29.4.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 113/48


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/759 A COMISIEI

din 28 aprilie 2017

privind protocoalele comune și formatele de date care trebuie să fie utilizate de transportatorii aerieni la transferul datelor PNR către unitățile de informații despre pasageri

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva (UE) 2016/681 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor (PNR) pentru prevenirea, depistarea, investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave (1) și în special articolul 16 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Directiva (UE) 2016/681 prevede obligația Comisiei de a întocmi o listă a protocoalelor comune și a formatelor de date compatibile care trebuie utilizate de către transportatorii aerieni la transferul datelor din registrul cu numele pasagerilor (PNR) către statele membre. Transportatorii aerieni trebuie să aleagă din această listă și să precizeze statelor membre protocolul comun și formatul de date pe care intenționează să le utilizeze.

(2)

La întocmirea listei de opțiuni ar trebui să se țină seama de situația actuală a sectorului, pentru a permite o punere în aplicare rapidă a Directivei (UE) 2016/681 și pentru a reduce impactul economic negativ asupra transportatorilor aerieni. În același timp, opțiunile propuse ar trebui să asigure securitatea și fiabilitatea transferului de date PNR.

(3)

Micii transportatori aerieni care nu operează zboruri conform unei planificări precise și publice și care nu dispun de infrastructura tehnică necesară pentru a putea folosi formatele și protocoalele de transmitere a datelor menționate în anexă ar trebui să fie scutiți de obligația de a folosi aceste formate și protocoale. Statele membre ar trebui să convină pe cale bilaterală cu acești transportatori aerieni asupra mijloacelor electronice care trebuie utilizate pentru a asigura un nivel adecvat de securitate cu ocazia transmiterii datelor PNR de către transportatorii în cauză.

(4)

În conformitate cu considerentul 17 din Directiva (UE) 2016/681, orientările Organizației Aviației Civile Internaționale (OACI) privind PNR ar trebui să reprezinte baza adoptării formatelor de date compatibile pentru transferurile de date PNR de către transportatorii aerieni către statele membre.

(5)

Formatul de date PNRGOV este recunoscut drept standard internațional pentru transmiterea datelor PNR și a fost elaborat în comun de guverne, transportatori aerieni și furnizori de servicii, sub auspiciile Asociației Internaționale de Transport Aerian (IATA), OACI și Organizației Mondiale a Vămilor (OMV). Formatul de date PNRGOV ar trebui să fie conform cu standardele în materie de schimb de date privind pasagerii și aeroporturile (Passenger and Airport Data Interchange Standards – PADIS) și cu ghidurile de punere în aplicare EDIFACT și XML pentru mesajele PNRGOV aprobate și publicate de Comitetul de contact privind API PNR al OMV/IATA/OACI.

(6)

UN/EDIFACT PAXLST este formatul de date pentru transmiterea datelor privind informațiile prealabile referitoare la pasageri (API). Acest format ar trebui utilizat pentru transmiterea, în temeiul articolului 8 alineatul (2) din Directiva (UE) 2016/681, a datelor API pe care transportatorii aerieni le colectează în cursul desfășurării normale a activității lor, dar nu le păstrează prin aceleași mijloace tehnice ca alte date PNR.

(7)

În prezent, majoritatea transportatorilor aerieni utilizează două protocoale de transmitere, IBM MQ și IATA Type B, pentru transferul de date privind pasagerii către autoritățile naționale.

(8)

IBM MQ, produs protejat printr-o marcă înregistrată al IBM Corporation, asigură o transmitere sigură și fiabilă a mesajelor, care protejează integritatea acestora și reduce la minimum riscul de pierdere de informații, utilizând liste de așteptare de mesaje pentru a facilita schimbul de informații între aplicații, sisteme, servicii și fișiere.

(9)

Type B este denumirea dată de IATA mesageriei utilizate în transportul aerian și în sectorul călătoriilor, precum și între aceste două sectoare. În cadrul sectorului transportului aerian, se consideră că această mesagerie prezintă un nivel foarte ridicat de fiabilitate și siguranță și, prin urmare, permite operarea unor aplicații comerciale critice.

(10)

Nu toți transportatorii aerieni sunt în măsură să adopte și să pună în aplicare, în mai puțin de 4-5 ani, alte protocoale de transmitere decât cele pe care le utilizează în prezent.

(11)

În conformitate cu articolul 16 alineatul (2) din Directiva (UE) 2016/681, transportatorii aerieni ar trebui să fie în măsură să utilizeze cel puțin unul dintre formatele și protocoalele de transmitere a datelor stabilite prin prezenta decizie de punere în aplicare, la un an de la data adoptării acesteia.

(12)

Prin urmare, prezenta decizie de punere în aplicare ar trebui să țină seama de situația actuală a sectorului și să prevadă posibilitatea ca transportatorii aerieni să continue să utilizeze, și în sensul Directivei (UE) 2016/681, aceleași formate de date și protocoale de transmitere care reprezintă în prezent un standard în acest sector.

(13)

Pe de altă parte, ar trebui să se încurajeze cât mai mult utilizarea de formate de date și de protocoale de transmitere standard deschise, inclusiv utilizarea de standarde europene.

(14)

În prezent, Comisia promovează utilizarea protocolului „AS4”, în principal în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE). Prin urmare, acest protocol ar trebui să fie inclus printre alternativele la protocoalele IBM MQ și IATA Type B.

(15)

Sectorul industrial și statele membre ar trebui să fie încurajate să ia măsurile necesare, împreună cu partenerii internaționali, cu OACI și OMV, în vederea includerii unor protocoale standard deschise corespunzătoare printre protocoalele de referință acceptate pe plan internațional pentru transmiterea de date PNR de către transportatorii aerieni către unitățile de informații despre pasageri ale statelor membre.

(16)

Prin urmare, prezenta decizie de punere în aplicare ar trebui să fie revizuită în termen de patru ani de la data adoptării sale, pentru a se examina posibilitatea înlocuirii produselor protejate printr-o marcă înregistrată cu protocoale de transmitere standard deschise. De asemenea, ar trebui să se aibă în vedere adăugarea oricărei revizuiri a actualelor versiuni EDIFACT și XML ale PNRGOV și EDIFACT PAXLST, precum și posibila elaborare de standarde XML pentru mesageria API.

(17)

De asemenea, statele membre pot avea în vedere furnizarea unei confirmări de primire a transferului de date PNR transportatorilor aerieni (utilizând un mesaj ACKRES). O astfel de decizie ar trebui să se bazeze pe o înțelegere bilaterală între transportatorul aerian și statul membru, în conformitate cu recomandarea IATA.

(18)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului menționat la articolul 17 alineatul (1) din Directiva (UE) 2016/681,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Protocoale comune și formate de date compatibile

(1)   Atunci când transferă date PNR către unitățile de informații despre pasageri ale statelor membre în temeiul Directivei (UE) 2016/681, transportatorii aerieni utilizează unul dintre formatele și protocoalele de transmitere a datelor enumerate la punctele 1 și 2 din anexa la prezenta decizie.

(2)   În cazul în care transportatorii aerieni transferă date privind informații prealabile referitoare la pasageri (API), menționate la articolul 8 alineatul (2) din Directiva (UE) 2016/681, separat de datele PNR transferate pentru același zbor, aceștia utilizează formatul de date menționat la punctul 3 din anexa la prezenta decizie.

(3)   Prin derogare de la alineatele (1) și (2) de mai sus, transportatorii aerieni care nu operează zboruri extra-UE și intra-UE conform unei planificări precise și publice și care nu dispun de infrastructura necesară pentru a putea folosi formatele și protocoalele de transmitere a datelor enumerate în anexă transferă date PNR prin mijloace electronice care oferă garanții suficiente în ceea ce privește respectarea măsurilor de securitate tehnică și care urmează a fi convenite la nivel bilateral, între transportatorul aerian și statul membru în cauză.

Articolul 2

Revizuire

(1)   Comisia revizuiește prezenta decizie de punere în aplicare până la 28 aprilie 2021. Cu ocazia revizuirii se va aborda în special posibilitatea de a stabili protocoale de transmitere standard deschise, exclusiv sau în plus față de protocoalele existente, asigurându-se totodată că acestea sunt aliniate la standardele și cele mai bune practici internaționale.

(2)   În funcție de această revizuire, Comisia poate adopta o modificare a prezentei decizii.

Articolul 3

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 28 aprilie 2017.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 119, 4.5.2016, p. 132.


ANEXĂ

1.   Formate de date pentru transferul de date PNR

EDIFACT PNRGOV, astfel cum este descris în EDIFACT implementation guide (Ghidul de punere în aplicare EDIFACT); PNR data pushed to States or other authorities (date PNR transmise prin metoda „push” către state sau alte autorități); formatul de mesaj PNRGOV (PNRGOV message), versiunea 11.1 sau ulterioară;

XML PNRGOV, astfel cum este descris în XML implementation guide (ghidul de punere în aplicare XML); PNR data pushed to States or other authorities (date PNR transmise prin metoda „push” către state sau alte autorități); formatul de mesaj PNRGOV (PNRGOV message), versiunea 13.1 sau ulterioară.

2.   Protocoale de transmitere pentru transferul de date PNR

IBM MQ;

IATA Type B;

Profilul AS4 al ebMS 3.0 versiunea 1.0, standard OASIS, publicat la 23 ianuarie 2013. Punerea în aplicare a AS4 conform profilului e-SENS AS4 elaborat de e-SENS Large Scale Pilot, actualul identificator și actuala versiune: „PR – AS4 – 1.10”. Începând cu 2017, Mecanismul pentru interconectarea Europei va continua să mențină și să îmbunătățească aceste orientări privind punerea în aplicare.

3.   Formate de date pentru transferul de date API, în cazul în care acestea sunt transferate separat de mesajul PNR

EDIFACT PAXLST, astfel cum este descris în ghidul de punere în aplicare a mesajului OMV/IATA/OACI privind lista pasagerilor [WCO/IATA/ICAO Passenger List message (PAXLST)], versiunea 2003 sau ulterioară.