29.11.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 321/45


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/2080 AL COMISIEI

din 25 noiembrie 2016

de deschidere a vânzărilor de lapte praf degresat prin procedură de licitație

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1240 al Comisiei din 18 mai 2016 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește intervenția publică și ajutorul pentru depozitarea privată (2), în special articolul 28 și articolul 31 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Având în vedere situația actuală de pe piața laptelui praf degresat în ceea ce privește redresarea prețurilor și nivelul înalt al stocurilor de intervenție, este oportun să se deschidă vânzările de lapte praf degresat din stocurile de intervenție publică prin procedură de licitație, în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1240.

(2)

Pentru a gestiona vânzările din stocurile de intervenție în mod adecvat, este necesar să se stabilească data până la care laptele praf degresat disponibil pentru vânzare trebuie să fi intrat în regimul de intervenție publică.

(3)

În conformitate cu articolul 28 alineatul (4) literele (b), (c) și (d) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1240, este necesar să se stabilească perioadele pentru depunerea ofertelor, cantitatea minimă pentru care poate fi depusă o ofertă, precum și cuantumul garanției care trebuie constituită atunci când se depune o ofertă.

(4)

În sensul articolului 31 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1240, este necesar să se stabilească termenele până la care statele membre trebuie să notifice Comisiei toate ofertele admisibile.

(5)

În scopul unei administrări eficiente, statele membre ar trebui să efectueze notificările către Comisie în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 792/2009 al Comisiei (3).

(6)

Comitetul pentru organizarea comună a piețelor agricole nu a emis un aviz în termenul stabilit de președinte,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Domeniul de aplicare

Vânzările prin procedură de licitație de lapte praf degresat intrat în depozitare înainte de 1 noiembrie 2015 sunt deschise în conformitate cu condițiile prevăzute în capitolul III titlul II din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1240.

Articolul 2

Depunerea ofertelor

(1)   Perioada de depunere a ofertelor ca răspuns la prima invitație parțială de participare la licitație se încheie la 13 decembrie 2016, ora 11:00 (ora Bruxelles-ului).

(2)   Perioadele de depunere a ofertelor ca răspuns la cea de a doua și la următoarele invitații parțiale încep în prima zi lucrătoare după încheierea perioadei precedente. Ele se încheie la ora 11.00 (ora Bruxelles-ului) în prima și în cea de a treia zi de marți a fiecărei luni. Totuși, pentru luna august, termenul se stabilește în a patra zi de marți la ora 11.00 (ora Bruxelles-ului), iar pentru luna decembrie, termenul se stabilește în a doua zi de marți la ora 11.00 (ora Bruxelles-ului). În cazul în care ziua de marți este zi de sărbătoare legală, termenul este ziua lucrătoare precedentă la ora 11.00 (ora Bruxelles-ului).

(3)   Ofertele se depun la agențiile de plăți aprobate de statele membre (4).

Articolul 3

Cantitatea pentru fiecare ofertă și unitatea de măsură

Cantitatea minimă de lapte praf degresat pentru care poate fi depusă o ofertă este de 20 de tone.

Prețul propus este prețul pentru 100 kg de produs.

Articolul 4

Garanția

La depunerea unei oferte pentru vânzarea de lapte praf degresat, se constituie o garanție de 50 EUR/tonă la agenția de plăți la care se depune oferta.

Articolul 5

Notificarea transmisă Comisiei

Notificarea prevăzută la articolul 31 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/1240 se efectuează în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 792/2009 în zilele menționate la articolul 2 din prezentul regulament, până la ora 16.00 (ora Bruxelles-ului).

Articolul 6

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 25 noiembrie 2016.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Phil HOGAN

Membru al Comisiei


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 206, 30.7.2016, p. 71.

(3)  Regulamentul (CE) nr. 792/2009 al Comisiei din 31 august 2009 de stabilire a normelor detaliate pentru comunicarea Comisiei de către statele membre a informațiilor și documentelor cu privire la implementarea organizării comune a piețelor, la sistemul de plăți directe, la promovarea produselor agricole și la regimul aplicabil regiunilor ultraperiferice și insulelor mici din Marea Egee (JO L 228, 1.9.2009, p. 3).

(4)  Adresele agențiilor de plăți sunt disponibile pe site-ul web al Comisiei Europene http://ec.europa.eu/agriculture/milk/policy-instruments/index_en.htm.