20.9.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 254/1


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2016/1675 AL COMISIEI

din 14 iulie 2016

de completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului prin identificarea țărilor terțe cu un grad ridicat de risc care au deficiențe strategice

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și Directiva 2006/70/CE a Comisiei (1) și, în special, articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Uniunea trebuie să asigure mecanisme de protecție eficientă pentru întreaga piață internă, cu scopul de a spori securitatea juridică pentru operatorii economici și pentru părțile interesate, în general, în relațiile acestora cu țări terțe. Integritatea piețelor financiare și buna funcționare a pieței interne în ansamblul ei sunt grav amenințate de țările care au deficiențe strategice în cadrul lor național de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului. Țările care au instituit cadre juridice și instituționale deficitare, cu standarde necorespunzătoare pentru controlul fluxurilor de bani, prezintă pericole semnificative pentru sistemul financiar al Uniunii.

(2)

Toate entitățile Uniunii obligate în temeiul Directivei (UE) 2015/849 ar trebui să aplice măsuri de precauție sporită în relațiile lor cu persoane fizice sau entități juridice stabilite în țări terțe cu un grad ridicat de risc, asigurând astfel cerințe echivalente pentru participanții pe piață pe întreg teritoriul Uniunii.

(3)

Articolul 9 din Directiva (UE) 2015/849 stabilește criteriile pe care trebuie să se bazeze evaluarea Comisiei și împuternicește Comisia să identifice țările terțe cu un grad ridicat de risc, ținând seama de aceste criterii.

(4)

Identificarea țărilor terțe cu un grad ridicat de risc trebuie să se bazeze pe o evaluare clară și obiectivă, axată pe respectarea de către o anumită țară a criteriilor stabilite în Directiva (UE) 2015/849 în ceea ce privește cadrul său juridic și instituțional de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, competențele și procedurile de care dispun autoritățile naționale competente pentru combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului și eficacitatea sistemului de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului în ceea ce privește abordarea riscurilor pe care le prezintă țara respectivă în domeniul spălării banilor sau al finanțării terorismului.

(5)

Toate constatările pe care trebuie să se bazeze o decizie a Comisiei de a include o jurisdicție pe lista țărilor terțe cu un grad ridicat de risc ar trebui să fie documentate cu informații solide, verificabile și actualizate.

(6)

În ceea ce privește Comisia, este esențial ca aceasta să recunoască pe deplin activitățile relevante întreprinse deja la nivel internațional pentru identificarea țărilor terțe cu un grad ridicat de risc, în special cele ale Grupului de Acțiune Financiară Internațională („GAFI”). Pentru a se asigura integritatea sistemului financiar global, este extrem de important ca lista țărilor terțe stabilită la nivelul Uniunii să fie strâns corelată, după caz, cu listele respective convenite la nivel internațional. Prin promovarea unei abordări globale la nivel internațional, Uniunea contribuie la consolidarea integrității financiare la nivel mondial și la o mai bună protecție a sistemului financiar internațional față de țările cu un grad ridicat de risc. O astfel de abordare globală contribuie la îndeplinirea condițiilor echivalente pentru entitățile obligate și la evitarea oricărui efect perturbator asupra sistemului financiar internațional.

(7)

În conformitate cu criteriile prevăzute în Directiva (UE) 2015/849, Comisia a luat în considerare toate evaluările disponibile efectuate la nivel de experți cu privire la factorii care fac ca o țară sau o jurisdicție să fie vulnerabilă, în special, în ceea ce privește spălarea de bani, finanțarea terorismului sau alte activități financiare ilicite. În special, Comisia a luat în considerare, după caz, cea mai recentă declarație publică a GAFI, documentele GAFI („Improving global AML/CFT Compliance: ongoing process”), rapoartele GAFI privind examinarea cooperării internaționale, precum și raportul de evaluare reciprocă realizat de GAFI și de organismele regionale similare cu GAFI în ceea ce privește riscurile prezentate de anumite țări terțe, în conformitate cu articolul 9 alineatul (4) din Directiva (UE) 2015/849.

(8)

Prin urmare, având în vedere nivelul ridicat de integrare a sistemului financiar internațional, legătura strânsă dintre operatorii de pe piață, volumul mare al tranzacțiilor transfrontaliere către/dinspre UE, precum și gradul de deschidere a pieței, se consideră că orice pericol pentru sistemul financiar internațional în ceea ce privește spălarea banilor/finanțarea terorismului reprezintă, de asemenea, un pericol pentru sistemul financiar al UE.

(9)

În conformitate cu cele mai recente informații relevante, în analiza Comisiei se concluzionează că Afganistan, Bosnia și Herțegovina, Guyana, Irak, Republica Democrată Populară Laos, Siria, Uganda, Vanuatu și Yemen ar trebui considerate țări terțe care au deficiențe strategice în regimurile lor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, care prezintă un pericol semnificativ pentru sistemul financiar al Uniunii. Aceste țări au furnizat în scris un angajament politic la nivel înalt de a remedia deficiențele identificate și au elaborat un plan de acțiune împreună cu GAFI, în vederea îndeplinirii cerințelor prevăzute în Directiva (UE) 2015/849.

(10)

În conformitate cu cele mai recente informații relevante, în analiza Comisiei se concluzionează, în mod similar, că Iran ar trebui considerată țară terță cu deficiențe strategice în regimurile de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, care prezintă un pericol semnificativ pentru sistemul financiar al Uniunii. Această țară, identificată în Declarația publică a GAFI, a prezentat un angajament politic la nivel înalt de a remedia deficiențele identificate și a decis să solicite asistență tehnică pentru punerea în aplicare a Planului de acțiune al GAFI, în vederea îndeplinirii cerințelor prevăzute în Directiva (UE) 2015/849.

(11)

În conformitate cu cele mai recente informații relevante, în analiza Comisiei se concluzionează, în mod similar, că Republica Populară Democrată Coreeană ar trebui considerată țară terță cu deficiențe strategice în regimul de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, care prezintă un pericol semnificativ pentru sistemul financiar al Uniunii. Această țară, identificată în Declarația publică a GAFI, prezintă riscuri constante și semnificative în ceea ce privește spălarea banilor și de finanțarea terorismului, întrucât nu a reușit, în mod repetat, să remedieze deficiențele identificate.

(12)

Este esențial să se trimită, de către Comisie, o invitație către toate jurisdicțiile țărilor terțe identificate cu un grad ridicat de risc de a coopera pe deplin cu Comisia și cu organisme internaționale în vederea stabilirii și a punerii în aplicare eficace a măsurilor de remediere a deficiențelor strategice din regimurile lor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului.

(13)

Este deosebit de important să se asigure de către Comisie o monitorizare permanentă a evoluțiilor în materie de evaluare a cadrelor juridice și instituționale existente în țările terțe, a competențelor și a procedurilor de care dispun autoritățile competente, precum și a eficacității regimurilor lor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, în vederea actualizării listei țărilor terțe cu un grad ridicat de risc care au deficiențe strategice,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa prevede lista țărilor terțe cu deficiențe strategice în ceea ce privește regimurile de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului și care prezintă pericole semnificative pentru sistemul financiar al Uniunii („țări terțe cu un grad ridicat de risc”).

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în statele membre în conformitate cu tratatele.

Adoptat la Bruxelles, 14 iulie 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 141, 5.6.2015, p. 73.


ANEXĂ

Țări terțe cu un grad ridicat de risc

I.   Țări terțe cu un grad ridicat de risc care au formulat în scris un angajament politic la nivel înalt de a remedia deficiențele identificate și au elaborat un plan de acțiune cu GAFI.

Nr.

Țări terțe cu un grad ridicat de risc

1

Afganistan

2

Bosnia și Herțegovina

3

Guyana

4

Irak

5

Republica Populară Democrată Laos

6

Siria

7

Uganda

8

Vanuatu

9

Yemen

II.   Țări terțe cu un grad ridicat de risc care au formulat în scris un angajament politic la nivel înalt de a remedia deficiențele identificate și care au decis să solicite asistență tehnică pentru punerea în aplicare a Planului de acțiune al GAFI, care sunt menționate în Declarația publică a GAFI.

Nr.

Țări terțe cu un grad ridicat de risc

1

Iran

III.   Țări terțe cu un grad ridicat de risc care prezintă în continuare riscuri considerabile în ceea ce privește spălarea banilor și finanțarea terorismului, care nu au reușit, în repetate rânduri, să remedieze deficiențele identificate și care sunt menționate în Declarația publică a GAFI.

Nr.

Țări terțe cu un grad ridicat de risc

1

Republica Populară Democrată Coreeană (RPDC)