14.9.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 245/5


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/1646 AL COMISIEI

din 13 septembrie 2016

de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare referitoare la indicii principali și bursele recunoscute în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (1), în special articolul 197 alineatul (8),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 575/2013 prevede că acțiunile sau obligațiunile convertibile incluse într-un indice principal pot fi utilizate de către instituții drept garanții reale eligibile. Unul dintre criteriile de eligibilitate pentru garanțiile reale este faptul că ar trebui să fie suficient de lichide. Prin urmare, pentru a fi considerați indici principali în sensul regulamentului menționat, indicii pentru acțiuni ar trebui să includă mai ales acțiuni despre care se estimează în mod rezonabil că pot fi valorificate atunci când instituția are nevoie să le vândă. Acesta ar trebui să fie cazul atunci când cel puțin 90 % din componentele unui indice au un volum de tranzacționare de cel puțin 500 000 000 EUR sau, în absența informațiilor privind volumul respectiv, o capitalizare bursieră de cel puțin 1 000 000 000 EUR.

(2)

De asemenea, ar trebui să fie posibil ca instituțiile să recunoască drept garanții reale eligibile instrumentele care sunt lichide în contextul piețelor pe care instituțiile respective activează și care înregistrează un nivel minim de lichiditate, indiferent dacă piața se află în Uniune sau într-un stat terț. Prin urmare, un indice pentru acțiuni ar trebui considerat indice principal atunci când include cel mult jumătate din numărul total de societăți ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe piața pe care se bazează indicele, în cazul în care cifra de afaceri zilnică medie este de cel puțin 100 000 EUR, și atunci când acesta îndeplinește, de asemenea, două dintre următoarele trei criterii: capitalizarea bursieră totală a indicelui reprezintă cel puțin 40 % din capitalizarea bursieră a tuturor societăților ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe piața respectivă; cifra de afaceri totală aferentă tranzacționării componentelor indicelui este de cel puțin 40 % din cifra de afaceri totală aferentă tuturor tranzacțiilor cu acțiuni de pe piața respectivă; indicele este utilizat ca suport pentru instrumente financiare derivate.

(3)

Indicii pentru obligațiuni convertibile ar trebui să fie considerați indici principali numai în cazul în care obligațiunile componente pot fi convertite în acțiuni și cel puțin 90 % din acțiunile respective au un volum de tranzacționare de cel puțin 500 000 000 EUR sau, în absența informațiilor privind volumul de tranzacționare, o capitalizare bursieră de cel puțin 1 000 000 000 EUR.

(4)

În cazul în care doi indici îndeplinesc criteriile pentru a fi considerați indici principali și unul reprezintă un subset al celuilalt, pentru simplificare, numai cel mai cuprinzător ar trebui inclus în lista indicilor principali.

(5)

Regulamentul (UE) nr. 575/2013 prevede că titlurile de datorie emise de anumite instituții, care nu au o evaluare a creditului realizată de o instituție externă de evaluare a creditului (ECAI), pot fi utilizate drept garanții reale eligibile dacă îndeplinesc o serie de condiții, una dintre acestea fiind cotarea la o bursă recunoscută.

(6)

Pentru a fi considerată drept recunoscută în sensul Regulamentului (UE) nr. 575/2013, o bursă trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la articolul 4 alineatul (1) punctul 72 din regulamentul menționat. În ceea ce privește condiția ca bursa să dispună de un mecanism de compensare, toate piețele reglementate pe care se realizează tranzacții cu instrumente financiare care nu sunt prevăzute în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 575/2013 ar trebui să respecte această condiție datorită faptului că sunt autorizate ca piețe reglementate în temeiul Directivei 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2) și că au instituite, în conformitate cu directiva menționată, reguli și proceduri referitoare la compensarea și decontarea tranzacțiilor.

(7)

În cazul în care mecanismul de compensare instituit de bursă este asigurat de o contraparte centrală (CPC), aceasta ar trebui să respecte cerințele prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (3). În cazul rarelor burse pentru instrumente financiare derivate care nu sunt deservite de CPC, normele referitoare la marjă prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 648/2012 ar trebui să fie utilizate drept criteriu de referință atunci când se evaluează dacă cerințele de marjă pe care le impun bursele respective sunt adecvate.

(8)

Prezentul regulament se bazează pe proiectul de standarde tehnice de punere în aplicare transmis Comisiei de către Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA).

(9)

La data de 17 decembrie 2015, Comisia a notificat ESMA intenția sa de a aproba proiectul de standarde tehnice de punere în aplicare cu modificări, pentru a se ține seama de faptul că unii indici pentru acțiuni, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru a fi considerați indici principali, nu au fost incluși în lista prevăzută în respectivul proiect de standarde. În avizul său formal din data de 28 ianuarie 2016, ESMA și-a confirmat poziția inițială și nu a prezentat un nou proiect de standarde tehnice de punere în aplicare modificat în conformitate cu propunerile Comisiei. Prin urmare, proiectul de standarde tehnice de punere în aplicare ar trebui aprobat cu modificările necesare pentru a se evita excluderea indicilor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru a fi considerați indici principali în sensul Regulamentului (UE) nr. 575/2013.

(10)

ESMA a realizat o consultare publică cu privire la proiectul de standarde tehnice de punere în aplicare pe care se bazează prezentul regulament și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (4). ESMA nu a analizat în detaliu costurile și beneficiile potențiale aferente proiectului de standarde tehnice de punere în aplicare, deoarece o astfel de analiză ar fi fost disproporționată în raport cu domeniul de aplicare și cu impactul acestora,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Indicii principali

Indicii principali în sensul articolului 197 alineatul (8) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 sunt prevăzuți în anexa I la prezentul regulament.

Articolul 2

Bursele recunoscute

Bursele recunoscute în sensul articolului 197 alineatul (8) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 sunt prevăzute în anexa II la prezentul regulament.

Articolul 3

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 septembrie 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176, 27.6.2013, p. 1.

(2)  Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind piețele instrumentelor financiare, de modificare a Directivelor 85/611/CEE și 93/6/CEE ale Consiliului și a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului (JO L 145, 30.4.2004, p. 1).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (JO L 201, 27.7.2012, p. 1).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității Europene de Supraveghere (Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).


ANEXA I

INDICII PRINCIPALI SPECIFICAȚI ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI 197 DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 575/2013

Tabelul 1

Indicii pentru acțiuni

Indice

Țara/Zona

STOXX Asia/Pacific 600

Asia/Pacific

ASX100

Australia

ATX Prime (1)

Austria

BEL20

Belgia

IBOVESPA

Brazilia

TSX60

Canada

CETOP20 Index

Europa Centrală

Hang Seng Mainland 100 Index (China)

China

NYSE ARCA China Index

China

Shanghai Shenzhen CSI 300

China

PX Prague

Republica Cehă

OMX Copenhagen 20

Danemarca

FTSE RAFI Emerging Markets

Piețele emergente

MSCI Emerging Markets 50

Piețele emergente

FTSE Europe Index

Europa

STOXX Europe 600

Europa

MSCI AC Europe & Middle East

Europa și Orientul Mijlociu

OMXH25

Finlanda

SBF120 (2)

Franța

S& BMI France

Franța

HDAX (3)

Germania

FTSE All World Index

Global

MSCI ACWI

Global

FT ASE Large Cap

Grecia

Hang Seng

Hong Kong

Hang Seng Composite Index

Hong Kong

CNX 100 Index

India

S& BSE 100 Index

India

ISEQ 20

Irlanda

FTSE MIB

Italia

Nikkei 300

Japonia

TOPIX mid 400

Japonia

S& Latin America 40

America Latină

FTSE Bursa Malaysia KLCI Index

Malaysia

Mexico Bolsa Index

Mexic

AEX

Țările de Jos

S& NZX 15 Index

Noua Zeelandă

OBX

Norvegia

WIG20

Polonia

PSI 20

Portugalia

MSCI Russia Index

Rusia

Russian Traded Index

Rusia

FTSE Straits Times Index

Singapore

FTSE JSE Top 40

Africa de Sud

INDI 25 Index

Africa de Sud

KOSPI 100

Coreea de Sud

IBEX35

Spania

OMXS60

Suedia

OMXSB

Suedia

SMI Expanded Index

Elveția

TSEC Taiwan 50

Taiwan

FTSE Nasdaq Dubai UAE 20 Index

Emiratele Arabe Unite

FTSE 350 (4)

Regatul Unit

NASDAQ100

Statele Unite

Russell 3000 Index

Statele Unite

S& 500

Statele Unite


Tabelul 2

Indicii pentru obligațiunile convertibile

Exane ECI-Europe

Europa

Jefferies JACI Global

Global

Thomson Reuters Global Convertible

Global


(1)  Include ATX.

(2)  Include CAC40, CAC Next 20 și CAC Mid Cap.

(3)  Include DAX și MDAX

(4)  Include FTSE 100.


ANEXA II

BURSELE RECUNOSCUTE SPECIFICATE ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI 197 DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 575/2013

Tabelul 1

Bursele recunoscute la care nu se tranzacționează contractele menționate în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 575/2013

Piața reglementată

Codul de identificare a pieței (market identifier code – MIC)

EURONEXT PARIS

XPAR

BOERSE BERLIN (REGULIERTER MARKT)

BERA

BOERSE BERLIN (BERLIN SECOND REGULATED MARKET)

BERC

BOERSE DUESSELDORF (REGULIERTER MARKT)

DUSA

BOERSE DUESSELDORF – QUOTRIX (REGULIERTER MARKT)

DUSC

BOERSE BERLIN EQUIDUCT TRADING (REGULIERTER MARKT)

EQTA

BOERSE BERLIN EQUIDUCT TRADING (BERLIN SECOND REGULATED MARKET)

EQTB

HANSEATISCHE WERTPAPIERBOERSE HAMBURG (REGULIERTER MARKT)

HAMA

NIEDERSAECHSISCHE BOERSE ZU HANNOVER (REGULIERTER MARKT)

HANA

BOERSE MUENCHEN (REGULIERTER MARKT)

MUNA

BOERSE MUENCHEN – MARKET MAKER MUNICH (REGULIERTER MARKT)

MUNC

BADEN-WUERTTEMBERGISCHE WERTPAPIERBOERSE (REGULIERTER MARKT)

STUA

FRANKFURTER WERTPAPIERBOERSE (REGULIERTER MARKT)

FRAA, XETA

TRADEGATE EXCHANGE (REGULIERTER MARKT)

XGRM

IRISH STOCK EXCHANGE – MAIN SECURITIES MARKET

XDUB

EURONEXT LISBON

XLIS

BOLSA DE BARCELONA

XBAR, XMCE

BOLSA DE BILBAO

XBIL, XMCE

BOLSA DE MADRID

XMAD, XMCE, MERF

BOLSA DE VALENCIA

XVAL, XMCE

BONDVISION MARKET

BOND

ELECTRONIC OPEN-END FUNDS AND ETC MARKET

ETFP

MARKET FOR INVESTMENT VEHICLES (MIV)

MIVX

ELECTRONIC BOND MARKET

MOTX

ELECTRONIC SHARE MARKET

MTAA

MTS GOVERNMENT MARKET

MTSC

MTS CORPORATE MARKET

MTSM

SECURITISED DERIVATIVES MARKET

SEDX

MERCADO DE DEUDA PUBLICA EN ANOTACIONES

XDPA

AIAF – MERCADO DE RENTA FIJA

XDRF, SEND

BOURSE DE LUXEMBOURG

XLUX

CYPRUS STOCK EXCHANGE

XCYS

SPOT REGULATED MARKET – BMFMS

SBMF

SPOT REGULATED MARKET – BVB

XBSE

RM-SYSTEM CZECH STOCK EXCHANGE

XRMZ

PRAGUE STOCK EXCHANGE

XPRA

BATS EUROPE REGULATED MARKET

BATE, CHIX

ISDX MAIN BOARD

ISDX

EURONEXT LONDON

XLDN

LONDON STOCK EXCHANGE – REGULATED MARKET

XLON

NASDAQ RIGA

XRIS

NASDAQ STOCKHOLM

XSTO

NORDIC GROWTH MARKET NGM

XNGM

NASDAQ COPENHAGEN

XCSE

OSLO AXESS

XOAS

OSLO BØRS

XOSL

NASDAQ TALLINN

XTAL

NASDAQ HELSINKI

XHEL

VIENNA STOCKEXCHANGE OFFICIAL MARKET (AMTLICHER HANDEL)

WBAH

VIENNA STOCKEXCHANGE SECOND REGULATED MARKET (GEREGELTER FREIVERKEHR)

WBGF

BULGARIAN STOCK EXCHANGE – SOFIA JSC

XBUL

NASDAQ ICELAND

XICE

BUDAPEST STOCK EXCHANGE

XBUD

BRATISLAVA STOCK EXCHANGE

XBRA

NASDAQ VILNIUS

XLIT

EURONEXT BRUSSELS

XBRU

ZAGREB STOCK EXCHANGE

XZAG

ELECTRONIC SECONDARY SECURITIES MARKET

HDAT

ATHENS EXCHANGE SECURITIES MARKET

XATH

EUROPEAN WHOLESALE SECURITIES MARKET

EWSM

MALTA STOCK EXCHANGE

XMAL

EURONEXT AMSTERDAM

XAMS

BONDSPOT SECURITIES MARKET

RPWC

WARSAW STOCK EXCHANGE

XWAR,WBON, WETP

LJUBLJANA STOCK EXCHANGE OFFICIAL MARKET

XLJU

GIBRALTAR STOCK EXCHANGE

GSXL


Tabelul 2

Bursele recunoscute la care se tranzacționează contractele menționate în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 575/2013

Piața reglementată

Codul de identificare a pieței (market identifier code – MIC)

MATIF

XMAT

MONEP

XMON

POWERNEXT DERIVATIVES

XPOW

EUROPEAN ENERGY EXCHANGE

XEEE

EUREX DEUTSCHLAND

XEUR

MERCADO DE FUTUROS E OPCOES

MFOX

MERCADO REGULAMENTADO DE DERIVADOS DO MIBEL

OMIP

MEFF EXCHANGE

XMRV, XMPW

MERCADO DE FUTUROS DE ACEITE DE OLIVA – S.A

XSRM

DERIVATIVES REGULATED MARKET – BMFMS

BMFM

POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE

XPXE

CME EUROPE LIMITED

CMED

ICE FUTURES EUROPE – ENERGY PRODUCTS DIVISION

IFEU

ICE FUTURES EUROPE – FINANCIAL PRODUCTS DIVISION

IFLL

ICE FUTURES EUROPE – EQUITY PRODUCTS DIVISION

IFLO

ICE FUTURES EUROPE – AGRICULTURAL PRODUCTS DIVISION

IFLX

THE LONDON INTERNATIONAL FINANCIAL FUTURES AND OPTIONS EXCHANGES (LIFFE)

XLIF

THE LONDON METAL EXCHANGE

XLME

LONDON STOCK EXCHANGE DERIVATIVES MARKET

XLOD

ITALIAN DERIVATIVES MARKET

XDMI

NASDAQ STOCKHOLM

XSTO

FISH POOL

FISH

NOREXECO

NEXO

NASDAQ OSLO

NORX

OSLO BØRS

XOSL

EURONEXT BRUSSELS DERIVATIVES

XBRD

ATHENS EXCHANGE DERIVATIVES MARKET

XADE

VIENNA STOCKEXCHANGE OFFICIAL MARKET (AMTLICHER HANDEL)

WBAH

BUDAPEST STOCK EXCHANGE

XBUD

ICE ENDEX DERIVATIVES

NDEX

EURONEXT EQF – EQUITIES AND INDICES DERIVATIVES

XEUE

WARSAW STOCK EXCHANGE/COMMODITIES/POLISH POWER EXCHANGE/COMMODITY DERIVATIVES

PLPD