12.10.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 275/3


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/1799 AL COMISIEI

din 7 octombrie 2016

de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare privind punerea în corespondență a evaluărilor de credit efectuate de instituțiile externe de evaluare a creditului în conformitate cu articolul 136 alineatele (1) și (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții (1), în special articolul 136 alineatul (1) al treilea paragraf și articolul 136 alineatul (3) al treilea paragraf,

întrucât:

(1)

Dispozițiile prezentului regulament sunt strâns corelate, deoarece au drept obiect punerea în corespondență a evaluărilor riscului de credit, cu excepția celor atribuite pozițiilor din securitizare. Pentru a asigura consecvența acestor dispoziții, care ar trebui să intre în vigoare în același timp și pentru a asigura persoanelor supuse acestor obligații o imagine cuprinzătoare în privința obligațiilor și un acces sintetic la acestea, este de dorit ca toate standardele tehnice de punere în aplicare a căror elaborare este impusă de Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și care se referă la punerea în corespondență a evaluărilor riscului de credit, cu excepția celor atribuite pozițiilor din securitizare, să fie cuprinse într-un singur regulament.

(2)

Articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 prevede obligația specificării, pentru fiecare dintre instituțiile externe de evaluare a creditului („ECAI”), a corespondenței dintre evaluările de credit relevante efectuate de ECAI și nivelurile de calitate a creditului stabilite în secțiunea 2 din regulamentul respectiv (proces denumit „punere în corespondență”). ECAI sunt agențiile de rating de credit care sunt înregistrate sau certificate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1060/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (2) și băncile centrale care acordă ratinguri de credit exceptate de la aplicarea dispozițiilor regulamentului menționat.

(3)

În Regulamentul (CE) nr. 1060/2009 și în Regulamentul (UE) nr. 575/2013 se utilizează unii termeni similari și unele concepte similare, ceea ce poate crea confuzie. Termenul „evaluare de credit” este utilizat în Regulamentul (UE) nr. 575/2013 pentru a desemna atât „etichetele” diferitelor categorii de ratinguri acordate de ECAI, cât și procesul de acordare a unui astfel de rating unui anumit element. Cu toate acestea, la articolul 3 alineatul (1) literele (h) și (a) din Regulamentul (CE) nr. 1060/2009 se face o distincție clară între aceste două concepte, utilizându-se termenii „categorie de rating” și, respectiv, „rating de credit”. Pentru a evita confuzia și având în vedere nevoia de a face referire la aceste două concepte separat, precum și complementaritatea celor două regulamente, ar trebui utilizată terminologia din Regulamentul (CE) nr. 1060/2009, întrucât reflectă această distincție.

(4)

Având în vedere că articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1060/2009 permite utilizarea ratingurilor de credit în scopuri de reglementare de către instituțiile de credit și societățile de investiții numai dacă acestea sunt acordate de agenții de rating de credit stabilite în Uniune și înregistrate sau autorizate în conformitate cu regulamentul menționat, punerea în corespondență a evaluărilor de credit ale ECAI ar trebui să vizeze evaluările de credit care corespund definiției termenului de „rating de credit” prevăzută la articolul 3 alineatul (1) litera (a) din regulamentul menționat. În plus, având în vedere că în temeiul articolului 136 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 este obligatorie punerea în corespondență pentru toate ECAI, în definiția cărora intră, în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) punctul 98 din regulamentul menționat, și băncile centrale exceptate de la aplicarea dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 1060/2009, punerea în corespondență a categoriilor de ratinguri acordate de ECAI ar trebui să includă și ratingurile de credit acordate de astfel de bănci centrale. Regulamentul (UE) nr. 575/2013 interzice utilizarea ratingurilor de credit pentru anumite clase de active (cum ar fi titlurile de capital) în cadrul abordării standardizate. Prin urmare, în ceea ce privește evaluările organismelor de plasament colectiv („OPC”) cu venit fix, ar trebui să facă obiectul punerii în corespondență a evaluărilor de credit ale ECAI numai cele care depind exclusiv de calitatea creditului activelor suport.

(5)

Scopul punerii în corespondență este atribuirea ponderilor de risc adecvate prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 575/2013 categoriilor de rating ale unei ECAI. Prin urmare, în cadrul procesului de punere în corespondență ar trebui să poată fi identificate nu doar diferențele relative în materie de risc, ci și nivelurile absolute ale riscului aferent fiecărei categorii de credit, asigurând astfel niveluri adecvate de capital în cadrul abordării standardizate.

(6)

Având în vedere gama largă de metodologii utilizate de ECAI, obiectivitatea și consecvența metodologiei de punere în corespondență sunt esențiale pentru a asigura condiții de concurență echitabile pentru instituții și un tratament echitabil al ECAI. Din acest motiv, la elaborarea normelor privind utilizarea factorilor cantitativi și calitativi și privind comparația acestora cu o valoare de referință, este necesar să se plece de la cadrul de reglementare anterior, reprezentat de partea 3 din „Liniile directoare revizuite cu privire la recunoașterea instituțiilor externe de evaluare a creditului”, din 30 noiembrie 2010, pentru a asigura o tranziție ușoară către dispozițiile privind punerea în corespondență ale prezentului regulament. S-ar asigura astfel și consecvența cu standardele internaționale în materie, reflectate în anexa 2 a documentului din cadrul de reglementare Basel II denumit „Convergența internațională a măsurării capitalului și a standardelor privind capitalul: Un cadru revizuit – versiune cuprinzătoare”, din iunie 2006.

(7)

Este posibil ca definițiile stării de nerambursare utilizate de ECAI să fie diferite de cele prevăzute la articolul 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, astfel cum se reflectă în Regulamentul (CE) nr. 1060/2009 și în Regulamentul delegat (UE) 2015/2 al Comisiei (3). Cu toate acestea, pentru a se asigura că nivelul general al capitalului impus în cazul expunerilor care beneficiază de un rating extern nu se modifică, tipurile de evenimente de nerambursare utilizate pentru calibrarea valorii de referință prevăzute la articolul 136 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 ar trebui utilizate ca definiție a stării de nerambursare în scopul prezentului regulament.

(8)

Punerea în corespondență ar trebui înțeleasă ca intervenind între categoriile de rating ale unei ECAI, pe de o parte, și o scală de reglementare definită în scopuri prudențiale, pe de altă parte. Prin urmare, această punere în corespondență ar trebui considerată un concept distinct de cel pe care, conform articolului 21 alineatul (4b) din Regulamentul (CE) nr. 1060/2009, Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) are obligația de a-l prezenta sub forma unui raport destinat să le permită investitorilor să compare cu ușurință toate ratingurile de credit existente referitoare la o anumită entitate căreia i se acordă ratinguri. De asemenea, în sensul prezentului regulament, „punere în corespondență” nu se referă la punerile în corespondență elaborate în temeiul altor cadre, cum ar fi cadrul de evaluare a creditului al Eurosistemului, întrucât este posibil ca acestea să se bazeze pe metodologii și definiții diferite.

(9)

Ar trebui realizată o punere în corespondență diferită pentru fiecare set relevant de categorii de rating („scală de rating”). Dacă scala de rating a unei ECAI este aceeași pentru mai multe clase de expuneri, punerea în corespondență ar trebui să fie la rândul său aceeași, pentru a garanta diferențierea ponderilor de risc la nivelul claselor de expuneri stabilite de Regulamentul (UE) nr. 575/2013. Dacă o ECAI utilizează mai multe scale de rating, relația stabilită de ECAI între acestea ar trebui avută în vedere la punerea în corespondență.

(10)

Ratingurile de credite nesolicitate, astfel cum sunt menționate la articolul 3 alineatul (1) litera (x) din Regulamentul (CE) nr. 1060/2009, ar trebui incluse în punerea în corespondență aferentă unei ECAI cu condiția ca acestea să poată fi utilizate în scopuri de reglementare în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1060/2009 și ca Autoritatea Bancară Europeană (ABE) să fi confirmat că acestea nu diferă, în ceea ce privește calitatea, de evaluările de credit solicitate ale respectivei ECAI, în conformitate cu articolul 138 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

(11)

Pentru punerea în corespondență ar trebui utilizați atât factori cantitativi, cât și factori calitativi, aceștia din urmă fiind evaluați într-o a doua etapă, dacă și când acest lucru este necesar și în special atunci când factorii cantitativi nu sunt adecvați. Prin urmare, factorii calitativi ar trebui să reprezinte un sprijin pentru revizuirea, corectarea și îmbunătățirea punerilor în corespondență inițiale, bazate pe factori cantitativi, dacă o astfel de revizuire este justificată și necesară. Această abordare în două etape este necesară pentru a contribui la obiectivitatea punerii în corespondență și pentru a se asigura că aceasta reflectă realmente corespondența dintre categoriile de rating ale unei ECAI și o scală de reglementare definită în scopuri prudențiale.

(12)

Pentru a se asigura un echilibru între preocupările prudențiale și cele legate de piață, este necesar să se evite cauzarea unui dezavantaj semnificativ necuvenit instituțiilor de evaluare externă a creditului care, din cauza faptului că au intrat mai recent pe piață, prezintă informații cantitative limitate. Prin urmare, relevanța factorilor cantitativi pentru punerea în corespondență ar trebui redusă. Punerea în corespondență ar trebui să facă obiectul unor actualizări ori de câte ori este necesar, astfel încât să se reflecte informațiile cantitative colectate după intrarea în vigoare a prezentului regulament.

(13)

Rata de nerambursare aferentă elementelor cărora li s-a acordat aceeași categorie de rating ar trebui considerată factorul cantitativ cel mai reprezentativ și ar trebui calculată pe baza datelor privind nerambursarea aferente acestor elemente. Dacă nu sunt disponibile suficiente date privind nerambursarea aferente acestor elemente, rata de nerambursare trebuie totuși calculată, printr-o estimare bazată pe opinia ECAI relevante și pe orice informații privind nerambursarea aferente elementelor cărora li s-a atribuit aceeași categorie de rating și care fac obiectul punerii în corespondență.

(14)

Pentru a asigura comparabilitatea, între diversele ECAI, a calculării ratei de nerambursare, aceasta ar trebui să îndeplinească anumite cerințe. De exemplu, această rată ar trebui măsurată pe o perioadă de trei ani, pentru a permite observarea unui număr semnificativ de stări de nerambursare în situațiile în care riscul este foarte scăzut, și ar trebui să țină cont de retrageri, pentru a evita o subestimare a riscului. În plus, aceasta ar trebui să nu includă nici ratinguri aferente sectorului public, nici ratinguri de emisiune, în primul caz din cauza numărului mic de stări de nerambursare, iar în al doilea caz pentru a evita denaturarea ratelor de nerambursare în direcția emitenților care au un număr mai mare de emisiuni.

(15)

În măsura posibilului, ratele de nerambursare ar trebui calculate pentru fiecare categorie de rating pentru o perioadă de observare reprezentând un termen lung și una reprezentând un termen scurt. Prima dintre acestea ar trebui să reprezinte baza punerii în corespondență, în timp ce a doua ar trebui să furnizeze avertismente timpurii privind o potențială creștere sau descreștere a nivelului de risc al categoriei de rating respective. Dacă numărul de ratinguri de credit disponibil este insuficient, ar trebui calculată numai rata de nerambursare pe termen lung, din cauza gradului mare de incertitudine implicat în calcularea ratelor de nerambursare pe termen scurt. În acest caz, avertismentele privind o potențială creștere a nivelului de risc al categoriei de risc ar trebui furnizate de factorii calitativi.

(16)

Definiția stării de nerambursare stabilită de ECAI pentru a calcula rata de nerambursare aferentă elementelor cărora li s-a acordat aceeași categorie de rating este un element esențial al punerii în corespondență. O definiție mai strictă a stării de nerambursare ar putea conduce la niveluri mai ridicate ale acestei stări decât definițiile mai puțin stricte. Prin urmare, pentru a asigura o punere în corespondență exactă, ar trebui estimat impactul definiției stării de nerambursare asupra calculării ratei de nerambursare.

(17)

În cazurile în care datele privind nerambursarea disponibile sunt puține, la punerea în corespondență ar trebui să se țină cont de perioada de timp vizată în cadrul unei categorii de rating, pentru a se asigura consecvența între diferitele ECAI. Astfel, dacă s-a ales o perioadă scurtă, anumite elemente s-ar putea califica pentru un anumit nivel de risc. Aceleași elemente ar putea însă prezenta un nivel de risc diferit în mod semnificativ dacă ar fi evaluate pe perioada de trei ani aleasă pentru calcularea ratei de nerambursare. Acest factor ar trebui recunoscut și reflectat în mod corespunzător în cadrul punerii în corespondență.

(18)

Semnificația categoriei de rating și poziția sa relativă în cadrul scalei de rating ar trebui să fie deosebit de utile atunci când nu sunt disponibili factori cantitativi, iar punerea în corespondență a unei categorii adiacente este cunoscută. În acest sens, nivelurile de calitate a creditului ar trebui caracterizate în ceea ce privește aspecte precum capacitatea emitentului de a-și onora obligațiile financiare, sensibilitatea sa la situația economică sau apropierea de starea de nerambursare.

(19)

Ar trebui, de asemenea, să se țină cont de factorii generali de risc ai elementelor cărora li se acordă o categorie de rating. Dimensiunea și gradul de diversificare a activității ale elementelor cărora li s-a acordat o categorie de rating ar trebui considerate indicatori relevanți ai profilului de risc al acestora. Ar trebui să fie posibil să fie avuți în vedere ca factori calitativi și alți indicatori ai bonității acordați unor elemente care aparțin aceleiași categorii de rating, pentru a obține informații suplimentare privind comportamentul de nerambursare al categoriei de rating relevante. Relevanța, obiectivitatea și fiabilitatea diverșilor indicatori ai bonității ar trebui analizate cu atenție înainte ca aceștia să fie utilizați în cadrul procesului de punere în corespondență.

(20)

În vederea asigurării consecvenței cu standardele internaționale, pentru procesul de punere în corespondență ar trebui utilizate valorile de referință privind ratele de nerambursare pe termen lung și scurt prevăzute în documentul din cadrul Basel II denumit „Convergența internațională a măsurării capitalului și a standardelor privind capitalul: un cadru revizuit – versiune cuprinzătoare”, din iunie 2006. Cu toate acestea, ar trebui prevăzute norme mai detaliate pentru a reflecta diversitatea de ECAI care își desfășoară în prezent activitatea pe piața din UE și ale căror rate de nerambursare se pot îndepărta semnificativ de la modelul aferent ECAI de la nivel internațional, care stă la baza valorilor de referință actuale. Mai concret, valorile de referință pe termen lung ar trebui definite sub formă de intervale, pentru a reflecta faptul că pentru fiecare nivel de calitate a creditului există o gamă de valori compatibile.

(21)

Punerea în corespondență a unei categorii de rating cu un nivel de calitate a creditului ar trebui efectuată inițial pe baza comparației dintre rata de nerambursare pe termen lung a acesteia și valorile de referință pe termen lung, precum și pe baza informațiilor derivate din factorii calitativi.

(22)

În temeiul articolului 136 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, adecvarea punerii în corespondență ar trebui revizuită frecvent, deoarece rata de nerambursare pe termen lung s-ar putea modifica și ar putea deveni reprezentativă pentru un alt nivel de calitate a creditului. În acest scop, ratele de nerambursare pe termen scurt recente înregistrate în cadrul unei categorii de rating ar trebui comparate în mod regulat cu valorile de referință pe termen scurt relevante (nivelurile de monitorizare și de declanșare). O depășire a valorilor de referință pe termen scurt în doi ani consecutivi ar putea indica o deteriorare a standardelor de evaluare, ceea ce ar putea face ca noua rată de nerambursare pe termen lung să fie reprezentativă pentru un nivel de calitate a creditului mai puțin favorabil. Această indicație ar putea fi mai relevantă în cazurile în care este depășit nivelul de declanșare, și nu cel de monitorizare. În particular, producerea unui eveniment de nerambursare în cazul unui singur element aparținând categoriilor de rating celor mai favorabile ar putea fi suficientă ca să fie avută în vedere revizuirea punerii în corespondență acordată ECAI care a atribuit ratingul respectivului element.

(23)

Dacă este cazul, ar trebui prezentate proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare revizuite care să includă în punerea în corespondență ECAI nou înființate.

(24)

Având în vedere că este obligatorie în permanență respectarea Regulamentului (UE) nr. 575/2013, este necesar să se monitorizeze continuu performanța punerilor în corespondență.

(25)

Prezentul regulament se bazează pe proiectul de standarde tehnice de punere în aplicare prezentate în comun Comisiei Europene de către ABE, ESMA și Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) („autoritățile europene de supraveghere”).

(26)

La 29 martie 2016, Comisia a notificat Comitetului mixt al autorităților europene de supraveghere intenția sa de a aproba cu modificări proiectul de standarde tehnice de punere în aplicare, astfel încât să asigure un echilibru între o abordare prudențială solidă și necesitatea de a evita o concentrare și mai mare pe piața deja foarte concentrată a ratingurilor de credit, dominată de trei mari instituții externe de evaluare a creditului, care au o cotă de piață cumulată de aproximativ 90 %. În notificarea sa, Comisia a evidențiat în special nevoia de a evita aplicarea automată, după trei ani și indiferent de calitatea ratingurilor, a unei puneri în corespondență mai conservatoare în cazul tuturor instituțiilor externe de evaluare a creditului care nu au prezentat suficiente ratinguri, întrucât această abordare ar risca să creeze o barieră normativă în calea intrării pe piață și să submineze poziția concurențială a instituțiilor externe de evaluare a creditului mai mici/mai noi doar pentru că acestea nu produc la fel de multe ratinguri ca omoloagele lor de mari dimensiuni. În avizul său formal din data de 12 mai 2016, Comitetul mixt al autorităților europene de supraveghere și-a confirmat poziția inițială și nu a prezentat un nou proiect de standarde tehnice de punere în aplicare, care să reflecte propunerile de modificare ale Comisiei.

(27)

Pentru a se asigura un echilibru între o abordare prudențială solidă și concurența pe piața ratingurilor de credit, proiectul de standarde tehnice de punere în aplicare ar trebui modificat în ceea ce privește dispozițiile care pot cauza dezavantaje semnificative necuvenite instituțiilor externe de evaluare a creditului mai mici sau mai noi din cauza intrării lor recente pe piață, în special dispozițiile referitoare la aplicarea unui tratament mai conservator în cazul unor date limitate, intrarea în vigoare automată a unei noi puneri în corespondență începând din 2019, dispoziția privind revizuirea punerii în corespondență și tabelele de corespondență aplicabile începând din 2019.

(28)

ABE, ESMA și EIOPA au efectuat consultări publice deschise cu privire la proiectul de standarde tehnice de punere în aplicare pe care se bazează prezentul regulament, au analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și au solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul bancar, instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (4), avizul Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și al piețelor, instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (5), și avizul Grupului părților interesate din domeniul asigurărilor și reasigurărilor, instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (6),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

TITLUL I

FACTORI CANTITATIVI, FACTORI CALITATIVI ȘI VALORI DE REFERINȚĂ

CAPITOLUL 1

Factori cantitativi

Articolul 1

Factorii cantitativi implicați în punerea în corespondență a unei categorii de rating

Factorii cantitativi prevăzuți la articolul 136 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 sunt ratele de nerambursare pe termen scurt și lung aferente elementelor cărora li s-a acordat aceeași categorie de rating, astfel cum sunt prevăzute la articolele 2-6.

Articolul 2

Elemente utilizate la calcularea factorilor cantitativi

Calcularea ratelor de nerambursare prevăzute la articolul 1 se efectuează, pentru fiecare categorie de rating, exclusiv pe baza elementelor cărora li s-a acordat aceeași categorie de rating de către instituția externă de evaluare a creditului (ECAI) pentru care se efectuează punerea în corespondență, cu condiția ca elementele să îndeplinească toate cerințele următoare:

(a)

aparțin categoriei „ratingurilor entităților comerciale”, prevăzută la articolul 3 litera (a) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2, și sunt acordate emitenților;

(b)

li se acordă fie:

(i)

un rating de credit solicitat; fie

(ii)

un rating de credit nesolicitat care îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 138 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

Secțiunea 1

Calcularea factorilor cantitativi pentru o categorie de rating în cazul în care este disponibil un număr suficient de ratinguri de credit

Articolul 3

Determinarea disponibilității unui număr suficient de ratinguri de credit

(1)   În scopul calculării ratei de nerambursare pe termen scurt, numărul de elemente cărora li s-a acordat aceeași categorie de rating de către ECAI pentru care se efectuează punerea în corespondență este considerat suficient dacă elementele respective îndeplinesc toate condițiile următoare:

(a)

sunt suficiente din punctul de vedere al profilului de risc perceput al categoriei de rating, luând drept indicator numărul de elemente egal cu inversul valorii de referință pentru rata de nerambursare pe termen lung aferentă categoriei de rating respective, astfel cum se prevede la articolul 14 litera (a);

(b)

sunt reprezentative pentru cel mai recent grup de elemente cărora li s-a acordat aceeași categorie de rating.

(2)   În scopul calculării ratei de nerambursare pe termen lung, numărul de elemente cărora li s-a acordat aceeași categorie de rating de către ECAI pentru care se efectuează punerea în corespondență este considerat suficient dacă sunt disponibile cel puțin cele mai recente 10 rate de nerambursare menționate la alineatul (1).

Articolul 4

Ratele de nerambursare pe termen scurt aferente unei categorii de rating în cazul în care este disponibil un număr suficient de ratinguri de credit

(1)   Dacă este disponibil un număr suficient de ratinguri de credit, în conformitate cu articolul 3 alineatul (1), ratele de nerambursare pe termen scurt menționate la articolul 1 se calculează în modul descris la alineatele (2)-(5).

(2)   Ratele de nerambursare pe termen scurt aferente unei categorii de rating se calculează pe o perioadă de trei ani, sub forma unei fracții în care:

(a)

numitorul reprezintă numărul de elemente cărora li se acordă aceeași categorie de rating existente la începutul perioadei de timp;

(b)

numărătorul reprezintă numărul de elemente prevăzute la litera (a) care au ajuns în stare de nerambursare înainte de sfârșitul perioadei.

(3)   Elementele retrase înainte de sfârșitul perioadei care nu au ajuns în stare de nerambursare sunt incluse în numitorul ratelor de nerambursare pe termen scurt menționat la alineatul (2) litera (a) cu o pondere de numai 50 %. Elementele pentru care există dovezi că au fost retrase înainte de producerea unei stări de nerambursare sunt considerate ajunse în stare de nerambursare.

(4)   Se consideră că un element este în stare de nerambursare și, ca atare, trebuie inclus în numărătorul prevăzut la alineatul (2) litera (b) dacă s-a produs vreunul dintre următoarele tipuri de evenimente:

(a)

o declarare a falimentului sau o administrare judiciară care este probabil să provoace o neonorare sau o întârziere a unor plăți viitoare ale serviciului datoriei obligatorii în temeiul unui contract;

(b)

o neonorare sau o întârziere a unei plăți de dobândă sau a unei plăți principale aferente unui contract obligatoriu, cu excepția cazului în care plățile sunt efectuate în perioada de grație acordată prin contractul respectiv;

(c)

un schimb efectuat în condiții dificile, dacă oferta presupune ca investitorul să primească o valoare mai mică decât cea promisă prin titlurile de valoare inițiale;

(d)

entitatea căreia i se acordă ratingul face obiectul unei forme semnificative de supraveghere de reglementare, din cauza stării sale financiare.

(5)   Ratele de nerambursare pe termen scurt se calculează, pentru fiecare grup de elemente disponibil căruia i s-a acordat aceeași categorie de rating, pentru perioade semestriale care încep la datele de 1 ianuarie și 1 iulie ale fiecărui an.

Articolul 5

Rata de nerambursare pe termen lung aferentă unei categorii de rating în cazul în care sunt disponibile un număr suficient de ratinguri de credit

(1)   Dacă este disponibil un număr suficient de ratinguri de credit, în conformitate cu articolul 3, ratele de nerambursare pe termen lung menționate la articolul 1 se calculează în conformitate cu alineatele (2)-(4).

(2)   Rata de nerambursare pe termen lung se calculează ca medie ponderată a cel puțin celor mai recente 20 de rate de nerambursare pe termen scurt calculate în conformitate cu articolul 4 alineatul (1). Dacă ratele de nerambursare pe termen scurt sunt disponibile pentru o perioadă mai lungă și sunt relevante, acestea se utilizează pentru perioada respectivă. Dacă sunt disponibile mai puțin de 20 de rate de nerambursare pe termen scurt calculate în conformitate cu articolul 4 alineatul (1), ratele de nerambursare pe termen scurt nedisponibile sunt estimate, pentru a se ajunge la un total de 20 de rate de nerambursare pe termen scurt.

(3)   În scopul calculării mediei ponderate prevăzute la alineatul (2), ratele de nerambursare pe termen scurt calculate în conformitate cu articolul 4 includ perioada de recesiune cea mai recentă. Această perioadă de recesiune include cel puțin un semestru de rate de creștere negative ale produsului intern brut din principalele zone geografice de referință ale elementelor evaluate.

(4)   În scopul calculării mediei ponderate prevăzute la alineatul (2), se aplică următoarele reguli:

(a)

ratele de nerambursare pe termen scurt calculate în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) sunt ponderate în funcție de numărul de elemente prevăzut la articolul 4 alineatul (2) litera (a);

(b)

ratele de nerambursare pe termen scurt estimate sunt ponderate în funcție de estimarea numărului de elemente cărora li se acordă aceeași categorie de rating existente la începutul perioadei de timp.

Ponderile asigură o reprezentare adecvată a anilor de recesiune și de absență a recesiunii dintr-un ciclu economic complet.

Secțiunea 2

Calcularea factorilor cantitativi pentru o categorie de rating în cazul în care nu este disponibil un număr suficient de ratinguri de credit

Articolul 6

Elementele utilizate și rata de nerambursare pe termen lung aferentă unei categorii de rating în cazul în care nu este disponibil un număr suficient de ratinguri de credit

Dacă nu este disponibil un număr suficient de ratinguri de credit, astfel cum sunt menționate la articolul 3, calcularea ratei de nerambursare pe termen lung prevăzute la articolul 1 se efectuează în conformitate cu ambele dispoziții de mai jos:

(a)

aceasta se bazează pe estimarea, furnizată de ECAI, a ratei de nerambursare pe termen lung aferente tuturor elementelor cărora li s-a acordat aceeași categorie de rating, în conformitate cu articolul 136 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

(b)

estimarea prevăzută la litera (a) se completează cu numărul de elemente, indiferent dacă acestea sunt sau nu în stare de nerambursare, cărora ECAI pentru care se efectuează punerea în corespondență le-a acordat aceeași categorie de rating.

CAPITOLUL 2

Factori calitativi

Articolul 7

Factorii calitativi implicați în punerea în corespondență a unei categorii de rating

Factorii calitativi prevăzuți la articolul 136 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 sunt:

(a)

definiția stării de nerambursare utilizată de ECAI, astfel cum este prevăzută la articolul 8;

(b)

perioada de timp a unei categorii de rating utilizată de ECAI, astfel cum este prevăzută la articolul 9;

(c)

semnificația unei categorii de rating și poziția sa relativă în cadrul scalei de rating stabilite de o ECAI, astfel cum sunt prevăzute la articolul 10;

(d)

bonitatea elementelor cărora li s-a acordat aceeași categorie de rating, astfel cum este prevăzută la articolul 11;

(e)

estimarea, furnizată de ECAI, a ratei de nerambursare pe termen lung aferente tuturor elementelor cărora li s-a acordat aceeași categorie de rating, în conformitate cu articolul 136 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, astfel cum este prevăzută la articolul 12;

(f)

relația stabilită de ECAI („punerea în corespondență internă”), dacă este disponibilă, între categoria de rating care face obiectul punerii în corespondență și alte categorii de rating aplicate de aceeași ECAI, dacă punerea în corespondență a acestora din urmă a fost deja stabilită în conformitate cu prezentul regulament, astfel cum este prevăzută la articolul 13;

(g)

orice alte informații relevante care pot descrie gradul de risc reflectat într-o categorie de rating.

Articolul 8

Definiția stării de nerambursare utilizată de ECAI

Tipurile de evenimente luate în considerare de o ECAI pentru a stabili dacă un element se află în stare de nerambursare trebuie comparate cu cele prevăzute la articolul 4 alineatul (4) utilizând toate informațiile disponibile. Dacă din comparație reiese că ECAI nu a luat în considerare toate tipurile de stări de nerambursare de acest tip, factorii cantitativi menționați la articolul 1 se ajustează în mod corespunzător.

Articolul 9

Perioada de timp a unei categorii de rating

Perioada de timp luată în considerare de ECAI pentru acordarea unei categorii de rating reprezintă un indicator relevant al menținerii sau nu a nivelului de risc al respectivei categorii de rating pe perioada de timp prevăzută la articolul 4 alineatul (2).

Articolul 10

Semnificația și poziția relativă a unei categorii de rating

(1)   Semnificația unei categorii de rating utilizate de o ECAI este stabilită în funcție de caracteristicile capacității de a-și asuma angajamente financiare care sunt onorate, astfel cum se reflectă aceasta în elementele cărora li se acordă respectiva categorie de rating, și în special în gradul de sensibilitate al acesteia la mediul economic și în gradul de apropiere de situația de nerambursare.

(2)   Semnificația unei categorii de rating este comparată cu cea stabilită pentru fiecare nivel de calitate a creditului, astfel cum este prevăzută la articolul 15.

(3)   Semnificația unei categorii de rating este evaluată în combinație cu poziția acesteia în cadrul scalei de rating stabilite de ECAI.

Articolul 11

Bonitatea elementelor cărora li se acordă aceeași categorie de rating

(1)   Bonitatea elementelor cărora li se acordă aceeași categorie de rating este determinată ținând cont cel puțin de dimensiunea acestora și de gradul de diversificare sectorială și geografică a activităților lor economice.

(2)   Pentru completarea informațiilor furnizate de factorii cantitativi prevăzuți la articolul 1 pot fi utilizați diverși indicatori ai bonității atribuiți unor elemente aparținând aceleiași categorii de rating, în măsura corespunzătoare, dacă aceștia sunt fiabili și relevanți pentru punerea în corespondență.

Articolul 12

Estimarea, furnizată de ECAI, a ratei de nerambursare pe termen lung aferentă tuturor elementelor cărora li s-a acordat aceeași categorie de rating

La efectuarea punerii în corespondență se ține cont de estimarea, furnizată de ECAI, a ratei de nerambursare pe termen lung aferentă tuturor elementelor cărora li s-a acordat aceeași categorie de rating, în măsura în care această estimare a fost justificată în mod corespunzător.

Articolul 13

Punerea în corespondență internă a unei categorii de rating stabilite de ECAI

Nivelul corespunzător de calitate a creditului al altor categorii de credit utilizate de aceeași ECAI pentru care există o punere în corespondență internă, în conformitate cu articolul 7 litera (f), este utilizat ca indicator relevant al nivelului de risc al categoriei de rating care face obiectul punerii în corespondență.

CAPITOLUL 3

Valoarea de referință și semnificațiile de referință aferente

Articolul 14

Valoarea de referință

Valoarea de referință prevăzută la articolul 136 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 este:

(a)

o valoare de referință pentru rata de nerambursare pe termen lung aferentă fiecărui nivel de calitate a creditului indicat în tabelul 1 din anexa I;

(b)

o valoare de referință pentru rata de nerambursare pe termen scurt aferentă fiecărui nivel de calitate a creditului indicat în tabelul 2 din anexa I.

Articolul 15

Semnificația de referință a unei categorii de rating pentru fiecare nivel de calitate a creditului

Semnificația de referință a unei categorii de rating care corespunde fiecărui nivel de calitate a creditului este indicată în anexa II.

TITLUL II

TABELE DE PUNERE ÎN CORESPONDENȚĂ

Articolul 16

Tabele de punere în corespondență

Corespondența dintre categoriile de rating ale fiecărei ECAI și nivelurile de calitate a creditului prevăzute în partea a treia titlul II capitolul 2 secțiunea 2 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 este cea indicată în anexa III.

TITLUL III

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 17

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 octombrie 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176, 27.6.2013, p. 1.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1060/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind agențiile de rating de credit (JO L 302, 17.11.2009, p. 1).

(3)  Regulamentul delegat (UE) 2015/2 al Comisiei din 30 septembrie 2014 de completare a Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru prezentarea informațiilor pe care agențiile de rating de credit trebuie să le transmită registrului central creat de Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (JO L 2, 6.1.2015, p. 24).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Bancară Europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12).

(5)  Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).

(6)  Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/79/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 48).


ANEXA I

Valori de referință în sensul articolului 14

Tabelul 1

Valorile de referință pe termen lung

(perioadă de trei ani)

Nivelul de calitate a creditului

Valorile de referință pe termen lung

Valoarea mijlocie

Limita inferioară

Limita superioară

1

0,10 %

0,00 %

0,16 %

2

0,25 %

0,17 %

0,54 %

3

1,00 %

0,55 %

2,39 %

4

7,50 %

2,40 %

10,99 %

5

20,00 %

11,00 %

26,49 %

6

34,00 %

26,50 %

100,00 %


Tabelul 2

Valorile de referință pe termen scurt

(perioadă de trei ani)

Nivelul de calitate a creditului

Valorile de referință pe termen scurt

Nivelul de monitorizare

Nivelul de declanșare

1

0,80 %

1,20 %

2

1,00 %

1,30 %

3

2,40 %

3,00 %

4

11,00 %

12,40 %

5

28,60 %

35,00 %

6

nu se aplică

nu se aplică


ANEXA II

Semnificația de referință a categoriilor de rating pentru fiecare grad de calitate a creditului în scopul articolului 15

Nivelul de calitate a creditului

Semnificația categoriei de rating

1

Entitatea căreia i se acordă ratingul are o capacitate extrem de mare sau foarte mare de a-și onora angajamentele financiare și prezintă un risc de credit minim sau foarte mic.

2

Entitatea căreia i se acordă ratingul are o capacitate mare de a-și onora angajamentele financiare și prezintă un risc de credit mic, dar este într-o oarecare măsură mai susceptibilă să fie afectată de efectele negative ale schimbării circumstanțelor și condițiilor economice decât entitățile cărora li se acordă ratinguri corespunzătoare nivelului de calitate a creditului 1.

3

Entitatea căreia i se acordă ratingul are o capacitate adecvată de a-și onora angajamentele financiare și prezintă un risc de credit moderat.

Cu toate acestea, este mai probabil ca schimbarea circumstanțelor sau condițiile economice negative să conducă la slăbirea capacității entității căreia i se acordă ratingul de a-și onora obligațiile financiare.

4

Entitatea căreia i se acordă ratingul are capacitatea de a-și onora angajamentele financiare, dar prezintă un risc de credit substanțial.

Aceasta se confruntă cu incertitudini majore și este expusă unor condiții de afaceri, financiare sau economice negative, care ar putea conduce la o capacitate inadecvată a entității căreia i se acordă ratingul de a-și onora angajamentele financiare.

5

Entitatea căreia i se acordă ratingul are capacitatea de a-și onora angajamentele financiare, dar prezintă un risc de credit mare.

Este probabil ca disponibilitatea sau capacitatea entității căreia i se acordă ratingul de a-și onora angajamentele financiare să fie afectată de condiții de afaceri, financiare sau economice negative.

6

Entitatea căreia i se acordă ratingul este vulnerabilă sau extrem de vulnerabilă și prezintă un risc de credit foarte mare, aceasta găsindu-se în stare de nerambursare sau foarte aproape de o astfel de stare.

Îndeplinirea angajamentelor financiare de către această entitate depinde de producerea unor circumstanțe de afaceri, financiare și economice favorabile.


ANEXA III

Tabelele de punere în corespondență în sensul articolului 16

Nivel de calitate a creditului

1

2

3

4

5

6

AM Best Europe-Rating Services Ltd.

Scala ratingurilor de credit pe termen lung ale emitenților

aaa, aa+, aa, aa-

a+, a, a-

bbb+, bbb, bbb-

bb+, bb, bb-

b+, b, b-

ccc+, ccc, ccc-, cc, c, rs

Scala ratingurilor datoriei pe termen lung

aaa, aa+, aa, aa-

a+, a, a-

bbb+, bbb, bbb-

bb+, bb, bb-

b+, b, b-

ccc+, ccc, ccc-, cc, c, d

Scala ratingurilor privind puterea financiară

A++, A+

A, A-

B++, B+

B, B-

C++, C+

C, C-, D, E, F, S

Scala ratingurilor pe termen scurt

AMB-1+

AMB-1-

AMB-2, AMB-3

AMB- 4

 

 

ARC Ratings S.A.

Scala ratingurilor pe termen mediu și lung ale emitenților

AAA, AA

A

BBB

BB

B

JRC, CC, C, D

Scala ratingurilor pe termen mediu și lung ale emisiunilor

AAA, AA

A

BBB

BB

B

JRC, CC, C, D

Scala ratingurilor pe termen scurt ale emitenților

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Scala ratingurilor pe termen scurt ale emisiunilor

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH

Scala ratingurilor de credit pe termen lung

AAA, AA

A

BBB

BB

B

JRC, CC/C, D

Scala ratingurilor pe termen scurt ale entităților comerciale

A++

A

 

B, C, D

 

 

Axesor SA

Scala globală a ratingurilor

AAA, AA

A

BBB

BB

B

JRC, CC, C, D, E

BCRA – Credit Rating Agency AD

Scala ratingurilor pe termen lung ale instituțiilor bancare

AAA, AA

A

BBB

BB

B

C, D

Scala ratingurilor pe termen lung ale întreprinderilor de asigurare

iAAA, iAA

iA

iBBB

iBB

iB

iC, iD

Scala ratingurilor pe termen lung ale entităților comerciale

AAA, AA

A

BBB

BB

B

JRC, CC, C, D

Scala ratingurilor pe termen lung ale municipalităților

AAA, AA

A

BBB

BB

B

JRC, CC, C, D

Scala ratingurilor pe termen lung ale emisiunilor

AAA, AA

A

BBB

BB

B

JRC, CC, C, D

Scala ratingurilor pe termen scurt ale instituțiilor bancare

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Scala ratingurilor pe termen scurt ale entităților comerciale

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Scala ratingurilor pe termen scurt ale municipalităților

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Scala ratingurilor pe termen scurt ale emisiunilor

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Banque de France

Scala globală a ratingurilor de credit pe termen lung ale emitenților

3++

3+, 3

4+

4, 5+

5, 6

7, 8, 9, P

Capital Intelligence Ltd

Scala internațională a ratingurilor pe termen ale emitenților

AAA, AA

A

BBB

BB

B

C, RS, SD, D

Scala internațională a ratingurilor pe termen mediu ale emisiunilor

AAA, AA

A

BBB

BB

B

JRC, CC, C, D

Scala internațională a ratingurilor pe termen scurt ale emitenților

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Scala internațională a ratingurilor pe termen scurt ale emisiunilor

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Cerved Rating Agency S.p.A.

Scala ratingurilor pe termen lung ale entităților comerciale

A1.1, A1.2, A1.3

A2.1, A2.2, A3.1

B1.1, B1.2

B2.1, B2.2

C1.1

C1.2, C2.1

Creditreform Ratings AG

Scala ratingurilor pe termen lung

AAA, AA

A

BBB

BB

B

C, D

CRIF S.p.A.

Scala globală a ratingurilor pe termen lung

AAA, AA

A

BBB

BB

B

JRC, D1, D2

Dagong Europe Credit Rating

Scala ratingurilor de credit pe termen lung

AAA, AA

A

BBB

BB

B

JRC, CC, C, D

Scala ratingurilor de credit pe termen scurt

A-1

 

A-2, A-3

B, C, D

 

 

DBRS Ratings Limited

Scala ratingurilor obligațiunilor pe termen lung

AAA, AA

A

BBB

BB

B

JRC, CC, C, D

Scala ratingurilor datoriei pe termen scurt și ale titlurilor pe termen scurt

R-1 H, R-1 M

R-1 L

R-2, R-3

R-4, R-5, D

 

 

Scala ratingurilor cu privire la capacitatea de plată a creanțelor

IC-1

IC-2

IC-3

IC-4

IC-5

D

European Rating Agency, a.s.

Scala ratingurilor pe termen lung

 

AAA, AA, A

BBB

BB

B

JRC, CC, C, D

Scala ratingurilor pe termen scurt

 

S1

S2

S3, S4, NS

 

 

EuroRating Sp. z o.o.

Scala globală a ratingurilor pe termen lung

AAA, AA

A

BBB

BB

B

JRC, CC, C, D

Euler Hermes Rating GmbH

Scala globală a ratingurilor pe termen lung

AAA, AA

A

BBB

BB

B

JRC, CC, C, SD, D

FERI EuroRating Services AG

Scala ratingurilor FERI EuroRating

AAA, AA

A

 

BBB, BB

B

JRC, CC, D

Fitch Ratings

Scala ratingurilor de credit pe termen lung ale emitenților

AAA, AA

A

BBB

BB

B

JRC, CC, C, RD, D

Scala ratingurilor pe termen lung ale obligațiilor financiare ale entităților comerciale

AAA AA

A

BBB

BB

B

JRC, CC, C

Scala internațională a ratingurilor pe termen lung privind puterea financiară a instituțiilor de asigurare (IFS)

AAA, AA

A

BBB

BB

B

JRC, CC, C

Scala ratingurilor pe termen scurt

F1+

F1

F2, F3

B, C, RD, D

 

 

Scala ratingurilor pe termen scurt privind puterea financiară a instituțiilor de asigurare (IFS)

F1+

F1

F2, F3

B, C

 

 

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH

Scala globală a ratingurilor pe termen lung

AAA, AA

 

A, BBB

BB

B

JRC, CC, C, D

ICAP Group S.A

Scala globală a ratingurilor pe termen lung

 

AA, A

BB, B

C, D

E, F

G, H

Japan Credit Rating Agency Ltd

Scala ratingurilor pe termen lung ale emitenților

AAA, AA

A

BBB

BB

B

JRC, CC, C, LD, D

Scala ratingurilor pe termen lung ale emisiunilor

AAA, AA

A

BBB

BB

B

JRC, CC, C, D

Scala ratingurilor pe termen scurt ale emisiunilor

J-1+

J-1

J-2

J-3, NJ, LD, D

 

 

Scala ratingurilor de credit pe termen scurt ale emisiunilor

J-1+

J-1

J-2

J-3, NJ, D

 

 

Kroll Bond Rating Agency

Scala ratingurilor de credit pe termen lung

AAA, AA

A

BBB

BB

B

JRC, CC, C, D

Scala ratingurilor de credit pe termen scurt

K1+

K1

K2, K3

B, C, D

 

 

Moody's Investors Service

Scala globală a ratingurilor pe termen lung

Aaa, Aa

A

Baa

Ba

B

Caa, Ca, C

Scala ratingurilor fondurilor de obligațiuni

Aaa-bf, Aa-bf

A-bf

Baa-bf

Ba-bf

B-bf

Caa-bf, Ca-bf, C-bf

Scala globală a ratingurilor pe termen scurt

P-1

P-2

P-3

NP

 

 

Standard & Poor's Ratings Services

Scala ratingurilor de credit pe termen lung ale emitenților

AAA, AA

A

BBB

BB

B

JRC, CC, R, SD/D

Scala ratingurilor de credit pe termen lung ale emisiunilor

AAA, AA

A

BBB

BB

B

JRC, CC, C, D

Scala ratingurilor privind puterea financiară a întreprinderilor de asigurare

AAA, AA

A

BBB

BB

B

JRC, CC, SD/D, R

Scala ratingurilor privind calitatea creditelor fondurilor

AAAf, AAf

Af

BBBf

BBf

Bf

CCCf

Scala ratingurilor de evaluare ale întreprinderilor din segmentul mediu al pieței (mid-market)

 

MM1

MM2

MM3, MM4

MM5, MM6

MM7, MM8, MMD

Scala ratingurilor de credit pe termen scurt ale emitenților

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, R, SD/D

 

 

Scala ratingurilor de credit pe termen scurt ale emisiunilor

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Scope Ratings AG

Scala globală a ratingurilor pe termen lung

AAA, AA

A

BBB

BB

B

JRC, CC,C, D

Scala globală a ratingurilor pe termen scurt

S-1+

S-1

S-2

S-3, S-4

 

 

Spread Research

Scala internațională a ratingurilor pe termen lung

AAA, AA

A

BBB

BB

B

JRC, CC, C, D

The Economist Intelligence Unit Ltd

Scala ratingurilor suverane

AAA, AA

A

BBB

BB

B

JRC, CC, C, D