20.9.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 242/6


DIRECTIVA (UE) 2017/1564 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 13 septembrie 2017

privind anumite utilizări permise ale anumitor opere și ale altor obiecte ale protecției prin drept de autor și drepturi conexe în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate și de modificare a Directivei 2001/29/CE privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

întrucât:

(1)

Actele juridice ale Uniunii în domeniul dreptului de autor și al drepturilor conexe asigură securitate juridică și un nivel ridicat de protecție a titularilor de drepturi și constituie un cadru juridic armonizat. Cadrul respectiv contribuie la funcționarea corectă a pieței interne și stimulează inovarea, creația, investițiile și producerea de conținut nou, inclusiv în mediul digital. De asemenea, acesta urmărește să promoveze accesul la cunoștințe și cultură prin protejarea operelor și a altor obiecte ale protecției, prevăzând în același timp excepții sau limitări de interes public. Ar trebui păstrat un echilibru just între drepturile și interesele titularilor de drepturi și cele ale utilizatorilor.

(2)

Directivele 96/9/CE (3), 2001/29/CE (4), 2006/115/CE (5) și 2009/24/CE (6) ale Parlamentului European și ale Consiliului armonizează drepturile titularilor de drepturi în domeniul dreptului de autor și al drepturilor conexe. Directivele menționate, împreună cu Directiva 2012/28/UE a Parlamentului European și a Consiliului (7), prevăd o listă exhaustivă a excepțiilor și limitărilor referitoare la drepturile respective care permit utilizarea conținutului fără autorizarea titularilor de drepturi în anumite condiții, în vederea îndeplinirii anumitor obiective de politică.

(3)

Persoanele nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate se confruntă în continuare cu numeroase obstacole care le împiedică să aibă acces la cărți și alte materiale imprimate protejate prin drept de autor și drepturi conexe. Având în vedere drepturile persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate, recunoscute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (denumită în continuare „carta”) și în Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități (UNCRDP), ar trebui luate măsuri pentru a spori disponibilitatea cărților și a altor materiale imprimate în formate accesibile și pentru a îmbunătăți circulația acestora pe piața internă.

(4)

Tratatul de la Marrakesh pentru facilitarea accesului la operele publicate al persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate (denumit în continuare „Tratatul de la Marrakesh”) a fost semnat în numele Uniunii la 30 aprilie 2014 (8). Scopul său este să îmbunătățească disponibilitatea și schimburile transfrontaliere ale anumitor opere și ale altor obiecte ale protecției în formate accesibile pentru persoanele nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate. Conform Tratatului de la Marrakesh, părțile contractante au obligația de a prevedea excepții sau limitări ale dreptului de autor și ale drepturilor conexe în cazul realizării și difuzării de exemplare în format accesibil ale anumitor opere și ale altor obiecte ale protecției și în cazul schimbului transfrontalier al respectivelor exemplare. Încheierea Tratatului de la Marrakesh de către Uniune îi impune acesteia să își adapteze dreptul prin instituirea unei excepții obligatorii și armonizate pentru utilizările, operele și persoanele beneficiare care intră sub incidența tratatului respectiv.

(5)

În conformitate cu Avizul 3/15 al Curții de Justiție a Uniunii Europene (9), excepțiile la dreptul de autor și drepturile conexe sau limitările acestora, în cazul realizării și difuzării de exemplare în format accesibil ale anumitor opere și ale altor obiecte ale protecției, prevăzute de Tratatul de la Marrakesh va trebui să fie puse în aplicare în cadrul domeniului armonizat prin Directiva 2001/29/CE.

(6)

Prezenta directivă pune în aplicare în mod armonizat obligațiile pe care Uniunea trebuie să le respecte în temeiul Tratatului de la Marrakesh, astfel încât măsurile corespunzătoare să fie aplicate în mod coerent pe întreaga piață internă. Prin urmare, prezenta directivă ar trebui să prevadă o excepție obligatorie de la drepturile care sunt armonizate prin dreptul Uniunii și care sunt relevante pentru utilizările și operele care fac obiectul Tratatului de la Marrakesh. Astfel de drepturi includ, în special, drepturile de reproducere, de comunicare către public, de punere la dispoziția publicului, de distribuție și de împrumut, astfel cum sunt prevăzute în Directivele 2001/29/CE, 2006/115/CE și 2009/24/CE, precum și drepturile corespunzătoare prevăzute în Directiva 96/9/CE. Deoarece domeniul de aplicare al excepțiilor sau al limitărilor impuse prin Tratatul de la Marrakesh include și operele în format audio, cum ar fi cărțile audio, excepția obligatorie prevăzută prin prezenta directivă ar trebui să se aplice și drepturilor conexe.

(7)

Prezenta directivă vizează persoanele nevăzătoare, persoanele care au deficiențe de vedere ce nu pot fi corectate astfel încât să obțină o funcție vizuală echivalentă în esență cu cea a unei persoane fără astfel de deficiențe sau persoanele care au un handicap de percepție sau dificultăți de citire, inclusiv dislexie sau orice alt fel de dizabilități de învățare, ce le împiedică să citească opere imprimate în aceeași măsură, în esență, ca persoanele fără aceste tipuri de handicap, sau care, din cauza unui handicap fizic, sunt incapabile să țină în mână ori să manipuleze o carte sau să își concentreze privirea ori să își miște ochii într-o măsură care ar fi acceptabilă în mod obișnuit pentru citire, în măsura în care, ca urmare a acestor tipuri de deficiențe sau dizabilități, persoanele respective nu pot citi opere imprimate în aceeași măsură, în esență, ca persoanele neafectate de aceste tipuri de deficiențe sau dizabilități. Prin urmare, prezenta directivă are drept obiectiv să îmbunătățească disponibilitatea cărților, inclusiv a cărților electronice, a publicațiilor periodice, a ziarelor, a revistelor și a altor tipuri de scrieri, a notațiilor, inclusiv partituri, și a altor materiale imprimate, inclusiv în format audio, indiferent dacă sunt digitale sau analogice, online sau offline, în formate care să facă aceste opere și alte obiecte ale protecției accesibile pentru persoanele menționate mai sus în aceeași măsură, în esență, ca pentru persoanele care nu sunt afectate de o deficiență sau un handicap. Printre formatele accesibile se numără, de exemplu, scrierea Braille, tipăriturile cu caractere de mari dimensiuni, cărțile electronice adaptate, cărțile audio și emisiunile de radio.

(8)

Excepția obligatorie prevăzută de prezenta directivă ar trebui, de asemenea, să limiteze dreptul de reproducere astfel încât să permită orice act care este necesar pentru a modifica sau a converti ori a adapta o operă sau un alt obiect al protecției într-un mod care să permită realizarea unui exemplar într-un format accesibil care să le faciliteze persoanelor beneficiare accesul la respectiva operă sau la respectivul obiect al protecției. Acest lucru include furnizarea mijloacelor necesare pentru a parcurge informațiile într-un exemplar în format accesibil. De asemenea, include modificările care ar putea fi necesare atunci când formatul unei opere sau al unui alt obiect al protecției este deja accesibil pentru anumite persoane beneficiare, în timp ce ar putea să nu fie accesibil pentru alte persoane beneficiare, din cauza diferitelor deficiențe sau dizabilități sau a diferitelor grade ale respectivelor deficiențe sau dizabilități.

(9)

Utilizările prevăzute în prezenta directivă ar trebui să includă realizarea de exemplare în format accesibil atât de către persoanele beneficiare, cât și de către entitățile autorizate care le deservesc nevoile, indiferent dacă respectivele entități autorizate sunt organizații publice sau private, în special bibliotecile, instituțiile de învățământ și alte organizații fără scop lucrativ, care au unul dintre principalele obiecte de activitate sau una dintre principalele obligații instituționale, sau ca parte a misiunilor lor de interes public, deservirea persoanelor cu dificultăți de citire a materialelor imprimate. Printre utilizările stabilite în prezenta directivă ar trebui să se numere și realizarea de exemplare în format accesibil pentru uzul exclusiv al persoanelor beneficiare, de către o persoană fizică care acționează în numele unei persoane beneficiare sau care acordă asistență persoanei beneficiare în realizarea exemplarelor respective. Nu ar trebui să se realizeze exemplare în format accesibil decât pentru operele și alte obiecte ale protecției la care persoanele beneficiare sau entitățile autorizate au acces în mod legal. Statele membre ar trebui să se asigure că orice dispoziție contractuală care are drept scop prevenirea sau limitarea în orice mod a aplicării excepției nu are niciun efect juridic.

(10)

Excepția prevăzută în prezenta directivă ar trebui să permită entităților autorizate să realizeze și să difuzeze online și offline pe teritoriul Uniunii exemplarele în format accesibil ale operelor sau ale altor obiecte ale protecției care fac obiectul prezentei directive. Prezenta directivă nu ar trebui să impună nicio obligație entităților autorizate de a efectua și difuza astfel de copii.

(11)

Ar trebui să fie posibil ca exemplarele în format accesibil realizate într-un stat membru să fie disponibile în toate statele membre, pentru a se asigura o mai mare disponibilitate a acestora pe piața internă. Acest lucru ar reduce cererea de suprapunere a eforturilor depuse pentru a realiza exemplare în format accesibil ale aceleiași opere sau ale acelorași alte obiecte ale protecției pe teritoriul Uniunii, generând astfel economii și câștiguri în materie de eficiență. Prin urmare, prezenta directivă ar trebui să garanteze că exemplarele în format accesibil realizate de entități autorizate în orice stat membru pot fi distribuite și sunt accesibile persoanelor beneficiare și entităților autorizate din întreaga Uniune. Pentru a promova aceste schimburi transfrontaliere și a facilita identificarea reciprocă a entităților autorizate și cooperarea între acestea, ar trebui încurajat schimbul voluntar de informații privind numele și datele de contact ale entităților autorizate stabilite în Uniune, inclusiv site-urile de internet, dacă sunt disponibile. Prin urmare, statele membre ar trebui să furnizeze Comisiei informațiile primite din partea entităților autorizate. Acest lucru nu ar trebui să implice obligația ca statele membre să verifice exhaustivitatea și exactitatea acestor informații sau conformitatea lor cu dreptul național de transpunere a prezentei directive. Comisia ar trebui să publice online astfel de informații într-un punct central de acces la informații de la nivelul Uniunii. De asemenea, acest lucru ar ajuta entitățile autorizate, precum și persoanele beneficiare și titularii de drepturi, să contacteze alte entități autorizate pentru a primi informații suplimentare, în conformitate cu dispozițiile prevăzute în prezenta directivă și în Regulamentul (UE) 2017/1563 al Parlamentului European și al Consiliului (10). Punctul central de acces la informații menționat anterior ar trebui să fie complementar punctului de acces la informații care urmează să fie instituit de Biroul Internațional al Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI), astfel cum se prevede în Tratatul de la Marrakesh, pentru a facilita identificarea entităților autorizate și cooperarea între acestea la nivel internațional.

(12)

Pentru a mări disponibilitatea exemplarelor în format accesibil și pentru a împiedica difuzarea neautorizată de opere sau alte obiecte ale protecției, entitățile autorizate care sunt implicate în distribuirea, comunicarea către public sau punerea la dispoziția publicului a exemplarelor în format accesibil ar trebui să respecte anumite obligații.

(13)

Cerințele de autorizare sau de recunoaștere pe care statele membre le pot aplica entităților autorizate, cum ar fi cele legate de prestarea de servicii cu caracter general pentru persoanele beneficiare, nu ar trebui să aibă ca efect împiedicarea entităților care sunt incluse în definiția noțiunii de „entitate autorizată” în temeiul prezentei directive să utilizeze exemplarele în modurile permise în temeiul prezentei directive.

(14)

Având în vedere caracterul specific al excepției prevăzute în prezenta directivă și domeniul său de aplicare specific, precum și necesitatea de a oferi securitate juridică beneficiarilor săi, statele membre nu ar trebui să fie autorizate să impună cerințe suplimentare, care nu sunt prevăzute în prezenta directivă, pentru aplicarea excepției, cum ar fi verificarea prealabilă a disponibilității comerciale a operelor în format accesibil. Statelor membre ar trebui să li se permită numai să instituie sisteme de compensare pentru utilizările permise ale operelor sau ale altor obiecte ale protecției de către entitățile autorizate. Pentru a evita sarcinile asupra persoanelor beneficiare, a preveni obstacolele din calea difuzării transfrontaliere a exemplarelor în format accesibil și cerințele excesive asupra entităților autorizate, este important să fie limitată posibilitatea statelor membre de a prevedea astfel de sisteme de compensare. În consecință, sistemele de compensare nu ar trebui să impună plăți din partea persoanelor beneficiare. Aceste sisteme ar trebui să se aplice numai utilizărilor de către entitățile autorizate stabilite pe teritoriul statului membru care prevede un astfel de sistem și nu ar trebui să impună plăți din partea entităților autorizate stabilite în alte state membre sau în țări terțe care sunt părți la Tratatul de la Marrakesh. Statele membre ar trebui să se asigure că nu există cerințe mai împovărătoare pentru schimbul transfrontalier de exemplare în format accesibil în cadrul unor astfel de sisteme de compensare, decât în cazul situațiilor care nu presupun un schimb transfrontalier, inclusiv în ceea ce privește forma și nivelul posibil al compensației. Atunci când se stabilește nivelul compensației, ar trebui să se țină cont în mod corespunzător de caracterul nelucrativ al activităților entităților autorizate, de obiectivele de interes public urmărite de directivă, de interesele beneficiarilor excepției, de prejudiciile pe care le-ar putea suferi titularii de drepturi și de necesitatea de a asigura difuzarea transfrontalieră de exemplare în format accesibil. De asemenea, ar trebui să se țină cont de circumstanțele specifice fiecărui caz, care decurg din realizarea unui exemplar particular în format accesibil. Atunci când prejudiciul suferit de un titular de drepturi este minim, nu ar trebui să poată da naștere unei obligații de plată a compensației.

(15)

Este esențial ca orice prelucrare a datelor cu caracter personal în temeiul prezentei directive să respecte drepturile fundamentale, inclusiv dreptul la respectarea vieții private și a celei de familie și dreptul la protecția datelor cu caracter personal în conformitate cu articolele 7 și 8 din cartă, și este absolut necesar ca orice astfel de prelucrare să respecte de asemenea Directivele 95/46/CE (11) și 2002/58/CE (12) ale Parlamentului European și ale Consiliului, care reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal, în măsura în care poate fi efectuată de către entități autorizate în cadrul prezentei directive și sub supravegherea autorităților competente din statele membre, în special a autorităților publice independente desemnate de statele membre.

(16)

UNCRPD, la care Uniunea este parte, garantează persoanelor cu handicap dreptul de acces la informații și la educație și dreptul de a participa la viața culturală, economică și socială în condiții de egalitate cu ceilalți. UNCRPD prevede că părțile la convenție adoptă toate măsurile adecvate, în conformitate cu dreptul internațional, pentru a garanta că legile care protejează drepturile de proprietate intelectuală nu constituie o barieră abuzivă sau discriminatorie împotriva accesului persoanelor cu handicap la materialele culturale.

(17)

Conform cartei, toate formele de discriminare, inclusiv pe motive de dizabilități, sunt interzise și dreptul persoanelor cu handicap de a beneficia de măsuri care să le asigure autonomia, integrarea socială și profesională, precum și participarea la viața comunității este recunoscut și respectat de Uniune.

(18)

Prin adoptarea prezentei directive, Uniunea își propune să garanteze că persoanele beneficiare au acces la cărți și la alte materiale imprimate în formate accesibile pe întreaga piață internă. În consecință, prezenta directivă reprezintă o primă etapă esențială în direcția îmbunătățirii accesului la opere al persoanelor cu handicap.

(19)

Comisia ar trebui să evalueze situația sub aspectul disponibilității exemplarelor în format accesibil a operelor și a altor obiecte ale protecției, altele decât cele reglementate de prezenta directivă, precum și disponibilitatea operelor și a altor obiecte ale protecției în formate accesibile persoanelor cu alte tipuri de handicap. Este importantă reexaminarea cu atenție a acestei situații de către Comisie. Dacă acest lucru este necesar, s-ar putea studia posibilitatea de a aduce modificări domeniului de aplicare al prezentei directive, pe baza unui raport prezentat de Comisie.

(20)

Statelor membre ar trebui să li se permită să continue să prevadă o excepție sau o limitare în beneficiul persoanelor cu handicap în cazuri care nu sunt reglementate de prezenta directivă, în special în ceea ce privește opere sau alte obiecte ale protecției și dizabilități care nu fac obiectul prezentei directive, în temeiul articolului 5 alineatul (3) litera (b) din Directiva 2001/29/CE. Prezenta directivă nu le interzice statelor membre să prevadă excepții de la drepturile care nu sunt armonizate în cadrul Uniunii privind dreptul de autor sau limitări ale acestor drepturi.

(21)

Prezenta directivă respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în special de cartă și de UNCRPD. Prezenta directivă ar trebui interpretată și aplicată în conformitate cu aceste drepturi și principii.

(22)

Tratatul de la Marrakesh impune anumite obligații în ceea ce privește schimbul de exemplare în format accesibil între Uniune și țările terțe care sunt părți la tratatul respectiv. Măsurile luate de Uniune pentru a îndeplini aceste obligații sunt prevăzute în Regulamentul (UE) 2017/1563, care ar trebui interpretat în coroborare cu prezenta directivă.

(23)

Întrucât obiectivul prezentei directive, și anume ameliorarea accesului la opere și alte obiecte ale protecției prin drept de autor și drepturi conexe pentru persoanele din Uniune care sunt nevăzătoare, afectate de deficiențe de vedere sau de dificultăți de citire a materialelor imprimate, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre, dar, având în vedere amploarea sau efectele sale, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la articolul respectiv, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv.

(24)

În conformitate cu Declarația politică comună a statelor membre și a Comisiei din 28 septembrie 2011 privind documentele explicative (13), statele membre s-au angajat ca, în cazurile justificate, la notificarea măsurilor de transpunere să transmită, de asemenea, unul sau mai multe documente care să explice relația dintre componentele unei directive și părțile corespunzătoare din instrumentele naționale de transpunere. În ceea ce privește prezenta directivă, legiuitorul consideră că transmiterea unor astfel de documente este justificată,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Obiectul și domeniul de aplicare

Prezenta directivă urmărește armonizarea mai aprofundată a dreptului Uniunii aplicabil dreptului de autor și drepturilor conexe în cadrul pieței interne, prin instituirea de norme privind utilizarea anumitor opere și a altor obiecte ale protecției fără autorizarea titularilor de drepturi, în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentei directive, se aplică următoarele definiții:

1.

„operă sau alt obiect al protecției” înseamnă o operă care se prezintă sub formă de carte, publicație periodică, ziar, revistă sau alte tipuri de scrieri, notații, inclusiv partituri, precum și ilustrațiile aferente acestora, pe orice tip de suport, inclusiv în format audio, cum ar fi cărțile audio, și în format digital, care este protejată prin drept de autor sau drepturi conexe și care este publicată sau pusă sub o altă formă la dispoziția publicului în mod legal;

2.

„persoană beneficiară” înseamnă, indiferent de orice alte dizabilități, o persoană care:

(a)

este nevăzătoare;

(b)

are deficiențe de vedere ce nu pot fi corectate pentru a obține o funcție vizuală echivalentă în esență cu cea a unei persoane fără astfel de deficiențe și care, drept urmare, nu poate citi opere tipărite în aceeași măsură, în esență, ca o persoană care nu este afectată de o astfel de deficiență;

(c)

are un handicap de percepție sau dificultăți de citire și, în consecință, nu poate să citească opere imprimate în aceeași măsură, în esență, ca o persoană care nu suferă de un astfel de handicap; sau

(d)

suferă de un handicap fizic ce o împiedică să țină în mână ori să manipuleze o carte sau să își concentreze privirea ori să își miște ochii într-o măsură care ar fi acceptabilă în mod obișnuit pentru citire;

3.

„exemplar în format accesibil” înseamnă un exemplar al unei opere sau al unui alt obiect al protecției care este realizat într-un mod sau o formă alternativă și care îi permite persoanei beneficiare să aibă acces la opere sau alte obiecte ale protecției, inclusiv acces în condiții la fel de viabile și confortabile ca cele de care se bucură o persoană care nu suferă de niciuna dintre deficiențele sau de niciunul dintre handicapurile menționate la punctul 2;

4.

„entitate autorizată” înseamnă o entitate care este autorizată sau recunoscută de un stat membru în vederea furnizării, fără scop lucrativ, către persoane beneficiare, de servicii de educație, formare pedagogică, citire adaptativă sau acces la informații. Aceasta include, de asemenea, o instituție publică sau o organizație fără scop lucrativ care oferă aceleași servicii persoanelor beneficiare ca una dintre activitățile sale de bază sau dintre obligațiile sale instituționale, sau ca parte a misiunilor sale de interes public.

Articolul 3

Utilizări permise

(1)   Statele membre prevăd o excepție în temeiul căreia nu este necesară autorizarea titularului oricărui drept de autor sau al oricărui drept conex asupra operei sau a unui alt obiect al protecției în temeiul articolelor 5 și 7 din Directiva 96/9/CE, al articolelor 2, 3 și 4 din Directiva 2001/29/CE, al articolului 1 alineatul (1), al articolului 8 alineatele (2) și (3) și al articolului 9 din Directiva 2006/115/CE și al articolului 4 din Directiva 2009/24/CE pentru niciun act necesar pentru:

(a)

realizarea, de către o persoană beneficiară sau o persoană care acționează în numele acesteia, a unui exemplar în format accesibil al unei opere sau al unui alt obiect al protecției, la care persoana beneficiară are acces în mod legal, pentru uzul exclusiv al persoanei beneficiare; și

(b)

realizarea, de către o entitate autorizată, a unui exemplar în format accesibil al unei opere sau al unui alt obiect al protecției la care persoana beneficiară are acces în mod legal sau comunicarea, punerea la dispoziție, distribuția sau împrumutul, fără scop lucrativ, al unui exemplar în format accesibil către o persoană beneficiară sau o altă entitate autorizată în scopul utilizării exclusive de către o persoană beneficiară.

(2)   Statele membre se asigură că fiecare exemplar în format accesibil respectă integritatea operei sau a altui obiect al protecției, ținând seama în mod corespunzător de modificările necesare pentru ca opera sau alt obiect al protecției să devină accesibile în formatul alternativ.

(3)   Excepția prevăzută la alineatul (1) se aplică numai în anumite cazuri speciale care nu intră în conflict cu exploatarea normală a operei sau a altui obiect al protecției și nu produc prejudicii nejustificate intereselor legitime ale titularului de drepturi.

(4)   Excepției prevăzute la alineatul (1) al prezentului articol i se aplică articolul 6 alineatul (4) primul, al treilea și al cincilea paragraf din Directiva 2001/29/CE.

(5)   Statele membre se asigură că excepția prevăzută la alineatul (1) nu poate fi înlocuită prin contract.

(6)   Statele membre pot prevedea ca utilizările permise în temeiul prezentei directive, întreprinse de entități autorizate stabilite pe teritoriul lor, să fie supuse unor sisteme de compensare, în limitele prevăzute de prezenta directivă.

Articolul 4

Exemplare în format accesibil pe piața internă

Statele membre se asigură că entitățile autorizate stabilite pe teritoriul lor pot îndeplini actele menționate la articolul 3 alineatul (1) litera (b) pentru persoane beneficiare sau alte entități autorizate stabilite în orice stat membru. De asemenea, statele membre se asigură că persoanele beneficiare sau entitățile autorizate stabilite pe teritoriul lor pot obține un exemplar în format accesibil de la o entitate autorizată stabilită în orice stat membru sau pot avea acces la exemplarul respectiv.

Articolul 5

Obligațiile entităților autorizate

(1)   Statele membre prevăd că o entitate autorizată stabilită pe teritoriul lor, care efectuează acțiunile menționate la articolul 4, își stabilește și respectă propriile practici pentru a se asigura că:

(a)

distribuie, comunică și pune la dispoziție exemplare în format accesibil numai către persoanele beneficiare sau alte entități autorizate;

(b)

adoptă măsurile corespunzătoare pentru a descuraja reproducerea, distribuția, comunicarea către public sau punerea la dispoziția publicului în mod neautorizat a exemplarelor în format accesibil;

(c)

dă dovadă de grija cuvenită atunci când tratează operele sau alte obiecte ale protecției, precum și exemplarele în format accesibil ale acestora și ține evidența acestor operațiuni; și

(d)

publică și actualizează, pe site-ul său internet dacă este cazul sau prin intermediul altor canale online sau offline, informații cu privire la modul în care își respectă obligațiile prevăzute la literele (a)-(c).

Statele membre garantează că practicile menționate la primul paragraf sunt stabilite și urmate cu respectarea deplină a normelor aplicabile prelucrării datelor cu caracter personal ale persoanelor beneficiare menționate la articolul 7.

(2)   Statele membre garantează că o entitate autorizată stabilită pe teritoriul lor, care efectuează acțiunile menționate la articolul 4, pune la dispoziția persoanelor beneficiare, altor entități autorizate sau titularilor de drepturi, într-o formă accesibilă, la cerere, următoarele informații:

(a)

lista operelor sau a altor obiecte ale protecției pentru care dispune de exemplare în format accesibil, precizând formatele disponibile; și

(b)

numele și datele de contact referitoare la entitățile autorizate cu care a efectuat schimburi de exemplare în format accesibil în temeiul articolului 4.

Articolul 6

Transparența și schimbul de informații

(1)   Statele membre încurajează entitățile autorizate stabilite pe teritoriul lor care efectuează acțiunile menționate la articolul 4 din prezenta directivă și la articolele 3 și 4 din Regulamentul (UE) 2017/1563 să le comunice în mod voluntar numele lor și detaliile de contact.

(2)   Statele membre furnizează Comisiei informațiile primite în temeiul alineatului (1). Comisia pune la dispoziția publicului astfel de informații online într-un punct central de acces la informații și le actualizează regulat.

Articolul 7

Protecția datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată în cadrul prezentei directive se realizează în conformitate cu Directivele 95/46/CE și 2002/58/CE.

Articolul 8

Modificarea Directivei 2001/29/CE

La articolul 5 alineatul (3) din Directiva 2001/29/CE, litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

utilizări, în folosul persoanelor cu handicap, având legătură directă cu acel handicap, de natură necomercială, în măsura impusă de handicapul specific, fără a aduce atingere obligațiilor care le revin statelor membre în temeiul Directivei (UE) 2017/1564 a Parlamentului European și a Consiliului (*1);

Articolul 9

Raport

Până la 11 octombrie 2020, Comisia prezintă Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European un raport privind disponibilitatea pe piața internă, în formate accesibile, a operelor și a altor obiecte ale protecției, altele decât cele definite la articolul 2 punctul 1, pentru persoanele beneficiare, precum și a operelor și a altor obiecte ale protecției pentru persoanele cu handicap, altele decât cele menționate la articolul 2 punctul 2. Raportul ține seama de evoluțiile tehnologiilor relevante și cuprinde o evaluare care să analizeze oportunitatea extinderii domeniului de aplicare al prezentei directive pentru îmbunătățirea accesului la alte tipuri de opere și alte obiecte ale protecției și pentru a îmbunătăți accesul persoanelor cu alte handicapuri decât cele cărora li se aplică prezenta directivă.

Articolul 10

Revizuire

(1)   Până la 11 octombrie 2023, Comisia realizează o evaluare a prezentei directive și prezintă Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European principalele constatări într-un raport, însoțite, după caz, de propuneri de modificare a prezentei directive. Evaluarea include o analiză a impactului sistemelor de compensare, prevăzute de statele membre în conformitate cu articolul 3 alineatul (6), asupra disponibilității exemplarelor în format accesibil pentru persoanele beneficiare și asupra schimbului transfrontalier de astfel de exemplare. Raportul Comisiei ține seama de opiniile actorilor societății civile și ale organizațiilor neguvernamentale vizate, inclusiv ale organizațiilor care reprezintă persoanele cu dizabilități și persoanele în vârstă.

(2)   Statele membre transmit Comisiei informațiile necesare pentru elaborarea raportului menționat la alineatul (1) din prezentul articol și pentru elaborarea raportului menționat la articolul 9.

(3)   Statul membru care are motive întemeiate să considere că punerea în aplicare a prezentei directive are un impact negativ semnificativ asupra disponibilității operelor sau a altor obiecte ale protecției în format accesibil pentru persoanele beneficiare poate supune această chestiune atenției Comisiei, împreună cu toate probele relevante. Comisia ia în considerare probele respective când elaborează raportul menționat la alineatul (1).

Articolul 11

Transpunere

(1)   Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 11 octombrie 2018. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 12

Intrare în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 13

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasbourg, 13 septembrie 2017.

Pentru Parlamentul European

Președintele

A. TAJANI

Pentru Consiliu

Președintele

M. MAASIKAS


(1)  JO C 125, 21.4.2017, p. 27.

(2)  Poziția Parlamentului European din 6 iulie 2017 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 17 iulie 2017.

(3)  Directiva 96/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 1996 privind protecția juridică a bazelor de date (JO L 77, 27.3.1996, p. 20).

(4)  Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională (JO L 167, 22.6.2001, p. 10).

(5)  Directiva 2006/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind dreptul de închiriere și de împrumut și anumite drepturi conexe dreptului de autor în domeniul proprietății intelectuale (JO L 376, 27.12.2006, p. 28).

(6)  Directiva 2009/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind protecția juridică a programelor pentru calculator (JO L 111, 5.5.2009, p. 16).

(7)  Directiva 2012/28/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind anumite utilizări permise ale operelor orfane (JO L 299, 27.10.2012, p. 5).

(8)  Decizia 2014/221/UE a Consiliului din 14 aprilie 2014 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Tratatului de la Marrakesh pentru facilitarea accesului la operele publicate al persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate (JO L 115, 17.4.2014, p. 1).

(9)  Avizul Curții de Justiție din 14 februarie 2017, 3/15, ECLI:EU:C:2017:114, punctul 112.

(10)  Regulamentul (UE) 2017/1563 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 septembrie 2017 privind schimbul transfrontalier între Uniune și țările terțe de exemplare în format accesibil ale anumitor opere și ale altor obiecte ale protecției prin drept de autor și drepturi conexe în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate (a se vedea pagina 1 din prezentul Jurnal Oficial).

(11)  Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (JO L 281, 23.11.1995, p. 31). Această directivă va fi abrogată și înlocuită, începând cu 25 mai 2018, de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

(12)  Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice) (JO L 201, 31.7.2002, p. 37).

(13)  JO C 369, 17.12.2011, p. 14.