12.7.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 179/32


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/1257 A COMISIEI

din 11 iulie 2017

privind standardele tehnice și formatele necesare pentru un sistem uniform care să permită corelarea locurilor de muncă vacante cu cererile de locuri de muncă și cu CV-urile pe portalul EURES

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2016/589 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 aprilie 2016 privind o rețea europeană de servicii de ocupare a forței de muncă (EURES), accesul lucrătorilor la servicii de mobilitate și integrarea mai bună a piețelor forței de muncă și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 492/2011 și (UE) nr. 1296/2013 (1), în special articolul 17 alineatul (8),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) 2016/589 stabilește, printre altele, principiile și normele privind cooperarea dintre Comisie și statele membre cu privire la schimbul de date relevante și disponibile privind locurile de muncă vacante, cererile de locuri de muncă și curricula vitae (CV-uri).

(2)

Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2016/589 prevede instituirea unui sistem uniform pentru a reuni pe portalul EURES locurile de muncă vacante, cererile de locuri de muncă și CV-urile din statele membre.

(3)

În scopul instituirii sistemului uniform și pentru a permite o căutare și o corelare eficiente a datelor furnizate, este necesară utilizarea unor standarde și formate comune pentru datele care trebuie schimbate.

(4)

Aceste standarde și formate ar trebui să se bazeze, în cea mai mare măsură posibilă, pe standarde bine stabilite, fie în sectorul privat sau în cel public, utilizate de serviciile publice de ocupare a forței de muncă și de alți operatori de pe piața forței de muncă și ar trebui adoptate în urma unor consultări adecvate cu statele membre.

(5)

Este posibil ca standardele și formatele să trebuiască să fie adaptate în timp pentru a reflecta schimbările tehnologice sau funcționale. Prin urmare, este importantă punerea în aplicare a unui model de guvernanță care să asigure consultarea și implicarea corespunzătoare a statelor membre înainte de adoptarea unor standarde și formate.

(6)

Pentru a facilita activitatea birourilor naționale de coordonare în ceea ce privește organizarea unei transmiteri coordonate de informații către portalul EURES, pentru a garanta funcționarea mecanismului de schimb de date și pentru a asigura o calitate intrinsecă și tehnică bună a informațiilor este necesar să se identifice și să se stabilească anumite principii generale pentru instituirea și funcționarea sistemului, precum și rolurile și responsabilitățile părților implicate.

(7)

Aceste principii generale ar trebui să explice și să clarifice drepturile și responsabilitățile generatorilor și deținătorilor de date și modul în care se asigură protecția datelor cu caracter personal pe tot parcursul lanțului de transmitere a datelor.

(8)

Pentru a susține o corelare eficientă pe portalul EURES a locurilor de muncă vacante, inclusiv posturile de ucenici și de stagiari, cu cererile de locuri de muncă și CV-urile, în lumina obiectivelor din Regulamentul (UE) 2016/589, este important ca membrii și partenerii EURES să pună la dispoziție în mod transparent un număr cât mai mare posibil de locuri de muncă vacante, cereri de locuri de muncă și CV-uri adecvate pe care le dețin.

(9)

Măsurile referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal prevăzute în prezenta decizie ar trebui să fie aplicate în conformitate cu legislația Uniunii privind protecția datelor cu caracter personal, în special Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2) și Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (3), și cu măsurile naționale de punere în aplicare. Ar trebui să se acorde o atenție deosebită respectării principiilor privind limitarea scopului, reducerea la minimum a datelor, limitările legate de depozitare, integritatea și confidențialitatea.

(10)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului EURES,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Obiect, domeniu de aplicare și definiții

Prezenta decizie stabilește standardele tehnice și formatele care trebuie utilizate pentru a crea un sistem uniform care să reunească, pe portalul EURES, locurile de muncă vacante, cererile de locuri de muncă și CV-urile provenite de la membrii EURES și, după caz, de la partenerii EURES, precum și metodele și procedurile pentru a conveni cu privire la alte definiții tehnice și funcționale.

În sensul prezentei decizii, se aplică următoarele definiții:

(a)

„cerere de loc de muncă” înseamnă un document sau un set de documente pe care un solicitant le transferă către un angajator sau un serviciu de ocupare a forței de muncă, ca parte a procesului de informare a angajatorului cu privire la disponibilitatea și dorința solicitantului de a fi angajat la un anumit loc de muncă sau pe un anumit post;

(b)

„CV” înseamnă un document care descrie profilul unei persoane prin prezentarea unei sinteze a experienței profesionale și a studiilor efectuate, împreună cu alte informații relevante privind realizările, abilitățile, competențele, calificările și interesele persoanei;

(c)

„profil de persoană aflată în căutarea unui loc de muncă” înseamnă formatul de prezentare standard a datelor pentru aprobarea CV-urilor lucrătorilor și a cererilor de locuri de muncă, astfel cum este stabilit în prezenta decizie;

(d)

„generator de date” înseamnă persoana sau entitatea care a creat inițial setul de date care este pus la dispoziție pe portalul EURES. Sunt considerați generatori de date angajatorii care au publicat un post vacant și lucrătorii care au creat și au decis să facă public un profil de persoană aflată în căutarea unui loc de muncă pentru un membru EURES sau, după caz, pentru un partener EURES și care și-au dat consimțământul necesar pentru transferul informațiilor către portalul EURES;

(e)

„deținător de date EURES” înseamnă persoana sau entitatea care are dreptul legal de a controla cine ar trebui să aibă acces la aceste date. Deținătorul de date EURES ar putea fi generatorul de date sau o altă persoană mandatată de acesta și care acționează în numele său;

(f)

„utilizator final” înseamnă o persoană sau o entitate care extrage și utilizează date privind locurile de muncă vacante și profilele persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă reunite pe portalul EURES, în conformitate cu prezenta decizie, în scopul de a găsi și de a candida pentru posturi vacante sau în scopul de a găsi candidații cărora să le ofere oportunități de angajare;

(g)

„sistem uniform” înseamnă definițiile de date și specificațiile funcționale pentru transmiterea de date și procedurile prevăzute în prezenta decizie în scopul de a permite corelarea locurilor de muncă vacante cu CV-urile;

(h)

„infrastructură tehnică” înseamnă un set combinat de hardware, software, rețele și alte instalații necesare pentru dezvoltarea, testarea, realizarea, monitorizarea, controlul sau sprijinirea serviciilor informatice relevante necesare pentru aplicarea sistemului uniform;

(i)

„canal coordonat unic” înseamnă un serviciu instaurat între punctul de conectare al portalului EURES și punctul de conectare într-un stat membru care permite transmiterea datelor de la membrii EURES și, după caz, de la partenerii EURES naționali, către portalul EURES, în conformitate cu sistemul uniform și utilizând infrastructura tehnică adecvată.

Articolul 2

Principii generale pentru transmiterea și schimbul de date

(1)   Fiecare stat membru instituie și menține un canal coordonat unic pentru transmiterea către portalul EURES a ofertelor de locuri de muncă vacante și a profilelor persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă din partea membrilor săi EURES și, după caz, a partenerilor EURES naționali.

(2)   În acest scop, fiecare stat membru implementează o infrastructură tehnică, conectată la portalul EURES, prin intermediul căreia membrii EURES și, după caz, partenerii EURES se pot conecta și pot transmite datele lor.

(3)   Biroul european de coordonare gestionează portalul EURES și serviciile informatice aferente pentru primirea și procesarea datelor transmise prin intermediul infrastructurii menționate la alineatul (1).

(4)   Biroul european de coordonare pune datele la dispoziție în mod direct pe portalul EURES pentru efectuarea de căutări și corelări de către utilizatorii finali și, de asemenea, prin interfețe ale aplicațiilor care permit membrilor EURES și, după caz, partenerilor EURES să pună la dispoziție informațiile în sistemele lor în beneficiul personalului lor și al utilizatorilor portalurilor și serviciilor lor de căutare a unui loc de muncă.

(5)   Toate definițiile, standardele, specificațiile și procedurile necesare sunt detaliate în documentele care urmează a fi convenite de către birourile naționale de coordonare prin structura de guvernanță stabilită în prezenta decizie și sunt puse la dispoziția tuturor părților implicate într-o secțiune separată de pe extranetul portalului EURES.

Articolul 3

Principii generale pentru conținutul și calitatea datelor

(1)   Datele transmise către portalul EURES, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/589 și cu prezenta decizie, sunt indexate, stocate și puse la dispoziție pe portalul respectiv doar în scopuri de căutare și de corelare, în perioada de valabilitate stabilită de către generatorul sau deținătorul de date EURES pentru datele individuale. Datele care au fost anonimizate pot fi stocate și comunicate, de asemenea, părților terțe, în scopuri de cercetare și statistice, chiar și după expirarea perioadei de valabilitate.

(2)   Transmiterea de date către portalul EURES nu aduce atingere drepturilor la datele deținute de către generatorii de date sau de deținătorii de date EURES, în conformitate cu legile, reglementările și acordurile aplicabile în întregul lanț de transmitere, de la generatorul de date la portalul EURES.

(3)   Datele cu caracter personal transmise și stocate pe portalul EURES pot fi făcute publice numai în măsura acceptată de generatorul de date. Acestea pot fi puse la dispoziția membrilor și partenerilor EURES sau a utilizatorilor finali care s-au înregistrat pe portalul EURES sau la un membru sau partener EURES, oferindu-le acces la date prin intermediul interfețelor aplicațiilor menționate la articolul 2 alineatul (4), cu condiția ca acești utilizatori finali să fi acceptat termeni și condiții care sunt pe deplin în conformitate cu acordurile date de generatorii de date.

(4)   Angajatorii pot ceda sau renunța în mod implicit sau explicit la drepturile lor privind datele conținute într-o ofertă de loc de muncă, cu excepția oricăror informații cu caracter personal. Un lucrător își păstrează drepturile la datele sale cu caracter personal și este în măsură, în orice moment, să își retragă consimțământul de a face publice aceste informații și să elimine, să modifice sau să prelucreze o parte sau toate datele transmise către portalul EURES. Acest lucru este valabil și în ceea ce privește angajatorii referitor la orice date cu caracter personal cuprinse într-o ofertă de loc de muncă.

(5)   Este responsabilitatea birourilor naționale de coordonare și a membrilor EURES și, după caz, a partenerilor EURES, să se asigure că toate datele care circulă prin intermediul lor pentru a fi puse la dispoziția portalului EURES sunt în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/589, cu prezenta decizie și cu orice alte legi și reglementări aplicabile, în special în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, că generatorii de date sau deținătorii de date EURES sunt informați în legătură cu modul în care datele lor vor fi utilizate și prelucrate și că toate autorizațiile și aprobările necesare au fost obținute. Originea datelor și orice modificări aduse acestora, precum și acordul dat, trebuie să poată fi urmărite pe parcursul întregului lanț de transmitere, de la generatorul de date până la portalul EURES.

(6)   Biroul european de coordonare este „operatorul” în sensul definiției din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 în ceea ce privește datele cu caracter personal care sunt stocate pe portalul EURES. Acesta este responsabil în temeiul respectivului regulament cu prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv procesul de anonimizare menționat la alineatul (1), precum și cu măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru a asigura securitatea, confidențialitatea și integritatea corespunzătoare a datelor în cauză.

(7)   Grupul de coordonare elaborează și convine asupra unor cerințe minime comune în ceea ce privește declarațiile, termenii și condițiile de protecție a datelor cu caracter personal care urmează a fi aplicate de Biroul european de coordonare, de birourile naționale de coordonare, de membrii EURES și, după caz, de partenerii EURES în scopul îndeplinirii cerințelor prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/589 privind consimțământul în cunoștință de cauză de către generatorii de date sau deținătorii de date EURES și pentru a asigura uniformitatea termenilor și condițiilor de acces la date.

Articolul 4

Roluri și responsabilități ale birourilor naționale de coordonare

În statul lor membru (respectiv), birourile naționale de coordonare sunt responsabile cu transmiterea coordonată și sigură de informații privind locurile de muncă vacante și profilele persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă către portalul EURES, în special prin:

(a)

supravegherea creării și întreținerii infrastructurii tehnice necesare pentru a garanta că datele relevante provenite de la membrii EURES și, după caz, de la partenerii EURES, pot fi transmise către portalul EURES printr-un canal coordonat unic;

(b)

acordarea posibilității tuturor membrilor EURES și, după caz, partenerilor EURES să se conecteze și să transmită date prin intermediul acestui canal coordonat unic;

(c)

asigurarea monitorizării permanente a conectărilor la portalul EURES și cu membrii și partenerii EURES participanți și capacitatea de a acționa rapid pentru a soluționa orice problemă tehnică sau de altă natură care poate apărea în legătură cu conectarea sau cu datele care urmează să fie transmise;

(d)

asigurarea faptului că toate activitățile legate de schimbul și transmiterea de date sunt efectuate în deplină conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/589 și cu principiile generale stabilite în prezenta decizie și luarea de măsuri în caz contrar;

(e)

asigurarea faptului că toate datele transmise respectă formatele și standarde convenite, astfel cum se prevede în Regulamentul (UE) 2016/589 și în prezenta decizie;

(f)

garantarea existenței unor dispoziții care să garanteze că generatorii de date sunt pe deplin informați și conștienți în ceea ce privește modul în care datele lor vor fi utilizate și prelucrate;

(g)

furnizarea și actualizarea regulată a informațiilor cu privire la măsurile și sistemele puse în aplicare pentru a asigura calitatea, securitatea, integritatea, confidențialitatea și trasabilitatea datelor, inclusiv protecția datelor cu caracter personal;

(h)

participarea la schimbul de informații și la cooperarea prevăzute la articolul 9 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2016/589;

(i)

informarea Biroului european de coordonare cu privire la politicile privind excluderea locurilor de muncă vacante sau a categoriilor de locuri de muncă vacante în conformitate cu articolul 17 din Regulamentul (UE) 2016/589;

(j)

notificarea desemnării unui ghișeu unic, astfel cum se menționează la articolul 9.

Articolul 5

Roluri și responsabilități ale Biroului european de coordonare

Biroul european de coordonare este responsabil cu sprijinirea rețelei EURES în îndeplinirea responsabilităților sale în ceea ce privește transmiterea coordonată de informații privind locurile de muncă vacante și profilele persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă către portalul EURES, în special prin:

(a)

crearea și menținerea infrastructurii tehnice necesare pentru a primi date din partea statelor membre prin canalul coordonat unic;

(b)

operarea și dezvoltarea în continuare a portalului EURES și a sistemelor informatice conexe în vederea furnizării serviciilor de căutare și de corelare pentru rețeaua EURES și pentru utilizatorii finali prin intermediul self-service pe portalul EURES;

(c)

crearea și întreținerea infrastructurii tehnice necesare care să permită membrilor EURES și, după caz, partenerilor EURES, să aibă acces la locuri de muncă vacante și la profilele persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă prin intermediul portalului EURES, astfel încât personalul lor și utilizatorii portalurilor lor pentru căutarea unui loc de muncă să poată avea acces la ele și să le consulte;

(d)

asigurarea faptului că toate activitățile legate de schimbul și transmiterea de date sunt efectuate în deplină conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/589 și cu principiile generale stabilite în prezenta decizie și luarea de măsuri în caz contrar;

(e)

furnizarea și actualizarea regulată a informațiilor cu privire la măsurile și sistemele puse în aplicare pentru a asigura calitatea, securitatea, integritatea, confidențialitatea și trasabilitatea datelor, inclusiv protecția datelor cu caracter personal;

(f)

furnizarea unei secțiuni dedicate pe extranetul portalului EURES, a oricăror alte instrumente și a sprijinului necesar pentru a permite birourilor naționale de coordonare și membrilor și partenerilor EURES să schimbe informații și să trateze plângeri într-un mod eficient, astfel cum se prevede în regulament și în prezenta decizie;

(g)

pregătirea, actualizarea și punerea la dispoziție pe extranetul portalului EURES a tuturor documentelor tehnice și a altor tipuri de documente necesare pentru funcționarea transmiterii și a schimbului de date, în special documentele prevăzute la articolul 8.

Articolul 6

Roluri și responsabilități ale membrilor și partenerilor EURES

(1)   Toți membrii EURES și acei parteneri EURES care și-au luat angajamentul să contribuie la lista de locuri de muncă vacante și/sau a profilelor persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă prin intermediul infrastructurii tehnice instituite în conformitate cu prezenta decizie participă la transmiterea coordonată și sigură de informații privind locurile de muncă vacante și profilele persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă către portalul EURES, astfel cum se prevede la articolul 12 alineatul (3) și la articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/589, în special prin:

(a)

crearea infrastructurii tehnice necesare pentru a se conecta la canalul coordonat unic din țările lor (respective);

(b)

monitorizarea permanentă a conexiunilor și capacitatea de a acționa rapid pentru a soluționa orice problemă tehnică sau de altă natură care poate apărea în legătură cu conectarea sau cu datele care urmează să fie transmise;

(c)

asigurarea faptului că toate activitățile legate de schimbul și transmiterea de date sunt efectuate în deplină conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/589 și cu principiile generale stabilite în prezenta decizie și luarea de măsuri în caz contrar;

(d)

garantarea faptului că toate datele transmise respectă formatele și standardele convenite, astfel cum se prevede în Regulamentul (UE) 2016/589 și în prezenta decizie;

(e)

asigurarea faptului că generatorii de date sunt pe deplin informați și conștienți în ceea ce privește modul în care datele lor vor fi utilizate și prelucrate;

(f)

furnizarea și actualizarea regulată a informațiilor cu privire la măsurile și sistemele puse în aplicare pentru a asigura calitatea, securitatea, integritatea, confidențialitatea și trasabilitatea datelor, inclusiv protecția datelor cu caracter personal;

(g)

informarea Biroului național de coordonare într-un mod clar și transparent cu privire la aplicarea politicilor privind excluderea de la transmiterea tuturor locurilor de muncă vacante, în conformitate cu articolul 17 din Regulamentul (UE) 2016/589;

(h)

asigurarea unui serviciu de contact cu scopul de a facilita coordonarea la nivel național de către biroul național de coordonare. Funcția de serviciu de contact poate fi îndeplinită de un birou de asistență sau de un serviciu similar.

(2)   Membrii și partenerii EURES își pot conecta sistemele lor la infrastructura tehnică furnizată de Biroul european de coordonare și o pot utiliza pentru a garanta că acei membri ai personalului lor care participă la rețeaua EURES, precum și utilizatorii finali ai portalurilor de căutare a unui loc de muncă pe care aceștia le administrează, pot avea acces ușor la locurile de muncă vacante și la profilele persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă disponibile pe portalul EURES și le pot utiliza pentru a face căutări și corelări.

Articolul 7

Roluri și responsabilități ale Grupului de coordonare

(1)   Grupul de coordonare sprijină buna funcționare a sistemului uniform și organizarea transmiterii coordonate și sigure de informații privind locurile de muncă vacante și profilele persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă către portalul EURES și contribuie în permanență la îmbunătățirea acestuia. Grupul de coordonare monitorizează îndeaproape funcționarea și îndeplinește funcția de for pentru schimbul de opinii și de bune practici în vederea îmbunătățirii funcționării sistemului uniform.

(2)   O dată pe an, Grupul de coordonare efectuează o reexaminare a aplicării prezentei decizii, ceea ce va constitui contribuția statelor membre la rapoartele de activitate și de evaluare ex post ale Comisiei, în conformitate cu articolele 33 și 35 din Regulamentul (UE) 2016/589.

(3)   Adoptarea „Specificațiilor canalului coordonat unic al EURES”, precum și orice modificare a acestora, astfel cum se prevede la articolul 8, trebuie convenită de comun acord cu Grupul de coordonare, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 9, înainte ca acestea să poată fi aplicate.

(4)   Grupul de coordonare poate înființa grupuri specializate de experți care să-i ofere sprijin, ajutor și consiliere în îndeplinirea sarcinilor sale.

Articolul 8

Definiții și specificații tehnice și funcționale pentru schimbul de date

(1)   În conformitate cu procedurile prevăzute la articolul 9, Biroul european de coordonare adoptă „Specificațiile canalului coordonat unic al EURES”, care constau în:

(a)

„Specificațiile formatelor și standardelor EURES” care descriu formatul și definițiile datelor, standardele care vor fi utilizate și normele de validare care trebuie respectate atunci când are loc transmiterea către portalul EURES a unui post vacant sau a profilului de persoană aflată în căutarea unui loc de muncă prin intermediul sistemului uniform;

(b)

„Specificațiile funcționale privind schimbul de mesaje EURES” care descriu infrastructura tehnică care trebuie furnizată și specificațiile schimbului care trebuie să fie aplicate pentru a asigura schimbul de date;

(c)

„Manualul procesului de interoperabilitate EURES” care descrie procesele, acțiunile și intervențiile care permit utilizarea canalului coordonat unic, abordarea gestionării schimbărilor și asigurarea calității, securității, trasabilității și protecției datelor, inclusiv protecția datelor cu caracter personal.

(2)   „Specificațiile canalului coordonat unic EURES” și orice actualizări sau modificări ale acestora trebuie să fie puse la dispoziția rețelei EURES într-o secțiune specifică pe extranetul portalului EURES.

Articolul 9

Guvernanța

(1)   Toate statele membre, prin intermediul birourilor lor naționale de coordonare, desemnează un punct de contact unic, ale cărui date vor trebui să le notifice Biroului european de coordonare și căruia i se vor adresa toate cererile, solicitările și comunicările privind punerea în aplicare a dispozițiilor referitoare la servicii informatice, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/589 și la aplicarea prezentei decizii.

(2)   În vederea unei bune funcționări a sistemului uniform pentru schimbul de date, a portalului EURES și a serviciilor informatice aferente, Biroul european de coordonare organizează reuniuni periodice cu ghișeele unice menționate la alineatul (1) și asigură mijloace eficiente de comunicare între acestea. Grupul ghișeelor unice poate fi mandatat de către Grupul de coordonare să pregătească consultări sau poate fi invitat să ofere orientări sau consiliere cu privire la aspecte tehnice și informatice, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/589.

(3)   Înainte de adoptarea „Specificațiilor canalului coordonat unic EURES” și de a se aduce orice modificări ulterioare acestora de către Biroul european de coordonare, trebuie să aibă loc o consultare formală a Grupului de coordonare, în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul (UE) 2016/589. Aceste consultări sunt precedate, după caz, de consultări la nivel tehnic în cadrul rețelei EURES și cu alți experți naționali și internaționali relevanți, cum ar fi organismele implicate în elaborarea formatelor și standardelor.

Articolul 10

Intrarea în vigoare

(1)   Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2)   Biroul european de coordonare publică prima versiune a „Specificațiilor canalului coordonat unic EURES” și orice alte liste și documente de orientare relevante pe extranetul portalului EURES, până cel târziu la 1 decembrie 2017.

Adoptată la Bruxelles, 11 iulie 2017.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 107, 22.4.2016, p. 1.

(2)  Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (JO L 281, 23.11.1995, p. 31) și, din 25 mai 2018, Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1)

(3)  Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliul din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date. (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).