10.12.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 336/36


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/2227 AL COMISIEI

din 9 decembrie 2016

privind prelungirea perioadelor de tranziție referitoare la cerințele de fonduri proprii pentru expunerile față de o contraparte centrală prevăzute în Regulamentele (UE) nr. 575/2013 și (UE) nr. 648/2012 ale Parlamentului European și ale Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (1), în special articolul 497 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Pentru a evita perturbarea piețelor financiare internaționale și pentru a nu penaliza instituțiile impunându-le cerințe de fonduri proprii mai ridicate în cursul proceselor de autorizare și de recunoaștere a contrapărților centrale (CPC) existente, articolul 497 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 a instituit o perioadă de tranziție în cursul căreia toate CPC-urile cu care instituțiile stabilite în Uniune compensează tranzacții pot fi considerate de instituții drept contrapărți centrale calificate (CPCC).

(2)

Regulamentul (UE) nr. 575/2013 a modificat Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (2) în ceea ce privește anumite elemente utilizate la calcularea cerințelor de fonduri proprii ale instituțiilor pentru expunerile față de CPC-uri. În consecință, articolul 89 alineatul (5a) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 impune anumitor CPC-uri să raporteze, pentru o perioadă de timp limitată, cuantumul total al marjei inițiale primite de la membrii lor compensatori. Perioada de tranziție o reflectă pe cea prevăzută la articolul 497 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

(3)

S-a prevăzut ca ambele perioade de tranziție să expire la 15 iunie 2014.

(4)

Articolul 497 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 împuternicește Comisia să adopte un act de punere în aplicare pentru a prelungi cu șase luni perioada de tranziție pentru cerințele de fonduri proprii, în situații excepționale. Această prelungire ar trebui să se aplice, de asemenea, termenelor prevăzute la articolul 89 alineatul (5a) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012. Aceste perioade de tranziție au fost prelungite până la 15 decembrie 2016 prin Regulamentele de punere în aplicare (UE) nr. 591/2014 (3), (UE) nr. 1317/2014 (4), (UE) 2015/880 (5), (UE) 2015/2326 (6) și (UE) 2016/892 (7) ale Comisiei.

(5)

Procesul de autorizare pentru CPC-urile existente stabilite în Uniune s-a încheiat, astfel încât nu este necesar să se mai prelungească perioada de tranziție pentru respectivele CPC-uri.

(6)

În ceea ce privește CPC-urile stabilite în țări terțe care au solicitat până acum recunoașterea, 21 de CPC-uri au fost deja recunoscute de către Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA). Dintre acestea, trei CPC-uri din Statele Unite ale Americii au fost recunoscute după adoptarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/892. De asemenea, este posibil ca alte CPC-uri din Statele Unite ale Americii să fie recunoscute pe baza Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/377 a Comisiei (8). Cu toate acestea, celelalte CPC-uri din țări terțe nu au fost încă recunoscute, iar procesul de recunoaștere nu se va încheia până la 15 decembrie 2016. În cazul în care nu se prelungește perioada de tranziție, instituțiile stabilite în Uniune (sau filialele lor stabilite în afara Uniunii) care au expuneri la restul CPC-urilor din țări terțe ar trebui să majoreze semnificativ fondurile lor proprii pentru expunerile respective. Chiar dacă astfel de majorări pot fi doar temporare, acestea ar putea duce la retragerea acelor instituții ca participanți direcți în CPC-urile respective sau, cel puțin temporar, la încetarea furnizării de servicii de compensare către clienții acelor instituții, determinând astfel perturbări grave pe piețele pe care operează CPC-urile respective.

(7)

Necesitatea de a evita perturbarea piețelor din afara Uniunii care a condus anterior la prelungirea perioadei de tranziție prevăzute la articolul 497 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 s-ar menține, prin urmare, după expirarea perioadei de prelungire a perioadei de tranziție prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/892. O nouă prelungire a perioadei de tranziție ar trebui să permită instituțiilor stabilite în Uniune (sau filialelor lor stabilite în afara Uniunii) să evite creșterea semnificativă a cerințelor de fonduri proprii ca urmare a faptului că nu s-a încheiat procesul de recunoaștere a CPC-urilor care furnizează în mod viabil și accesibil acel tip de servicii de compensare de care au nevoie instituțiile stabilite în Uniune (sau filialele lor stabilite în afara Uniunii). Prin urmare, este oportun să se prelungească perioadele de tranziție cu încă șase luni.

(8)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului bancar european,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Perioadele de 15 luni prevăzute la articolul 497 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și la articolul 89 alineatul (5a) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, astfel cum au fost prelungite ultima dată în conformitate cu articolul 1 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/892, se prelungesc cu încă șase luni, până la 15 iunie 2017.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 9 decembrie 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176, 27.6.2013, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (JO L 201, 27.7.2012, p. 1).

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 591/2014 al Comisiei din 3 iunie 2014 privind prelungirea perioadelor de tranziție referitoare la cerințele de fonduri proprii pentru expunerile față de o contraparte centrală prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și în Regulamentul (UE) nr. 648/2012 ale Parlamentului European și ale Consiliului (JO L 165, 4.6.2014, p. 31).

(4)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1317/2014 al Comisiei din 11 decembrie 2014 privind prelungirea perioadelor de tranziție referitoare la cerințele de fonduri proprii pentru expunerile față de o contraparte centrală prevăzute în Regulamentele (UE) nr. 575/2013 și (UE) nr. 648/2012 ale Parlamentului European și ale Consiliului (JO L 355, 12.12.2014, p. 6).

(5)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/880 al Comisiei din 4 iunie 2015 privind prelungirea perioadelor de tranziție referitoare la cerințele de fonduri proprii pentru expunerile față de o contraparte centrală prevăzute în Regulamentele (UE) nr. 575/2013 și (UE) nr. 648/2012 ale Parlamentului European și ale Consiliului (JO L 143, 9.6.2015, p. 7).

(6)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2326 al Comisiei din 11 decembrie 2015 privind prelungirea perioadelor de tranziție referitoare la cerințele de fonduri proprii pentru expunerile față de o contraparte centrală prevăzute în Regulamentele (UE) nr. 575/2013 și (UE) nr. 648/2012 ale Parlamentului European și ale Consiliului (JO L 328, 12.12.2015, p. 108).

(7)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/892 al Comisiei din 7 iunie 2016 privind prelungirea perioadelor de tranziție referitoare la cerințele de fonduri proprii pentru expunerile față de o contraparte centrală prevăzute în Regulamentele (UE) nr. 575/2013 și (UE) nr. 648/2012 ale Parlamentului European și ale Consiliului (JO L 151, 8.6.2016, p. 4).

(8)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/377 a Comisiei din 15 martie 2016 privind echivalența dintre cadrul de reglementare din Statele Unite ale Americii pentru contrapărțile centrale care sunt autorizate și supravegheate de Comisia pentru tranzacții cu contracte futures pe mărfuri (Commodity Futures Trading Commission) și cerințele din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 70, 16.3.2016, p. 32).