19.10.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 283/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/1823 AL COMISIEI

din 10 octombrie 2016

de stabilire a formularelor menționate în Regulamentul (UE) nr. 655/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei proceduri pentru ordonanța asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare în vederea facilitării recuperării transfrontaliere a datoriilor în materie civilă și comercială

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 655/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 de instituire a unei proceduri pentru ordonanța asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare în vederea facilitării recuperării transfrontaliere a datoriilor în materie civilă și comercială (1), în special articolul 51,

întrucât:

(1)

Pentru a asigura aplicarea corespunzătoare a Regulamentului (UE) nr. 655/2014 ar trebui să se stabilească mai multe formulare.

(2)

În conformitate cu articolul 3 din Protocolul nr. 21 privind poziția Regatului Unit și a Irlandei cu privire la spațiul de libertate, securitate și justiție, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Irlanda a participat la adoptarea Regulamentului (UE) nr. 655/2014. Prin urmare, Irlanda participă la adoptarea prezentului regulament.

(3)

În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul nr. 21 privind poziția Regatului Unit și a Irlandei cu privire la spațiul de libertate, securitate și justiție, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, și fără a aduce atingere articolului 4 din protocolul respectiv, Regatul Unit nu a participat la adoptarea Regulamentului (UE) nr. 655/2014. Prin urmare, Regatul Unit nu participă la adoptarea prezentului regulament.

(4)

În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul nr. 22 privind poziția Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Danemarca nu participă la adoptarea prezentului regulament.

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru ordonanța asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare instituit în temeiul Regulamentului (UE) nr. 655/2014,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Formularul care trebuie utilizat pentru a solicita emiterea unei ordonanțe asigurătorii europene de indisponibilizare a conturilor bancare, astfel cum se prevede la articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 655/2014, este cel stabilit în anexa I la prezentul regulament.

(2)   Formularul care trebuie utilizat pentru a emite o ordonanță asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare, astfel cum se prevede la articolul 19 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 655/2014, este cel stabilit în anexa II la prezentul regulament.

(3)   Formularul care trebuie utilizat pentru a revoca o ordonanță asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare, astfel cum se prevede la articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 655/2014, este cel stabilit în anexa III la prezentul regulament.

(4)   Formularul care trebuie utilizat pentru a emite o declarație privind indisponibilizarea fondurilor, astfel cum se prevede la articolul 25 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 655/2014, este cel stabilit în anexa IV la prezentul regulament.

(5)   Formularul care trebuie utilizat pentru a solicita eliberarea cuantumurilor indisponibilizate excedentar, astfel cum se prevede la articolul 27 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 655/2014, este cel stabilit în anexa V la prezentul regulament.

(6)   Formularul care trebuie utilizat pentru confirmarea de primire, astfel cum se prevede la articolul 29 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 655/2014, este cel stabilit în anexa VI la prezentul regulament.

(7)   Formularul care trebuie utilizat pentru cererea de introducere a unei căi de atac, astfel cum se prevede la articolul 36 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 655/2014, este cel stabilit în anexa VII la prezentul regulament.

(8)   Formularul care trebuie utilizat pentru a transmite o decizie privind o cale de atac statului membru de executare, astfel cum se prevede la articolul 36 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 655/2014, este cel stabilit în anexa VIII la prezentul regulament.

(9)   Formularul care trebuie utilizat pentru cererea de introducere a unei acțiuni de contestare a deciziei privind calea de atac, astfel cum se prevede la articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 655/2014, este cel stabilit în anexa IX la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 18 ianuarie 2017.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în statele membre în conformitate cu tratatele.

Adoptat la Bruxelles, 10 octombrie 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 189, 27.6.2014, p. 59.


ANEXA I

Cerere de emitere a unei ordonanțe asigurătorii

[Articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 655/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind instituirea unei ordonanțe asigurătorii europene de indisponibilizare a conturilor bancare pentru facilitarea recuperării transfrontaliere a datoriilor în materie civilă și comercială]

A se completa de către instanță.

 

Numărul cauzei:

 

Primită de instanță la:

(zz/ll/aaaa)

INFORMAȚII IMPORTANTE

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ORIENTĂRILE DE LA ÎNCEPUTUL FIECĂREI SECȚIUNI – VĂ VOR AJUTA LA COMPLETAREA PREZENTULUI FORMULAR

Limba

Completați prezentul formular în limba instanței statului membru căreia îi trimiteți cererea. Vă atragem atenția asupra faptului că formularul este disponibil în 23 de limbi oficiale ale Uniunii Europene pe site-ul web al portalului european e-justiție la adresa https://ejustice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-378-ro.do și poate fi, de asemenea, completat online. Versiunea în limba pe care o cunoașteți vă poate ajuta să completați formularul în limba solicitată de instanța statului membru în cauză. Pe site-ul web al portalului european e-justiție puteți găsi, de asemenea, informații pentru a verifica dacă un anumit stat membru a menționat că va accepta documentele care trebuie înaintate instanței într-o altă limbă oficială a Uniunii Europene (Articolul 50 alineatul (1) litera (o) din Regulamentul (UE) nr. 655/2014).

Documente justificative

Cererea trebuie să fie însoțită de toate documentele justificative relevante. Dacă ați obținut deja o hotărâre judecătorească, o tranzacție judiciară sau un act autentic, vă rugăm să anexați o copie a hotărârii, a tranzacției judiciare sau a actului autentic în cauză care îndeplinește condițiile necesare în vederea stabilirii autenticității sale.

Codurile țărilor

Ori de câte ori vă referiți la un stat membru atunci când completați prezentul formular, vă rugăm să utilizați următoarele coduri ale țărilor:

AT

Austria

EL

Grecia

IT

Italia

PT

Portugalia

BE

Belgia

ES

Spania

LT

Lituania

RO

România

BG

Bulgaria

FI

Finlanda

LU

Luxemburg

SE

Suedia

CY

Cipru

FR

Franța

LV

Letonia

SI

Slovenia

CZ

Republica Cehă

HR

Croația

MT

Malta

SK

Slovacia

DE

Germania

HU

Ungaria

NL

Țările de Jos

 

 

EE

Estonia

IE

Irlanda

PL

Polonia

 

 

În cazul în care completați prezentul formular pe hârtie și aveți posibilitatea de a adăuga text liber, vă rugăm să utilizați foi suplimentare dacă spațiul este insuficient și să numerotați fiecare pagină.

1.   Instanța

Vă atragem atenția asupra faptului că puteți solicita o ordonanță asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare (denumită în continuare „ordonanța asigurătorie”) numai dacă instanța este situată într-un stat membru căruia i se aplică Regulamentul (UE) nr. 655/2014. În prezent, acest lucru nu este valabil pentru Danemarca și Regatul Unit.

La această rubrică ar trebui să indicați instanța la care doriți să depuneți cererea de emitere a unei ordonanțe asigurătorii. În alegerea instanței trebuie să aveți în vedere temeiul de competență a acesteia.

În cazul în care nu ați obținut încă o hotărâre judecătorească, o tranzacție judiciară sau un act autentic care impune debitorului să vă plătească creanța, competența pentru emiterea ordonanței asigurătorii aparține instanțelor statului membru care au jurisdicție asupra fondului cauzei, în conformitate cu normele aplicabile. Printre acestea se numără, în special, Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială și Regulamentul (CE) nr. 4/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008 privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor și cooperarea în materie de obligații de întreținere. Mai multe informații privind normele în materie de competență sunt disponibile pe siteul web al portalului european e-justiție la adresa: https://ejustice.europa.eu. Secțiunea 5 a prezentului formular conține o listă a posibilelor temeiuri de competență.

În sensul Regulamentului (UE) nr. 655/2014, procedurile pe fond acoperă orice procedură care urmărește obținerea unui titlu executoriu privind creanța dumneavoastră subiacentă, de exemplu, procedurile sumare referitoare la ordine de plată și procedurile de tipul „procédure de référé” din Franța.

În cazul în care debitorul este un consumator care a încheiat un contract cu dumneavoastră într-un scop care poate fi considerat extern activității sale comerciale sau profesionale, competența de a emite o ordonanță asigurătorie revine exclusiv instanțelor din statul membru în care debitorul își are domiciliul.

În cazul în care ați obținut deja o hotărâre judecătorească sau o tranzacție judiciară care impune debitorului să vă plătească creanța, competența de a emite ordonanța asigurătorie aparține instanțelor din statul membru în care a fost pronunțată hotărârea judecătorească sau în care a fost aprobată ori încheiată tranzacția judiciară.

În cazul în care ați obținut deja un act autentic, competența de a emite ordonanța asigurătorie pentru creanța menționată în actul respectiv aparține instanței desemnate în acest scop în statul membru în care s-a întocmit actul în cauză.

După ce ați identificat statul membru în care ar trebui să introduceți cererea, puteți găsi denumirile și adresele instanțelor competente pentru emiterea ordonanței asigurătorii pe siteul web al portalului european e-justiție la adresa: https://ejustice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-379-ro.do. Pe portalul european e-justiție puteți găsi, de asemenea, informații cu privire la plata taxelor judiciare aferente procedurilor pentru obținerea ordonanței asigurătorii în statul membru în cauză.

1.   Instanța în fața căreia introduceți cererea

1.1.   Denumire:

1.2.   Adresă

1.2.1.

Denumirea și numărul străzii/căsuța poștală:

1.2.2.

Localitatea și codul poștal:

1.2.3.

Statul membru (vă rugăm să menționați codul țării):

2.   Creditor

Vă atragem atenția asupra faptului că puteți solicita o ordonanță asigurătorie numai dacă aveți domiciliul într-un stat membru căruia i se aplică Regulamentul (UE) nr. 655/2014. În prezent, acest lucru nu este valabil pentru Danemarca și Regatul Unit.

La această rubrică este necesar să vă identificați în calitate de creditor și să menționați numele reprezentantului dumneavoastră legal, dacă aveți un astfel de reprezentant. Vă atragem atenția asupra faptului că nu este obligatoriu să fiți reprezentat de un avocat sau de un jurist.

În unele țări este posibil să nu fie suficient să indicați ca adresă doar o căsuță poștală (dacă este disponibilă) și, prin urmare, ar trebui să menționați denumirea și numărul străzii, precum și codul poștal.

2.   Informații detaliate privind creditorul

2.1.   Numele și prenumele/denumirea societății sau a organizației:

2.2.   Adresă

2.2.1.

Denumirea și numărul străzii/căsuța poștală:

2.2.2.

Localitatea și codul poștal:

2.2.3.

Statul membru (vă rugăm să menționați codul țării):

2.3.   Telefon: (*)

2.4.   Fax: (*)

2.5.   E-mail (dacă este disponibil):

2.6.   Numele reprezentantului creditorului, dacă este cazul, și datele sale de contact

2.6.1.

Nume și prenume:

2.6.2.

Adresă

2.6.2.1.

Denumirea și numărul străzii/căsuța poștală:

2.6.2.2.

Localitatea și codul poștal:

2.6.2.3.

Țara (dacă este un stat membru, vă rugăm să menționați codul țării):

2.6.3.

E-mail (dacă este disponibil):

2.7.   Dacă creditorul este o persoană fizică:

2.7.1.

Data nașterii:

2.7.2.

Codul numeric personal sau numărul pașaportului (dacă este cazul și dacă informația este disponibilă):

2.8.   Dacă creditorul este o persoană juridică sau o altă entitate care are capacitate procesuală activă sau pasivă în temeiul dreptului unui stat membru:

2.8.1.

Țara de constituire, înființare sau înregistrare (dacă este un stat membru, vă rugăm să menționați codul țării):

2.8.2.

Numărul de identificare sau de înregistrare ori, în cazul în care nu există un astfel de număr, data și locul constituirii, înființării sau înregistrării:

3.   Debitor

La această rubrică ar trebui să furnizați informații privind identitatea debitorului și a reprezentantului legal al debitorului, dacă este cunoscut. Vă atragem atenția asupra faptului că debitorul nu are obligația de a fi reprezentat de un avocat sau de un jurist.

În unele țări este posibil să nu fie suficient să indicați ca adresă doar o căsuță poștală (dacă este disponibilă) și, prin urmare, ar trebui să menționați denumirea și numărul străzii, precum și codul poștal.

3.   Informații detaliate privind debitorul

3.1.   Nume, prenume (eventual al doilea prenume, dacă este cunoscut)/denumirea societății sau a organizației:

3.2.   Adresă

3.2.1

Denumirea și numărul străzii/căsuța poștală:

3.2.2.

Localitatea și codul poștal:

3.2.3.

Țara (dacă este un stat membru, vă rugăm să menționați codul țării):

3.3.   Telefon: (*)

3.4.   Fax: (*)

3.5.   E-mail (dacă este disponibil):

3.6.   Numele reprezentantului debitorului, dacă este cazul și dacă este cunoscut, și datele sale de contact, dacă sunt disponibile

3.6.1.

Nume și prenume:

3.6.2.

Adresă

3.6.2.1.

Denumirea și numărul străzii/căsuța poștală:

3.6.2.2.

Localitatea și codul poștal:

3.6.2.3.

Țara (dacă este un stat membru, vă rugăm să menționați codul țării):

3.6.3.

E-mail:

3.7.   Dacă debitorul este o persoană fizică și dacă aceste informații sunt disponibile:

3.7.1.

Data nașterii:

3.7.2.

Codul numeric personal sau numărul pașaportului:

3.8.   Dacă debitorul este o persoană juridică sau o altă entitate care are capacitate procesuală activă sau pasivă în temeiul dreptului unui stat membru:

3.8.1.

Țara de constituire, înființare sau înregistrare (dacă este un stat membru, vă rugăm să menționați codul țării):

3.8.2.

Numărul de identificare sau de înregistrare ori, în cazul în care nu există un astfel de număr, data și locul constituirii, înființării sau înregistrării:

4.   Caracterul transfrontalier al cauzei

Pentru a recurge la procedura ordonanței asigurătorii, cauza dumneavoastră trebuie să aibă un caracter transfrontalier. În sensul Regulamentului (UE) nr. 655/2014, o cauză are caracter transfrontalier în temeiul articolului 3 din regulamentul menționat în cazul în care contul bancar sau conturile bancare care urmează să fie indisponibilizate prin ordonanța asigurătorie sunt deținute într-un stat membru, altul decât: (a) statul membru al instanței sesizate cu cererea de emitere a ordonanței asigurătorii sau (b) statul membru în care creditorul își are domiciliul.

4.   Caracterul transfrontalier al cauzei

4.1.   Statul membru în care creditorul își are domiciliul (vă rugăm să menționați codul țării):

4.2.   Statul (statele) membru (membre) în care contul (conturile) bancar (bancare) este (sunt) deținut (deținute) [vă rugăm să menționați codul (codurile) țării (țărilor)]:

4.3.   Statul membru al instanței sesizate cu cererea de emitere a ordonanței asigurătorii (vă rugăm să menționați codul țării):

5.   Competența

Vă rugăm să completați prezenta secțiune numai în cazul în care nu ați obținut încă o hotărâre judecătorească, o tranzacție judiciară sau un act autentic împotriva debitorului care îi impune acestuia să vă plătească creanța. Dacă ați obținut deja un astfel de document, vă rugăm să treceți la secțiunea 6.

În prezenta secțiune, vă rugăm să furnizați informații detaliate cu privire la motivele pentru care considerați că instanța căreia îi înaintați cererea de emitere a unei ordonanțe asigurătorii este competentă să soluționeze cauza. Astfel cum s-a precizat în secțiunea 1, o instanță este competentă să emită ordonanța asigurătorie dacă are jurisdicție asupra fondului cauzei. Mai jos este prezentată o listă a posibilelor temeiuri de competență.

5.   Care considerați că este temeiul de competență a instanței?

domiciliul debitorului sau, dacă mai mulți debitori răspund în solidar, domiciliul unuia dintre debitori

locul executării obligației în cauză

locul unde s-a produs fapta prejudiciabilă

părțile au ales instanța de comun acord

domiciliul creditorului obligației de întreținere

în cazul în care creanța decurge din activitatea desfășurată de o sucursală, o agenție sau o altă unitate, locul în care se află sediul sucursalei, al agenției sau al unității în cauză

domiciliul trustului

în cazul unui litigiu cu privire la plata remunerației pretinse pentru salvarea unei încărcături sau a unor mărfuri, sediul instanței în a cărei rază teritorială încărcătura sau mărfurile respective au fost ori ar fi putut fi sechestrate

domiciliul titularului poliței, al asiguratului sau al beneficiarului, în cauze referitoare la asigurări

domiciliul consumatorului

locul unde își desfășoară activitatea angajatul

locul unde este situată întreprinderea angajatoare a angajatului

locul unde este situată proprietatea imobiliară

alt temei

Vă rugăm să descrieți elementele relevante care susțin competența aleasă la punctele 5.1-5.14:

Ați inițiat deja o procedură pe fond împotriva debitorului?

Da. Vă rugăm să menționați denumirea și adresa instanței (denumirea și numărul străzii/căsuța poștală, localitatea, codul poștal și statul membru) și, dacă sunt disponibile, numărul de telefon și adresa de e-mail, precum și numărul cauzei:

Nu

Vă atragem atenția asupra faptului că, în cazul în care solicitați emiterea unei ordonanțe asigurătorii înainte de inițierea procedurii pe fond, trebuie să inițiați o astfel de procedură și să furnizați instanței dovada inițierii respective în termen de 30 de zile de la data la care ați depus cererea sau în termen de 14 zile de la data emiterii ordonanței asigurătorii, dacă această din urmă dată este ulterioară celei dintâi.

6.   Informații detaliate privind contul bancar al debitorului

Pentru a economisi timp și bani, este important să furnizați toate informațiile pe care le aveți cu privire la contul bancar al debitorului. Dacă nu știți numărul contului sau numerele conturilor bancare ale debitorului, este suficient să furnizați denumirea și adresa băncii la care debitorul deține unul sau mai multe conturi ori un număr, cum ar fi BIC-ul, care să permită identificarea băncii. Totuși, dacă aveți informații detaliate privind contul sau conturile bancare ale debitorului (de exemplu, numărul de cont sau IBAN-ul), ar trebui să furnizați informațiile respective. Acest lucru este necesar pentru a evita riscul ca banca să nu poată pune în aplicare ordonanța asigurătorie deoarece nu poate identifica cu certitudine contul sau conturile debitorului. Dacă puteți indica doar numărul unuia dintre conturile debitorului, dar doriți să se indisponibilizeze și orice alt cont deținut de debitor la aceeași bancă (de exemplu, aveți doar numărul de cont curent al debitorului, dar doriți să se indisponibilizeze și orice conturi de economii deținute de debitor la aceeași bancă), vă rugăm să bifați căsuța de la punctul 6.7.

Dacă nu știți la ce bancă deține un cont debitorul, dar aveți motive să credeți că acesta deține unul sau mai multe conturi într-un anumit stat membru și ați obținut deja o hotărâre judecătorească, o tranzacție judiciară sau un act autentic care impune debitorului să vă plătească creanța, puteți solicita instanței căreia îi înaintați cererea de emitere a ordonanței asigurătorii să ceară autorității de informare din statul (statele) membru (membre) în care este (sunt) deschis (deschise) contul (conturile) să obțină informațiile necesare pentru identificarea băncii și a contului sau a conturilor debitorului din statul membru. În acest caz, vă rugăm să treceți la secțiunea 7, în care se furnizează mai multe informații detaliate privind condițiile pentru introducerea unei astfel de cereri.

În cazul în care dețineți deja informații detaliate privind unul sau mai multe conturi bancare ale debitorului, dar aveți motive să credeți că acesta deține, de asemenea, unul sau mai multe alte conturi într-un anumit stat membru și nu aveți informații detaliate privind respectivul sau respectivele conturi, puteți – în cadrul aceleiași cereri de emitere a unei ordonanțe asigurătorii – să furnizați informații detaliate privind contul bancar al debitorului pe care îl cunoașteți (în acest caz, vă rugăm să completați secțiunea 6) și, în același timp, să solicitați obținerea de informații privind alt (alte) cont (conturi) dintr-un anumit stat membru (în acest caz, vă rugăm să completați și secțiunea 7).

Vă atragem atenția asupra faptului că Regulamentul (UE) nr. 655/2014 nu se aplică indisponibilizării conturilor bancare ce conțin instrumente financiare [articolul 4 alineatul (3) din regulament].

Dacă doriți să se indisponibilizeze conturi deținute la mai multe bănci, vă rugăm să furnizați informațiile de mai jos pentru fiecare bancă în cauză. În cazul în care completați formularul pe hârtie, vă rugăm să folosiți foi suplimentare pentru fiecare cont bancar și să numerotați fiecare pagină.

6.   Informații detaliate privind contul bancar al debitorului

6.1.   Statul membru în care este deținut contul (vă rugăm să menționați codul țării):

6.2.   Un număr prin care banca să poată fi identificată, cum ar fi

IBAN-ul:

sau

BIC-ul:

și/sau denumirea și adresa băncii (denumirea și numărul străzii/căsuța poștală, localitatea și codul poștal):

6.3.   Telefonul băncii: (**)

6.4.   Faxul băncii: (**)

6.5.   E-mailul băncii (dacă este disponibil):

6.6.   Numărul contului (conturilor) care urmează să fie indisponibilizat (indisponibilizate), dacă este (sunt) disponibil (disponibile):

6.7.   Ar trebui indisponibilizate și orice alte conturi deținute de debitor la aceeași bancă?

Da

Nu

6.8.   Dacă sunt disponibile, alte informații detaliate privind tipul de cont:

7.   Cerere pentru obținerea de informații privind contul

Dacă nu știți nici banca la care debitorul deține unul sau mai multe conturi, nici un număr de cont și ați obținut deja într-un stat membru o hotărâre judecătorească, o tranzacție judiciară sau un act autentic cu caracter executoriu care impune debitorului să vă plătească creanța, puteți solicita instanței să dispună ca autoritatea de informare din statul membru în care aveți motive să credeți că se află contul sau conturile debitorului să încerce să obțină informațiile necesare.

Vă atragem atenția asupra faptului că puteți solicita obținerea de informații privind contul numai pentru conturile deținute într-un stat membru căruia i se aplică Regulamentul (UE) nr. 655/2014. În prezent, acest lucru nu este valabil pentru Danemarca și Regatul Unit.

Ca regulă generală, cererea pentru obținerea de informații privind contul poate fi introdusă în cazul în care s-au obținut hotărâri judecătorești, tranzacții judiciare sau acte autentice care au deja caracter executoriu.

În cazul în care hotărârea judecătorească, tranzacția judiciară sau instrumentul autentic nu are încă un caracter executoriu, o cerere de informații privind contul poate fi depusă numai dacă sunt îndeplinite condiții suplimentare. În temeiul articolului 14 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 655/2014, aceste condiții sunt următoarele: cuantumul care urmează să fie indisponibilizat trebuie să fie substanțial, luându-se în considerare circumstanțele relevante, și faptul că creditorul trebuie să fi depus suficiente probe pentru a dovedi instanței că există o necesitate urgentă de a obține informații privind contul, întrucât, în lipsa acestora, există un risc ca executarea ulterioară a creanței creditorului împotriva debitorului să fie pusă în pericol, acest lucru putând apoi să conducă la o deteriorare substanțială a situației financiare a creditorului. Vă rugăm să furnizați informațiile relevante la punctul 10.2.

Este important să argumentați în cererea dumneavoastră de ce aveți motive să credeți că debitorul deține unul sau mai multe conturi într-un anumit stat membru și să furnizați instanței toate informațiile relevante de care dispuneți despre debitor și despre contul sau conturile care urmează să fie indisponibilizate. Vă atragem atenția asupra faptului că este posibil ca această procedură să dureze și să vi se perceapă o taxă pentru obținerea informațiilor.

Dacă doriți să se indisponibilizeze conturi deținute în mai multe state membre, vă rugăm să furnizați informațiile de mai jos pentru fiecare stat membru în cauză (în cazul în care completați formularul pe hârtie, vă rugăm să folosiți foi suplimentare și să numerotați fiecare pagină).

7.   Cerere pentru obținerea de informații privind contul

Am o hotărâre judecătorească, o tranzacție judiciară sau un act autentic care impune debitorului să-mi plătească creanța și solicit ca autoritatea de informare a statului membru în care este deschis contul bancar să încerce să obțină informațiile necesare pentru a permite identificarea băncii (băncilor) și a contului (conturilor) debitorului.

7.2.   Statul membru în care este (sunt)/se crede că este (sunt) deschis (deschise) contul (conturile) debitorului (vă rugăm să menționați codul țării):

7.3.   Vă rugăm să explicați de ce aveți motive să credeți că debitorul deține unul sau mai multe conturi în respectivul stat membru [vă rugăm să bifați căsuța (căsuțele) corespunzătoare]:

Debitorul își are reședința obișnuită în respectivul stat membru. Vă rugăm să furnizați informații detaliate relevante.

Debitorul lucrează sau exercită o activitate profesională în respectivul stat membru. Vă rugăm să furnizați informații detaliate relevante.

Debitorul deține proprietăți în respectivul stat membru. Vă rugăm să furnizați informații detaliate relevante.

Alt motiv. Vă rugăm să explicați:

7.4.   Hotărârea judecătorească, tranzacția judiciară sau actul autentic care impune debitorului să-mi plătească creanța are caracter executoriu:

Da

Nu. Vă rugăm să furnizați, la punctul 10.2., informații suplimentare care să justifice necesitatea urgentă de a obține informații privind contul.

8.   Hotărâre judecătorească existentă, tranzacție judiciară existentă sau instrument autentic existent

Vă rugăm să completați prezenta secțiune numai în cazul în care ați obținut deja o hotărâre judecătorească, o tranzacție judiciară sau un act autentic care impune debitorului să vă plătească creanța. În caz contrar, vă rugăm să treceți la secțiunea 9.

Vă atragem atenția asupra faptului că suma indicată la punctul 8.8 ar trebui, în general, să fie cuantumul stabilit în hotărârea judecătorească, în tranzacția judiciară sau în actul autentic. Cu toate acestea, dacă debitorul și-a plătit deja o parte din datorie și se solicită doar diferența, la punctul 8.8 ar trebui să se indice cuantumul respectiv și dobânda aferentă cuantumului respectiv, dacă este cazul. În plus, dacă debitorul și-a plătit deja o parte din datorie și se solicită doar cuantumul rămas, vă rugăm să confirmați – prin bifarea căsuței corespunzătoare de la punctul 8.9.2.1 – dacă solicitați, de asemenea, dobânda neplătită aferentă părții din datorie deja plătită de către debitor [în acest caz, atunci când completați formularul pe hârtie, vă rugăm să folosiți foi suplimentare pentru dobânda solicitată aferentă părții din datorie deja plătită de către debitor (punctul 8.8.1) și să numerotați fiecare pagină].

Vă rugăm să atașați o copie a hotărârii judecătorești, a tranzacției judiciare sau a actului autentic care îndeplinește condițiile necesare în vederea stabilirii autenticității sale.

8.   Informații detaliate privind o hotărâre judecătorească existentă, o tranzacție judiciară existentă sau un instrument autentic existent

8.1.   Denumirea instanței/altei autorități:

8.2.   Adresă

8.2.1.

Denumirea și numărul străzii/căsuța poștală:

8.2.2.

Localitatea și codul poștal:

8.2.3.

Statul membru (vă rugăm să menționați codul țării):

8.3.   Telefon: (***)

8.4.   Fax: (***)

8.5.   E-mail: (***)

8.6.   Data hotărârii judecătorești, a tranzacției judiciare sau a actului autentic:

(zz/ll/aaaa)

8.7.   Moneda în care este exprimat cuantumul acordat prin hotărârea judecătorească, tranzacția judiciară sau actul autentic:

☐ Euro (EUR) ☐ Levă bulgărească (BGN) ☐ Coroană cehă (CZK) ☐ Kună croată (HRK) ☐ Forint maghiar (HUF) ☐ Zlot polonez (PLN) ☐ Leu românesc (RON) ☐ Coroană suedeză (SEK) ☐ Altă monedă (vă rugăm să precizați utilizând codul ISO):

8.8.   Cuantum:

8.8.1.

Cuantumul principal acordat prin hotărârea judecătorească, tranzacția judiciară sau actul autentic:

8.8.1.1.

Dacă este cazul (1), vă rugăm să indicați partea neplătită a cuantumului principal acordat:

8.8.1.2.

Dacă este cazul (1), vă rugăm să indicați partea plătită a cuantumului principal acordat:

8.8.2.

Dobândă, dacă este cazul:

8.8.2.1.

Dobândă:

8.8.2.1.1

Nespecificată în hotărârea judecătorească, în tranzacția judiciară sau în actul autentic

8.8.2.1.2.

Specificată în hotărârea judecătorească, în tranzacția judiciară sau în actul autentic, după cum urmează:

8.8.2.1.2.1.

Dobândă datorată de la:

[data (zz/ll/aaaa) sau evenimentul] până la

[data (zz/ll/aaaa) sau evenimentul] (2)

8.8.2.1.2.2.

Cuantum final:

sau

8.8.2.1.2.3.

Metoda de calculare a dobânzii (3)

8.8.2.1.2.3.1.

Rată: … %, calculată (vă rugăm să bifați căsuța corespunzătoare) ☐ zilnic ☐ lunar ☐ anual ☐ la alt interval (vă rugăm să precizați):

8.8.2.1.2.3.2.

Rată: … % față de rata de referință (rata de referință a BCE/băncii centrale naționale: …), calculată (vă rugăm să bifați căsuța corespunzătoare) ☐ zilnic ☐ lunar ☐ anual ☐ la alt interval (vă rugăm să detaliați):

în vigoare la:

[data (zz/ll/aaaa) sau evenimentul]

8.8.2.2.

Dobânda legală (dacă dobânda legală este aplicabilă) care trebuie calculată în conformitate cu (vă rugăm să menționați legislația relevantă):

8.8.2.2.1.

Dobândă datorată de la:

[data (zz/ll/aaaa) sau evenimentul] până la

[data (zz/ll/aaaa) sau evenimentul] (4)

8.8.2.2.2.

Metoda de calculare a dobânzii (5)

8.8.2.2.2.1.

Rată: … %

8.8.2.2.2.2.

Rată: … % față de rata de referință (rata de referință a BCE/a băncii centrale naționale: …)

în vigoare la:

[data (zz/ll/aaaa) sau evenimentul]

8.8.2.2.2.2.1.

Prima dată din semestrul respectiv în care debitorul este în întârziere

8.8.2.2.2.2.2.

Alt eveniment (vă rugăm să precizați):

8.8.2.3.

Capitalizarea dobânzii (în cazul în care capitalizarea dobânzii este aplicabilă, vă rugăm să furnizați informații detaliate):

8.8.3.

Costurile generate de obținerea hotărârii judecătorești, a tranzacției judiciare sau a actului autentic, în măsura în care s-a stabilit că respectivele costuri trebuie suportate de debitor:

Nu

Da. Vă rugăm să precizați costurile și să indicați cuantumul:

Taxe judiciare:

Onorarii ale avocaților:

Costuri de notificare sau comunicare a actelor:

Alte costuri. Vă rugăm să explicați:

8.8.3.1.

Monedă:

☐ Euro (EUR) ☐ Levă bulgărească (BGN) ☐ Coroană cehă (CZK) ☐ Kună croată (HRK) ☐ Forint maghiar (HUF) ☐ Zlot polonez (PLN) ☐ Leu românesc (RON) ☐ Coroană suedeză (SEK) ☐ Altă monedă (vă rugăm să precizați utilizând codul ISO):

8.9.   Confirm că hotărârea judecătorească, tranzacția judiciară sau actul autentic:

8.9.1.

nu a fost încă respectată (respectat) de către debitor

8.9.2.

a fost respectată (respectat) doar parțial de către debitor și că la punctul 8.8 s-a menționat cuantumul restant (în acest caz, vă rugăm să completați și punctul 8.9.2.1 de mai jos).

8.9.2.1.

Dacă debitorul și-a plătit deja o parte din datorie și se solicită doar cuantumul rămas, vă rugăm să confirmați dacă solicitați, de asemenea, dobânda neplătită aferentă părții din datorie deja plătită de către debitor:

Nu, nu solicit dobânda aferentă părții din datorie deja plătită de către debitor.

Da, solicit, de asemenea, dobânda neplătită aferentă părții din datorie deja plătită de către debitor. În acest caz, atunci când completați formularul pe hârtie, vă rugăm să folosiți foi suplimentare pentru dobânda solicitată aferentă părții din datorie deja plătită de către debitor (punctul 8.8.1) și să numerotați fiecare pagină.

9.   Cuantumul și temeiul creanței (a nu se completa, dacă ați completat secțiunea 8)

În cazul în care nu ați obținut încă o hotărâre judecătorească, o tranzacție judiciară sau un act autentic care să oblige debitorul să vă plătească creanța, ordonanța asigurătorie poate fi emisă numai dacă prezentați fapte relevante, susținute în mod rezonabil de probe, pentru a convinge instanța că solicitarea dumneavoastră față de debitor va fi probabil admisă în ceea ce privește cuantumul pentru care se cere ordonanța asigurătorie [articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 655/2014]. Vă rugăm să enumerați probele în secțiunea 12 a prezentului formular.

Vă atragem atenția asupra faptului că, în cazul în care ați solicitat ca ordonanța asigurătorie să fie emisă pentru un cuantum mai mic decât cel al creanței principale, de exemplu, pentru că ați obținut deja o altă garanție pentru o parte a creanței dumneavoastră, la punctul 9.1 ar trebui să menționați respectivul cuantum inferior (și dobânda aferentă cuantumului respectiv, dacă este cazul).

9.   Cuantumul și temeiul creanței

9.1.   Cuantumul creanței principale:

9.2.   Se solicită dobândă?

Nu

Da

În caz afirmativ, dobânda este:

Dobândă contractuală (în cazul unui răspuns afirmativ, treceți la punctul 9.2.1)

Dobândă legală (în cazul unui răspuns afirmativ, treceți la punctul 9.2.2)

9.2.1.   Dacă se aplică dobânda contractuală

(1)

rata este

… %, calculată (vă rugăm să bifați căsuța corespunzătoare) ☐ zilnic ☐ lunar ☐ anual ☐ la alt interval (vă rugăm să precizați):

… % față de rata de referință (rata de referință a BCE/băncii centrale naționale: …), calculată (vă rugăm să bifați căsuța corespunzătoare) ☐ zilnic ☐ lunar ☐ anual ☐ la alt interval (vă rugăm să precizați):

alt mod de calcul. Vă rugăm să detaliați:

(2)

dobânda datorată de la

[(data) (zz/ll/aaaa)]

9.2.2.   Dacă se aplică dobânda legală

dobândă datorată de la

[(data) (zz/ll/aaaa)]

care trebuie calculată în conformitate cu (vă rugăm să menționați legislația relevantă):

9.3.   Cuantumul penalităților contractuale:

9.4.   Monedă:

☐ Euro (EUR) ☐ Levă bulgărească (BGN) ☐ Coroană cehă (CZK) ☐ Kună croată (HRK) ☐ Forint maghiar (HUF) ☐ Zlot polonez (PLN) ☐ Leu românesc (RON) ☐ Coroană suedeză (SEK) ☐ Altă monedă (vă rugăm să precizați utilizând codul ISO):

9.5.   Vă rugăm să descrieți circumstanțele relevante pe care se întemeiază creanța împotriva debitorului (inclusiv, dacă este cazul, dobânda solicitată):

10.   Motive pentru solicitarea unei ordonanțe asigurătorii

Ordonanța asigurătorie poate fi emisă numai dacă prezentați fapte relevante care să arate că creanța dumneavoastră are nevoie urgentă de protecție judiciară și că, în lipsa ordonanței asigurătorii, executarea unei hotărâri judecătorești existente sau viitoare ori a altui titlu executoriu existent sau viitor împotriva debitorului poate să fie împiedicată sau îngreunată în mod substanțial pentru că există un risc real ca, până la momentul când puteți executa hotărârea judecătorească existentă sau una viitoare ori alt titlu executoriu existent sau viitor, debitorul să risipească, să ascundă sau să distrugă activele pe care le deține în contul (conturile) bancar (bancare) care urmează să fie indisponibilizat (indisponibilizate) sau să le înstrăineze sub valoarea lor, într-o măsură neobișnuită sau printr-o acțiune neobișnuită [considerentul 14 coroborat cu articolul 7 din Regulamentul (UE) nr. 655/2014].

10.   Motive pentru solicitarea unei ordonanțe asigurătorii

10.1.   Vă rugăm să explicați de ce se impune de urgență ordonanța asigurătorie și, în special, de ce există un risc real ca, în lipsa ordonanței asigurătorii, executarea ulterioară a creanței dumneavoastră împotriva debitorului să fie împiedicată sau îngreunată în mod considerabil [articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 655/2014]:

10.2.   Dacă se depune o cerere pentru obținerea de informații privind contul (secțiunea 7) în situația în care hotărârea judecătorească, tranzacția judiciară sau actul autentic nu are încă un caracter executoriu, iar cuantumul care urmează să fie indisponibilizat este substanțial, luându-se în considerare circumstanțele relevante, vă rugăm să explicați de ce există un risc ca, în lipsa respectivelor informații privind contul, executarea ulterioară a creanței dumneavoastră împotriva debitorului să fie pusă în pericol, acest lucru putând apoi să conducă la o deteriorare substanțială a situației dumneavoastră financiare [articolul 14 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 655/2014]:

11.   Garanție

Vă rugăm să completați prezenta secțiune dacă nu ați obținut încă o hotărâre judecătorească, o tranzacție judiciară sau un act autentic care impune debitorului să vă plătească creanța și aveți motive să solicitați scutirea de obligația de a depune o garanție.

Vă atragem atenția asupra faptului că, înainte de emiterea unei ordonanțe asigurătorii într-o cauză în care creditorul nu a obținut încă o hotărâre judecătorească, o tranzacție judiciară sau un act autentic, instanța solicită creditorului depunerea unei garanții într-un cuantum suficient ca să prevină utilizarea abuzivă a procedurii și ca să asigure despăgubirile în cazul eventualelor prejudicii suferite de debitor în urma ordonanței asigurătorii. Prin excepție, instanța poate scuti creditorul de îndeplinirea cerinței de depunere a unei garanții în cazul în care consideră că depunerea garanției nu este adecvată în circumstanțele cauzei [articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 655/2014].

Dacă creditorul a obținut deja o hotărâre judecătorească, o tranzacție judiciară sau un act autentic, înainte de a emite ordonanța asigurătorie, instanța poate solicita creditorului să depună garanția, în cazul în care consideră că aceasta este necesară și adecvată având în vedere circumstanțele cauzei, de exemplu în situația în care respectiva hotărâre judecătorească nu este încă executorie sau este executorie numai în mod provizoriu deoarece este pendinte o cale de atac [articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 655/2014].

11.   Motive pentru a fi scutit de obligația de a depune o garanție

În cazul în care considerați că ar trebui să fiți scutit de obligația de a depune o garanție în temeiul articolului 12 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 655/2014, vă rugăm să precizați motivele:

12.   Probe

Vă rugăm să menționați în prezenta secțiune toate probele furnizate în sprijinul cererii dumneavoastră de emitere a unei ordonanțe asigurătorii.

Vă atragem atenția asupra faptului că trebuie să prezentați probe suficiente pentru a convinge instanța căreia îi solicitați emiterea ordonanței asigurătorii că se impune de urgență o măsură asigurătorie sub forma unei ordonanțe asigurătorii, deoarece există un risc real ca, în lipsa unei astfel de măsuri, executarea ulterioară a creanței dumneavoastră împotriva debitorului să fie împiedicată sau îngreunată în mod considerabil [articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 655/2014].

În plus, vă atragem atenția asupra faptului că, dacă nu ați obținut încă o hotărâre judecătorească, o tranzacție judiciară sau un act autentic care impune debitorului să vă plătească creanța, în temeiul articolului 7 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 655/2014, trebuie să prezentați, de asemenea, suficiente probe pentru a convinge instanța că, în mod probabil, veți avea câștig de cauză pe fond cu privire la creanța pe care o aveți împotriva debitorului (a se vedea secțiunea 9 a prezentului formular).

12.   Lista probelor

Vă rugăm să enumerați toate probele care susțin cererea dumneavoastră de emitere a ordonanței asigurătorii, inclusiv probele care susțin creanța dumneavoastră împotriva debitorului (în cazul în care nu ați obținut încă o hotărâre judecătorească, o tranzacție judiciară sau un act autentic care impune debitorului să vă plătească creanța) și cele care susțin nevoia urgentă de emitere a ordonanței asigurătorii:

13.   Alte instanțe sesizate cu o cerere având ca obiect măsuri asigurătorii

În prezenta secțiune, vă rugăm să precizați dacă ați solicitat sau ați obținut orice măsură asigurătorie în temeiul dreptului intern care are un efect echivalent cu ordonanța asigurătorie. Vă atragem atenția asupra faptului că aveți obligația, în conformitate cu articolul 16 din Regulamentul (UE) nr. 655/2014, să informați instanța sesizată cu cererea de emitere a unei ordonanțe asigurătorii cu privire la faptul că ați obținut o astfel de ordonanță națională echivalentă ulterior sau în timpul procedurii pentru emiterea unei ordonanțe asigurătorii.

13.   Informații detaliate privind orice măsuri asigurătorii naționale care au fost obținute sau solicitate

13.1.   Ați solicitat o ordonanță națională echivalentă împotriva aceluiași debitor și pentru aceeași creanță?

Nu

Da. Vă rugăm să furnizați la punctele 13.2-13.6 informații detaliate privind cererea și stadiul său.

13.2.   Denumirea instanței sau a altei autorități

13.3.   Adresa instanței sau a altei autorități

13.3.1.

Denumirea și numărul străzii/căsuța poștală:

13.3.2.

Localitatea și codul poștal:

13.3.3.

Statul membru (vă rugăm să menționați codul țării):

13.4.   Numărul de înregistrare al cererii:

13.5.   Ați obținut deja ordonanța națională?

Da. Vă rugăm să precizați în ce măsură a fost pusă în aplicare:

Nu

13.6.   Cererea dumneavoastră a fost respinsă pe motiv că este inadmisibilă sau nefondată?

Da. Vă rugăm să furnizați informații detaliate relevante:

Nu

14.   Contul bancar al creditorului

Puteți menționa contul dumneavoastră bancar care trebuie folosit de debitor pentru orice plată voluntară a creanței [articolul 8 alineatul (2) litera (n) din Regulamentul (UE) nr. 655/2014].

14.   Informații detaliate privind contul bancar al creditorului

14.1.   Numărul contului bancar al creditorului:

14.2.   Denumirea și adresa băncii [denumirea și numărul străzii/căsuța poștală, localitatea, codul poștal, țara (dacă este un stat membru, vă rugăm să menționați codul țării)]:

15.   Data și semnătura

Vă rugăm ca pe ultima pagină a cererii să vă scrieți numele lizibil, să vă semnați și să indicați data.

Prin prezenta, solicit ca instanța, pe baza cererii mele, să emită o ordonanță asigurătorie împotriva debitorului.

Declar că informațiile furnizate în prezenta cerere sunt adevărate și complete în măsura cunoștințelor de care dispun și că sunt conștient de faptul că orice declarație falsă sau incompletă făcută în mod intenționat poate avea consecințe juridice în temeiul dreptului statului membru pe teritoriul căruia este depusă cererea sau poate antrena răspunderea în temeiul articolului 13 din Regulamentul (UE) nr. 655/2014.

Prin prezenta, solicit obținerea de informații privind contul debitorului (vă rugăm să bifați această căsuță numai în cazul în care solicitați obținerea de informații privind contul și, prin urmare, ați completat secțiunea 7 a prezentului formular).

Dacă ați adăugat foi suplimentare, vă rugăm să precizați numărul total de pagini și să numerotați fiecare pagină:

Întocmită la:

Data:

(zz/ll/aaaa)

Nume, semnătură și/sau ștampilă:


(*)  Opțional

(**)  Opțional

(***)  Opțional

(1)  A se completa atunci când creditorul solicită, de asemenea, dobânda neplătită pentru partea din datorie pe care debitorul a plătit-o deja, în situația în care debitorul a plătit deja o parte din datorie și se solicită doar diferența.

(2)  Furnizați informații pentru toate perioadele, dacă există mai multe perioade.

(3)  Dacă pentru perioade diferite se aplică rate ale dobânzii diferite, în cazul în care completați formularul pe hârtie, vă rugăm să folosiți foi suplimentare și să numerotați fiecare pagină.

(4)  Furnizați informații pentru toate perioadele, dacă există mai multe perioade.

(5)  Dacă pentru perioade diferite se aplică rate ale dobânzii diferite, în cazul în care completați formularul pe hârtie, vă rugăm să folosiți foi suplimentare și să numerotați fiecare pagină.


ANEXA II

Ordonanța asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare – Partea A

[Articolul 19 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 655/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind instituirea unei ordonanțe asigurătorii europene de indisponibilizare a conturilor bancare pentru facilitarea recuperării transfrontaliere a datoriilor în materie civilă și comercială]

Codurile țărilor

Ori de câte ori vă referiți la un stat membru atunci când completați prezentul formular, vă rugăm să utilizați următoarele coduri ale țărilor:

AT

Austria

EL

Grecia

IT

Italia

PT

Portugalia

BE

Belgia

ES

Spania

LT

Lituania

RO

România

BG

Bulgaria

FI

Finlanda

LU

Luxemburg

SE

Suedia

CY

Cipru

FR

Franța

LV

Letonia

SI

Slovenia

CZ

Republica Cehă

HR

Croația

MT

Malta

SK

Slovacia

DE

Germania

HU

Ungaria

NL

Țările de Jos

 

 

EE

Estonia

IE

Irlanda

PL

Polonia

 

 

N.B. Prezenta parte a formularului trebuie transmisă băncii (băncilor), debitorului și creditorului.

În cazul în care ordonanța asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare (denumită în continuare „ordonanța asigurătorie”) vizează conturi deținute la mai multe bănci, pentru fiecare bancă ar trebui să se completeze câte un exemplar separat al părții A a ordonanței asigurătorii. În acest caz, în exemplarele părții A a ordonanței asigurătorii care urmează să fie furnizate debitorului și creditorului ar trebui să se ofere, în secțiunea 5, informații detaliate privind toate băncile în cauză.

1.   Instanța de origine

1.1.   Denumire:

1.2.   Adresă

1.2.1.

Denumirea și numărul străzii/căsuța poștală:

1.2.2.

Localitatea și codul poștal:

1.2.3.

Statul membru (vă rugăm să menționați codul țării):

1.3.   Telefon:

1.4.   Fax:

1.5.   E-mail:

2.   Creditor

2.1.   Numele și prenumele/denumirea societății sau a organizației:

2.2.   Adresă

2.2.1.

Denumirea și numărul străzii/căsuța poștală:

2.2.2.

Localitatea și codul poștal:

2.2.3.

Statul membru (vă rugăm să menționați codul țării):

2.3.   Telefon (dacă este disponibil):

2.4.   Fax (dacă este disponibil):

2.5.   E-mail (dacă este disponibil):

2.6.   Numele reprezentantului creditorului, dacă este cazul și dacă este cunoscut, și datele sale de contact, dacă sunt disponibile

2.6.1.

Nume și prenume:

2.6.2.

Adresă

2.6.2.1.

Denumirea și numărul străzii/căsuța poștală:

2.6.2.2.

Localitatea și codul poștal:

2.6.2.3.

Țara (dacă este un stat membru, vă rugăm să menționați codul țării):

2.6.3.

E-mail:

2.7.   Dacă creditorul este o persoană fizică:

2.7.1.

Data nașterii:

2.7.2.

Codul numeric personal sau numărul pașaportului (dacă este cazul și dacă informația este disponibilă):

2.8.   Dacă creditorul este o persoană juridică sau o altă entitate care are capacitate procesuală activă sau pasivă în temeiul dreptului unui stat membru:

2.8.1.

Țara de constituire, înființare sau înregistrare (dacă este un stat membru, vă rugăm să menționați codul țării):

2.8.2.

Numărul de identificare sau de înregistrare ori, în cazul în care nu există un astfel de număr, data și locul constituirii, înființării sau înregistrării:

3.   Debitor

3.1.   Nume, prenume (eventual al doilea prenume, dacă este cunoscut)/denumirea societății sau a organizației:

3.2.   Adresă

3.2.1.

Denumirea și numărul străzii/căsuța poștală:

3.2.2.

Localitatea și codul poștal:

3.2.3.

Țara (dacă este un stat membru, vă rugăm să menționați codul țării):

3.3.   Telefon (dacă este disponibil):

3.4.   Fax (dacă este disponibil):

3.5.   E-mail (dacă este disponibil):

3.6.   Numele reprezentantului debitorului, dacă este cazul și dacă este cunoscut, și datele sale de contact, dacă sunt disponibile

3.6.1.

Nume și prenume:

3.6.2.

Adresă

3.6.2.1.

Denumirea și numărul străzii/căsuța poștală:

3.6.2.2.

Localitatea și codul poștal:

3.6.2.3.

Țara (dacă este un stat membru, vă rugăm să menționați codul țării):

3.6.3.

E-mail:

3.7.   Dacă debitorul este o persoană fizică și dacă aceste informații sunt disponibile:

3.7.1.

Data nașterii:

3.7.2.

Codul numeric personal sau numărul pașaportului:

3.8.   Dacă debitorul este o persoană juridică sau o altă entitate care are capacitate procesuală activă sau pasivă în temeiul dreptului unui stat membru și dacă aceste informații sunt disponibile:

3.8.1.

Țara de constituire, înființare sau înregistrare (dacă este un stat membru, vă rugăm să menționați codul țării):

3.8.2.

Numărul de identificare sau de înregistrare ori, în cazul în care nu există un astfel de număr, data și locul constituirii, înființării sau înregistrării:

4.   Data și numărul de referință al ordonanței asigurătorii

4.1.   Data (zz/ll/aaaa) ordonanței asigurătorii:

4.2.   Numărul ordonanței asigurătorii:

5.   Contul bancar (conturile bancare) care trebuie indisponibilizat (indisponibilizate)  (1)

5.1.   Denumirea băncii care este vizată de ordonanța asigurătorie:

5.2.   Adresa băncii

5.2.1.

Denumirea și numărul străzii/căsuța poștală:

5.2.2.

Localitatea și codul poștal:

5.2.3.

Statul membru (vă rugăm să menționați codul țării):

5.3.   Numărul (numerele) contului (conturilor) (vă rugăm să menționați IBAN-ul, dacă este disponibil):

5.3.1.

Creditorul a furnizat numărul (numerele) contului (conturilor) în cererea sa?

Da, s-a (s-au) furnizat următorul (următoarele) număr (numere) al (ale) contului (conturilor):

Nu

5.3.1.1.

În cazul în care creditorul a furnizat numărul (numerele) contului (conturilor) în cererea sa, ar trebui indisponibilizate și orice alte conturi deținute de debitor la aceeași bancă?

Da

Nu

5.3.2.

Numărul contului a fost obținut prin intermediul unei solicitări în temeiul articolului 14 din Regulamentul (UE) nr. 655/2014 și poate fi obținut, dacă este necesar, de la autoritatea de informare din statul membru de executare în temeiul articolului 24 alineatul (4) litera (a) din regulamentul menționat?

Da. Datele de contact ale autorității de informare sunt următoarele:

Nu

6.   Cuantumul care urmează să fie indisponibilizat

6.1.   Cuantumul total care urmează să fie indisponibilizat:

6.2.   Monedă:

☐ Euro (EUR) ☐ Levă bulgărească (BGN) ☐ Coroană cehă (CZK) ☐ Kună croată (HRK) ☐ Forint maghiar (HUF) ☐ Zlot polonez (PLN) ☐ Leu românesc (RON) ☐ Coroană suedeză (SEK) ☐ Altă monedă (vă rugăm să precizați utilizând codul ISO):

Băncii menționate în secțiunea 5 de mai sus i se transmite, prin prezenta, instrucțiunea de a pune în aplicare ordonanța asigurătorie în conformitate cu articolul 24 din Regulamentul (UE) nr. 655/2014.

Formularul pentru declarația privind indisponibilizarea fondurilor care trebuie să fie emisă în urma punerii în aplicare a ordonanței asigurătorii (articolul 25 din regulament) este disponibil în format electronic pe site-ul web al portalului european e-justiție la adresa https://ejustice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-378-ro.do și poate fi, de asemenea, completat online. În acest formular se furnizează orientări suplimentare referitoare la declarația privind indisponibilizarea fondurilor.

(Vă rugăm să completați, dacă este cazul) La cererea debitorului și în conformitate cu dreptul statului membru de executare și dacă nu există ordonanțe concurente cu privire la contul în cauză [articolul 24 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 655/2014], banca este autorizată prin prezenta să elibereze fondurile indisponibilizate și să transfere respectivele fonduri până la concurența cuantumului menționat în secțiunea 6 de mai sus în următorul cont indicat de creditor:

Întocmită la:

Data:

(zz/ll/aaaa)

Ștampila, semnătura și/sau orice altă autentificare a instanței:

Ordonanța asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare – Partea B

[Articolul 19 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 655/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind instituirea unei ordonanțe asigurătorii europene de indisponibilizare a conturilor bancare pentru facilitarea recuperării transfrontaliere a datoriilor în materie civilă și comercială]

N.B. Prezenta parte B a formularului nu trebuie transmisă băncii (băncilor). Aceasta trebuie doar să fie atașată la versiunea ordonanței asigurătorii europene de indisponibilizare a conturilor bancare (denumită în continuare „ordonanța asigurătorie”) transmisă debitorului și creditorului. Ar trebui să se completeze doar un singur exemplar al părții B, indiferent de numărul băncilor.

7.   Descrierea obiectului cauzei și motivarea instanței pentru emiterea ordonanței asigurătorii europene:

8.   Informații detaliate privind cuantumul care urmează să fie indisponibilizat (care completează partea A secțiunea 6 a formularului de ordonanță asigurătorie)

8.1.   Cuantumul total care urmează să fie indisponibilizat:

8.1.1.

Cuantum principal:

8.1.2.

Dobândă:

8.1.3.

Costurile generate de obținerea unei hotărâri judecătorești, a unei tranzacții judiciare sau a unui act autentic, în cazul în care acestea trebuie suportate de către debitor [articolul 15 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 655/2014]:

8.2.   Monedă:

☐ Euro (EUR) ☐ Levă bulgărească (BGN) ☐ Coroană cehă (CZK) ☐ Kună croată (HRK) ☐ Forint maghiar (HUF) ☐ Zlot polonez (PLN) ☐ Leu românesc (RON) ☐ Coroană suedeză (SEK) ☐ Altă monedă (vă rugăm să precizați utilizând codul ISO):

9.   Garanția depusă de creditor

9.1.   Instanța a solicitat creditorului să depună o garanție?

Da. Vă rugăm să precizați cuantumul și să descrieți garanția depusă de creditor:

Monedă:

☐ Euro (EUR) ☐ Levă bulgărească (BGN) ☐ Coroană cehă (CZK) ☐ Kună croată (HRK) ☐ Forint maghiar (HUF) ☐ Zlot polonez (PLN) ☐ Leu românesc (RON) ☐ Coroană suedeză (SEK) ☐ Altă monedă (vă rugăm să precizați utilizând codul ISO):

Nu. În cazul în care ordonanța asigurătorie nu este acordată pe baza unei hotărâri, a unei tranzacții judiciare sau a unui act autentic, vă rugăm să precizați motivele pentru care creditorul a fost scutit de depunerea garanției:

10.   Inițierea procedurii pe fond (vă rugăm să completați, dacă este cazul)

Creditorul a solicitat emiterea ordonanței asigurătorii înainte de inițierea procedurii pe fond. În conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (UE) nr. 655/2014, ordonanța asigurătorie va fi revocată sau va înceta dacă creditorul nu inițiază procedura pe fond și nu furnizează prezentei instanțe dovada inițierii acesteia până la:

(zz/ll/aaaa).

La cererea debitorului, termenul poate fi prelungit de instanță, de exemplu pentru a permite părților să stingă creanța.

11.   Traduceri (vă rugăm să completați, dacă este cazul)

Vă rugăm să enumerați documentele pe care creditorul le-a înaintat instanței pentru obținerea ordonanței asigurătorii care trebuie să fie însoțite de o traducere sau de o transcriere în conformitate cu articolul 49 alineatul (1) a doua teză din Regulamentul (UE) nr. 655/2014 atunci când sunt notificate sau comunicate debitorului:

12.   Costuri  (*)

12.1.   Debitorul trebuie să suporte următoarele costuri aferente procedurii de obținere a ordonanței asigurătorii:

Monedă:

☐ Euro (EUR) ☐ Levă bulgărească (BGN) ☐ Coroană cehă (CZK) ☐ Kună croată (HRK) ☐ Forint maghiar (HUF) ☐ Zlot polonez (PLN) ☐ Leu românesc (RON) ☐ Coroană suedeză (SEK) ☐ Altă monedă (vă rugăm să precizați utilizând codul ISO):

13.   Informații importante pentru creditor [vă rugăm să bifați căsuța (căsuțele) corespunzătoare, dacă este cazul]

În temeiul legislației instanței emitente, creditorul este responsabil cu:

inițierea executării ordonanței asigurătorii;

transmiterea ordonanței asigurătorii (partea A) și a unui formular standard în alb pentru declarația privind indisponibilizarea fondurilor în temeiul articolului 25 din Regulamentul (UE) nr. 655/2014 în atenția autorității competente a statului membru de executare în temeiul articolului 23 alineatul (3) din regulamentul menționat;

inițierea notificării sau a comunicării către debitor în temeiul articolului 28 alineatul (2), (3) sau (4) din Regulamentul (UE) nr. 655/2014.

14.   Informații importante pentru debitor

În cazul în care considerați că prezenta ordonanță asigurătorie sau executarea sa nu este justificată, aveți la dispoziție mai multe căi de atac (a se vedea lista de la punctele 14.1-14.5). Vă atragem atenția asupra faptului că formularul care trebuie utilizat pentru solicitarea unei căi de atac este disponibil în 23 de limbi oficiale ale Uniunii Europene pe site-ul web al portalului european e-justiție la adresa https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-378-ro.do și poate fi, de asemenea, completat online. În acest formular puteți găsi, de asemenea, orientări suplimentare privind căile de atac.

Vă atragem atenția asupra faptului că, în temeiul articolului 38 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 655/2014, aveți dreptul de a solicita eliberarea fondurilor indisponibilizate dacă furnizați o garanție alternativă corespunzătoare (de exemplu, sub forma unui cont de garanție, a unei garanții bancare sau a unei ipoteci). În temeiul articolului 38 alineatul (1) litera (b) din regulamentul menționat, aveți, de asemenea, dreptul de a solicita încetarea executării ordonanței asigurătorii, dacă furnizați o garanție alternativă corespunzătoare.

De asemenea, vă atragem atenția asupra faptului că, în temeiul articolului 33 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 655/2014, dacă adresați o cerere instanței statului membru în care a fost emisă ordonanța asigurătorie, decizia privind garanția care trebuie furnizată de creditor în temeiul articolului 12 din regulamentul menționat poate fi revizuită pe motiv că nu au fost îndeplinite condițiile sau cerințele prevăzute la articolul respectiv.

14.1.   Puteți solicita instanței competente a statului membru în care a fost emisă ordonanța asigurătorie să revoce sau să modifice ordonanța în cazul în care considerați că:

nu au fost îndeplinite condițiile sau cerințele pentru emiterea ordonanței asigurătorii prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 655/2014 [articolul 33 alineatul (1) litera (a)].

14.2.   Puteți solicita instanței competente a statului membru în care a fost emisă ordonanța asigurătorie să revoce sau să modifice ordonanța asigurătorie ori puteți solicita instanței competente sau, în situația în care dreptul intern prevede acest lucru, autorității de executare competente din statul membru în care a fost indisponibilizat contul dumneavoastră bancar să înceteze executarea ordonanței asigurătorii [articolele 33 și 34 din Regulamentul (UE) nr. 655/2014]:

ordonanța asigurătorie, declarația privind indisponibilizarea fondurilor în temeiul articolului 25 din Regulamentul (UE) nr. 655/2014 și/sau celelalte documente prevăzute la articolul 28 alineatul (5) din regulamentul menționat nu v-au fost notificate sau comunicate în termen de 14 zile de la indisponibilizarea contului sau a conturilor dumneavoastră;

documentele care v-au fost notificate sau comunicate în conformitate cu articolul 28 din Regulamentul (UE) nr. 655/2014 nu au respectat cerințele lingvistice prevăzute la articolul 49 alineatul (1) din regulamentul menționat;

cuantumurile indisponibilizate care depășesc cuantumul prevăzut de ordonanța asigurătorie nu au fost eliberate în conformitate cu articolul 27 din Regulamentul (UE) nr. 655/2014;

creanța a cărei executare creditorul a urmărit să o garanteze prin intermediul ordonanței asigurătorii a fost plătită integral ori parțial;

o hotărâre judecătorească privind fondul cauzei a respins creanța a cărei executare creditorul a urmărit să o garanteze prin intermediul ordonanței asigurătorii;

hotărârea judecătorească privind fondul cauzei sau tranzacția judiciară ori actul autentic a cărui executare creditorul a urmărit să o garanteze prin intermediul ordonanței asigurătorii a fost casat(ă) sau anulat(ă).-

14.3.   Puteți solicita instanței care a emis ordonanța asigurătorie să revoce sau să modifice ordonanța asigurătorie în cazul în care considerați că s-au schimbat circumstanțele pe baza cărora aceasta a fost emisă [articolul 35 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 655/2014].

14.4.   Vă puteți adresa instanței competente sau, în situația în care dreptul intern prevede acest lucru, autorității de executare competente din statul membru în care a fost indisponibilizat contul dumneavoastră bancar [articolul 34 din Regulamentul (UE) nr. 655/2014]:

executarea ordonanței asigurătorii ar trebui limitată deoarece anumite cuantumuri deținute în contul dumneavoastră care a fost indisponibilizat ar trebui exceptate de la înființarea unui sechestru în conformitate cu articolul 31 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 655/2014 sau că respectivele cuantumuri exceptate de la înființarea unui sechestru nu au fost luate în considerare sau nu au fost calculate corect în punerea în aplicare a ordonanței asigurătorii în conformitate cu articolul 31 alineatul (2) din regulamentul menționat;

executarea ordonanței asigurătorii trebuie să înceteze deoarece contul indisponibilizat este exclus din domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) nr. 655/2014;

executarea ordonanței asigurătorii trebuie să înceteze deoarece executarea hotărârii judecătorești, a tranzacției judiciare sau a actului autentic a cărui executare creditorul viza să o garanteze prin intermediul ordonanței asigurătorii a fost refuzată în statul membru de executare;

executarea ordonanței asigurătorii trebuie să înceteze deoarece forța executorie a hotărârii judecătorești a cărei executare creditorul a urmărit să o garanteze prin intermediul ordonanței a fost suspendată în statul membru în care s-a pronunțat hotărârea judecătorească;

executarea ordonanței asigurătorii trebuie să înceteze deoarece este vădit contrară ordinii publice a statului membru de executare (vă atragem atenția asupra faptului că puteți solicita această cale de atac numai în fața instanței).

14.5.   Împreună cu creditorul, puteți solicita instanței care a emis ordonanța asigurătorie să revoce sau să modifice ordonanța asigurătorie ori instanței competente a statului membru de executare sau, în situația în care dreptul intern prevede acest lucru, autorității de executare competente din respectivul stat membru să limiteze sau să înceteze aplicarea ordonanței asigurătorii în cazul în care ați convenit cu creditorul stingerea creanței [articolul 35 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 655/2014].

Întocmită la:

Data:

(zz/ll/aaaa)

Ștampila, semnătura și/sau orice altă autentificare a instanței:


(1)  În cazul în care ordonanța asigurătorie vizează conturi deținute la mai multe bănci, vă rugăm să oferiți în prezenta secțiune, în partea A a ordonanței asigurătorii care urmează să fie furnizată debitorului și creditorului, informații detaliate cu privire la toate băncile în cauză. În cazul în care completați formularul pe hârtie, vă rugăm să folosiți foi suplimentare și să numerotați fiecare pagină.

(*)  Opțional


ANEXA III

Revocarea unei ordonanțe asigurătorii europene de indisponibilizare a conturilor bancare

[Articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 655/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind instituirea unei ordonanțe asigurătorii europene de indisponibilizare a conturilor bancare pentru facilitarea recuperării transfrontaliere a datoriilor în materie civilă și comercială]

Codurile țărilor

Ori de câte ori vă referiți la un stat membru atunci când completați prezentul formular, vă rugăm să utilizați următoarele coduri ale țărilor:

AT

Austria

EL

Grecia

IT

Italia

PT

Portugalia

BE

Belgia

ES

Spania

LT

Lituania

RO

România

BG

Bulgaria

FI

Finlanda

LU

Luxemburg

SE

Suedia

CY

Cipru

FR

Franța

LV

Letonia

SI

Slovenia

CZ

Republica Cehă

HR

Croația

MT

Malta

SK

Slovacia

DE

Germania

HU

Ungaria

NL

Țările de Jos

 

 

EE

Estonia

IE

Irlanda

PL

Polonia

 

 

Numărul cauzei:

Vă rugăm să atașați o copie a ordonanței asigurătorii europene de indisponibilizare a conturilor bancare (denumită în continuare „ordonanța asigurătorie”) care este revocată.

1.   Instanța care revocă ordonanța asigurătorie

1.1.   Denumire:

1.2.   Adresă

1.2.1.

Denumirea și numărul străzii/căsuța poștală:

1.2.2.

Localitatea și codul poștal:

1.2.3.

Statul membru (vă rugăm să menționați codul țării):

1.3.   Telefon:

1.4.   Fax:

1.5.   E-mail:

2.   Data și numărul de referință al ordonanței asigurătorii

2.1.   Data (zz/ll/aaaa) ordonanței asigurătorii:

2.2.   Numărul ordonanței asigurătorii:

3.   Creditor

3.1.   Numele și prenumele/denumirea societății sau a organizației:

3.2.   Adresă

3.2.1.

Denumirea și numărul străzii/căsuța poștală:

3.2.2.

Localitatea și codul poștal:

3.2.3.

Statul membru (vă rugăm să menționați codul țării):

3.3.   Telefon (dacă este disponibil):

3.4.   Fax (dacă este disponibil):

3.5.   E-mail (dacă este disponibil):

3.6.   Numele reprezentantului creditorului, dacă este cazul și dacă este cunoscut, și datele sale de contact, dacă sunt disponibile

3.6.1.

Nume și prenume:

3.6.2

Adresă

3.6.2.1.

Denumirea și numărul străzii/căsuța poștală:

3.6.2.2.

Localitatea și codul poștal:

3.6.2.3.

Țara (dacă este un stat membru, vă rugăm să menționați codul țării):

3.6.3.

E-mail:

4.   Debitor

4.1.   Nume, prenume (eventual al doilea prenume, dacă este cunoscut)/denumirea societății sau a organizației:

4.2.   Adresă

4.2.1.

Denumirea și numărul străzii/căsuța poștală:

4.2.2.

Localitatea și codul poștal:

4.2.3.

Țara (dacă este un stat membru, vă rugăm să menționați codul țării):

4.3.   Telefon (dacă este disponibil):

4.4.   Fax (dacă este disponibil):

4.5.   E-mail (dacă este disponibil):

4.6.   Numele reprezentantului debitorului, dacă este cazul și dacă este cunoscut, și datele sale de contact, dacă sunt disponibile

4.6.1.

Nume și prenume:

4.6.2.

Adresă

4.6.2.1.

Denumirea și numărul străzii/căsuța poștală:

4.6.2.2.

Localitatea și codul poștal:

4.6.2.3.

Țara (dacă este un stat membru, vă rugăm să menționați codul țării):

4.6.3.

E-mail:

5.   Revocarea sau încetarea ordonanței asigurătorii

Prin prezenta, instanța declară că ordonanța asigurătorie atașată este revocată (încetează) în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (UE) nr. 655/2014 deoarece instanța nu a primit dovada inițierii procedurii pe fond în termenul pe care l-a indicat, și anume:

(zz/ll/aaaa).

Prin prezenta, ordonanța asigurătorie se revocă (încetează) de la

(zz/ll/aaaa).

Se solicită autorității competente a statului membru de executare a ordonanței asigurătorii să ia măsurile necesare pentru revocarea (încetarea) ordonanței asigurătorii puse în aplicare.

Întocmită la:

Data:

(zz/ll/aaaa)

Ștampila, semnătura și/sau orice altă autentificare a instanței:


ANEXA IV

Declarația privind indisponibilizarea fondurilor

[Articolul 25 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 655/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind instituirea unei ordonanțe asigurătorii europene de indisponibilizare a conturilor bancare pentru facilitarea recuperării transfrontaliere a datoriilor în materie civilă și comercială]

INFORMAȚII IMPORTANTE

Prezenta declarație trebuie transmisă instanței emitente și creditorului în temeiul articolului 25 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 655/2014 sau autorității competente a statului membru de executare (cu excepția cazului în care a fost emisă de aceeași autoritate) în temeiul articolului 25 alineatul (3) din regulamentul menționat. Declarația trebuie să fie emisă până la sfârșitul celei de a treia zile lucrătoare de la punerea în aplicare a ordonanței asigurătorii europene de indisponibilizare a conturilor bancare (denumită în continuare „ordonanța asigurătorie”). Dacă, în circumstanțe excepționale, declarația nu poate fi emisă de către bancă sau altă entitate în termen de trei zile lucrătoare, aceasta trebuie să fie emisă cât mai repede posibil, dar nu mai târziu de sfârșitul celei de a opta zile lucrătoare care urmează punerii în aplicare a ordonanței asigurătorii.

Creditorul are obligația, în temeiul articolului 27 din Regulamentul (UE) nr. 655/2014, de a întreprinde acțiunile necesare pentru a asigura eliberarea oricărui cuantum care, în urma punerii în aplicare a ordonanței asigurătorii, depășește cuantumul specificat în ordonanța asigurătorie. Formularul care trebuie utilizat pentru cererea de eliberare a cuantumurilor indisponibilizate excesiv este disponibil în format electronic pe site-ul web al portalului european e-justiție la adresa https://ejustice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-378-ro.do și poate fi, de asemenea, completat online.

În cazul în care prezenta declarație nu este emisă de către bancă, ci de către entitatea responsabilă cu executarea ordonanței asigurătorii, denumirea, adresa și alte date de contact ale entității respective ar trebui menționate la sfârșitul formularului (punctul 5.11).

Codurile țărilor

Ori de câte ori vă referiți la un stat membru atunci când completați prezentul formular, vă rugăm să utilizați următoarele coduri ale țărilor:

AT

Austria

EL

Grecia

IT

Italia

PT

Portugalia

BE

Belgia

ES

Spania

LT

Lituania

RO

România

BG

Bulgaria

FI

Finlanda

LU

Luxemburg

SE

Suedia

CY

Cipru

FR

Franța

LV

Letonia

SI

Slovenia

CZ

Republica Cehă

HR

Croația

MT

Malta

SK

Slovacia

DE

Germania

HU

Ungaria

NL

Țările de Jos

 

 

EE

Estonia

IE

Irlanda

PL

Polonia

 

 

În cazul în care completați prezentul formular pe hârtie și aveți posibilitatea de a adăuga text liber, vă rugăm să utilizați foi suplimentare dacă este necesar și să numerotați fiecare pagină.

1.   Instanța care a emis ordonanța asigurătorie

1.1.   Denumire:

1.2.   Adresă

1.2.1.

Denumirea și numărul străzii/căsuța poștală:

1.2.2.

Localitatea și codul poștal:

1.2.3.

Statul membru (vă rugăm să menționați codul țării):

1.3.   Telefon: (*)

1.4.   Fax: (*)

1.5.   E-mail (dacă este disponibil):

2.   Ordonanța asigurătorie

2.1.   Data (zz/ll/aaaa) ordonanței asigurătorii:

2.2.   Numărul ordonanței asigurătorii:

2.3.   Cuantumul total care urmează să fie indisponibilizat în conformitate cu ordonanța asigurătorie:

2.4.   Monedă:

☐ Euro (EUR) ☐ Levă bulgărească (BGN) ☐ Coroană cehă (CZK) ☐ Kună croată (HRK) ☐ Forint maghiar (HUF) ☐ Zlot polonez (PLN) ☐ Leu românesc (RON) ☐ Coroană suedeză (SEK) ☐ Altă monedă (vă rugăm să precizați utilizând codul ISO):

3.   Creditor

3.1.   Numele și prenumele/denumirea societății sau a organizației:

3.2.   Adresă

3.2.1.

Denumirea și numărul străzii/căsuța poștală:

3.2.2.

Localitatea și codul poștal:

3.2.3.

Statul membru (vă rugăm să menționați codul țării):

3.3.   Telefon: (*)

3.4.   Fax: (*)

3.5.   E-mail (dacă este disponibil):

4.   Debitor

4.1.   Nume, prenume (eventual al doilea prenume, dacă este cunoscut)/denumirea societății sau a organizației:

4.2.   Adresă

4.2.1.

Denumirea și numărul străzii/căsuța poștală:

4.2.2.

Localitatea și codul poștal:

4.2.3.

Țara (dacă este un stat membru, vă rugăm să menționați codul țării):

4.3.   Telefon: (*)

4.4.   Fax: (*)

4.5.   E-mail (dacă este disponibil):

5.   Fondurile indisponibilizate

5.1.   Denumirea băncii:

5.2.   Adresa băncii

5.2.1.

Denumirea și numărul străzii/căsuța poștală:

5.2.2.

Localitatea și codul poștal:

5.2.3.

Statul membru (vă rugăm să menționați codul țării):

5.3.   Telefon:

5.4.   Fax:

5.5.   E-mail:

5.6.   Fondurile au fost indisponibilizate pe baza ordonanței asigurătorii menționate în secțiunea 2 de mai sus?

Da. Dacă da, vă rugăm să treceți la punctele 5.7.-5.10.

Nu. Vă rugăm să precizați de ce fondurile nu au fost indisponibilizate [vă rugăm să bifați căsuța (căsuțele) corespunzătoare]:

nu a fost posibil să se identifice cu certitudine contul

nu a fost posibil să se identifice contul care poate fi indisponibilizat în temeiul Regulamentului (UE) nr. 655/2014

nu există fonduri în cont (conturi)

contul în cauză este un cont comun sau un cont al mandatarilor și nu face obiectul indisponibilizării în temeiul dreptului statului membru de executare

sumele din cont sunt exceptate de la înființarea unui sechestru în temeiul dreptului intern

sumele din cont sunt indisponibilizate în temeiul altor măsuri asigurătorii. Vă rugăm să explicați:

alt motiv. Vă rugăm să explicați:

5.7.   Cuantumul indisponibilizat (dacă respectivul cuantum este indisponibilizat în mai multe monede, vă rugăm să precizați cuantumurile indisponibilizate în fiecare monedă):

5.8.   Monedă (vă rugăm să bifați mai multe căsuțe, dacă este cazul):

☐ Euro (EUR) ☐ Levă bulgărească (BGN) ☐ Coroană cehă (CZK) ☐ Kună croată (HRK) ☐ Forint maghiar (HUF) ☐ Zlot polonez (PLN) ☐ Leu românesc (RON) ☐ Coroană suedeză (SEK) ☐ Altă monedă (vă rugăm să precizați utilizând codul ISO):

5.9.   În cazul în care, la punerea în aplicare a ordonanței asigurătorii menționate în secțiunea 2 de mai sus, s-a indisponibilizat un cuantum mai mic decât cel specificat în ordonanța asigurătorie, vă rugăm să precizați de ce nu a fost indisponibilizat întregul cuantum [vă rugăm să bifați căsuța (căsuțele) corespunzătoare]:

nu există suficiente fonduri în cont (conturi)

contul în cauză este un cont comun sau un cont al mandatarilor și dreptul statului membru de executare limitează măsura în care un astfel de cont poate face obiectul indisponibilizării

anumite sume din cont sunt exceptate de la înființarea unui sechestru în temeiul dreptului intern

anumite sume din cont sunt indisponibilizate în temeiul altor măsuri asigurătorii. Vă rugăm să explicați:

alt motiv. Vă rugăm să explicați:

5.10.   Data punerii în aplicare a ordonanței asigurătorii:

(zz/ll/aaaa).

5.11.   (Vă rugăm să completați, dacă este cazul) În cazul în care prezenta declarație nu este emisă de către bancă, ci de către entitatea responsabilă cu executarea ordonanței asigurătorii, denumirea și adresa entității respective (denumirea și numărul străzii/căsuța poștală, localitatea, codul poștal și statul membru), precum și numărul de telefon, numărul de fax și adresa de e-mail:

Întocmită la:

Data:

(zz/ll/aaaa)

Semnătură și/sau ștampilă:


(*)  Opțional


ANEXA V

Cerere de eliberare a cuantumurilor indisponibilizate excesiv

[Articolul 27 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 655/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind instituirea unei ordonanțe asigurătorii europene de indisponibilizare a conturilor bancare pentru facilitarea recuperării transfrontaliere a datoriilor în materie civilă și comercială]

INFORMAȚII IMPORTANTE

Prezenta cerere trebuie să fie înaintată de către creditor prin mijlocul cel mai rapid posibil autorității competente a statului membru de executare în care a avut loc indisponibilizarea excesivă. Lista autorităților competente în temeiul Regulamentului (UE) nr. 655/2014 este disponibilă pe site-ul web al portalului european e-justiție la adresa https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-379-ro.do. Cererea trebuie depusă până la sfârșitul celei de a treia zile lucrătoare de la primirea oricărei declarații în temeiul articolului 25 din Regulamentul (UE) nr. 655/2014 care indică indisponibilizarea excesivă.

Limba

Completați prezentul formular în limba autorității competente căreia îi trimiteți cererea. Vă atragem atenția asupra faptului că formularul este disponibil în 23 de limbi oficiale ale Uniunii Europene pe site-ul web al portalului european e-justiție la adresa https://ejustice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-378-ro.do și poate fi, de asemenea, completat online. Formularul în limba pe care o cunoașteți vă poate ajuta să completați formularul în limba solicitată. Pe site-ul web al portalului european e-justiție puteți găsi, de asemenea, informații pentru a verifica dacă un anumit stat membru a menționat că va accepta documentele înaintate autorității competente într-o altă limbă oficială a Uniunii Europene (articolul 50 alineatul (1) litera (o) din Regulamentul (UE) Nr. 655/2014).

Codurile țărilor

Ori de câte ori vă referiți la un stat membru atunci când completați prezentul formular, vă rugăm să utilizați următoarele coduri ale țărilor:

AT

Austria

EL

Grecia

IT

Italia

PT

Portugalia

BE

Belgia

ES

Spania

LT

Lituania

RO

România

BG

Bulgaria

FI

Finlanda

LU

Luxemburg

SE

Suedia

CY

Cipru

FR

Franța

LV

Letonia

SI

Slovenia

CZ

Republica Cehă

HR

Croația

MT

Malta

SK

Slovacia

DE

Germania

HU

Ungaria

NL

Țările de Jos

 

 

EE

Estonia

IE

Irlanda

PL

Polonia

 

 

1.   Ordonanța asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare

1.1.   Instanța care a emis ordonanța asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare (denumită în continuare „ordonanța asigurătorie”)

1.1.1.

Denumire:

1.1.2.

Adresă

1.1.2.1.

Denumirea și numărul străzii/căsuța poștală:

1.1.2.2.

Localitatea și codul poștal:

1.1.2.3.

Statul membru (vă rugăm să menționați codul țării):

1.2.   Data (zz/ll/aaaa) ordonanței asigurătorii:

1.3.   Numărul ordonanței asigurătorii:

1.4.   Cuantumul total care urmează să fie indisponibilizat în conformitate cu ordonanța asigurătorie:

1.5.   Monedă:

☐ Euro (EUR) ☐ Levă bulgărească (BGN) ☐ Coroană cehă (CZK) ☐ Kună croată (HRK) ☐ Forint maghiar (HUF) ☐ Zlot polonez (PLN) ☐ Leu românesc (RON) ☐ Coroană suedeză (SEK) ☐ Altă monedă (vă rugăm să precizați utilizând codul ISO):

2.   Creditor

2.1.   Numele și prenumele/denumirea societății sau a organizației:

2.2.   Adresă

2.2.1.

Denumirea și numărul străzii/căsuța poștală:

2.2.2.

Localitatea și codul poștal:

2.2.3.

Statul membru (vă rugăm să menționați codul țării):

2.3.   Telefon: (*)

2.4.   Fax: (*)

2.5.   E-mail (dacă este disponibil):

3.   Debitor

3.1.   Nume, prenume (eventual al doilea prenume, dacă este cunoscut)/denumirea societății sau a organizației:

3.2.   Adresă

3.2.1.

Denumirea și numărul străzii/căsuța poștală:

3.2.2.

Localitatea și codul poștal:

3.2.3.

Țara (dacă este un stat membru, vă rugăm să menționați codul țării):

3.3.   Telefon: (*)

3.4.   Fax: (*)

3.5.   E-mail (dacă este disponibil):

4.   Autoritatea competentă a statului membru de executare căreia îi este înaintată cererea

4.1.   Denumire:

4.2.   Adresă

4.2.1.

Denumirea și numărul străzii/căsuța poștală:

4.2.2.

Localitatea și codul poștal:

4.2.3.

Statul membru (vă rugăm să menționați codul țării):

5.   Cerere de eliberare a cuantumurilor indisponibilizate excesiv

5.1.   Declarația, dată în conformitate cu articolul 25 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 655/2014, care indică faptul că s-a indisponibilizat suma care depășește cuantumul prevăzut în ordonanța asigurătorie (punctul 1.4) a fost primită la

(zz/ll/aaaa).

5.2.   În declarație s-a precizat că indisponibilizarea excesivă a avut loc la următoarea bancă

5.2.1.

Denumirea băncii care este vizată de ordonanța asigurătorie:

5.2.2.

Adresa băncii

5.2.2.1.

Denumirea și numărul străzii/căsuța poștală:

5.2.2.2.

Localitatea și codul poștal:

5.2.2.3.

Statul membru (vă rugăm să menționați codul țării):

5.2.3.

Telefon: (**)

5.2.4.

Fax: (**)

5.2.5.

E-mail (dacă este disponibil):

5.3.   Prin prezenta, solicit autorității menționate în secțiunea 4 de mai sus să efectueze demersurile necesare pentru eliberarea următorului cuantum care a dus la depășirea cuantumului specificat în ordonanța asigurătorie:

5.4.   Monedă:

☐ Euro (EUR) ☐ Levă bulgărească (BGN) ☐ Coroană cehă (CZK) ☐ Kună croată (HRK) ☐ Forint maghiar (HUF) ☐ Zlot polonez (PLN) ☐ Leu românesc (RON) ☐ Coroană suedeză (SEK) ☐ Altă monedă (vă rugăm să precizați utilizând codul ISO):

Întocmită la:

Data:

(zz/ll/aaaa)

Nume, semnătură și/sau ștampilă:


(*)  Opțional

(**)  Opțional


ANEXA VI

Confirmare de primire

[Articolul 29 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 655/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind instituirea unei ordonanțe asigurătorii europene de indisponibilizare a conturilor bancare pentru facilitarea recuperării transfrontaliere a datoriilor în materie civilă și comercială]

INFORMAȚII IMPORTANTE

Prezenta confirmare de primire adresată autorității, creditorului sau băncii care a transmis documentele trebuie trimisă prin mijlocul cel mai rapid posibil, până la sfârșitul zilei lucrătoare următoare datei la care documentele au fost primite.

În ceea ce privește limba documentelor transmise, vă atragem atenția asupra cerințelor prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 655/2014, inclusiv la articolul 10 alineatul (2), la articolul 23 alineatul (4) și la articolul 49.

Codurile țărilor

Ori de câte ori vă referiți la un stat membru atunci când completați prezentul formular, vă rugăm să utilizați următoarele coduri ale țărilor:

AT

Austria

EL

Grecia

IT

Italia

PT

Portugalia

BE

Belgia

ES

Spania

LT

Lituania

RO

România

BG

Bulgaria

FI

Finlanda

LU

Luxemburg

SE

Suedia

CY

Cipru

FR

Franța

LV

Letonia

SI

Slovenia

CZ

Republica Cehă

HR

Croația

MT

Malta

SK

Slovacia

DE

Germania

HU

Ungaria

NL

Țările de Jos

 

 

EE

Estonia

IE

Irlanda

PL

Polonia

 

 

1.   Instanța sau autoritatea care a primit documentul (documentele)

1.1.   Denumire:

1.2.   Adresă

1.2.1.

Denumirea și numărul străzii/căsuța poștală:

1.2.2.

Localitatea și codul poștal:

1.2.3.

Statul membru (vă rugăm să menționați codul țării):

1.3.   Telefon:

1.4.   Fax:

1.5.   E-mail:

1.6.   Numărul (numerele) de referință al (ale) documentului (documentelor), dacă este cazul, atribuit (atribuite) de instanța sau de autoritatea care a primit documentul (documentele):

2.   Următorul (următoarele) document (documente) a (au) fost primit (primite) în temeiul Regulamentului (UE) nr. 655/2014 la

(zz/ll/aaaa) de către instanța sau autoritatea menționată în secțiunea 1 de mai sus (vă rugăm să menționați numărul de referință de primire al documentului, dacă este cazul):

formularul de revocare [articolul 10 alineatul (2) din regulament]

cererea de informații [articolul 14 alineatul (3) din regulament]

informații despre cont [articolul 14 alineatul (6) din regulament]

partea A a ordonanței asigurătorii europene de indisponibilizare a conturilor bancare (denumită în continuare „ordonanța asigurătorie”) și formularul standard în alb pentru declarație [articolul 23 alineatul (3) din regulament]

declarația privind indisponibilizarea fondurilor [articolul 25 alineatul (2) sau (3) din regulament]

ordonanța asigurătorie și alte documente menționate la articolul 28 alineatul (3) din regulament (vă rugăm să detaliați):

decizia privind o cale de atac [articolul 36 alineatul (5) din regulament]

3.   Autoritatea, creditorul sau banca ce a transmis documentul (documentele)

3.1.   Denumire:

3.2.   Adresă

3.2.1.

Denumirea și numărul străzii/căsuța poștală:

3.2.2.

Localitatea și codul poștal:

3.2.3.

Statul membru (vă rugăm să menționați codul țării):

4.   (Vă rugăm să completați, dacă este cazul) Limba documentului (documentelor) primit (primite) este incorectă.

Următorul (următoarele) document (documente):

trebuie tradus (traduse) în următoarea limbă:

☐ bulgară ☐ spaniolă ☐ cehă ☐ germană ☐ estonă ☐ greacă ☐ engleză ☐ franceză ☐ irlandeză ☐ croată ☐ italiană ☐ letonă ☐ lituaniană ☐ maghiară ☐ malteză ☐ neerlandeză ☐ polonă ☐ portugheză ☐ română ☐ slovacă ☐ slovenă ☐ finlandeză ☐ suedeză

5.   (Vă rugăm să completați, dacă este cazul) Alte motive pentru care documentul (documentele) nu poate (pot) fi prelucrat (prelucrate) (de exemplu, documentul este ilizibil). Vă rugăm să explicați motivele:

Întocmită la:

Data:

(zz/ll/aaaa)

Semnătură și/sau ștampilă:


ANEXA VII

Cerere de introducere a unei căi de atac

[Articolul 36 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 655/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind instituirea unei ordonanțe asigurătorii europene de indisponibilizare a conturilor bancare pentru facilitarea recuperării transfrontaliere a datoriilor în materie civilă și comercială]

A se completa de către instanță.

 

Numărul cauzei:

 

Primită de instanță la:

(zz/ll/aaaa)

INFORMAȚII IMPORTANTE

Limba

Prezentul formular se completează în limba instanței sau a autorității căreia îi adresați cererea. Vă atragem atenția asupra faptului că formularul este disponibil în 23 de limbi oficiale ale Uniunii Europene pe site-ul web al portalului european e-justiție la adresa https://ejustice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-378-ro.do și poate fi, de asemenea, completat online. Formularul în limba pe care o cunoașteți vă poate ajuta să completați formularul în limba solicitată. Pe site-ul web al portalului european e-justiție puteți găsi, de asemenea, informații pentru a verifica dacă un anumit stat membru a menționat că va accepta documentele înaintate instanței sau autorității competente într-o altă limbă oficială a Uniunii Europene (articolul 50 alineatul (1) litera (o) din Regulamentul (UE) nr. 655/2014).

Documente justificative

Cererea trebuie să fie însoțită de toate documentele justificative relevante. De asemenea, vă rugăm să atașați o copie a ordonanței asigurătorii europene de indisponibilizare a conturilor bancare (denumită în continuare „ordonanța asigurătorie”) în cauză.

Codurile țărilor

Ori de câte ori vă referiți la un stat membru atunci când completați prezentul formular, vă rugăm să utilizați următoarele coduri ale țărilor:

AT

Austria

EL

Grecia

IT

Italia

PT

Portugalia

BE

Belgia

ES

Spania

LT

Lituania

RO

România

BG

Bulgaria

FI

Finlanda

LU

Luxemburg

SE

Suedia

CY

Cipru

FR

Franța

LV

Letonia

SI

Slovenia

CZ

Republica Cehă

HR

Croația

MT

Malta

SK

Slovacia

DE

Germania

HU

Ungaria

NL

Țările de Jos

 

 

EE

Estonia

IE

Irlanda

PL

Polonia

 

 

Cerere de introducere a unei căi de atac

Articolele 33 și 34 din Regulamentul (UE) nr. 655/2014 prevăd căile de atac care sunt disponibile debitorului. Articolul 35 din regulamentul menționat prevede alte căi de atac, disponibile atât debitorului, cât și creditorului.

Dacă doriți să formulați orice obiecție împotriva emiterii ordonanței asigurătorii, trebuie să adresați cererea instanței competente a statului membru în care a fost emisă ordonanța asigurătorie.

Dacă doriți să formulați orice obiecție împotriva executării ordonanței asigurătorii, trebuie să adresați cererea instanței sau, în cazul în care dreptul intern prevede acest lucru, autorității de executare competente din statul membru de executare unde este deținut contul indisponibilizat.

Pe site-ul web al portalului european e-justiție puteți găsi, de asemenea, informații cu privire la plata taxelor judiciare aferente procedurilor pentru obținerea unei căi de atac împotriva ordonanței asigurătorii în statul membru în cauză.

În cazul în care completați prezentul formular pe hârtie și aveți posibilitatea de a adăuga text liber, vă rugăm să utilizați foi suplimentare dacă este necesar și să numerotați fiecare pagină.

1.   Instanța sau autoritatea la care se introduce cererea privind calea de atac

1.2.   Denumire:

1.3.   Adresă

1.3.1.

Denumirea și numărul străzii/căsuța poștală:

1.3.2.

Localitatea și codul poștal:

1.3.3.

Statul membru (vă rugăm să menționați codul țării):

2.   Partea care solicită calea de atac

2.1.   Partea (părțile) care solicită introducerea căii de atac are (au), în cadrul procedurii care a condus la emiterea ordonanței asigurătorii, calitatea de (vă rugăm să bifați căsuța corespunzătoare): (1)

Creditor

Debitor

2.2.   Numele și prenumele/denumirea societății sau a organizației:

2.3.   Adresă

2.3.1.

Denumirea și numărul străzii/căsuța poștală:

2.3.2.

Localitatea și codul poștal:

2.3.3.

Țara (dacă este un stat membru, vă rugăm să menționați codul țării):

2.4.   Telefon: (*)

2.5.   Fax: (*)

2.6.   E-mail (dacă este disponibil):

2.7.   Numele reprezentantului părții, dacă este cazul, și datele sale de contact:

2.7.1.

Nume și prenume:

2.7.2.

Adresă

2.7.2.1.

Denumirea și numărul străzii/căsuța poștală:

2.7.2.2.

Localitatea și codul poștal:

2.7.2.3.

Țara (dacă este un stat membru, vă rugăm să menționați codul țării):

2.7.3.

E-mail (dacă este disponibil):

3.   Cealaltă parte  (2)

3.1.   Cealaltă parte are, în cadrul procedurii care a condus la emiterea ordonanței asigurătorii, calitatea de (vă rugăm să bifați căsuța corespunzătoare):

Creditor

Debitor

3.2.   Numele și prenumele/denumirea societății sau a organizației:

3.3.   Adresă

3.3.1.

Denumirea și numărul străzii/căsuța poștală:

3.3.2.

Localitatea și codul poștal:

3.3.3.

Țara (dacă este un stat membru, vă rugăm să menționați codul țării):

3.4.   Telefon: (**)

3.5.   Fax: (**)

3.6.   E-mail (dacă este disponibil):

3.7.   Numele reprezentantului părții, dacă este cazul și dacă este cunoscut, și datele sale de contact, dacă sunt disponibile

3.7.1.

Nume și prenume:

3.7.2.

Adresă

3.7.2.1.

Denumirea și numărul străzii/căsuța poștală:

3.7.2.2.

Localitatea și codul poștal:

3.7.2.3.

Țara (dacă este un stat membru, vă rugăm să menționați codul țării):

3.7.3.

E-mail:

4.   Instanța care a emis ordonanța asigurătorie (a se completa numai dacă diferă de instanța la care se introduce cererea privind calea de atac, astfel cum s-a menționat în secțiunea 1)

4.1.   Denumire:

4.2.   Adresă

4.2.1.

Denumirea și numărul străzii/căsuța poștală:

4.2.2.

Localitatea și codul poștal:

4.2.3.

Statul membru (vă rugăm să menționați codul țării):

4.3.   Telefon: (**)

4.4.   Fax: (**)

4.5.   E-mail (dacă este disponibil):

5.   Ordonanța asigurătorie

5.1.   Data (zz/ll/aaaa) ordonanței asigurătorii:

5.2.   Numărul ordonanței asigurătorii:

5.3.   Cuantumul total care urmează să fie indisponibilizat în conformitate cu ordonanța asigurătorie:

5.4.   Monedă:

☐ Euro (EUR) ☐ Levă bulgărească (BGN) ☐ Coroană cehă (CZK) ☐ Kună croată (HRK) ☐ Forint maghiar (HUF) ☐ Zlot polonez (PLN) ☐ Leu românesc (RON) ☐ Coroană suedeză (SEK) ☐ Altă monedă (vă rugăm să precizați utilizând codul ISO):

6.   Cerere de introducere a unei căi de atac în statul membru de origine

6.1.   Prin prezenta solicit ca ordonanța asigurătorie europeană să fie (vă rugăm să bifați căsuța corespunzătoare):

modificată

revocată

pe motiv că [vă rugăm să bifați căsuța (căsuțele) corespunzătoare de mai jos; în cazul în care solicitați modificarea ordonanței asigurătorii, vă rugăm să indicați, de asemenea, în căsuța relevantă modificarea specifică solicitată]:

6.1.1.

nu au fost îndeplinite condițiile sau cerințele de emitere a ordonanței asigurătorii în temeiul Regulamentului (UE) nr. 655/2014, deoarece:

6.1.1.1.

Regulamentul (UE) nr. 655/2014 nu este aplicabil (articolul 2. Vă rugăm să detaliați:

6.1.1.2.

cauza nu are caracter transfrontalier (articolul 3. Vă rugăm să detaliați:

6.1.1.3.

instanța care a emis ordonanța asigurătorie nu are competență (articolul 6. Vă rugăm să detaliați:

6.1.1.4.

nu se impune de urgență o ordonanță asigurătorie deoarece nu există un risc real ca executarea ulterioară a creanței creditorului împotriva mea să fie împiedicată sau îngreunată în mod considerabil [articolul 7 alineatul (1)]. Vă rugăm să detaliați:

6.1.1.5.

creditorul nu a furnizat suficiente probe pentru a demonstra că, în mod probabil, va avea câștig de cauză pe fond cu privire la creanța pe care o are împotriva mea [articolul 7 alineatul (2)]. Vă rugăm să detaliați:

6.1.1.6.

creditorul nu a inițiat procedura pe fond în termenele indicate de instanță (articolul 10.

6.1.1.7.

ar fi trebuit să i se ceară creditorului să depună o garanție sau o garanție mai mare decât cea pe care a dispus-o instanța (articolul 12. Vă rugăm să detaliați:

6.1.2.

ordonanța asigurătorie, declarația privind indisponibilizarea fondurilor și/sau celelalte documente menționate la articolul 28 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 655/2014, și anume cererea pentru emiterea ordonanței asigurătorii înaintată de către creditor instanței și copiile tuturor documentelor pe care creditorul le-a înaintat instanței în vederea obținerii ordonanței, nu mi-au fost notificate sau comunicate în termen de 14 zile de la indisponibilizarea contului (conturilor) meu (mele).

Vă rugăm să menționați o adresă la care pot fi trimise documentele și traducerile:

sau, alternativ,

vă rugăm să indicați acordul dumneavoastră de a ridica documentele respective de la sediul instanței din statul membru de origine prin bifarea căsuței.

6.1.3.

documentele care mi-au fost notificate sau comunicate în conformitate cu articolul 28 nu au respectat cerințele lingvistice prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 655/2014. În special, articolul 49 alineatul (1) din regulament prevede că ordonanța asigurătorie și cererea de emitere a ordonanței asigurătorii înaintată de creditor instanței trebuie să fie traduse în limba oficială a statului membru în care debitorul își are domiciliul sau într-o altă limbă pe care debitorul o înțelege.

Dacă este cazul, vă rugăm să menționați altă limbă pe care o înțelegeți:

Vă rugăm să menționați o adresă la care pot fi trimise documentele și traducerile:

sau, alternativ,

vă rugăm să indicați acordul dumneavoastră de a ridica documentele respective de la sediul instanței din statul membru de origine prin bifarea căsuței.

6.1.4.

cuantumurile indisponibilizate care depășesc cuantumul prevăzut de ordonanța asigurătorie nu au fost eliberate în conformitate cu articolul 27 din Regulamentul (UE) nr. 655/2014. Vă rugăm să detaliați:

6.1.5.

creanța a cărei executare creditorul a urmărit să o garanteze prin intermediul ordonanței asigurătorii a fost plătită integral sau parțial. Vă rugăm să detaliați:

6.1.6.

hotărârea judecătorească privind fondul cauzei a respins creanța a cărei executare creditorul a urmărit să o garanteze prin intermediul ordonanței asigurătorii. Vă rugăm să detaliați:

6.1.7.

hotărârea judecătorească asupra fondului sau tranzacția judiciară ori actul autentic a cărui executare creditorul a urmărit să o garanteze prin intermediul ordonanței asigurătorii a fost casat(ă) sau, după caz, anulat(ă). Vă rugăm să detaliați:

6.1.8.

circumstanțele pe baza cărora a fost emisă ordonanța asigurătorie s-au schimbat. Vă rugăm să detaliați:

6.1.9.

subsemnații (debitorul și creditorul) am convenit să stingem creanța. În acest caz, formularul trebuie semnat atât de către creditor, cât și de debitor.

7.   Cerere de introducere a unei căi de atac în statul membru de executare

7.1.   Prin prezenta solicit ca executarea ordonanței asigurătorii (vă rugăm să bifați căsuța corespunzătoare):

să fie limitată

să fie modificată

să înceteze

pe motiv că [vă rugăm să bifați căsuța (căsuțele) corespunzătoare de la punctul 7.1.1 de mai jos; în cazul în care solicitați limitarea sau modificarea, vă rugăm să indicați, de asemenea, în căsuța relevantă limitarea sau modificarea specifică solicitată]:

7.1.1.

ordonanța asigurătorie nu a fost executată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 655/2014:

7.1.1.1.

deoarece anumite cuantumuri deținute în contul care a fost indisponibilizat ar trebui să fie exceptate de la înființarea unui sechestru în conformitate cu articolul 31 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 655/2014 sau deoarece cuantumurile exceptate de la înființarea unui sechestru nu au fost luate în considerare sau nu au fost calculate corect în punerea în aplicare a ordonanței asigurătorii în conformitate cu articolul 31 alineatul (2) din regulamentul menționat. Vă rugăm să detaliați:

7.1.1.2.

deoarece contul indisponibilizat este exclus din domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) nr. 655/2014 (articolul 2 din regulamentul menționat). Vă rugăm să detaliați:

7.1.1.3.

executarea hotărârii judecătorești, a tranzacției judiciare sau a actului autentic a cărui executare creditorul viza să o garanteze prin intermediul ordonanței a fost refuzată în statul membru de executare;

7.1.1.4.

forța executorie a hotărârii judecătorești a cărei executare creditorul a urmărit să o garanteze prin intermediul ordonanței asigurătorii a fost suspendată în statul membru de origine;

7.1.1.5.

ordonanța asigurătorie, declarația privind indisponibilizarea fondurilor și/sau celelalte documente menționate la articolul 28 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 655/2014 nu mi-au fost notificate sau comunicate în termen de 14 zile de la indisponibilizarea contului (conturilor) meu (mele);

Vă rugăm să menționați o adresă la care pot fi trimise documentele și traducerile:

sau, alternativ,

vă rugăm să indicați acordul dumneavoastră de a ridica documentele respective de la sediul instanței din statul membru de origine prin bifarea căsuței;

7.1.1.6.

documentele care mi-au fost notificate sau comunicate în conformitate cu articolul 28 din Regulamentul (UE) nr. 655/2014 nu au respectat cerințele lingvistice prevăzute în regulamentul menționat. În special, articolul 49 alineatul (1) din regulament prevede că ordonanța asigurătorie și cererea de emitere a ordonanței asigurătorii înaintată de creditor instanței ar trebui să fie tradusă în limba oficială a statului membru în care debitorul își are domiciliul sau într-o altă limbă pe care debitorul o înțelege.

Dacă este cazul, vă rugăm să menționați altă limbă pe care o înțelegeți:

Vă rugăm să menționați o adresă la care pot fi trimise documentele și traducerile:

sau, alternativ,

vă rugăm să indicați acordul dumneavoastră de a ridica documentele respective de la sediul instanței din statul membru de origine prin bifarea căsuței;

7.1.1.7.

cuantumurile indisponibilizate care depășesc cuantumul prevăzut de ordonanța asigurătorie nu au fost eliberate în conformitate cu articolul 27 din Regulamentul (UE) nr. 655/2014. Vă rugăm să detaliați:

7.1.1.8.

creanța a cărei executare creditorul a urmărit să o garanteze prin intermediul ordonanței asigurătorii a fost plătită integral sau parțial. Vă rugăm să detaliați:

7.1.1.9.

hotărârea judecătorească privind fondul cauzei a respins creanța a cărei executare creditorul a urmărit să o garanteze prin intermediul ordonanței asigurătorii;

7.1.1.10.

hotărârea judecătorească asupra fondului sau tranzacția judiciară ori actul autentic a cărui executare creditorul a urmărit să o garanteze prin intermediul ordonanței asigurătorii a fost casat(ă) sau, după caz, anulat(ă). Vă rugăm să detaliați:

7.1.1.11.

executarea ordonanței asigurătorii este vădit contrară ordinii publice a statului membru de executare. Vă rugăm să detaliați:

7.1.1.12.

subsemnații (debitorul și creditorul) am convenit să stingem creanța. În acest caz, formularul trebuie semnat atât de către creditor, cât și de debitor.

7.1.1.13.

cuantumurile exceptate de la indisponibilizare trebuie ajustate. Vă rugăm să detaliați:

8.   Probe

Vă rugăm să enumerați probele care susțin cererea dumneavoastră de introducere a unei căi de atac:

Declar că, după știința mea, informațiile comunicate sunt adevărate și că le-am furnizat cu bună-credință.

Dacă ați adăugat foi suplimentare, vă rugăm să precizați numărul total de pagini și să numerotați fiecare pagină:

Întocmită la:

Data:

(zz/ll/aaaa)

Nume, semnătură și/sau ștampilă:


(1)  În cazul în care creditorul și debitorul introduc o cerere comună (de revocare sau de modificare a ordonanței asigurătorii ori de încetare sau de limitare a executării ordonanței asigurătorii) pe motiv că au convenit să stingă creanța, prezenta secțiune trebuie completată de ambele părți. În astfel de circumstanțe, în cazul în care completați formularul pe hârtie, vă rugăm să folosiți foi suplimentare pentru fiecare parte și să numerotați fiecare pagină.

(*)  Opțional

(2)  Prezenta secțiune nu trebuie completată dacă informațiile din secțiunea 2 au fost deja furnizate atât pentru creditor, cât și pentru debitor, în cazul în care se introduce o cerere comună pe motiv că aceștia au convenit să stingă creanța.

(**)  Opțional


ANEXA VIII

Transmiterea unei decizii privind o cale de atac statului membru de executare

[Articolul 36 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 655/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind instituirea unei ordonanțe asigurătorii europene de indisponibilizare a conturilor bancare pentru facilitarea recuperării transfrontaliere a datoriilor în materie civilă și comercială]

Codurile țărilor

Ori de câte ori vă referiți la un stat membru atunci când completați prezentul formular, vă rugăm să utilizați următoarele coduri ale țărilor:

AT

Austria

EL

Grecia

IT

Italia

PT

Portugalia

BE

Belgia

ES

Spania

LT

Lituania

RO

România

BG

Bulgaria

FI

Finlanda

LU

Luxemburg

SE

Suedia

CY

Cipru

FR

Franța

LV

Letonia

SI

Slovenia

CZ

Republica Cehă

HR

Croația

MT

Malta

SK

Slovacia

DE

Germania

HU

Ungaria

NL

Țările de Jos

 

 

EE

Estonia

IE

Irlanda

PL

Polonia

 

 

1.   Ordonanța asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare (denumită în continuare „ordonanța asigurătorie”):

1.1.   Data (zz/ll/aaaa) ordonanței asigurătorii:

1.2.   Numărul ordonanței asigurătorii:

1.3.   Cuantumul total care urmează să fie indisponibilizat în conformitate cu ordonanța asigurătorie:

Monedă:

☐ Euro (EUR) ☐ Levă bulgărească (BGN) ☐ Coroană cehă (CZK) ☐ Kună croată (HRK) ☐ Forint maghiar (HUF) ☐ Zlot polonez (PLN) ☐ Leu românesc (RON) ☐ Coroană suedeză (SEK) ☐ Altă monedă (vă rugăm să precizați utilizând codul ISO):

2.   Instanța care a emis ordonanța asigurătorie

2.1.   Denumire:

2.2.   Adresă

2.2.1.

Denumirea și numărul străzii/căsuța poștală:

2.2.2.

Localitatea și codul poștal:

2.2.3.

Statul membru (vă rugăm să menționați codul țării):

2.3.   Telefon: (*)

2.4.   Fax: (*)

2.5.   E-mail (dacă este disponibil):

3.   Instanța care a pronunțat decizia privind calea de atac [a se completa numai dacă diferă de instanța (menționată în secțiunea 2) care a emis ordonanța asigurătorie]

3.1.   Denumire:

3.2.   Adresă

3.2.1.

Denumirea și numărul străzii/căsuța poștală:

3.2.2.

Localitatea și codul poștal:

3.2.3.

Statul membru (vă rugăm să menționați codul țării):

3.3.   Telefon:

3.4.   Fax:

3.5.   E-mail:

4.   Partea care solicită introducerea căii de atac

4.1.   Partea (părțile) care solicită introducerea căii de atac are (au), în cadrul procedurii care a condus la emiterea ordonanței asigurătorii, calitatea de (vă rugăm să bifați căsuța corespunzătoare): (1)

Creditor

Debitor

4.2.   Numele și prenumele/denumirea societății sau a organizației:

4.3.   Adresă

4.3.1.

Denumirea și numărul străzii/căsuța poștală:

4.3.2.

Localitatea și codul poștal:

4.3.3.

Țara (dacă este un stat membru, vă rugăm să menționați codul țării):

4.4.   Telefon (dacă este disponibil):

4.5.   Fax (dacă este disponibil):

4.6.   E-mail (dacă este disponibil):

4.7.   Numele reprezentantului părții, dacă este cazul și dacă este cunoscut, și datele sale de contact, dacă sunt disponibile

4.7.1.

Nume și prenume:

4.7.2.

Adresă

4.7.2.1.

Denumirea și numărul străzii/căsuța poștală:

4.7.2.2.

Localitatea și codul poștal:

4.7.2.3.

Țara (dacă este un stat membru, vă rugăm să menționați codul țării):

4.7.3.

E-mail:

5.   Cealaltă parte  (2)

5.1.   Cealaltă parte are, în cadrul procedurii care a condus la emiterea ordonanței asigurătorii, calitatea de (vă rugăm să bifați căsuța corespunzătoare):

Creditor

Debitor

5.2.   Numele și prenumele/denumirea societății sau a organizației:

5.3.   Adresă

5.3.1.

Denumirea și numărul străzii/căsuța poștală:

5.3.2.

Localitatea și codul poștal:

5.3.3.

Țara (dacă este un stat membru, vă rugăm să menționați codul țării):

5.4.   Telefon (dacă este disponibil):

5.5.   Fax (dacă este disponibil):

5.6.   E-mail (dacă este disponibil):

5.7.   Numele reprezentantului părții, dacă este cazul și dacă este cunoscut, și datele sale de contact, dacă sunt disponibile

5.7.1.

Nume și prenume:

5.7.2.

Adresă

5.7.2.1.

Denumirea și numărul străzii/căsuța poștală:

5.7.2.2.

Localitatea și codul poștal:

5.7.2.3.

Țara (dacă este un stat membru, vă rugăm să menționați codul țării):

5.7.3.

E-mail:

6.   Decizia instanței privind calea de atac

6.1.   Data (zz/ll/aaaa) deciziei:

6.2.   Numărul deciziei:

6.3.   Decizia:

ordonanța asigurătorie se revocă

ordonanța asigurătorie se modifică după cum urmează:

Se solicită autorității competente a statului membru de executare a ordonanței asigurătorii să efectueze demersurile necesare pentru punerea în aplicare a deciziei privind calea de atac.

Întocmită la:

Data:

(zz/ll/aaaa)

Ștampila, semnătura și/sau orice altă autentificare a instanței:


(*)  Opțional

(1)  În cazul în care se pronunță o decizie privind o cale de atac în legătură cu o cerere comună care a fost formulată de creditor și debitor (de revocare sau de modificare a ordonanței asigurătorii), pe motiv că au convenit să stingă creanța, ambele părți ar trebui menționate în prezenta secțiune. În astfel de circumstanțe, în cazul în care completați formularul pe hârtie, vă rugăm să folosiți foi suplimentare pentru fiecare parte și să numerotați fiecare pagină

(2)  A nu se completa dacă informațiile din secțiunea 4 au fost deja furnizate atât pentru creditor, cât și pentru debitor, în cazul în care s-a formulat o cerere comună de introducere a unei căi de atac pe motiv că aceștia au convenit să stingă creanța.


ANEXA IX

Cerere de introducere a unei acțiuni de contestare a deciziei privind calea de atac

[Articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 655/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind instituirea unei ordonanțe asigurătorii europene de indisponibilizare a conturilor bancare pentru facilitarea recuperării transfrontaliere a datoriilor în materie civilă și comercială]

A se completa de către instanță.

 

Numărul cauzei:

 

Primită de instanță la:

(zz/ll/aaaa)

INFORMAȚII IMPORTANTE

Limba

Completați prezentul formular în limba instanței căreia îi trimiteți cererea. Vă atragem atenția asupra faptului că formularul este disponibil în 23 de limbi oficiale ale Uniunii Europene pe site-ul web al portalului european e-justiție la adresa https://ejustice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-378-ro.do și poate fi, de asemenea, completat online. Formularul în limba pe care o cunoașteți vă poate ajuta să completați formularul în limba solicitată. Pe site-ul web al portalului european e-justiție puteți găsi, de asemenea, informații pentru a verifica dacă un anumit stat membru a arătat că va accepta documentele înaintate autorității competente într-o altă limbă oficială a Uniunii Europene (articolul 50 alineatul (1) litera (o) din Regulamentul (UE) nr. 655/2014).

Lista instanțelor competente să soluționeze o acțiune de contestare în temeiul Regulamentului (UE) nr. 655/2014 este disponibilă pe site-ul web al portalului european e-justiție la adresam https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-379-ro.do.

Documente justificative

Vă atragem atenția asupra faptului că acest formular trebuie să fie însoțit de toate documentele justificative relevante. De asemenea, vă rugăm să atașați o copie a deciziei care este contestată.

Codurile țărilor

Ori de câte ori vă referiți la un stat membru atunci când completați prezentul formular, vă rugăm să utilizați următoarele coduri ale țărilor:

AT

Austria

EL

Grecia

IT

Italia

PT

Portugalia

BE

Belgia

ES

Spania

LT

Lituania

RO

România

BG

Bulgaria

FI

Finlanda

LU

Luxemburg

SE

Suedia

CY

Cipru

FR

Franța

LV

Letonia

SI

Slovenia

CZ

Republica Cehă

HR

Croația

MT

Malta

SK

Slovacia

DE

Germania

HU

Ungaria

NL

Țările de Jos

 

 

EE

Estonia

IE

Irlanda

PL

Polonia

 

 

Pe site-ul web al portalului european e-justiție puteți găsi informații cu privire la plata taxelor judiciare aferente procedurii în cauză în statul membru vizat.

În cazul în care completați prezentul formular pe hârtie și aveți posibilitatea de a adăuga text liber, vă rugăm să utilizați foi suplimentare dacă este necesar și să numerotați fiecare pagină.

1.   Instanța la care se introduce acțiunea de contestare

1.1.   Denumire:

1.2.   Adresă

1.2.1.

Denumirea și numărul străzii/căsuța poștală:

1.2.2.

Localitatea și codul poștal:

1.2.3.

Statul membru (vă rugăm să menționați codul țării):

2.   Partea care solicită introducerea acțiunii de contestare

2.1.   Partea care solicită introducerea acțiunii de contestare are, în cadrul procedurii care a condus la emiterea ordonanței asigurătorii europene de indisponibilizare a conturilor bancare (denumită în continuare „ordonanța asigurătorie”), calitatea de (vă rugăm să bifați căsuța corespunzătoare):

Creditor

Debitor

2.2.   Numele și prenumele/denumirea societății sau a organizației:

2.3.   Adresă

2.3.1.

Denumirea și numărul străzii/căsuța poștală:

2.3.2.

Localitatea și codul poștal:

2.3.3.

Țara (dacă este un stat membru, vă rugăm să menționați codul țării):

2.4.   Telefon: (*)

2.5.   Fax: (*)

2.6.   E-mail (dacă este disponibil):

2.7.   Numele reprezentantului părții, dacă este cazul, și datele sale de contact

2.7.1

Nume și prenume:

2.7.2.

Adresă

2.7.2.1.

Denumirea și numărul străzii/căsuța poștală:

2.7.2.2.

Localitatea și codul poștal:

2.7.2.3.

Țara (dacă este un stat membru, vă rugăm să menționați codul țării):

2.7.3.

E-mail:

3.   Cealaltă parte

3.1.   Cealaltă parte are, în cadrul procedurii care a condus la emiterea ordonanței asigurătorii, calitatea de (vă rugăm să bifați căsuța corespunzătoare):

Creditor

Debitor

3.2.   Numele și prenumele/denumirea societății sau a organizației:

3.3.   Adresă

3.3.1.

Denumirea și numărul străzii/căsuța poștală:

3.3.2.

Localitatea și codul poștal:

3.3.3.

Țara (dacă este un stat membru, vă rugăm să menționați codul țării):

3.4.   Telefon: (**)

3.5.   Fax: (**)

3.6.   E-mail (dacă este disponibil):

3.7.   Numele reprezentantului părții, dacă este cazul și dacă este cunoscut, și datele sale de contact, dacă sunt disponibile:

3.7.1.

Nume și prenume:

3.7.2.

Adresă

3.7.2.1.

Denumirea și numărul străzii/căsuța poștală:

3.7.2.2.

Localitatea și codul poștal:

3.7.2.3.

Țara (dacă este un stat membru, vă rugăm să menționați codul țării):

3.7.3.

E-mail:

4.   Instanța care a emis ordonanța asigurătorie

4.1.   Denumire:

4.2.   Adresă

4.2.1.

Denumirea și numărul străzii/căsuța poștală:

4.2.2.

Localitatea și codul poștal:

4.2.3.

Statul membru (vă rugăm să menționați codul țării):

4.3.   Telefon: (**)

4.4.   Fax: (**)

4.5.   E-mail (dacă este disponibil):

5.   Ordonanța asigurătorie

5.1.   Data (zz/ll/aaaa) ordonanței asigurătorii:

5.2.   Numărul ordonanței asigurătorii:

5.3.   Cuantumul total care urmează să fie indisponibilizat în conformitate cu ordonanța asigurătorie:

5.4.   Monedă:

☐ Euro (EUR) ☐ Levă bulgărească (BGN) ☐ Coroană cehă (CZK) ☐ Kună croată (HRK) ☐ Forint maghiar (HUF) ☐ Zlot polonez (PLN) ☐ Leu românesc (RON) ☐ Coroană suedeză (SEK) ☐ Altă monedă (vă rugăm să precizați utilizând codul ISO):

6.   Instanța sau autoritatea de executare competentă care a pronunțat decizia privind calea de atac [a nu se completa dacă instanța este aceeași instanță (menționată în secțiunea 4) care a emis ordonanța asigurătorie]

6.1.   Denumire:

6.2.   Adresă

6.2.1.

Denumirea și numărul străzii/căsuța poștală:

6.2.2.

Localitatea și codul poștal:

6.2.3.

Statul membru (vă rugăm să menționați codul țării)

6.3.   Telefon: (***)

6.4.   Fax: (***)

6.5.   E-mail (dacă este disponibil):

7.   Decizia privind calea de atac:

7.1.   Data (zz/ll/aaaa) deciziei:

7.2.   Numărul de referință al deciziei:

7.3.   Decizia privind calea de atac a fost pronunțată referitor la cererea de introducere a unei căi de atac înaintată (vă rugăm să bifați căsuța corespunzătoare):

de creditor în cadrul procedurii care a condus la emiterea ordonanței asigurătorii

de debitor în cadrul procedurii care a condus la emiterea ordonanței asigurătorii

8.   Cerere de introducere a unei acțiuni de contestare a deciziei privind calea de atac

Prin prezenta introduc o acțiune de contestare a deciziei menționate în secțiunea 7 din următoarele motive:

9.   Probe

Vă rugăm să enumerați probele care susțin cererea dumneavoastră de introducere a unei acțiuni de contestare:

Declar că, după știința mea, informațiile comunicate sunt adevărate și că le-am furnizat cu bună-credință.

Dacă ați adăugat foi suplimentare, vă rugăm să precizați numărul total de pagini și să numerotați fiecare pagină:

Întocmită la:

Data:

(zz/ll/aaaa)

Nume, semnătură și/sau ștampilă:


(*)  Opțional

(**)  Opțional

(***)  Opțional