10.3.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 64/109


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/427 A COMISIEI

din 8 martie 2017

de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2012/535/EU în ceea ce privește măsurile de prevenire a răspândirii în Uniune a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner și Buhrer) Nickle et al. (nematodul lemnului de pin)

[notificată cu numărul C(2017) 1482]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2000/29/CE a Consiliului din 8 mai 2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în Comunitate (1), în special articolul 16 alineatul (3) a patra teză,

întrucât:

(1)

Având în vedere situația critică a nematodului lemnului de pin (pine wood nematode, PWN) în Portugalia și unele constatări din Spania, în septembrie 2014 a fost creat un grup operativ format din experți din statele membre menit să sprijine Portugalia în acțiunea de izolare a PWN și Spania în acțiunea de eradicare a PWN de pe teritoriile lor respective, prevenind totodată răspândirea PWN pe restul teritoriului Uniunii.

(2)

La 22 iunie 2016, grupul operativ pentru PWN a publicat un raport care conține o serie de recomandări. În plus, în cadrul proiectului REPHRAME, s-au obținut date științifice suplimentare (2).

(3)

Este necesar să se introducă o definiție a „plantelor afectate de incendii sau de furtuni”, pentru a identifica plantele receptive cărora urmează să li se aplice măsurile respective.

(4)

Organizația Europeană pentru Protecția Plantelor a elaborat standarde internaționale cu privire la planurile de urgență. Pentru a asigura coerența cu aceste standarde internaționale (3) și pentru a ameliora claritatea și eficacitatea planurilor de urgență, normele privind planurile de urgență ar trebui să stabilească mai detaliat sarcinile organismelor oficiale responsabile, ale laboratoarelor și ale operatorilor.

(5)

Pentru a reduce sarcina administrativă și pentru a ține seama de ameliorarea situației, astfel cum o indică rezultatul controalelor efectuate până în prezent de Portugalia și de Spania, rezultatele controalelor efectuate în conformitate cu articolul 11 alineatul (3) din Decizia de punere în aplicare a 2012/535/UE a Comisiei (4) ar trebui transmise anual, nu lunar ca până acum. Rezultatele măsurilor luate în temeiul articolelor 6 și 7 din decizia respectivă, dacă este cazul, ar trebui comunicate până la data de 30 aprilie a fiecărui an, pentru a se asigura transmiterea la timp a informațiilor relevante cu privire la perioada care precedă începutul sezonului de zbor al vectorului.

(6)

Experiența dobândită, atât în Portugalia, cât și în Spania, precum și studiile tehnice și științifice demonstrează că depistarea PWN la pinul cu aspect sănătos este extrem de improbabilă, în timp ce prelevarea de probe din tulpinile tăiate, din reziduurile rămase în urma tăierii și din deșeurile produse în mod natural care prezintă semne de activitate a insectelor vectori poate fi foarte importantă pentru depistarea prezenței PWN în zonele în care nu se preconizează că vor apărea simptome ale nematodului lemnului de pin. Prin urmare, anexele I și II la Decizia de punere în aplicare 2012/535/UE ar trebui modificate în consecință.

(7)

Probele transmise de grupul operativ au confirmat faptul că un incendiu forestier care se produce în timpul sezonului de zbor al vectorului atrage imediat vectori aflați la distanțe mari, pe toată durata incendiului și încă o perioadă de timp după încetarea acestuia. Îndepărtarea și eliminarea plantelor din zonele afectate de incendii nu atenuează această atracție ci, dimpotrivă, pot declanșa riscul unei și mai mari dispersii a vectorilor. Prin urmare, statelor membre ar trebui să li se permită să înceapă tăierea și îndepărtarea plantelor receptive aflate în respectivele zone afectate de incendii înainte de începutul următorului sezon de zbor al vectorului.

(8)

Experiența a demonstrat că, pentru a asigura utilizarea optimă a resurselor disponibile, anchetele efectuate în zonele infestate menționate la punctul 2 din anexa II la Decizia de punere în aplicare 2012/535/UE ar trebui să se concentreze asupra acelor părți ale zonei infestate care sunt adiacente zonelor tampon, astfel încât să poată fi luate măsurile adecvate pentru a izola PWN în acele părți ale zonelor infestate care sunt considerate focare de infecție și pentru a preveni răspândirea sa în zonele tampon.

(9)

Statele membre pot reduce raza suprafețelor de tăiere completă de la 500 m la 100 m dacă, pe baza activităților de anchetă efectuate în conformitate cu Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare nr. 4 al FAO (5) și având în vedere capacitatea de dispersie a vectorilor, nu există dovezi ale prezenței vectorilor în acea parte a teritoriului.

(10)

Experiența a confirmat faptul că este posibil ca tratarea lemnului identificat în zona delimitată în timpul sezonului de zbor al vectorului, astfel cum se prevede la punctul 8 din anexa I și la punctul 3 litera (c) din anexa II la Decizia de punere în aplicare 2012/535/UE, să nu fie întotdeauna metoda potrivită pentru a preveni răspândirea PWN în cazul buștenilor colonizați de vectori în cursul anului anterior activităților de anchetă. Prin urmare, statele membre pot decide să distrugă imediat lemnul în cauză la fața locului.

(11)

Prin urmare, Decizia de punere în aplicare 2012/535/UE ar trebui modificată în consecință.

(12)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Modificări ale Deciziei de punere în aplicare 2012/535/UE

Decizia de punere în aplicare 2012/535/UE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1, se adaugă următoarea literă (h):

„(h)

«plantă afectată de incendiu sau de furtună» înseamnă orice plantă receptivă distrusă de un incendiu sau de o furtună într-un mod care să permită depunerea ouălor de către vector.”

2.

La articolul 4, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Planul de urgență cuprinde următoarele elemente:

(a)

o secțiune specifică care conține un rezumat al informațiilor privind evaluarea riscului de apariție a nematodului lemnului de pin, efectuată de statul membru în cauză, inclusiv date fundamentale privind biologia nematodului lemnului de pin, simptomele preconizate și gazdele afectate, precum și metodele de depistare, principalele căi de intrare și de răspândire, inclusiv recomandări cu privire la modul în care poate fi redus riscul de intrare, de stabilire și de răspândire;

(b)

rolurile și responsabilitățile organismelor implicate în executarea planului în cazul în care prezența nematodului lemnului de pin este confirmată sau suspectată oficial, precum și lanțul de comandă și procedurile de coordonare a măsurilor care urmează să fie luate de către organismele oficiale competente, de către alte autorități publice, organisme delegate sau persoane fizice implicate, de către laboratoare și de către operatori;

(c)

condițiile de acces al organismelor oficiale competente la sediul operatorilor și al altor persoane;

(d)

condițiile de acces al organismelor oficiale competente, dacă este necesar, la laboratoarele, echipamentele, personalul, expertiza externă și resursele necesare în vederea eradicării rapide și eficace sau, unde este cazul, în vederea eradicării sau, dacă este cazul, a izolării nematodului lemnului de pin;

(e)

măsurile care urmează să fie luate în ceea ce privește transmiterea către Comisie, către celelalte state membre, către operatorii vizați și către public a informațiilor cu privire la prezența nematodului lemnului de pin și la măsurile luate împotriva acestuia în cazul în care prezența sa este confirmată sau suspectată oficial;

(f)

măsurile privind înregistrarea constatărilor referitoare la prezența nematodului lemnului de pin;

(g)

protocoalele care descriu metodele de examinare vizuală, de prelevare de probe și de efectuare de analize în laborator;

(h)

procedurile și persoanele responsabile cu cadrul de coordonare cu statele membre învecinate și, dacă este cazul, cu țările terțe învecinate.

Conținutul planului de urgență ia în considerare riscul pe care organismul specificat îl prezintă pentru statul membru în cauză.”

3.

La articolul 9, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Până la data de 30 aprilie a fiecărui an, statele membre comunică Comisiei și celorlalte state membre un raport privind rezultatele măsurilor luate în temeiul articolelor 6 și 7 între data de 1 aprilie a anului precedent și data de 31 martie a anului de comunicare.

Raportul respectiv include toate elementele enumerate în continuare:

(a)

numărul și coordonatele zonelor în care au fost efectuate constatările referitoare la prezența nematodului lemnului de pin, inclusiv hărți, identificate pentru zona infestată și, respectiv, pentru zona tampon;

(b)

numărul plantelor moarte, al celor aflate în stare precară de sănătate sau al celor afectate de incendii sau de furtuni care au fost identificate, cu specificarea numărului de plante care au fost complet distruse de incendii forestiere sau de furtuni;

(c)

numărul plantelor moarte, al celor aflate în stare precară de sănătate sau al celor afectate de incendii sau de furtuni din care s-au prelevat probe;

(d)

numărul probelor prelevate din plante moarte, aflate în stare precară de sănătate sau afectate de incendii sau de furtuni și analizate în vederea depistării prezenței nematodului lemnului de pin;

(e)

numărul de probe a căror analiză pentru depistarea nematodului lemnului de pin a dat rezultate pozitive;

(f)

numărul plantelor moarte, aflate în stare precară de sănătate sau afectate de incendii sau de furtuni care au fost eliminate, cu specificarea numărului de plante care au fost identificate înainte de începutul perioadei relevante;

(g)

numărul și locul amplasării capcanelor și perioada de monitorizare, precum și numărul de vectori prinși în capcane, speciile vizate, numărul vectorilor analizați pentru a depista prezența nematodului lemnului de pin, numărul de probe analizate pentru depista prezența nematodului lemnului de pin în zonele tampon și, respectiv, în zonele infestate, inclusiv numărul de probe a căror analiză pentru depistarea nematodului de pin a dat rezultate pozitive, dacă este cazul.

Statele membre colectează informațiile menționate la literele (b) și (f) în cursul următoarelor perioade: 1 ianuarie-31 martie, 1 aprilie-31 octombrie și 1 noiembrie-31 decembrie din anul anterior și 1 ianuarie-31 martie din anul de comunicare.

Atunci când comunică informațiile respective, statele membre fac referire la perioada de colectare vizată.”

4.

La articolul 11 alineatul (3), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Până la data de 30 aprilie a fiecărui an, statele membre comunică celorlalte state membre și Comisiei data și rezultatele controalelor menționate l alineatele (1) și (2) efectuate în cursul anului anterior.”

5.

Anexele I și II se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Destinatari

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 8 martie 2017.

Pentru Comisie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 169, 10.7.2000, p. 1.

(2)  Development of improved methods for detection, control and eradication of pine wood nematode in support of EU Plant Health Policy (REPHRAME) – proiect de cercetare al UE nr. 265483.

(3)  OEPP/EPPO 2009, Buletinul OEPP/EPPO 39, 471–474 Generic elements for contingency plans.

(4)  Decizia de punere în aplicare 2012/535/UE a Comisiei din 26 septembrie 2012 privind măsurile de urgență pentru prevenirea răspândirii în Uniune a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner și Buhrer) Nickle et al. (nematodul lemnului de pin) (JO L 266, 2.10.2012, p. 42).

(5)  Secretariatul Convenției internaționale pentru protecția plantelor (1995), Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare nr. 4: Cerințe pentru instituirea zonelor indemne.


ANEXĂ

Anexele la Decizia de punere în aplicare 2012/535/UE se modifică după cum urmează:

1.

Anexa I se modifică după cum urmează:

(a)

la punctul 2, al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Toate plantele moarte sau aflate într-o stare de sănătate precară și o serie de plante cu aspect sănătos, selectate pe baza riscului de răspândire a nematodului lemnului de pin, sunt supuse prelevării de probe după tăiere. Probele trebuie prelevate din mai mult părți ale plantei, inclusiv din coroană, și în special din părțile în care sunt vizibile semne de activitate a insectelor vectori. De asemenea, trebuie prelevate probe din tulpinile tăiate, din reziduurile rămase în urma tăierii și din deșeurile produse în mod natural care prezintă semne de activitate a insectelor vectori și care se află în acele părți ale zonelor delimitate în care nu se preconizează că vor apărea simptome ale nematodului lemnului de pin la plantele receptive sau în care se preconizează că acestea vor apărea într-un stadiu ulterior. Probele respective sunt supuse unor analize de depistare a nematodului lemnului de pin.”;

(b)

punctul 4 se înlocuiește cu următorul text:

„4.

În cazul în care se aplică punctul 3, fiecare plantă receptivă exceptată de la tăiere și situată la o distanță cuprinsă între 100 și 500 m de plantele receptive în care s-a constatat prezența nematodului lemnului de pin trebuie să fie inspectată înaintea, în timpul și ulterior sezonului de zbor al vectorilor pentru a se depista semne și simptome ale prezenței nematodului lemnului de pin.

În cazul în care se observă semnele sau simptomele respective, planta trebuie să facă obiectul prelevării de probe și al unor analize de depistare a prezenței nematodului lemnului de pin. Prelevarea de probe din respectivele plante receptive se efectuează în mai multe părți din fiecare plantă, inclusiv în coroană. Statul membru în cauză efectuează, în cursul sezonului de zbor, anchete intensive ale vectorilor prin prelevarea de probe și efectuarea de analize asupra acestora pentru a depista prezența nematodului lemnului de pin.

Măsurile respective se aplică până la finalizarea eradicării, astfel cum este prevăzută la articolul 6 alineatul (1), sau până la aprobarea măsurilor de izolare, astfel cum sunt prevăzute la articolul 7 alineatul (1).”;

(c)

punctul 5 se înlocuiește cu următorul text:

„5.

În cazul în care un stat membru dispune de elemente justificative conform cărora vectorul nu a fost prezent în ultimii trei ani în zona vizată, pe baza unor anchete de depistare a vectorului în conformitate cu Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare nr. 4 al FAO (*1) și luând în considerare capacitatea de dispersie a vectorilor, raza minimă a zonei de tăiere trebuie să fie de 100 m în jurul fiecărei plante receptive în care s-a constatat prezența nematodului lemnului de pin.

Elementele justificative respective se includ în comunicarea prevăzută la articolul 9 alineatul (1).

(*1)  Secretariatul Convenției internaționale pentru protecția plantelor (1995), Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare nr. 4: Cerințe pentru instituirea zonelor indemne.”;"

(d)

punctul 6 se înlocuiește cu următorul text:

„6.

Statele membre efectuează, în timpul și în afara sezonului de zbor al vectorului, anchete asupra plantelor receptive din zonele delimitate prin inspectarea, prelevarea de probe și efectuarea de analize asupra plantelor respective și a vectorului pentru a depista prezența nematodului lemnului de pin. De asemenea, statele membre efectuează anchete asupra vectorului nematodului lemnului de pin în timpul sezonului de zbor al acestuia. Anchetele menționate mai sus trebuie să acorde o atenție deosebită plantelor receptive moarte, celor aflate într-o stare precară de sănătate sau celor afectate de incendii sau de furtuni. Prelevarea de probe din respectivele plante receptive se efectuează în mai multe părți din fiecare plantă, inclusiv în coroană. Anchetele respective trebuie efectuate și asupra tulpinilor tăiate, a reziduurilor rămase în urma tăierii și a deșeurilor produse în mod natural care prezintă semne de activitate a insectelor vectori și care se află în acele părți ale zonelor delimitate în care nu se preconizează că vor apărea simptome ale nematodului lemnului de pin la plantele receptive sau în care se preconizează că acestea vor fi întârziate. Intensitatea anchetelor desfășurate pe o rază de 3 000 m în jurul fiecărei plante receptive în care s-a depistat nematodul lemnului de pin trebuie să fie de cel puțin patru ori mai mare decât cea a anchetelor desfășurate la o distanță cuprinsă între 3 000 m de la plantele receptive și limita exterioară a zonei tampon.”;

(e)

la punctul 7, primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„7.

În întreaga zonă delimitată, statele membre identifică și taie toate plantele receptive în care s-a depistat nematodul lemnului de pin, precum și plantele moarte, plantele aflate într-o stare de sănătate precară sau plantele afectate de incendii sau de furtuni. Ele îndepărtează și distrug plantele tăiate și resturile rezultate în urma tăierii, luând toate măsurile de precauție necesare pentru a evita răspândirea nematodului lemnului de pin și a vectorului acestuia până la finalizarea tăierilor. Statele membre trebuie să respecte următoarele condiții.”;

(f)

la punctul 8, al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„În cazul în care statele membre concluzionează că curățarea de scoarță, tratarea cu un insecticid a cărui eficacitate împotriva vectorului este cunoscută sau acoperirea cu o plasă de protecție împotriva insectelor îmbibată cu un astfel de insecticid sunt inadecvate, lemnul, necurățat de scoarță, trebuie imediat distrus la fața locului.

Deșeurile de lemn produse în momentul tăierii plantelor receptive, care sunt lăsate la fața locului, precum și lemnul necurățat de scoarță care este distrus la fața locului se taie în bucăți cu o grosime, respectiv lățime mai mici de 3 cm.”;

(g)

se introduce următorul punct 8a:

„8a.

Prin derogare de la punctul 7 litera (b), în cazul în care un stat membru concluzionează că tăierea și îndepărtarea, în timpul sezonului de zbor al vectorului, a plantelor receptive afectate de incendii sau de furtuni sunt inadecvate, statul membru vizat poate decide să înceapă tăierea și îndepărtarea plantelor respective înainte de începerea următorului sezon de zbor.

Fără a aduce atingere punctului 6, statul membru vizat efectuează, în timpul sezonului de zbor, anchete intensive în zona afectată de incendii sau de furtuni, prin prelevarea de probe și efectuarea de analize asupra vectorilor respectivi pentru a depista prezența nematodului lemnului de pin și, dacă aceasta este confirmată, efectuează anchete asupra plantelor receptive aflate în zona înconjurătoare, prin inspectarea, prelevarea de probe și efectuarea de analize asupra plantelor respective care prezintă semne sau simptome ale prezenței nematodului lemnului de pin sau a vectorilor acestuia.”

2.

Anexa II se modifică după cum urmează:

(a)

punctul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„2.

Statele membre efectuează, în zonele infestate, anchete anuale asupra plantelor receptive și a vectorului prin inspectarea, prelevarea de probe și efectuarea de analize asupra plantelor respective și a vectorului pentru a depista prezența nematodului lemnului de pin. Anchetele menționate mai sus trebuie să acorde o atenție deosebită plantelor receptive moarte, celor aflate într-o stare precară de sănătate sau celor afectate de incendii sau de furtuni. Anchetele se concentrează asupra părților zonei infestate care sunt adiacente zonelor tampon, cu scopul de a proteja zonele respective. Statele membre taie toate plantele receptive în care se constată prezența nematodului lemnului de pin și îndepărtează și distrug plantele respective, precum și resturile rezultate în urma tăierii, luând toate măsurile de precauție necesare pentru a evita răspândirea nematodului lemnului de pin și a vectorilor acestuia.”;

(b)

punctul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„3.

Statele membre iau următoarele măsuri în zonele tampon:

(a)

statele membre efectuează, în afara și în timpul sezonului de zbor al vectorului, anchete asupra plantelor receptive din zonele tampon prin inspectarea, prelevarea de probe și efectuarea de analize asupra plantelor respective și a vectorului pentru a depista prezența nematodului lemnului de pin. De asemenea, statele membre efectuează anchete asupra vectorului nematodului lemnului de pin în timpul sezonului de zbor al acestuia. Anchetele respective acordă o atenție deosebită plantelor receptive moarte, celor aflate într-o stare precară de sănătate sau celor afectate de incendii sau de furtuni, precum și vectorilor situați în zone în care este probabil să fie prezent nematodul lemnului de pin sau în care se preconizează că vor apărea simptome întârziate ale acestuia. Prelevarea de probe din plantele receptive se efectuează în mai multe părți din fiecare plantă, inclusiv în coroană. Anchetele respective trebuie efectuate și asupra tulpinilor tăiate, a reziduurilor rămase în urma tăierii și a deșeurilor produse în mod natural care prezintă semne de activitate a insectelor vectori și care se află în acele părți ale zonelor delimitate în care nu se preconizează că vor apărea simptome ale nematodului lemnului de pin la plantele receptive;

(b)

în zonele tampon în cauză, statele membre identifică și taie toate plantele receptive care sunt moarte, care se află într-o stare precară de sănătate sau care sunt afectate de incendii sau furtuni. Ele îndepărtează și elimină plantele tăiate și resturile rezultate în urma tăierii, luând toate măsurile de precauție necesare pentru a evita răspândirea nematodului lemnului de pin și a vectorului acestuia înaintea și în timpul tăierii, în următoarele condiții:

(i)

înaintea următorului sezon de zbor al vectorului, plantele receptive identificate în afara sezonului de zbor al vectorului trebuie tăiate și distruse la fața locului, transportate sub control oficial în zona infestată sau îndepărtate. În cel din urmă caz, lemnul și scoarța plantelor în cauză fie se tratează, astfel cum este prevăzut în anexa III secțiunea 1 punctul 2 litera (a), fie se prelucrează, astfel cum este prevăzut în anexa III secțiunea 2 punctul 2 litera (b) din;

(ii)

plantele receptive identificate în timpul sezonului de zbor al vectorului trebuie imediat tăiate și distruse la fața locului, transportate sub control oficial în interiorul zonei infestate sau îndepărtate. În cel din urmă caz, lemnul și scoarța plantelor în cauză fie se tratează, astfel cum este prevăzut în anexa III secțiunea 1 punctul 2 litera (a), fie se prelucrează, astfel cum este prevăzut în anexa III secțiunea 2 punctul 2 litera (b).

Plantele receptive tăiate, altele decât plantele complet distruse de incendii forestiere, fac obiectul prelevării de probe și al analizelor pentru depistarea prezenței nematodului lemnului de pin, conform unui plan de eșantionare care să poată confirma cu o fiabilitate de 99 % că nivelul prezenței nematodului lemnului de pin în respectivele plantele receptive este de sub 0,02 %.

Prin derogare de la punctul (ii), în cazul în care un stat membru concluzionează că tăierea și eliminarea plantelor receptive identificate în timpul sezonului de zbor al vectorului, afectate de incendii sau de furtuni, sunt inadecvate, statul membru vizat poate decide să înceapă tăierea și îndepărtarea plantelor respective înainte de începerea următorului sezon de zbor. În timpul acestor activități de tăiere și de îndepărtare, plantele receptive vizate trebuie fie distruse la fața locului, fie îndepărtate, iar lemnul și scoarța lor tratate, în conformitate cu anexa III secțiunea 1 punctul 2 litera (a), fie prelucrate în conformitate cu anexa III secțiunea 2 punctul 2 litera (b). În cazul în care se aplică această derogare și fără a aduce atingere literei (a), statul membru vizat efectuează, în timpul sezonului de zbor, anchete intensive în zona afectată de incendii sau de furtuni, prin prelevarea de probe și efectuarea de analize asupra vectorilor respectivi pentru a depista prezența nematodului lemnului de pin și, dacă aceasta este confirmată, efectuează anchete intensificate asupra plantelor receptive aflate în zona înconjurătoare, prin inspectarea, prelevarea de probe și efectuarea de analize asupra plantelor care prezintă semne sau simptome ale prezenței nematodului lemnului de pin;

(c)

în ceea ce privește lemnul receptiv identificat în zona tampon în timpul sezonului de zbor al vectorului, astfel cum se menționează la litera (b), statele membre curăță de scoarță buștenii care provin de la plantele receptive tăiate sau tratează buștenii respectivi cu un insecticid a cărui eficacitate împotriva vectorului este cunoscută sau acoperă buștenii respectivi, imediat după tăiere, cu o plasă de protecție împotriva insectelor îmbibată cu un astfel de insecticid.

După curățarea de scoarță, tratare sau acoperire, lemnul receptiv se transportă imediat, sub supraveghere oficială, într-un loc de depozitare sau la o instalație de tratare autorizată. La locul de depozitare sau la instalația de tratare autorizată, lemnul care nu a fost curățat de scoarță se tratează imediat, încă o dată, cu un insecticid a cărui eficacitate împotriva vectorului este cunoscută sau se acoperă cu o plasă de protecție împotriva insectelor îmbibată cu un astfel de insecticid.

Deșeurile de lemn produse în momentul tăierii plantelor receptive, care sunt lăsate la fața locului, se taie în bucăți cu o grosime, respectiv lățime mai mici de 3 cm.

Prin derogare de la primul paragraf, în cazul în care statele membre concluzionează că curățarea de scoarță, tratarea cu un insecticid a cărui eficacitate împotriva vectorului este cunoscută sau acoperirea cu o plasă de protecție împotriva insectelor îmbibată cu un astfel de insecticid sunt inadecvate, lemnul, necurățat de scoarță, trebuie imediat distrus la fața locului. În cazul în care se aplică această derogare, deșeurile de lemn produse în momentul tăierii plantelor receptive, care sunt lăsate la fața locului, precum și lemnul necurățat de scoarță care este distrus la fața locului se taie în bucăți cu o grosime, respectiv lățime mai mici de 3 cm.”