM care utilizează accesul prin intermediul internetului sunt informați printr-un mesaj în ICM.

11.   Procedura de decontare 3 – Decontare bilaterală

1.

În cazul în care băncile centrale ale sistemelor auxiliare și băncile centrale de decontare oferă procedura de decontare 3, acestea susțin decontarea pasului de fonduri al tranzacțiilor sistemului auxiliar prin decontarea instrucțiunilor de plată inițiate de sistemul auxiliar în modul «pachet». În cazul în care o instrucțiune de plată de debitare a contului PM al unei bănci de decontare aflate în poziție scurtă este plasată în coada de așteptare potrivit anexei II, banca centrală de decontare implicată informează banca de decontare în cauză printr-un mesaj transmis prin intermediul ICM.

2.

Procedura de decontare 3 poate fi oferită sistemului auxiliar și pentru decontarea soldurilor multilaterale. Punctul 10 subpunctul 2 se aplică mutatis mutandis, dar cu următoarele modificări:

(a)

instrucțiunile de plată: (i) de debitare a conturilor PM ale băncilor de decontare aflate în poziție scurtă și de creditare a contului tehnic al sistemului auxiliar; și (ii) de debitare a contului tehnic al sistemului auxiliar și de creditare a conturilor PM ale băncilor de decontare aflate în poziție lungă sunt inițiate în fișiere diferite; și

(b)

conturile PM ale băncilor de decontare aflate în poziție lungă sunt creditate numai după ce toate conturile PM ale băncilor de decontare aflate în poziție scurtă sunt debitate.

3.

În cazul în care o decontare multilaterală nu se efectuează (de exemplu, deoarece nu toate colectările din conturile băncilor de decontare aflate în poziție scurtă sunt finalizate), sistemul auxiliar inițiază instrucțiuni de plată în scopul inversării tranzacțiilor de debitare deja decontate.

4.

Băncile centrale ale sistemelor auxiliare pot oferi:

(a)

decontarea instrucțiunilor de plată în anumite intervale de timp stabilite de sistemul auxiliar, astfel cum este menționat la punctul 15 subpunctul 3; și/sau

(b)

funcționalitatea «perioadă de informare», menționată la punctul 15 subpunctul 1.

5.

Băncile de decontare și sistemele auxiliare au acces la informații prin intermediul ICM. Sistemele auxiliare sunt notificate cu privire la finalizarea sau la neefectuarea decontării în funcție de opțiunea selectată – notificare individuală sau globală. La cererea băncilor de decontare, acestea sunt notificate cu privire la finalizarea decontării printr-un mesaj SWIFT MT 900 sau MT 910. Titularii de cont PM care utilizează accesul prin intermediul internetului sunt informați printr-un mesaj în ICM.

12.   Procedura de decontare 4 – Decontare multilaterală standard

1.

În cazul în care băncile centrale ale sistemelor auxiliare și băncile centrale de decontare oferă procedura de decontare 4, acestea susțin decontarea pozițiilor nete multilaterale aferente tranzacțiilor sistemului auxiliar prin decontarea instrucțiunilor de plată inițiate de către sistemul auxiliar în modul «pachet». Băncile centrale ale sistemelor auxiliare deschid un cont tehnic specific pentru un astfel de sistem auxiliar.

2.

Băncile centrale ale sistemelor auxiliare și băncile centrale de decontare asigură ordonarea instrucțiunilor de plată necesară. Acestea înregistrează creditele numai în cazul în care toate debitele au fost colectate cu succes. Instrucțiunile de plată: (a) pentru debitarea conturilor băncilor de decontare aflate în poziție scurtă și creditarea contului tehnic al sistemului auxiliar; și (b) pentru creditarea conturilor băncilor de decontare aflate în poziție lungă și debitarea contului tehnic al sistemului auxiliar sunt inițiate printr-un singur fișier.

3.

Mai întâi se decontează instrucțiunile de plată de debitare a contului PM al băncilor de decontare aflate în poziție scurtă și de creditare a contului tehnic al sistemului auxiliar; numai după decontarea tuturor acestor instrucțiuni de plată (inclusiv după posibila alimentare a contului tehnic printr-un mecanism de garantare cu fonduri) conturile PM ale băncilor de decontare aflate în poziție lungă se creditează.

4.

În cazul în care o instrucțiune de plată de debitare a contului PM al băncii de decontare aflate în poziție scurtă este plasată în coada de așteptare conform anexei II, băncile centrale de decontare informează acea bancă de decontare printr-un mesaj transmis prin intermediul ICM.

5.

În cazul în care o bancă de decontare aflată în poziție scurtă nu are suficiente fonduri în contul său PM, este activat de către banca centrală a sistemului auxiliar un mecanism de garantare cu fonduri, dacă acest lucru este prevăzut în aranjamentul bilateral dintre banca centrală a sistemului auxiliar și sistemul auxiliar.

6.

Dacă mecanismul de garantare cu fonduri nu este prevăzut și decontarea nu se efectuează, se consideră că băncile centrale ale sistemelor auxiliare și băncile centrale de decontare au primit instrucțiunea de a returna toate instrucțiunile de plată din fișier și inversează instrucțiunile de plată deja decontate.

7.

Băncile centrale ale sistemelor auxiliare informează băncile de decontare despre neefectuarea unei decontări printr-un mesaj transmis prin intermediul ICM.

8.

Băncile centrale ale sistemelor auxiliare pot oferi:

(a)

decontarea instrucțiunilor de plată în anumite intervale de timp definite de sistemul auxiliar, astfel cum este menționat la punctul 15 subpunctul 3;

(b)

funcționalitatea «perioadă de informare», menționată la punctul 15 subpunctul 1;

(c)

un mecanism de garantare cu fonduri, menționat la punctul 15 subpunctul 4.

9.

Băncile de decontare și sistemele auxiliare au acces la informații prin intermediul ICM. Sistemele auxiliare sunt notificate cu privire la finalizarea sau la neefectuarea decontării. La cererea băncilor de decontare, acestea sunt notificate cu privire la finalizarea decontării printr-un mesaj SWIFT MT 900 sau MT 910. Titularii de cont PM care utilizează accesul prin intermediul internetului sunt informați printr-un mesaj în ICM.

13.   Procedura de decontare 5 – Decontare multilaterală simultană

1.

În cazul în care băncile centrale ale sistemelor auxiliare și băncile centrale de decontare oferă procedura de decontare 5, acestea susțin decontarea pozițiilor nete multilaterale aferente tranzacțiilor sistemului auxiliar prin decontarea instrucțiunilor de plată inițiate de sistemul auxiliar. Pentru decontarea instrucțiunilor de plată aferente este utilizat algoritmul 4 (a se vedea apendicele I la anexa II). Spre deosebire de procedura de decontare 4, procedura de decontare 5 funcționează pe baza principiului «totul sau nimic». În cazul acestei proceduri, debitarea conturilor PM ale băncilor de decontare aflate în poziție scurtă și creditarea conturilor PM ale băncilor de decontare aflate în poziție lungă se face simultan (iar nu consecutiv, ca în cazul procedurii de decontare 4). Punctul 12 se aplică mutatis mutandis, cu modificările următoare. În cazul în care una sau mai multe instrucțiuni de plată nu pot fi decontate, toate instrucțiunile de plată se plasează în coada de așteptare, iar algoritmul 4, descris la punctul 16 subpunctul 1, este repetat în scopul decontării instrucțiunilor de plată ale sistemului auxiliar aflate în coada de așteptare.

2.

Băncile centrale ale sistemelor auxiliare pot oferi:

(a)

decontarea instrucțiunilor de plată în anumite intervale de timp definite de sistemul auxiliar, astfel cum este menționat la punctul 15 subpunctul 3;

(b)

funcționalitatea «perioadă de informare», menționată la punctul 15 subpunctul 1;

(c)

un mecanism de garantare cu fonduri, menționat la punctul 15 subpunctul 4.

3.

Băncile de decontare și sistemele auxiliare au acces la informații prin intermediul ICM. Sistemele auxiliare sunt notificate cu privire la finalizarea sau la neefectuarea decontării. La cererea băncilor de decontare, acestea sunt notificate cu privire la finalizarea decontării printr-un mesaj SWIFT MT 900 sau MT 910. Titularii de cont PM care utilizează accesul prin intermediul internetului sunt informați printr-un mesaj în ICM.

4.

În cazul în care o instrucțiune de plată de debitare a contului PM al băncii de decontare aflate în poziție scurtă este plasată în coada de așteptare conform anexei II, banca centrală de decontare implicată informează băncile de decontare printr-un mesaj transmis prin intermediul ICM.

14.   Procedura de decontare 6 – lichiditate dedicată, decontare în timp real și decontare între sisteme (cross-system settlement)

1.

Procedura de decontare 6 poate fi utilizată atât pentru modelul interfațat, cât și pentru modelul în timp real, astfel cum este descris la subpunctele 4-12, respectiv 13-16 de mai jos. În cazul modelului în timp real, sistemul auxiliar în cauză trebuie să folosească un cont tehnic pentru colectarea lichidității necesare rezervate de către băncile sale de decontare pentru finanțarea pozițiilor lor. În cazul modelului interfațat, banca de decontare trebuie să deschidă cel puțin un subcont aferent unui anumit sistem auxiliar.

2.

La cererea băncilor de decontare, acestea sunt notificate printr-un mesaj SWIFT MT 900 sau MT 910, iar titularii de cont PM care folosesc accesul prin intermediul internetului sunt informați printr-un mesaj în ICM cu privire la creditarea și debitarea conturilor lor PM și, dacă este cazul, a subconturilor acestora.

3.

Atunci când băncile centrale ale sistemelor auxiliare și băncile centrale de decontare oferă decontarea între sisteme (cross-system settlement) în cadrul procedurii de decontare 6, acestea susțin decontarea între sisteme (cross-system settlement) a plăților, în cazul în care sunt inițiate de sistemele auxiliare relevante. În cazul procedurii de decontare 6 interfațate, un sistem auxiliar poate iniția decontarea între sisteme (cross-system settlement) numai în timpul ciclului său de procesare, iar procedura de decontare 6 trebuie să funcționeze în sistemul auxiliar care primește instrucțiunea de plată. În cazul procedurii de decontare 6 în timp real, un sistem auxiliar poate iniția decontarea între sisteme (cross-system settlement) în orice moment pe parcursul procesării în timpul zilei în TARGET2, precum și pe parcursul decontării operațiunilor sistemului auxiliar în timpul nopții. Posibilitatea de a realiza decontarea între sisteme (cross-system settlement) între două sisteme auxiliare individuale se înregistrează în modulul de (administrare) date statice [Static Data (Management) Module].

A.    Modelul interfațat

4.

Atunci când băncile centrale ale sistemelor auxiliare și băncile centrale de decontare oferă procedura de decontare 6 interfațată, acestea susțin decontarea pozițiilor nete bilaterale și/sau multilaterale aferente tranzacțiilor sistemului auxiliar:

(a)

permițând unei bănci de decontare posibilitatea să-și prefinanțeze viitoarea sa obligație de decontare prin transferuri de lichiditate din contul său PM în subcontul său («lichiditate dedicată») înainte de procesarea de către sistemul auxiliar; și

(b)

decontând instrucțiunile de plată ale sistemului auxiliar subsecvente finalizării procesării de către sistemul auxiliar: în cazul băncilor de decontare aflate în poziție scurtă, prin debitarea subconturilor acestora (în limita fondurilor disponibile în astfel de conturi) și creditarea contului tehnic al sistemului auxiliar și, în cazul băncilor de decontare aflate în poziție lungă, prin creditarea subconturilor acestora și debitarea contului tehnic al sistemului auxiliar.

5.

Atunci când oferă procedura de decontare 6 interfațată:

(a)

băncile centrale de decontare deschid cel puțin un subcont în relație cu un singur sistem auxiliar pentru fiecare bancă de decontare; și

(b)

banca centrală a sistemului auxiliar deschide un cont tehnic pentru sistemul auxiliar în scopul: (i) creditării cu fondurile colectate din subconturile băncilor de decontare aflate în poziție scurtă; și (ii) debitării cu fonduri în cazul creditării subconturilor dedicate ale băncilor de decontare aflate în poziție lungă.

6.

Procedura de decontare 6 interfațată este oferită în orice moment pe parcursul procesării pe timpul zilei în TARGET2, precum și pe parcursul decontării operațiunilor sistemului auxiliar pe timpul nopții. Ziua nouă de operare începe imediat după îndeplinirea obligațiilor de constituire a rezervelor minime obligatorii; orice debit sau credit efectuat în conturile respective după acel moment se înregistrează în noua zi de operare.

7.

În conformitate cu procedura de decontare 6 interfațată, băncile centrale ale sistemelor auxiliare și băncile centrale de decontare oferă următoarele tipuri de servicii de transfer de lichiditate către și din subcont:

(a)

ordine de plată programate ce pot fi inițiate sau modificate de băncile de decontare în orice moment pe parcursul unei zile de operare prin intermediul ICM (când acesta este disponibil). Ordinele de plată programate inițiate după transmiterea mesajului «început de procedură» (start-of-procedure) într-o anumită zi de operare sunt valabile numai pentru ziua de operare următoare. În cazul în care sunt mai multe ordine de plată programate de creditare a unor subconturi diferite și/sau a contului tehnic al sistemului auxiliar, acestea se decontează în ordinea valorii lor, începând cu cea mai mare valoare. Pe parcursul operațiunilor sistemului auxiliar de pe timpul nopții, în cazul în care există ordine de plată programate pentru care fondurile din contul PM nu sunt suficiente, acestea se decontează ca urmare a unei reduceri proporționale a tuturor ordinelor de plată;

(b)

ordine curente, care pot fi inițiate numai de către o bancă de decontare (prin intermediul ICM) sau de către sistemul auxiliar aferent printr-un mesaj XML pe parcursul rulării procedurii de decontare 6 interfațate [identificată prin intervalul de timp dintre mesajul tip «început de procedură» (start-of-procedure) și mesajul «sfârșit de procedură» (end-of-procedure)] și care sunt decontate numai atât timp cât ciclul de procesare al sistemului auxiliar nu a fost încă declanșat. În cazul în care există un ordin curent inițiat de către sistemul auxiliar pentru care fondurile din contul PM nu sunt suficiente, acest ordin se decontează parțial;

(c)

ordine SWIFT care sunt transmise printr-un mesaj MT 202 sau, în cazul titularilor de cont PM care utilizează accesul prin intermediul internetului, printr-un proces de creare automată a unui MT202 din datele afișate în ecrane și care pot fi inițiate numai pe parcursul rulării procedurii de decontare 6 interfațate și numai în cursul procesării pe timpul zilei. Astfel de ordine se decontează imediat.

8.

Procedura de decontare 6 interfațată începe printr-un mesaj «început de procedură» (start-of-procedure) și se termină printr-un mesaj «sfârșit de procedură» (end-of-procedure), care sunt trimise de către sistemul auxiliar (sau de către banca centrală a sistemului auxiliar în numele acestuia). Mesajele «început de procedură» declanșează decontarea ordinelor de plată programate pentru transferul de lichiditate în subconturi. Mesajul «sfârșit de procedură» conduce la un retransfer automat de lichiditate din subcont către contul PM.

9.

În conformitate cu procedura de decontare 6 interfațată, lichiditatea dedicată din subconturi este blocată atât timp cât ciclul de procesare al sistemului auxiliar este în derulare [începând cu mesajul «început de ciclu» (start-of-cycle) și terminând cu mesajul «sfârșit de ciclu» (end-of-cycle), ambele mesaje fiind trimise de către sistemul auxiliar] și este eliberată ulterior. Soldul blocat poate fi modificat în timpul ciclului de procesare ca rezultat al decontării plăților între sisteme sau în cazul în care o bancă de decontare transferă lichiditate din contul său PM. Banca centrală a sistemului auxiliar notifică sistemul auxiliar cu privire la reducerea sau creșterea lichidității din subcont ca urmare a decontării plăților între sisteme. În cazul în care sistemul auxiliar solicită acest lucru, banca centrală a sistemului auxiliar îi notifică acestuia, de asemenea, creșterea lichidității din subcont ca rezultat al transferului de lichiditate de către banca de decontare.

10.

În cadrul fiecărui ciclu de procesare al sistemului auxiliar conform procedurii de decontare 6 interfațate, instrucțiunile de plată sunt decontate din lichiditatea dedicată, utilizând algoritmul 5 (astfel cum este menționat în apendicele I la anexa II) ca și regulă.

11.

În cadrul fiecărui ciclu de procesare al sistemului auxiliar conform procedurii de decontare 6 interfațate, lichiditatea dedicată a unei bănci de decontare poate crește prin creditarea anumitor încasări direct în subconturile acesteia, precum plățile de cupoane și răscumpărări. În astfel de situații, lichiditatea trebuie creditată mai întâi în contul tehnic, apoi debitată din acest cont înaintea creditării lichidității în subcont (sau în contul PM).

12.

Decontarea între sisteme între două sisteme auxiliare interfațate poate fi inițiată numai de un sistem auxiliar (sau de banca centrală a sistemului auxiliar în numele acestuia) aferent subcontului participantului care este debitat. Instrucțiunea de plată se decontează prin debitarea sumei indicate în instrucțiunea de plată din subcontul participantului sistemului auxiliar care inițiază instrucțiunea de plată și prin creditarea subcontului unui participant al unui alt sistem auxiliar.

Sistemul auxiliar care inițiază instrucțiunea de plată și celălalt sistem auxiliar sunt notificate cu privire la finalizarea decontării. La cererea băncilor de decontare, acestea sunt notificate cu privire la finalizarea decontării printr-un mesaj SWIFT MT 900 sau MT 910. Titularii de cont PM care utilizează accesul prin intermediul internetului sunt informați printr-un mesaj în ICM.

B.    Modelul în timp real

13.

În cazul în care băncile centrale ale sistemelor auxiliare și băncile centrale de decontare oferă procedura de decontare 6 în timp real, acestea susțin o astfel de decontare.

14.

În conformitate cu procedura de decontare 6 în timp real, băncile centrale ale sistemelor auxiliare și băncile centrale de decontare oferă următoarele tipuri de servicii de transfer de lichiditate către și dintr-un cont tehnic:

(a)

ordine de plată programate (pentru operațiunile sistemului auxiliar pe timpul nopții) pe care băncile de decontare le pot iniția sau modifica în orice moment pe parcursul unei zile de operare prin intermediul ICM (când acesta este disponibil). Ordinele de plată programate inițiate după procesarea deschiderii zilei (start-of-day) sunt valabile numai pentru ziua de operare următoare. În cazul în care există mai multe ordine de plată programate, acestea se decontează în ordinea valorii lor, începând cu cea mai mare valoare. Pe parcursul operațiunilor sistemului auxiliar de pe timpul nopții, în cazul în care există ordine de plată programate pentru care fondurile din contul PM nu sunt suficiente, acestea se decontează ca urmare a unei reduceri proporționale a tuturor ordinelor de plată;

(b)

ordine curente de creditare a contului tehnic, care pot fi inițiate numai de către o bancă de decontare (prin intermediul ICM) sau de către sistemul auxiliar aferent în numele acesteia (printr-un mesaj XML). În cazul în care există un ordin curent transmis de sistemul auxiliar în numele băncii de decontare pentru care fondurile din contul PM nu sunt suficiente, acest ordin se decontează parțial;

(c)

ordine curente de debitare a contului tehnic, care pot fi inițiate numai de către sistemul auxiliar (printr-un mesaj XML);

(d)

ordine SWIFT care sunt transmise printr-un mesaj MT 202, care pot fi inițiate de către o bancă de decontare numai pe parcursul procesării pe timpul zilei. Astfel de ordine se decontează imediat.

15.

«Începutul de procedură» (start-of-procedure) și «sfârșitul de procedură» (end-of-procedure) au loc în mod automat, la finalizarea «procesării deschiderii zilei» (start-of-day processing) și, respectiv, la începerea «procesării închiderii zilei» (end-of-day processing).

16.

Decontarea între sisteme între două sisteme auxiliare care utilizează modelul în timp real are loc fără intervenția sistemului auxiliar al cărui cont tehnic este creditat. Instrucțiunea de plată se decontează prin debitarea sumei indicate în instrucțiunea de plată din contul tehnic utilizat de sistemul auxiliar care inițiază instrucțiunea de plată și creditarea contului tehnic utilizat de alt sistem auxiliar. Instrucțiunea de plată nu poate fi inițiată de sistemul auxiliar al cărui cont tehnic este creditat.

Sistemul auxiliar care inițiază instrucțiunea de plată și celălalt sistem auxiliar sunt notificate cu privire la finalizarea decontării. La cererea băncilor de decontare, acestea sunt notificate cu privire la finalizarea decontării printr-un mesaj SWIFT MT 900 sau MT 910. Titularii de cont PM care utilizează accesul prin intermediul internetului sunt informați printr-un mesaj în ICM.

15.   Mecanisme conectate opționale

1.

Mecanismul conectat «perioadă de informare» opțional poate fi oferit de către băncile centrale ale sistemelor auxiliare pentru procedurile de decontare 3, 4 și 5. În cazul în care sistemul auxiliar (sau banca centrală a sistemului auxiliar, în numele acestuia) a specificat o perioadă «perioadă de informare» opțională, banca de decontare primește un mesaj transmis prin intermediul ICM în care se indică momentul până la care banca de decontare poate solicita inversarea instrucțiunii de plată respective. O astfel de solicitare este luată în considerare de către banca centrală de decontare numai în cazul în care este comunicată prin și aprobată de către sistemul auxiliar. Decontarea începe dacă banca centrală de decontare nu primește o astfel de solicitare până la trecerea perioadei «perioadă de informare». La primirea unei astfel de solicitări de către banca centrală de decontare în timpul «perioadei de informare»:

(a)

când procedura de decontare 3 este utilizată pentru decontarea bilaterală, instrucțiunea de plată respectivă este inversată; și

(b)

când procedura de decontare 3 este utilizată pentru decontarea pozițiilor multilaterale, sau dacă în procedura de decontare 4 decontarea nu se efectuează, toate instrucțiunile de plată din fișier sunt inversate și toate băncile de decontare și sistemul auxiliar sunt informate printr-un mesaj transmis prin intermediul ICM.

2.

În cazul în care un sistem auxiliar trimite instrucțiunile de decontare înainte de momentul stabilit pentru decontare «de la» (from), instrucțiunile sunt stocate până la momentul stabilit. În acest caz, instrucțiunile de plată sunt inițiate în etapa de procesare inițială numai la momentul «de la» (from). Acest mecanism opțional poate fi utilizat în procedura de decontare 2.

3.

Perioada de decontare («până la») (till) permite alocarea unei perioade de timp limitate pentru decontarea sistemului auxiliar pentru a nu împiedica sau întârzia decontarea altor tranzacții aferente sistemului auxiliar sau TARGET2. În cazul în care nicio instrucțiune de plată nu este decontată până la momentul «până la» sau pe parcursul perioadei de decontare stabilite, aceste instrucțiuni de plată sunt fie returnate, fie, în cazul procedurilor de decontare 4 și 5, poate fi activat mecanismul de garantare cu fonduri. Perioada de decontare («până la») poate fi specificată pentru procedurile de decontare 2-5.

4.

Mecanismul de garantare cu fonduri poate fi utilizat dacă lichiditatea unei bănci de decontare nu este suficientă pentru a acoperi obligațiile acesteia născute din decontarea aferentă sistemului auxiliar. Pentru a permite decontarea tuturor instrucțiunilor de plată implicate în decontarea unui sistem auxiliar, acest mecanism este utilizat pentru a furniza lichiditatea suplimentară necesară. Acest mecanism poate fi utilizat pentru procedurile de decontare 4 și 5. În cazul în care mecanismul de garantare cu fonduri urmează să fie utilizat, este necesară menținerea unui cont de garantare cu fonduri în care «lichiditatea pentru situații de urgență» este disponibilă sau pusă la dispoziție la cerere.

16.   Algoritmii utilizați

1.

Algoritmul 4 susține procedura de decontare 5. În scopul facilitării decontării și reducerii necesităților de lichiditate, sunt incluse toate instrucțiunile de plată ale sistemului auxiliar (indiferent de prioritatea acestora). Instrucțiunile sistemului auxiliar ce urmează a fi decontate în procedura de decontare 5 nu intră în etapa de procesare inițială și sunt reținute separat în PM până la sfârșitul procesului de optimizare curent. Mai multe sisteme auxiliare ce utilizează procedura de decontare 5 sunt incluse în aceeași rulare a algoritmului 4, dacă acestea intenționează să efectueze decontarea în același timp.

2.

În cazul procedurii de decontare 6 interfațate, banca de decontare poate dedica o anumită lichiditate pentru decontarea pozițiilor dintr-un anumit sistem auxiliar Dedicarea lichidității se realizează prin rezervarea lichidității necesare într-un subcont specific (modelul interfațat). Algoritmul 5 este utilizat atât pentru operațiunile de pe timpul nopții ale sistemului auxiliar, cât și pentru procesarea pe timpul zilei. Procesul de decontare are loc prin debitarea subconturilor băncilor de decontare aflate în poziție scurtă în favoarea contului tehnic al sistemului auxiliar și apoi prin debitarea contului tehnic al sistemului auxiliar în favoarea subconturilor băncilor de decontare aflate în poziție lungă. În cazul soldurilor creditoare, înregistrarea poate avea loc direct – dacă acest lucru este indicat de către sistemul auxiliar în cadrul respectivei tranzacții – în contul PM al băncii de decontare. Dacă decontarea uneia sau mai multor instrucțiuni de debitare eșuează, spre exemplu ca urmare a unei erori a sistemului auxiliar, plata în cauză este plasată în coada de așteptare în subcont. Procedura de decontare 6 interfațată poate utiliza algoritmul 5 prin rularea acestuia în subconturi. Mai mult, algoritmul 5 nu trebuie să țină cont de nicio limită sau rezervare. Poziția totală este calculată pentru fiecare bancă de decontare în parte și, dacă toate pozițiile totale sunt acoperite, toate tranzacțiile sunt decontate. Tranzacțiile care nu sunt acoperite sunt plasate înapoi în coada de așteptare.

17.   Efectele suspendării sau încetării

În cazul în care suspendarea sau încetarea utilizării ASI de către un sistem auxiliar are loc pe parcursul ciclului de decontare a instrucțiunilor de plată ale sistemului auxiliar, banca centrală a sistemului auxiliar este considerată a fi autorizată să finalizeze ciclul de decontare în numele sistemului auxiliar.

18.   Lista comisioanelor și facturarea

1.

Unui sistem auxiliar care folosește ASI sau interfața participantului, indiferent de numărul conturilor pe care le are deschise la banca centrală a sistemului auxiliar și/sau la banca centrală de decontare, i se aplică o listă de comisioane formată din următoarele elemente:

(a)

un comision lunar fix de 1 000 EUR pentru fiecare sistem auxiliar («comisionul fix 1»);

(b)

un al doilea comision lunar fix cuprins între 417 EUR și 8 334 EUR, proporțional cu valoarea brută subiacentă a tranzacțiilor de decontare a fondurilor în euro ale sistemului auxiliar («comisionul fix II»):

Interval

De la (milioane EUR/zi)

La (milioane EUR/zi)

Comision anual (EUR)

Comision lunar (EUR)

1

0

sub 1 000

5 000

417

2

1 000

sub 2 500

10 000

833

3

2 500

sub 5 000

20 000

1 667

4

5 000

sub 10 000

30 000

2 500

5

10 000

sub 50 000

40 000

3 333

6

50 000

sub 500 000

50 000

4 167

7

500 000 și peste

100 000

8 334

Valoarea brută a tranzacțiilor de decontare a fondurilor în euro ale sistemului auxiliar este calculată de către banca centrală a sistemului auxiliar o dată pe an pe baza unei astfel de valori brute din anul anterior, iar valoarea brută calculată este aplicată pentru calcularea comisionului începând cu data de 1 ianuarie a fiecărui an calendaristic. Valoarea brută exclude tranzacțiile decontate în DCA;

(c)

un comision per tranzacție, calculat pe aceleași baze ca și cel calculat pentru titularii de cont PM conform apendicelui VI din anexa II. Sistemul auxiliar poate alege una dintre următoarele opțiuni: fie să plătească un comision fix de 0,80 EUR per instrucțiune de plată (opțiunea A), fie să plătească un comision calculat pe bază degresivă (opțiunea B), cu următoarele modificări:

(i)

pentru opțiunea B, limitele benzilor referitoare la volumul instrucțiunilor de plată sunt împărțite la 2; și

(ii)

un comision lunar fix de 150 EUR (conform opțiunii A) sau de 1 875 EUR (conform opțiunii B) se aplică în plus față de comisionul fix I și comisionul fix II;

(d)

în plus față de comisioanele stabilite la literele (a)-(c), unui sistem auxiliar care folosește ASI sau «interfața participantului» i se aplică și următoarele comisioane:

(i)

dacă sistemul auxiliar utilizează serviciile cu valoare adăugată TARGET2 pentru T2S, comisionul lunar pentru utilizarea serviciilor cu valoare adăugată este de 50 EUR pentru sistemele care au ales opțiunea A și de 625 EUR pentru sistemele care au ales opțiunea B. Acest comision este perceput pentru fiecare cont deținut de sistemul auxiliar care utilizează aceste servicii;

(ii)

dacă sistemul auxiliar deține un cont PM principal legat de unul sau mai multe DCA, comisionul lunar este de 250 EUR pentru fiecare DCA legat; și

(iii)

sistemului auxiliar, în calitate de titular de cont PM principal, i se aplică următoarele comisioane pentru serviciile T2S aferente DCA legate. Aceste elemente ale tarifului se facturează separat.

Elemente ale tarifului

Comision (eurocenți)

Explicație

Servicii de decontare

Ordine de transfer de lichiditate din DCA în DCA

9

per transfer

Mișcări pe cont (respectiv, blocare, deblocare, rezervare de lichiditate etc.)

6

per tranzacție

Servicii informaționale

Rapoarte A2A

0,4

Per locație (business item) în orice raport A2A generat

Interogări A2A

0,7

Per locație (business item) interogată în orice interogare A2A generată

Interogări U2A

10

Per funcție de căutare executată

Interogări U2A descărcate

0,7

Per locație (business item) interogată în orice interogare U2A generată și descărcată

Mesaje grupate într-un fișier

0,4

Per mesaj într-un fișier

Transmiteri

1,2

Per transmitere

2.

Orice comision plătibil, aferent unei instrucțiuni de plată inițiată sau unei plăți primite de către un sistem auxiliar, fie prin intermediul «interfeței participantului», fie prin intermediul ASI, se comisionează exclusiv acelui sistem auxiliar. Consiliul guvernatorilor poate stabili reguli mai detaliate pentru determinarea tranzacțiilor comisionabile decontate prin intermediul ASI.

3.

Fiecare sistem auxiliar primește o factură de la banca centrală a sistemului auxiliar pentru luna anterioară, pe baza comisioanelor menționate la alineatul (1), nu mai târziu de a noua zi de operare a lunii următoare. Plățile se efectuează nu mai târziu de a paisprezecea zi de operare a lunii curente în contul indicat de banca centrală a sistemului auxiliar sau se debitează dintr-un cont indicat de sistemul auxiliar.

4.

În scopul prezentului punct, fiecare sistem auxiliar care a fost desemnat în temeiul Directivei 98/26/CE este tratat separat, chiar dacă două sau mai multe dintre acestea sunt operate de aceeași persoană juridică. Aceeași regulă se aplică sistemelor auxiliare care nu au fost desemnate în temeiul Directivei 98/26/CE, caz în care sistemele auxiliare sunt identificate pe baza următoarelor criterii: (a) un aranjament formal, bazat pe un instrument contractual sau legislativ (de exemplu, un acord între participanți și operatorul sistemului); (b) cu mai mulți membri; (c) cu reguli comune și aranjamente standardizate; și (d) pentru compensarea și/sau decontarea plăților și/sau a instrumentelor financiare între participanți.