14.3.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 67/1


DECIZIA (UE) 2017/434 A CONSILIULUI

din 13 februarie 2017

privind semnarea, în numele Uniunii, și aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului de cooperare privind parteneriatul și dezvoltarea dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Islamică Afganistan, pe de altă parte

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, și în special articolul 37,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, și în special articolele 207 și 209, coroborate cu articolul 218 alineatul (5) și cu articolul 218 alineatul (8) al doilea paragraf,

având în vedere propunerea comună a Comisiei Europene și a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

În noiembrie 2011, Consiliul a autorizat Comisia și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate să deschidă negocieri cu Republica Islamică Afganistan cu privire la un acord de cooperare privind parteneriatul și dezvoltarea (denumit în continuare „acordul”).

(2)

Negocierile privind acordul s-au încheiat cu succes și acordul a fost parafat la 2 iulie 2015, la Kabul.

(3)

Articolul 59 din acord prevede aplicarea cu titlu provizoriu a acordului înainte de intrarea sa în vigoare.

(4)

Acordul ar trebui să fie semnat în numele Uniunii și unele dintre dispozițiile acordului ar trebui să se aplice cu titlu provizoriu, până la finalizarea procedurilor necesare pentru încheierea sa.

(5)

Semnarea acordului în numele Uniunii și aplicarea cu titlu provizoriu a unor părți din acord între Uniune și Republica Islamică Afganistan nu aduc atingere repartizării competențelor între Uniune și statele sale membre în conformitate cu tratatele,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   Semnarea, în numele Uniunii, a Acordului de cooperare privind parteneriatul și dezvoltarea între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Islamică Afganistan, pe de altă parte, se autorizează sub rezerva încheierii acestuia.

(2)   Textul acordului este atașat la prezenta decizie.

Articolul 2

Președintele Consiliului este autorizat să desemneze persoana împuternicită sau persoanele împuternicite să semneze acordul în numele Uniunii.

Articolul 3

(1)   Până la intrarea în vigoare a acordului, în conformitate cu articolul 59 din acesta și cu condiția efectuării notificărilor prevăzute în acesta, următoarele părți din acord se aplică cu titlu provizoriu între Uniune și Republica Islamică Afganistan, dar numai în măsura în care acestea se referă la aspecte care intră în sfera de competență a Uniunii, inclusiv aspecte pentru care Uniunea are competența de a defini și de a pune în aplicare o politică externă și de securitate comună:

(a)

articolul 2 (Principii generale);

(b)

articolul 3 (Dialogul politic);

(c)

articolul 4 (Drepturile omului);

(d)

articolul 5 (Egalitatea de gen);

(e)

titlul III (Cooperarea pentru dezvoltare);

(f)

titlul IV (Cooperarea în domeniul comerțului și al investițiilor);

(g)

articolul 28 (Cooperarea în domeniul migrației);

(h)

titlul VII (Cooperarea regională);

(i)

titlul VIII (Cadrul instituțional), în măsura în care dispozițiile titlului respectiv sunt limitate la scopul asigurării aplicării cu titlu provizoriu a acordului;

(j)

titlul IX (Dispoziții finale), în măsura în care dispozițiile titlului respectiv sunt limitate la scopul asigurării aplicării cu titlu provizoriu a acordului.

(2)   Data de la care părțile acordului menționate la alineatul (1) se aplică cu titlu provizoriu se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de către Secretariatul General al Consiliului.

Articolul 4

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 13 februarie 2017.

Pentru Consiliu

Președintele

L. GRECH