4.10.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 269/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/1758 AL COMISIEI

din 28 septembrie 2016

privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (1), în special articolul 57 alineatul (4) și articolul 58 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Pentru a asigura aplicarea uniformă a Nomenclaturii combinate anexate la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului (2), este necesar să se adopte măsuri privind clasificarea mărfurilor menționate în anexa la prezentul regulament.

(2)

Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 a stabilit regulile generale pentru interpretarea Nomenclaturii combinate. Respectivele reguli se aplică, de asemenea, oricăror alte nomenclaturi bazate integral sau parțial pe ea sau care îi adaugă orice subdiviziune suplimentară și care sunt stabilite prin dispoziții specifice ale Uniunii, în vederea aplicării unor măsuri tarifare sau de altă natură referitoare la comerțul cu mărfuri.

(3)

În temeiul respectivelor reguli generale, ar trebui ca mărfurile descrise în coloana (1) a tabelului din anexă să fie clasificate la codul NC indicat în coloana (2), pe baza motivelor prezentate în coloana (3) a tabelului respectiv.

(4)

Este necesar să se prevadă posibilitatea invocării în continuare de către titular, pentru o anumită perioadă de timp, în conformitate cu articolul 34 alineatul (9) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013, a informațiilor tarifare obligatorii care sunt emise în legătură cu mărfurile vizate de prezentul regulament, dar care nu sunt conforme cu acesta. Perioada respectivă ar trebui să fie de trei luni.

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Codului vamal,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Mărfurile descrise în coloana (1) a tabelului din anexă se clasifică în Nomenclatura combinată la codul NC indicat în coloana (2) a tabelului menționat.

Articolul 2

Informațiile tarifare obligatorii care nu sunt conforme cu prezentul regulament pot fi invocate în continuare, în conformitate cu articolul 34 alineatul (9) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013, timp de trei luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 28 septembrie 2016.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Stephen QUEST

Director general pentru impozitare și uniune vamală


(1)  JO L 269, 10.10.2013, p. 1.

(2)  Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (JO L 256, 7.9.1987, p. 1).


ANEXĂ

Descrierea mărfurilor

Clasificare

(Cod NC)

Motive

(1)

(2)

(3)

Un articol (așa-numit „joc de memorie cu cărți”), care conține 20 de cărți de joc pătrate, din carton, cu dimensiuni de aproximativ 60 × 60 mm. Toate cărțile de joc au același model/aceeași imagine pe verso și diferite imagini pe față. Fiecare carte de joc conține o imagine care poate fi împerecheată cu o altă carte de joc (perechi de cărți de joc care conțin aceeași imagine pe față).

Acest joc cu cărți este adecvat pentru doi până la patru jucători.

A se vedea imaginea (*).

9504 40 00

Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textului codurilor NC 9504 și 9504 40 00 .

Codul NC 9504 40 00 acoperă toate tipurile de jocuri cu cărți. Forma cărților și modul în care sunt utilizate (ținute în mână și/sau așezate pe masă) nu prezintă relevanță [a se vedea, de asemenea, Notele explicative la Sistemul armonizat aferente poziției 9504 , punctul (11)]. Clasificarea la codul NC 9504 90 80 ca alte jocuri este, prin urmare, exclusă.

În consecință, produsul trebuie clasificat la codul NC 9504 40 00 , drept cărți de joc.

Image

(*)  Imaginea are un caracter pur informativ.