15.7.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 230/25


DECIZIA COMISIEI

din 14 iulie 2017

privind membrii grupului consultativ pentru lanțul alimentar, sănătatea animală și sănătatea plantelor instituit prin Decizia 2004/613/CE

(2017/C 230/05)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Decizia 2004/613/CE a Comisiei din 6 august 2004 privind crearea grupului consultativ pentru lanțul alimentar, sănătatea animală și sănătatea plantelor (1), în special articolul 3,

întrucât:

(1)

Prin Decizia 2004/613/CE a fost instituit un grup consultativ pentru lanțul alimentar, sănătatea animală și sănătatea plantelor de la data de 25 august 2004. Acest grup este consultat de Comisie cu privire la programul său de lucru referitor la siguranța produselor alimentare și a hranei pentru animale, etichetarea și prezentarea produselor alimentare și a hranei pentru animale, alimentația umană în raport cu legislația din domeniul alimentar, sănătatea și bunăstarea animalelor și sănătatea plantelor și, de asemenea, cu privire la orice măsuri pe care Comisia trebuie să le adopte sau să le propună în aceste domenii.

(2)

În temeiul articolului 3 alineatul (3) din Decizia 2004/613/CE, Comisia selectează organisme europene reprezentative care îndeplinesc cel mai bine criteriile menționate la articolul 3 alineatul (1) din decizia respectivă și care au răspuns la invitația de depunere a candidaturilor.

(3)

Comisia a selectat inițial 36 de membri ai grupului consultativ. Lista membrilor inițiali a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în 2005 (2).

(4)

Componența grupului consultativ a fost extinsă prin Decizia 2011/242/UE a Comisiei (3).

(5)

Comisia a revizuit acum componența grupului consultativ, în special pentru a se ține seama de cerințele stabilite de normele orizontale revizuite pentru grupurile de experți ale Comisiei (4). În urma unei invitații de depunere a candidaturilor, au fost selectați 45 de membri.

(6)

Toți membrii grupului consultativ au același statut,

DECIDE:

Articolul 1

Comisia numește ca membri ai grupului consultativ pentru lanțul alimentar, sănătatea animală și sănătatea plantelor organismele părți interesate enumerate în anexă.

Articolul 2

Numire

Membrii sunt numiți pe o perioadă de cinci ani. Acest mandat poate fi reînnoit.

Articolul 3

Abrogare

Decizia 2011/242/UE a Comisiei se abrogă.

Articolul 4

Aplicabilitate

Prezenta decizie este aplicabilă de la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 14 iulie 2017.

Pentru Comisie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 275, 25.8.2004, p. 17.

(2)  JO C 97, 21.4.2005, p. 2.

(3)  JO L 101, 15.4.2011, p. 126.

(4)  Decizia C(2016) 3301 a Comisiei.


ANEXĂ

AESGP

Association of the European Self-Medication Industry

AIPCE-CEP

European Fish Processors & Traders Association

AVEC

Association de l’Aviculture, de l’Industrie et du Commerce de Volailles dans les Pays de l’Union Européenne

BEUC

Bureau Européen des Unions de Consommateurs

CEFIC

European Chemical Industry Council

CELCAA

European Liaison Committee for Agriculture and agri-food trade

CLITRAVI

Centre de liaison des industries transformatrices de viande de l’UE

COCERAL

Comité du commerce des céréales, aliments du bétail, oléagineux, huile d’olive, huiles et graisses et agrofournitures de l’UE

COGECA

European agri-cooperatives

COPA

European farmers

ECPA

European Crop Protection Association

ECSLA

European Cold Storage and Logistics Association

EFFAT

European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions

EFPRA

European Fat Processors & Renderers Association

EHPM

European Federation of Associations of Health Product Manufacturers

ELO

European Landowners’ Organization asbl

ENA

European Nurserystock Association

EOCC

European Organic Certifiers Council

EPBA

European Professional Beekeepers Association

EU specialty food ingredients

Federation of European Specialty Food Ingredients Industries (previously known as ELC)

EUROCOMMERCE

EuroCommerce

EUROCOOP

European Community of Consumer Co-operatives

EUROGROUP FOR ANIMALS

Eurogroup for Animals

FACE

Federation of Associations for Hunting & Conservation of the EU

FEAP

Federation of European Aquaculture Producers

FEDIAF

Fédération européenne des industries des aliments pour animaux familiers

FEFAC

Fédération Européenne des Fabricants d’Aliments Composés

FEFANA

EU Association of Specialty Feed Ingredients and their Mixtures

FESASS

Fédération Européenne pour la Santé Animale et la Sécurité Sanitaire

FoEE

Friends of the Earth Europe

FoodDrinkEurope

FoodDrinkEurope

FoodService Europe

FoodServiceEurope

FRESHFEL

Freshfel Europe – the forum for the European fresh fruits and vegetables chain

FVE

Federation of Veterinarians of Europe

HOTREC

HOTREC, Hotels, Restaurants & Cafés in Europe

IFAH-EUROPE

International Federation for Animal Health-Europe AISBL

IFOAM EU GROUP

International Federation of Organic Agriculture Movements EU Regional Group

Independent Retail Europe

Independent Retail Europe (formerly UGAL) – Union of Groups of Independent Retailers of Europe

IPIFF

International Platform of Insects for Food & Feed Association

PAN EUROPE

Pesticide Action Network Europe

PFP

Primary Food Processors

SLOW FOOD

Slow Food (NA)

SNE

Specialised Nutrition Europe

UEAPME

Union européenne de l’Artisanat et des petites et moyennes entreprises, aisbl

UECBV

Union Européenne du Commerce du Bétail et de la Viande