23.9.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 257/10


REGULAMENTUL (UE) 2016/1705 AL BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 9 septembrie 2016

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1745/2003 (BCE/2003/9) privind aplicarea rezervelor minime obligatorii (BCE/2016/26)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 19.1,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2531/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind aplicarea rezervelor minime obligatorii de către Banca Centrală Europeană (1),

întrucât:

(1)

Pentru a exclude obligațiile interbancare din baza de calcul a rezervelor minime obligatorii, orice deducere forfetară aplicată elementelor de pasiv cu scadență de până la doi ani din categoria titlurilor de creanță ar trebui să se bazeze pe coeficientul macro pentru zona euro care reflectă raportul dintre (a) stocul de instrumente relevante emise de instituțiile de credit și deținute de alte instituții de credit și de către BCE și băncile centrale naționale participante și (b) valoarea totală exigibilă a unor astfel de instrumente emise de instituții de credit. Metoda de aplicare a deducerii forfetare prevăzută la articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1745/2003 al Băncii Centrale Europene (BCE/2003/9) (2) ar trebui să fie mai bine clarificată.

(2)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1745/2003 (BCE/2003/9) ar trebui să fie modificat în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificări

Regulamentul (CE) nr. 1745/2003 (BCE/2003/9) se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 3 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatele (1) și (2) se înlocuiesc cu următorul text:

„(1)   Baza de calcul a rezervelor minime obligatorii ale unei instituții cuprinde următoarele elemente de pasiv, astfel cum sunt definite în cadrul mecanismului de raportare al BCE prevăzut de Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 al Băncii Centrale Europene (BCE/2013/33) (*), rezultate din acceptarea de fonduri:

(a)

depozite; și

(b)

titluri de creanță emise.

În cazul în care o instituție are datorii față de o sucursală a aceleiași entități sau față de sediul central sau sediul social al aceleiași entități, care se află în afara statelor membre participante, datoriile în cauză sunt incluse în baza de calcul a rezervelor minime obligatorii.

(2)   Următoarele elemente de pasiv sunt excluse din baza de calcul a rezervelor minime obligatorii:

(a)

datoriile față de orice altă instituție care nu este inclusă pe lista instituțiilor exonerate de obligația față de BCE de a constitui rezerve minime obligatorii în conformitate cu articolul 2 alineatul (3); și

(b)

datoriile față de BCE sau față de o BCN participantă.

(*)  Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 al Băncii Centrale Europene din 24 septembrie 2013 privind bilanțul sectorului instituții financiare monetare (BCE/2013/33) (JO L 297, 7.11.2013, p. 1).”;"

(b)

se introduce următorul alineat (2a):

„(2a)   Pentru categoria de elemente de pasiv «depozite» prevăzută la alineatul (1) litera (a) excluderea prevăzută la alineatul (2) se efectuează astfel: instituția prezintă BCN participante relevante dovezi privind valoarea elementelor de pasiv prevăzute la alineatul (2) literele (a) și (b), iar cuantumul dovedit va fi dedus din baza de calcul a rezervelor minime obligatorii.

Pentru categoria de elemente de pasiv «titluri de creanță emise» prevăzută la alineatul (1) litera (b) excluderea prevăzută la alineatul (2) se efectuează prin deducerea unui cuantum din baza de calcul a rezervelor minime obligatorii după cum urmează:

(a)

instituția prezintă BCN participante relevante dovezi privind valoarea elementelor de pasiv prevăzute la alineatul (2) literele (a) și (b), iar cuantumul dovedit va fi dedus din baza de calcul a rezervelor minime obligatorii;

(b)

în cazul în care instituția nu poate prezenta BCN participante relevante dovezi privind valoarea elementelor de pasiv prevăzute la alineatul (2) literele (a) și (b), instituția aplică deducerea forfetară publicată pe website-ul BCE la valoarea exigibilă a titlurilor de creanță pe care le-a emis cu o scadență inițială de până la doi ani inclusiv.”

2.

În întregul regulament, cuvintele „a statisticilor monetare și bancare” se elimină.

Articolul 2

Dispoziții finale

Prezentul regulament intră în vigoare la 14 decembrie 2016.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în statele membre în conformitate cu tratatele.

Adoptat la Frankfurt pe Main, 9 septembrie 2016.

Pentru Consiliul guvernatorilor BCE

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 318, 27.11.1998, p. 1.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1745/2003 al Băncii Centrale Europene din 12 septembrie 2003 privind aplicarea rezervelor minime obligatorii (BCE/2003/9) (JO L 250, 2.10.2003, p. 10).