14.12.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 331/81


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/2318 A COMISIEI

din 13 decembrie 2017

privind echivalența cadrului juridic și de supraveghere din Australia aplicabil piețelor financiare în conformitate cu Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (1), în special articolul 25 alineatul (4) litera (a),

întrucât:

(1)

Articolul 23 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (2) prevede obligația firmelor de investiții de a se asigura că tranzacțiile pe care le efectuează cu acțiuni admise la tranzacționare pe piețe reglementate sau care sunt tranzacționate în locuri de tranzacționare se desfășoară pe piețe reglementate, în sisteme multilaterale de tranzacționare (MTF) sau la operatori independenți ori în locuri de tranzacționare din țări terțe care au fost evaluate de Comisie ca fiind echivalente în conformitate cu articolul 25 alineatul (4) litera (a) din Directiva 2014/65/UE.

(2)

Articolul 23 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014 aplică o obligație de tranzacționare numai în ceea ce privește acțiunile. Obligația de tranzacționare nu se referă la alte instrumente de capitaluri proprii, cum ar fi certificatele de depozit, fondurile tranzacționate la bursă, certificatele și alte instrumente financiare similare.

(3)

Procedura de echivalență privind locurile de tranzacționare stabilite în țări terțe prevăzută la articolul 25 alineatul (4) litera (a) din Directiva 2014/65/UE este menită să permită firmelor de investiții să efectueze tranzacțiile cu acțiuni care fac obiectul obligației de tranzacționare în Uniune în locuri de tranzacționare din țări terțe recunoscute ca echivalente. Comisia ar trebui să determine în ce măsură cadrul juridic și de supraveghere al unei țări terțe garantează faptul că un loc de tranzacționare autorizat în acea țară terță respectă cerințe legale obligatorii care sunt echivalente cu cerințele care decurg din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (3), din titlul III din Directiva 2014/65/UE, din titlul II din Regulamentul (UE) nr. 600/2014 și din Directiva 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului (4) și care fac obiectul unei supravegheri și aplicări eficace în respectiva țară terță. Aceste dispoziții ar trebui interpretate în lumina obiectivelor urmărite de actul respectiv, în special în ceea ce privește contribuția acestuia la instituirea și funcționarea pieței interne, integritatea pieței, protecția investitorilor și, ca un ultim element, dar nu mai puțin important, stabilitatea financiară.

(4)

În conformitate cu articolul 25 alineatul (4) litera (a) al patrulea paragraf din Directiva 2014/65/UE, cadrul juridic și de supraveghere al unei țări terțe poate fi considerat echivalent dacă îndeplinește cel puțin condițiile următoare: (a) piețele fac obiectul autorizării și al unei supravegheri și aplicări eficace și permanente; (b) piețele au reguli clare și transparente privind admiterea valorilor mobiliare la tranzacționare, astfel încât acestea pot fi tranzacționate într-un mod corect, ordonat și eficient și sunt negociabile în mod liber; (c) emitenții de valori mobiliare fac obiectul cerințelor de informare periodică și permanentă care asigură un nivel înalt de protecție a investitorilor și (d) transparența și integritatea pieței se garantează prin prevenirea abuzului de piață sub forma utilizării abuzive de informații confidențiale și a manipulării pieței.

(5)

Scopul acestei evaluări a echivalenței este de a determina, printre altele, dacă cerințele obligatorii din punct de vedere juridic care se aplică în Australia piețelor financiare stabilite și autorizate ca burse de valori sub supravegherea Comisiei australiene pentru valori mobiliare și investiții (Australian Securities and Investments Commission, ASIC) sunt echivalente cu cerințele care decurg din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, din titlul III din Directiva 2014/65/UE, din titlul II din Regulamentul (UE) nr. 600/2014 și din Directiva 2004/109/CE și care fac obiectul unei supravegheri și aplicări eficace în respectiva țară terță.

(6)

Legea privind societățile comerciale din 2001 (Legea privind societățile) definește piața financiară ca un mecanism prin care sunt efectuate sau acceptate periodic oferte de dobândire sau de înstrăinare a produselor financiare. Piața financiară trebuie să exploateze un sistem multilateral conform unor reguli nediscreționare. Aceasta nu poate decide în privința modului în care execută tranzacții și nu are dreptul de a tranzacționa pe cont propriu sau de a efectua cumpărări și vânzări simultane pe cont propriu. În plus, o piață financiară trebuie să le ofere membrilor accesul imparțial la piețele și serviciile lor. Criteriile de acces trebuie să fie imparțiale, transparente și aplicate într-un mod nediscriminatoriu. În acest scop, regulile de exploatare ale unei piețe financiare trebuie să aibă standarde rezonabile și nediscriminatorii privind accesul și cerințele de eligibilitate. Aceste reguli sunt revizuite de către ASIC.

(7)

Cele patru condiții prevăzute la articolul 25 alineatul (4) litera (a) al patrulea paragraf din Directiva 2014/65/UE trebuie să fie îndeplinite pentru a se stabili dacă dispozițiile juridice și de supraveghere dintr-o țară terță cu privire la bursele autorizate de aceasta sunt echivalente cu cele stabilite în Directiva 2014/65/UE.

(8)

Conform primei condiții, locurile de tranzacționare din țări terțe trebuie să facă obiectul autorizării și al unei supravegheri și aplicări eficace și permanente.

(9)

Pentru a putea exploata o piață financiară, o persoană trebuie să dețină o autorizație de piață australiană (Australian Market Licence, AML). În temeiul Legii privind societățile, competența de a acorda o AML îi revine ministrului. În conformitate cu secțiunea 795A din Legea privind societățile, o cerere de obținere a AML trebuie să fie depusă la ASIC, care oferă consiliere ministrului cu privire la cerere. Licența se acordă numai dacă, printre altele, ministrului i se demonstrează în mod satisfăcător că solicitantul a instituit dispozitive adecvate pentru a satisface cerințele aplicabile și că acesta poate supraveghea în mod adecvat piața, monitoriza comportamentul participanților și asigura respectarea regulilor de exploatare a pieței (secțiunea 795B din Legea privind societățile). Odată ce au obținut autorizația, piețele financiare au obligația de a respecta în permanență condițiile de autorizare și de a menține dispozitive adecvate pentru exploatarea pieței, inclusiv dispozitive de monitorizare și de asigurare a conformității cu regulile de exploatare (secțiunea 792A din Legea privind societățile).

(10)

ASIC este o autoritate publică instituită în temeiul Legii din 2001 privind Comisia australiană pentru valori mobiliare și investiții (denumită în continuare „Legea privind ASIC”) și are drept responsabilitate aplicarea și asigurarea respectării legislației privind piețele financiare din Australia. Printre competențele de supraveghere și de asigurare a respectării legislației de care dispune ASIC se numără investigarea suspiciunilor de încălcare a legislației, emiterea de notificări privind încălcarea legislației și solicitarea aplicării de sancțiuni civile de către instanțele judecătorești. ASIC poate începe urmărirea penală în cazul încălcării obligațiilor prevăzute de Legea privind societățile care au caracter de încălcări de drept penal. În plus, ASIC are competența de a controla piețele financiare fără notificare prealabilă, inclusiv competența de a verifica registrele, evidențele și documentele. În plus, în cazul în care ministrul pentru servicii financiare consideră că un operator de piață financiară nu își respectă obligațiile care îi revin în calitate de deținător al autorizației de piață financiară, acesta poate adresa operatorului respectiv instrucțiuni scrise care să-i impună să ia măsurile specificate astfel încât să se asigure că își respectă obligațiile menționate (secțiunea 794A din Legea privind societățile). În cazul în care piața financiară nu se conformează acestor instrucțiuni, ASIC poate solicita instanței emiterea unui ordin prin care să se impună respectarea acestora (secțiunea 794A din Legea privind societățile). ASIC are, de asemenea, competența de a da instrucțiuni unei entități (inclusiv operatorilor de piață și participanților la piețele autorizate), atunci când consideră că acest lucru este necesar sau în interesul public, în scopul de a proteja persoanele implicate în tranzacționarea unui produs financiar sau a unor clase de produse financiare (secțiunea 798J din Legea privind societățile). În plus, ASIC poate solicita emiterea de ordine și poate sesiza autoritățile judiciare pentru a asigura punerea în aplicare a măsurilor dispuse prin reglementare și în urma verificărilor. ASIC poate solicita unei instanțe emiterea unui ordin prin care să se impună respectarea măsurilor luate de ASIC pe baza competențelor de reglementare și de verificare (secțiunea 70 din Legea privind ASIC). În plus, în cazul în care o entitate nu respectă o instrucțiune emisă în temeiul Legii privind societățile, ASIC poate sesiza instanța pentru a obține emiterea unui ordin prin care să se impună respectarea instrucțiunii respective. În fine, Legea privind societățile prevede, de asemenea, obligația piețelor financiare de a fi în măsură să asigure respectarea de către membrii lor a dispozițiilor Legii privind societățile, a normelor și reglementărilor care decurg din aceasta, precum și a regulilor de exploatare a pieței (secțiunea 792A din lege). Unei burse autorizate îi revine, de asemenea, obligația de a soluționa eventualele încălcări ale regulilor de exploatare a pieței sau ale Legii privind societățile de către membrii săi și să informeze ASIC cu privire la aceste eventuale încălcări.

(11)

Prin urmare, se poate concluziona că bursele de valori din Australia fac obiectul autorizării și al unei supravegheri și aplicări eficace și permanente.

(12)

Conform celei de a doua condiții, locurile de tranzacționare din țări terțe trebuie să aibă reguli clare și transparente privind admiterea valorilor mobiliare la tranzacționare, astfel încât aceste valori mobiliare să poată fi tranzacționate într-un mod corect, ordonat și eficient și să fie negociabile în mod liber.

(13)

Există obligații generale potrivit cărora operatorii piețelor financiare trebuie să determine dacă valorile mobiliare admise la tranzacționare pe piața pe care o exploatează pot fi tranzacționate în mod corect, ordonat și transparent. Secțiunea 793A din Legea privind societățile include cerințe obligatorii din punct de vedere juridic de a institui reguli de exploatare care să reglementeze admiterea valorilor mobiliare. Regulile de exploatare a piețelor financiare stabilesc condițiile care trebuie îndeplinite pentru ca acțiunile unei entități listate să fie cotate pe piață. Entitatea trebuie să solicite admiterea la tranzacționare în locul în care vor fi tranzacționate valorile sale mobiliare și să ceară și să primească aprobarea de cotare a tuturor valorilor mobiliare din clasa sa principală de valori mobiliare pe lista oficială a pieței financiare. Lista entităților admise la tranzacționare este publicată de către operatorul de piață și este actualizată după fiecare zi de tranzacționare. ASIC analizează dacă piețele financiare dispun de reguli, sisteme și procese adecvate pentru a determina dacă un produs financiar îndeplinește criteriile piețelor financiare și criteriile statutare pentru admiterea la tranzacționare pe piață, inclusiv pentru a se asigura că nu există restricții nejustificate privind tranzacționarea de valori mobiliare. Toate valorile mobiliare tranzacționate pe bursele autorizate trebuie să îndeplinească anumite reguli de listare, care sunt prezentate ASIC spre examinare. Valorile mobiliare trebuie să fie liber negociabile și să îndeplinească, în ceea ce privește distribuția valorilor mobiliare către public și emitentul, anumite criterii care sunt necesare pentru a putea evalua valoarea mobiliară respectivă. O bursă autorizată nu poate lista valori mobiliare în cazul cărora informațiile privind valorile mobiliare emise și emitentul nu sunt disponibile publicului. În sfârșit, pentru a asigura tranzacționarea ordonată a valorilor mobiliare pe bursele autorizate, ASIC și ministrul pot suspenda tranzacționarea unui produs financiar sau a unei clase de produse financiare.

(14)

Potrivit obligației juridice din Legea privind societățile în ceea ce privește tranzacționarea „corectă, ordonată și transparentă”, piețele financiare trebuie să pună la dispoziția publicului informațiile cu privire la tranzacții și la ofertele de cumpărare și de vânzare. În plus, participanții au obligația să nu încheie o tranzacție decât dacă aceasta se efectuează prin corelarea cu un ordin de pretranzacționare transparent dintr-un registru de ordine. Există exceptări pentru anumite tranzacții, cum ar fi tranzacțiile în bloc sau tranzacțiile cu îmbunătățirea prețului. În cazul în care se bazează pe una dintre aceste exceptări, un participant la piață are obligația să păstreze evidențe care să demonstreze că tranzacția a respectat criteriile pentru exceptarea aplicată. Regulile de concurență privind integritatea pieței prevăd obligația piețelor financiare de a pune imediat la dispoziție informațiile pretranzacționare care au fost primite în timpul programului de tranzacționare, în mod continuu și în timp real, în condiții comerciale rezonabile și în mod nediscriminatoriu. Pentru informațiile primite după programul de tranzacționare, participantul la piață are obligația de a pune la dispoziție informațiile pretranzacționare de îndată ce se reia programul de tranzacționare. Cadrul de reglementare din Australia include, de asemenea, cerințe pentru furnizarea în mod continuu și în timp real a informațiilor posttranzacționare. Piețele financiare au obligația de a publica informațiile posttranzacționare pe un site public, cu titlu gratuit, cu un decalaj de cel mult 20 de minute.

(15)

Prin urmare, se poate concluziona că în Australia valorile mobiliare fac obiectul unor reguli clare și transparente privind admiterea valorilor mobiliare la tranzacționare, astfel încât aceste valori mobiliare pot fi tranzacționate într-un mod corect, ordonat și eficient și sunt negociabile în mod liber.

(16)

Conform celei de a treia condiții, emitenții de valori mobiliare trebuie să fie supuși unor cerințe de informare periodică și permanentă care să asigure un nivel înalt de protecție a investitorilor.

(17)

Cadrul de reglementare australian prevede cerințe clare, cuprinzătoare și specifice privind publicarea rapoartelor anuale și intermediare. Emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o bursă de valori din Australia au obligația de a publica rapoarte financiare anuale și intermediare (semestriale) (secțiunile 292 și 302). Rapoartele trebuie să respecte standarde contabile (secțiunile 296 și 304 din Legea privind societățile) și să prezinte o imagine reală și fidelă a poziției financiare și a performanței entității (secțiunile 297 și 305 din Legea privind societățile). În plus, rapoartele financiare anuale trebuie să fie auditate și trebuie obținut raportul auditorului (secțiunea 301 din Legea privind societățile). ASIC păstrează o evidență a informațiilor cu privire la societate, inclusiv prospectul și situațiile financiare anuale ale societății. Divulgarea de informații complete și în timp util cu privire la emitenții de valori mobiliare permite investitorilor să evalueze rezultatele economice ale emitenților și asigură o transparență adecvată pentru investitori prin intermediul unui flux regulat de informații.

(18)

Prin urmare, se poate concluziona că emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe bursele autorizate de ASIC în Australia fac obiectul unor cerințe de informare periodică și permanentă care asigură un nivel înalt de protecție a investitorilor.

(19)

Potrivit celei de a patra condiții, cadrul juridic și de supraveghere din țările terțe trebuie să asigure transparența și integritatea pieței prin prevenirea abuzului de piață sub forma utilizării abuzive de informații confidențiale și a manipulării pieței.

(20)

Legislația australiană privind valorile mobiliare instituie un cadru exhaustiv de reglementare și de supraveghere pentru a asigura integritatea pieței, a interzice comportamentele frauduloase sau înșelătoare în cadrul burselor autorizate și difuzarea de informații false sau înșelătoare privind valorile mobiliare sau emitenții, precum și pentru a preveni utilizarea abuzivă a informațiilor confidențiale și manipularea pieței. Dispozițiile privind abuzul de piață sunt prevăzute în partea 7.10 din Legea privind societățile. Unele interdicții sunt, de asemenea, stabilite în Regulile privind integritatea pieței prevăzute în subsecțiunea 798G(1) din Legea privind societățile, care se aplică piețelor financiare reglementate și participanților la piețele respective. În conformitate cu secțiunile 1041E și 1041F din Legea privind societățile, formularea de declarații false sau înșelătoare cu privire la produsele financiare, utilizarea de informații false sau înșelătoare pentru a determina alte persoane să facă tranzacții cu anumite produse financiare, precum și adoptarea unui comportament necinstit în legătură cu un produs financiar și/sau în calitate de deținător al unei autorizații pentru furnizarea de servicii financiare (secțiunile 1041G și 1041H) sunt interzise. Partea 7.10 diviziunea 2 din Legea privind societățile conține o serie de interdicții privind manipularea pieței. În plus, partea 7.10 diviziunea 3 din Legea privind societățile interzice în mod explicit utilizarea abuzivă a informațiilor confidențiale. ASIC pune în aplicare aceste reguli făcând uz de competențele sale extinse de a investiga activitățile suspecte de pe piață și de a urmări penal eventualele încălcări ale regulilor.

(21)

Se poate concluziona, așadar, că în Australia cadrul juridic și de supraveghere asigură transparența și integritatea pieței prin prevenirea abuzului de piață sub forma utilizării abuzive de informații confidențiale și a manipulării pieței.

(22)

Prin urmare, se poate concluziona în continuare că cele patru condiții privind dispozițiile juridice și de supraveghere sunt respectate de cadrul juridic și de supraveghere aplicabil piețelor financiare și exploatat în Australia sub supravegherea ASIC; ar trebui, așadar, să se considere că acest cadru oferă un sistem echivalent cu cerințele pentru locurile de tranzacționare stabilite în Directiva 2014/65/UE, Regulamentul (UE) nr. 600/2014, Regulamentul (UE) nr. 596/2014 și Directiva 2004/109/CE.

(23)

Având în vedere că un număr semnificativ de acțiuni emise și admise la tranzacționare în Australia sunt, de asemenea, tranzacționate în locuri de tranzacționare din UE, această decizie este necesară pentru a garanta că toate firmele de investiții care fac obiectul obligației de tranzacționare prevăzute la articolul 23 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014 își păstrează capacitatea de a efectua tranzacții cu acțiuni admise la tranzacționare pe bursele din Australia. Dat fiind că bursele australiene reprezintă pentru respectivele acțiuni rezerve de lichidități alternative semnificative, este necesar să se recunoască echivalența cadrului juridic și de supraveghere din Australia, în special pentru a permite firmelor de investiții să își îndeplinească obligația de bună executare față de clienții lor.

(24)

Această decizie se bazează pe date care demonstrează că tranzacțiile globale din UE cu un număr de acțiuni admise la tranzacționare pe bursele australiene au o frecvență care nu le-ar permite firmelor care intră sub incidența MiFID să beneficieze de excepția prevăzută la articolul 23 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014. Aceasta implică faptul că obligația de tranzacționare prevăzută la articolul 23 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014 s-ar aplica unui număr semnificativ de acțiuni admise la tranzacționare în Australia.

(25)

Decizia va fi completată de acorduri de cooperare pentru a garanta un schimb eficace de informații și coordonarea activităților de supraveghere între autoritățile naționale competente și ASIC.

(26)

Prezenta decizie se bazează pe cerințele obligatorii din punct de vedere juridic referitoare la piețe financiare care se aplică în Australia la momentul adoptării prezentei decizii. Comisia ar trebui să monitorizeze în continuare cu regularitate evoluția dispozițiilor juridice și de supraveghere aplicabile piețelor reglementate, eficacitatea cooperării în materie de supraveghere în ceea ce privește monitorizarea și controlul aplicării normelor, precum și îndeplinirea condițiilor pe baza cărora a fost luată prezenta decizie.

(27)

Comisia ar trebui să efectueze o revizuire periodică a dispozițiilor juridice și de supraveghere aplicabile piețelor financiare din Australia. Acest lucru nu aduce atingere posibilității Comisiei de a efectua în orice moment o revizuire specifică, atunci când evoluțiile relevante impun reevaluarea de către Comisie a echivalenței acordate prin prezenta decizie. Orice reevaluare poate conduce la abrogarea prezentei decizii.

(28)

Având în vedere că Regulamentul (UE) nr. 600/2014 și Directiva 2014/65/UE se aplică de la 3 ianuarie 2018, este necesar ca prezenta decizie să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(29)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului european pentru valori mobiliare,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În sensul articolului 23 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014, cadrul juridic și de supraveghere din Australia aplicabil piețelor financiare autorizate în această țară care sunt prevăzute în anexa la prezenta decizie este considerat a fi echivalent cu cerințele care decurg din Directiva 2014/65/UE, Regulamentul (UE) nr. 600/2014, Regulamentul (UE) nr. 596/2014 și Directiva 2004/109/CE; se consideră, de asemenea, că acest cadru face obiectul unei supravegheri și aplicări eficace.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 13 decembrie 2017.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173, 12.6.2014, p. 349.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 173, 12.6.2014, p. 84).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață (regulamentul privind abuzul de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE și 2004/72/CE ale Comisiei (JO L 173, 12.6.2014, p. 1).

(4)  Directiva 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind armonizarea obligațiilor de transparență în ceea ce privește informația referitoare la emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată și de modificare a Directivei 2001/34/CE (JO L 390, 31.12.2004, p. 38).


ANEXĂ

Piețe financiare:

(a)

ASX Limited

(b)

Chi-X Australia Pty Ltd