3.9.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 237/1


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2016/1450 AL COMISIEI

din 23 mai 2016

de completare a Directivei 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează criteriile metodologiei de stabilire a cerinței minime privind fondurile proprii și pasivele eligibile

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 de instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții (1), în special articolul 45 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Rezoluția eficace este fezabilă și credibilă numai dacă o instituție dispune de resurse financiare interne adecvate pentru a absorbi pierderile și pentru recapitalizare, fără afectarea anumitor pasive, în special a celor excluse de la recapitalizarea internă. Directiva 2014/59/UE prevede că instituțiile trebuie să îndeplinească o cerință minimă privind fondurile proprii și pasivele eligibile („CMPE”), astfel încât acestea să nu se bazeze în mod excesiv pe forme de finanțare care sunt excluse de la recapitalizarea internă, întrucât neîndeplinirea CMPE ar avea un impact negativ asupra capacității instituției de a absorbi pierderile și de a se recapitaliza și, în cele din urmă, asupra eficacității rezoluției.

(2)

La determinarea CMPE în conformitate cu articolul 45 alineatul (6) literele (a) și (b) din Directiva 2014/59/UE, autoritatea de rezoluție trebuie să ia în considerare necesitatea de a asigura faptul că, în cazul aplicării instrumentului de recapitalizare internă, instituția este capabilă să absoarbă un cuantum adecvat de pierderi și să fie recapitalizată cu o sumă suficientă pentru a-și restabili ponderea fondurilor proprii de nivel 1 de bază, până la un nivel suficient pentru menținerea cerințelor de capital pentru autorizare și, în același timp, pentru păstrarea unei încrederi suficiente a pieței. Dată fiind legătura strânsă cu deciziile în materie de supraveghere trebuie ca autoritatea de rezoluție să efectueze aceste evaluări în strânsă consultare cu autoritatea competentă, în conformitate cu cadrul stabilit la articolul 45 alineatul (6) din Directiva 2014/59/UE și, prin urmare, în cadrul obligației sale de a consulta autoritatea competentă în temeiul articolului 45 alineatul (6) din Directiva 2014/59/UE, autoritatea de rezoluție trebuie să țină seama de evaluările pe care autoritatea competentă le-a efectuat cu privire la modelul de afaceri, modelul de finanțare și profilul de risc al instituției în scopul stabilirii cerințelor prudențiale.

(3)

În special, evaluarea capacității necesare de absorbție a pierderilor trebuie să fie strâns legată de cerințele de capital în vigoare ale instituției, iar evaluarea capacității necesare de restabilire a capitalului trebuie să fie strâns legată de cerințele de capital probabile după aplicarea strategiei de rezoluție, cu excepția cazului în care există motive clare pentru care pierderile trebuie evaluate diferit în procesul de rezoluție față de situația menținerii activității. O evaluare similară este necesară pentru ca CMPE să fie suficientă pentru a asigura posibilități de soluționare pentru o instituție atunci când trebuie aplicate alte instrumente de rezoluție decât recapitalizarea internă.

(4)

Articolul 45 alineatul (6) litera (c) din Directiva 2014/59/UE prevede și că autoritățile de rezoluție trebuie să ia în considerare posibilitatea ca anumite categorii de pasive, identificate în planurile de rezoluție și în evaluarea posibilităților de soluționare, să fie excluse de la recapitalizarea internă. Pasivele de acest tip nu trebuie luate în calcul pentru îndeplinirea CMPE. De asemenea, autoritățile de rezoluție trebuie să se asigure că, atunci când cuantumuri semnificative de pasive din orice clasă de insolvență sunt excluse de la recapitalizarea internă, în mod obligatoriu sau discreționar, excluderea respectivă nu conduce, pentru pasivele din aceeași categorie sau dintr-o categorie superioară, la pierderi mai mari decât ar fi condus insolvența, deoarece acest lucru ar reprezenta un impediment în calea posibilităților de soluționare.

(5)

Autoritățile de rezoluție pot solicita ca o parte din CMPE menționată la articolul 45 alineatul (1) din Directiva 2014/59/UE să fie îndeplinită de instrumentele contractuale de recapitalizare internă subordonate sau prin stabilirea unei cerințe minime mai mari sau prin măsuri alternative de soluționare a impedimentelor din calea rezoluției. Dacă riscul de încălcare a garanției că niciun creditor nu va fi dezavantajat este suficient de scăzut, nu este necesară nicio ajustare a CMPE.

(6)

Anumite instituții care intră sub incidența Directivei 2014/59/UE, în special infrastructurile pieței financiare care sunt autorizate și ca instituții de credit, au modele de afaceri foarte specializate și sunt supuse unor reglementări suplimentare, care ar trebui luate în considerare la stabilirea CMPE.

(7)

Pentru a asigura coerența cu supravegherea prudențială, evaluarea efectuată de autoritatea de rezoluție cu privire la dimensiunea, modelul de afaceri, modelul de finanțare și profilul de risc al instituției trebuie să țină seama de rezultatele procesului de supraveghere și evaluare desfășurat de autoritatea competentă în temeiul articolului 97 din Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului (2), cu excepția cazului în care există motive clare pentru care pierderile trebuie evaluate diferit față de situația menținerii activității. Atunci când desfășoară procesul de supraveghere și evaluare și cu respectarea dispozițiilor de la articolul 16 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (3), autoritatea competentă trebuie să țină seama de liniile directoare privind procedurile și metodologiile comune pentru procesul de supraveghere și evaluare (EBA/GL/2014/13), emise de ABE în temeiul articolului 107 alineatul (3) din directiva respectivă, depunând toate eforturile necesare pentru a respecta aceste linii directoare, în conformitate cu articolul 16 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.

(8)

Planurile de rezoluție pot să prevadă modalități de absorbție a pierderilor și de recapitalizare în cadrul structurilor de grup, inclusiv prin instrumente de capital sau pasive eligibile emise de instituții către alte instituții sau entități din același grup. Autoritățile de rezoluție ar trebui să stabilească CMPE în concordanță cu modalitățile respective, dacă acestea sunt parte integrantă a strategiei de rezoluție preferate a instituției sau a grupului.

(9)

Pentru ca posibilitățile de soluționare să nu depindă de furnizarea unui sprijin financiar public, iar Sistemul Uniunii de mecanisme de finanțare a rezoluției să își îndeplinească scopul de a contribui la asigurarea stabilității financiare, autoritățile de rezoluție trebuie să țină seama, la stabilirea CMPE, de condițiile prevăzute la articolul 101 alineatul (2) din Directiva 2014/59/UE pentru utilizarea mecanismelor de finanțare a rezoluției într-un mod care are ca rezultat indirect transferul unei părți din pierderile instituției sau ale entității către mecanismul de finanțare a rezoluției.

(10)

În conformitate cu articolul 45 alineatul (6) litera (f) din Directiva 2014/59/UE, autoritățile de rezoluție trebuie să ia în considerare și potențialul impact negativ al intrării în dificultate a instituției asupra stabilității financiare. Autoritățile de rezoluție trebuie să acorde o atenție deosebită asigurării faptului că rezoluția eficace a unei instituții de importanță sistemică nu este împiedicată de epuizarea capacității sale efective de absorbție a pierderilor și de recapitalizare, prevăzută la articolul 44 din Directiva 2014/59/UE. Acest lucru nu trebuie însă să conducă la nicio reducere sau înlocuire a necesității de a asigura o capacitate suficientă de absorbție a pierderilor și de recapitalizare prin reducerea valorii contabile și conversia pasivelor eligibile sau să implice utilizarea mecanismului de finanțare a rezoluției în aceste scopuri altfel decât în conformitate cu principiile care guvernează utilizarea acestuia, prevăzute la articolul 44 din Directiva 2014/59/UE sau mai mult decât strictul necesar.

(11)

În conformitate cu articolul 45 alineatul (6) litera (e) din Directiva 2014/59/UE, autoritățile de rezoluție trebuie să evalueze dimensiunea potențială a contribuțiilor la costul rezoluției din schema de garantare a depozitelor, estimând suma pe care schema de garantare a depozitelor ar putea să o asigure în mod practic și credibil în locul depozitelor acoperite, dacă acestea ar fi fost incluse în domeniul de aplicare al recapitalizării interne. La efectuarea acestei evaluări, autoritățile de rezoluție trebuie să se asigure că au luat împreună cu instituția toate măsurile rezonabile și necesare, care corespund modelului său de finanțare, pentru a reduce la minimum necesitatea de asigurare a unei contribuții din schema de garantare a depozitelor. Dacă din această evaluare rezultă că o astfel de contribuție este probabilă, autoritățile de rezoluție pot decide să stabilească o CMPE mai redusă. Orice astfel de contribuție presupusă trebuie să respecte limitele prevăzute în Directiva 2014/59/UE și, prin urmare, aceste contribuții sunt susceptibile de a fi mai relevante pentru instituțiile finanțate în principal din depozite acoperite.

(12)

Pentru a asigura instituțiilor sau entităților cărora li s-au aplicat instrumente de rezoluție suficient timp pentru a atinge CMPE, este oportun să se stabilească o perioadă de tranziție.

(13)

Prezentul regulament se bazează pe proiectele de standarde tehnice de reglementare transmise Comisiei de către Autoritatea Bancară Europeană.

(14)

Autoritatea Bancară Europeană a organizat consultări publice deschise cu privire la proiectele de standarde tehnice de reglementare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale implicate și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul bancar, instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Stabilirea cuantumului necesar pentru a asigura absorbția pierderilor

(1)   Autoritățile de rezoluție stabilesc valoarea pierderilor pe care instituția sau grupul ar trebui să le poată absorbi.

(2)   În scopul de a stabili cuantumul pentru absorbția pierderilor în conformitate cu prezentul articol și a contribuției schemei de garantare a depozitelor la costurile aferente rezoluției în temeiul articolului 6, autoritatea de rezoluție, în conformitate cu articolul 45 alineatul (6) din Directiva 2014/59/UE, solicită autorității competente un rezumat al cerințelor de capital care se aplică instituției sau grupului, și în special următoarele elemente:

(a)

cerințele de fonduri proprii în temeiul articolelor 92 și 458 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (4), care cuprind:

(i)

o rată a fondurilor proprii de nivel 1 de bază de 4,5 % din cuantumul total al expunerii la risc;

(ii)

o rată a fondurilor proprii de nivel 1 de 6 % din cuantumul total al expunerii la risc;

(iii)

o rată a fondurilor proprii totale de 8 % din cuantumul total al expunerii la risc;

(b)

o eventuală cerință de menținere de fonduri proprii în plus față de aceste cerințe, în special în temeiul articolului 104 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2013/36/UE;

(c)

cerințele privind amortizorul combinat, conform definiției de la articolul 128 punctul 6 din Directiva 2013/36/UE;

(d)

pragul Basel I, conform articolului 500 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

(e)

eventualele cerințe aplicabile privind indicatorul efectului de levier.

(3)   În sensul prezentului regulament, cerințele de capital se interpretează în conformitate cu modul de aplicare de către autoritatea competentă a dispozițiilor tranzitorii prevăzute în partea a zecea titlul I capitolele 1, 2 și 4 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și în dispozițiile din legislația națională care permit autorităților competente să exercite opțiunile care le-au fost acordate prin regulamentul respectiv.

(4)   Cuantumul pentru absorbția pierderilor care urmează să fie stabilit de autoritatea de rezoluție reprezintă suma cerințelor menționate la alineatul (2) literele (a), (b) și (c) sau orice altă valoare mai mare, necesară pentru a respecta cerințele prevăzute la alineatul (2) literele (d) sau (e).

(5)   În scopul de a stabili cuantumul pentru absorbția pierderilor, autoritatea de rezoluție poate să utilizeze oricare dintre următoarele metode:

(a)

un cuantum pentru absorbția pierderilor egal cu valoarea implicită a absorbției pierderilor stabilită în conformitate cu alineatul (4);

(b)

un cuantum pentru absorbția pierderilor, care poate fi:

(i)

mai mare decât valoarea implicită a absorbției pierderilor stabilită în conformitate cu alineatul (4), în cazul în care:

necesitatea de a absorbi pierderile în cadrul procedurii de rezoluție nu este reflectată pe deplin în valoarea implicită a absorbției pierderilor, având în vedere informațiile solicitate în temeiul articolului 4 de la autoritatea competentă, referitoare la modelul de afaceri, modelul de finanțare și profilul de risc ale instituției; sau

este necesar să se reducă sau să se elimine un obstacol din calea posibilității de soluționare sau să se absoarbă pierderile rezultate din deținerile de instrumente CMPE emise de alte entități ale grupului;

(ii)

mai mic decât valoarea implicită a absorbției pierderilor stabilită în conformitate cu alineatul (4) în măsura în care, având în vedere informațiile primite de la autoritatea competentă în temeiul articolului 4, referitoare la modelul de afaceri, modelul de finanțare și profilul de risc ale instituției:

cerințele de fonduri proprii suplimentare menționate la alineatul (2) litera (b), care au fost stabilite pe baza rezultatelor testelor de rezistență sau pentru a acoperi riscurile macroprudențiale, nu sunt considerate a fi relevante, dată fiind necesitatea de a asigura faptul că pierderile pot fi absorbite în cadrul procedurii de rezoluție sau

o parte a cerinței privind amortizorul combinat menționată la alineatul (2) litera (c) este evaluată de către autoritatea de rezoluție ca fiind nerelevantă pentru necesitatea de a asigura faptul că pierderile pot fi absorbite în cadrul procedurii de rezoluție.

(6)   Atunci când se aplică opțiunea de la alineatul (5) litera (b), autoritatea de rezoluție prezintă autorității competente o explicație motivată cu privire la cuantumul aferent absorbției pierderilor care a fost stabilit, în cadrul obligației autorității de rezoluție de a consulta autoritatea competentă, în conformitate cu articolul 45 alineatul (6) din Directiva 2014/59/UE.

Articolul 2

Stabilirea cuantumului necesar pentru respectarea în continuare a condițiilor de autorizare, pentru desfășurarea activităților și pentru menținerea încrederii pieței în instituție

(1)   Autoritățile de rezoluție stabilesc cuantumul aferent recapitalizării care ar fi necesar pentru aplicarea strategiei de rezoluție preferate, identificată în cadrul procedurii de planificare a rezoluției.

(2)   Atunci când din evaluarea posibilităților de soluționare rezultă că lichidarea instituției conform procedurii obișnuite de insolvență este fezabilă și credibilă, valoarea recapitalizării este egală cu zero, cu excepția cazului în care autoritatea de rezoluție stabilește că o sumă pozitivă este necesară pe motiv că lichidarea nu ar permite atingerea obiectivelor rezoluției în aceeași măsură ca o strategie de rezoluție alternativă.

(3)   Atunci când estimează nevoile de capital de reglementare ale instituției după punerea în aplicare a strategiei de rezoluție preferate, autoritatea de rezoluție utilizează cele mai recente valori raportate pentru cuantumul total al expunerilor la risc sau numitorul ratei efectului de levier relevant, după caz, cu excepția situației în care se aplică toți factorii următori:

(a)

planul de rezoluție identifică, explică și cuantifică orice modificare a nevoilor de capital de reglementare, ca urmare imediată a măsurii de rezoluție;

(b)

în evaluarea posibilităților de soluționare se consideră că modificarea menționată la litera (a) este atât fezabilă, cât și credibilă, nu are impact negativ asupra furnizării de către instituție a funcțiilor critice și nu necesită sprijin financiar extraordinar, în afara contribuțiilor obținute prin mecanismele de finanțare a rezoluției, în conformitate cu articolul 101 alineatul (2) din Directiva 2014/59/UE și cu principiile care guvernează utilizarea acestora, prevăzute la articolul 44 alineatele (5) și (8) din directiva menționată.

(4)   În cazul în care modificările menționate la alineatul (3) depind de acțiunile unui cumpărător de active sau de linii de activitate ale instituției aflate în rezoluție ori de acțiunile unor terți, autoritatea de rezoluție pregătește o explicație motivată în atenția autorității competente cu privire la fezabilitatea și credibilitatea acelei modificări.

(5)   Valoarea recapitalizării este cel puțin egală cu suma necesară pentru a îndeplini cerințele de capital aplicabile, care sunt necesare astfel încât, după punerea în aplicare a strategiei de rezoluție preferate, să se respecte condițiile de autorizare.

(6)   Cerințele de capital menționate la alineatul (5) includ următoarele elemente:

(a)

cerințele de fonduri proprii în temeiul articolelor 92 și 458 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, care cuprind:

(i)

o rată a fondurilor proprii de nivel 1 de bază de 4,5 % din cuantumul total al expunerii la risc;

(ii)

o rată a fondurilor proprii de nivel 1 de 6 % din cuantumul total al expunerii la risc;

(iii)

o rată a fondurilor proprii totale de 8 % din cuantumul total al expunerii la risc;

(b)

o eventuală cerință de menținere de fonduri proprii în plus față de cerința prevăzută la litera (a) de la prezentul alineat, în special în temeiul articolului 104 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2013/36/UE;

(c)

pragul Basel I, conform articolului 500 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

(d)

eventualele cerințe aplicabile privind indicatorul efectului de levier.

(7)   În valoarea aferentă recapitalizării intră, de asemenea, orice cuantum suplimentar pe care autoritatea de rezoluție îl consideră necesar în vederea menținerii unui grad suficient de încredere a pieței în urma rezoluției.

(8)   Cuantumul suplimentar implicit este egal cu cerința privind amortizorul combinat, astfel cum se prevede în secțiunea 1 capitolul 4 din Directiva 2013/36/UE, care s-ar aplica instituției după aplicarea instrumentelor de rezoluție.

Cuantumul suplimentar impus de autoritatea de rezoluție poate fi mai mic decât cuantumul implicit, dacă autoritatea de rezoluție stabilește că un cuantum mai mic ar fi suficient pentru a menține încrederea pieței și pentru a asigura atât furnizarea continuă de către instituție a funcțiilor economice critice, cât și accesul la finanțare, fără însă a recurge la sprijin financiar extraordinar, în afara contribuțiilor obținute prin mecanismele de finanțare a rezoluției, în conformitate cu articolul 101 alineatul (2) și cu articolul 44 alineatele (5) și (8) din Directiva 2014/59/UE.

În evaluarea cuantumului necesar pentru a susține încrederea pieței se analizează dacă poziția de capital a instituției după rezoluție ar fi adecvată în comparație cu poziția de capital curentă a instituțiilor analoage.

(9)   Autoritatea de rezoluție poate stabili, în consultare cu autoritatea competentă și având în vedere informațiile primite de la autoritatea competentă în temeiul articolului 4, referitoare la modelul de afaceri, modelul de finanțare și profilul de risc ale instituției, că, fără a aduce atingere dispozițiilor de la alineatul (3), ar fi fezabil și credibil ca după punerea în aplicare a strategiei de rezoluție să nu se aplice o parte sau integralitatea oricărei cerințe de fonduri proprii suplimentare sau cerințe privind amortizorul care se aplică în prezent entității. În acest caz, în scopul stabilirii valorii recapitalizării, acea parte a cerinței poate fi omisă.

(10)   Evaluarea prevăzută la alineatul (7) ia în considerare resursele de capital ale altor entități ale grupului care ar fi disponibile în mod credibil și fezabil pentru a susține încrederea pieței în entitate în urma rezoluției, în cazul entităților care:

(a)

sunt filiale ale unui grup care face obiectul CMPE la nivel consolidat;

(b)

ar îndeplini în continuare condițiile prevăzute la litera (a) după punerea în aplicare a strategiei de rezoluție preferate; și

(c)

nu ar avea răspunderea de a menține în mod individual încrederea pieței și accesul la finanțare după punerea în aplicare a strategiei de rezoluție preferate.

(11)   Atunci când activele, pasivele sau liniile de activitate ale instituției urmează a fi împărțite între mai multe entități, ca urmare a punerii în aplicare a strategiei de rezoluție preferate, trimiterile la valorile expunerilor la risc și ale cerințelor de capital de la alineatele (1)-(10) ar trebui înțelese ca sume agregate ale acestor entități.

Articolul 3

Excluderi de la recapitalizarea internă sau de la transferul parțial care sunt un impediment în calea posibilităților de soluționare

(1)   Autoritatea de rezoluție identifică pasivele care sunt excluse de la recapitalizarea internă în conformitate cu articolul 44 alineatul (2) din Directiva 2014/59/UE sau care ar putea în mod rezonabil să fie parțial sau integral excluse de la recapitalizarea internă în conformitate cu articolul 44 alineatul (3) din directiva menționată sau care sunt transferate integral unui destinatar, pe baza planului de rezoluție, folosind alte instrumente de rezoluție.

(2)   Fără a aduce atingere articolului 6, dacă se identifică un pasiv care îndeplinește criteriile de includere în CMPE și care ar putea fi exclus parțial sau integral în temeiul alineatului (1), autoritatea de rezoluție se asigură că CMPE este suficientă în scopul cuantumului pentru absorbția pierderilor stabilit în temeiul articolului 1 și pentru a atinge cuantumul recapitalizării stabilit în temeiul articolului 2, fără reducerea valorii contabile sau conversia pasivelor respective.

(3)   Autoritatea de rezoluție stabilește dacă pasivele identificate în conformitate cu alineatul (1) au același rang sau un rang inferior în ierarhia creditorilor în procedura de insolvență comparativ cu orice categorie de pasive care include pasive care îndeplinesc criteriile de includere în CMPE și, pentru fiecare dintre aceste categorii, dacă valoarea pasivelor identificate reprezintă, în total, mai mult de 10 % din acea categorie.

Atunci când autoritatea de rezoluție stabilește că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la primul paragraf, aceasta evaluează, de asemenea, dacă necesitatea de a absorbi pierderile și de a contribui la recapitalizare, la care ar fi răspuns pasivele menționate la primul paragraf dacă nu ar fi fost excluse de la recapitalizarea internă, poate fi acoperită prin pasivele care îndeplinesc criteriile de includere în CMPE și care nu se exclud de la absorbția pierderilor și de la recapitalizare fără a încălca mecanismele de siguranță pentru creditori prevăzute la articolul 73 din Directiva 2014/59/UE.

(4)   Autoritatea de rezoluție ține evidența tuturor ipotezelor, evaluărilor sau a altor informații utilizate pentru a stabili că CMPE îndeplinește condițiile prevăzute la alineatul (3).

Articolul 4

Modelul de afaceri, modelul de finanțare și profilul de risc

(1)   În sensul articolului 45 alineatul (6) litera (d) din Directiva 2014/59/UE și în contextul consultării prevăzute la articolul 45 alineatul (6) din Directiva 2014/59/UE, autoritatea de rezoluție ia în considerare informațiile primite de la autoritatea competentă, inclusiv rezumatul și explicația rezultatelor procesului de supraveghere și evaluare efectuat în temeiul articolului 97 din Directiva 2013/36/UE și, în special:

(a)

un rezumat al evaluării fiecărui model de afaceri, model de finanțare și profil general de risc al instituției;

(b)

un rezumat al evaluării care apreciază dacă lichiditatea și capitalul pe care le deține o instituție asigură o acoperire solidă a riscurilor pe care le implică modelul de afaceri, modelul de finanțare și profilul general de risc ale instituției;

(c)

informații cu privire la modul în care riscurile și vulnerabilitățile care derivă din modelul de afaceri, modelul de finanțare și profilul general de risc ale instituției identificate în procesul de supraveghere și evaluare se reflectă, în mod direct sau indirect, în cerințele de fonduri proprii suplimentare care se aplică unei instituții în temeiul articolului 104 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2013/36/UE, pe baza rezultatelor procesului de supraveghere și evaluare;

(d)

informații privind alte cerințe prudențiale care se aplică unei instituții pentru a aborda riscurile și vulnerabilitățile care derivă din modelul de afaceri, modelul de finanțare și profilul general de risc ale instituției identificate în procesul de supraveghere și de evaluare.

(2)   Informațiile prevăzute la alineatul (1) sunt luate în considerare de către autoritatea de rezoluție atunci când ajustează valorile implicite ale absorbției pierderilor și recapitalizării, descrise la articolul 1 alineatul (5) și la articolul 2 alineatul (9), pentru a se asigura că CMPE ajustată reflectă în mod adecvat riscurile care afectează posibilitățile de soluționare și care decurg din modelul de afaceri, profilul de finanțare și profilul general de risc ale instituției.

Autoritatea de rezoluție prezintă autorității competente o explicație motivată cu privire la modul în care informațiile respective au fost luate în considerare în ajustare, în cadrul obligației autorității de rezoluție de a consulta autoritatea competentă, în conformitate cu articolul 45 alineatul (6) din Directiva 2014/59/UE.

(3)   În cazul unei entități sau al unui grup care se supune cerințelor de capital și cerințelor prudențiale în temeiul Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (5) sau al Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (6), pentru evaluarea cerințelor implicite privind absorbția pierderilor și recapitalizarea în temeiul articolelor 1 și 2 din prezentul regulament se iau în considerare numai cerințele de capital în temeiul Regulamentului (UE) nr. 575/2013 și al Directivei 2013/36/UE.

Autoritatea de rezoluție poate ajusta cuantumul pentru absorbția pierderilor, astfel încât să țină seama de contribuțiile fezabile și credibile prevăzute a fi aduse la absorbția pierderilor sau la recapitalizare din surse specifice, conform cerințelor Regulamentului (UE) nr. 648/2012 sau ale Regulamentului (UE) nr. 909/2014.

(4)   În cazul entităților care sunt filiale ale unui grup supus CMPE la nivel consolidat, în evaluarea cuantumului pentru absorbția pierderilor și a valorii recapitalizării, autoritatea de rezoluție poate să nu țină seama de amortizoarele care sunt stabilite numai la nivel consolidat.

(5)   În cazul în care o autoritate, alta decât autoritatea competentă, a fost desemnată ca autoritate responsabilă cu stabilirea ratei amortizorului anticiclic, autoritatea de rezoluție poate solicita informații suplimentare de la autoritatea desemnată.

Articolul 5

Dimensiunea și riscul sistemic

(1)   În ceea ce privește instituțiile și grupurile pe care autoritățile competente relevante le-au desemnat ca G-SII sau O-SII și orice alte instituții pe care autoritatea competentă sau autoritatea de rezoluție le consideră în mod rezonabil susceptibile de a prezenta un risc sistemic dacă se află în dificultate și care nu intră sub incidența articolului 2 alineatul (2) din prezentul regulament, autoritatea de rezoluție ia în considerare cerințele prevăzute la articolul 44 din Directiva 2014/59/UE.

(2)   Atunci când, în conformitate cu articolul 45 din Directiva 2014/59/UE, decizia comună a colegiului de rezoluție cu privire la CMPE este necesară în cazul instituțiilor pe care autoritățile competente le-au desemnat ca G-SII sau O-SII și al instituțiilor din cadrul acestora, precum și în cazul oricărei alte instituții pe care autoritatea competentă sau autoritatea de rezoluție o consideră în mod rezonabil susceptibilă de a prezenta un risc sistemic dacă se află în dificultate, orice ajustare în sens descrescător a estimării cerințelor de capital ulterioară procedurii de rezoluție efectuată în temeiul articolului 2 alineatul (3) este documentată și explicată în informațiile puse la dispoziția membrilor colegiului de rezoluție.

Articolul 6

Contribuțiile schemei de garantare a depozitelor la finanțarea rezoluției

(1)   Autoritatea de rezoluție poate reduce CMPE, astfel încât să țină seama de valoarea estimată a contribuției pe care schema de garantare a depozitelor o va aduce la finanțarea strategiei de rezoluție preferate în conformitate cu articolul 109 din Directiva 2014/59/UE.

(2)   Valoarea acestei reduceri se stabilește pe baza unei evaluări credibile a contribuției potențiale de la schema de garantare a depozitelor și cel puțin:

(a)

este inferioară unei estimări prudente a pierderilor potențiale pe care schema de garantare a depozitelor ar fi trebuit să le suporte dacă instituția ar fi fost lichidată conform procedurii obișnuite de insolvență, ținând seama de rangul de prioritate al schemei de garantare a depozitelor în conformitate cu articolul 108 din Directiva 2014/59/UE;

(b)

este inferioară limitei privind contribuțiile de la schema de garantare a depozitelor prevăzută la articolul 109 alineatul (5) al doilea paragraf din Directiva 2014/59/UE;

(c)

ia în considerare riscul general de epuizare a mijloacelor financiare de care dispune schema de garantare a depozitelor ca urmare a contribuțiilor aduse la mai multe bănci aflate în dificultate sau la mai multe proceduri de rezoluție; și

(d)

este consecventă cu orice alte dispoziții relevante ale legislației naționale și cu atribuțiile și responsabilitățile autorității responsabile de schema de garantare a depozitelor.

(3)   După consultarea autorității responsabile de schema de garantare a depozitelor, autoritatea de rezoluție documentează abordarea sa cu privire la evaluarea riscului general de epuizare a mijloacelor financiare de care dispune schema de garantare a depozitelor și aplică reduceri în conformitate cu alineatul (1), cu condiția ca acest risc să nu fie excesiv.

Articolul 7

Evaluarea combinată a CMPE

(1)   Autoritățile de rezoluție se asigură că nivelul CMPE este suficient, astfel încât reducerea valorii contabile a fondurilor proprii și a pasivelor eligibile sau conversia acestora să se poată efectua cel puțin în limita sumei dintre cuantumul pentru absorbția pierderilor și valoarea recapitalizării, stabilite de autoritățile de rezoluție în conformitate cu articolele 1 și 2, sub rezerva dispozițiilor prevăzute la articolele 36.

(2)   Autoritățile de rezoluție exprimă CMPE calculată ca procent din pasivele totale și fondurile proprii ale instituției, pasivele derivate fiind incluse în totalul pasivelor pe baza principiului că drepturile la compensare ale contrapărții sunt recunoscute pe deplin.

(3)   Autoritățile de rezoluție stabilesc un calendar sau o procedură de actualizare a CMPE, ținând seama de:

(a)

necesitatea de a actualiza CMPE în paralel cu evaluarea posibilităților de soluționare;

(b)

probabilitatea ca volatilitatea pasivelor totale și a fondurilor proprii ale entității sau grupului, dat fiind modelul de afaceri, să conducă la inadecvarea CMPE la o dată anterioară.

Articolul 8

Dispoziții tranzitorii și dispoziții ulterioare rezoluției

(1)   Prin derogare de la articolul 7, autoritățile de rezoluție pot stabili o perioadă de tranziție adecvată pentru atingerea CMPE finală sau pentru o instituție ori o entitate căreia i s-au aplicat instrumentele de rezoluție.

(2)   În sensul alineatului (1), autoritățile de rezoluție stabilesc o perioadă de tranziție adecvată cât mai scurtă posibil. Acestea comunică, de asemenea, instituției o CMPE planificată pentru fiecare perioadă de 12 luni pe durata perioadei de tranziție. La sfârșitul perioadei de tranziție, CMPE finală este egală cu valoarea stabilită în conformitate cu articolul 7.

(3)   Autoritățile de rezoluție pot să revizuiască ulterior perioada de tranziție sau orice CMPE planificată.

Articolul 9

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 mai 2016

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173, 12.6.2014, p. 190.

(2)  Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (JO L 176, 27.6.2013, p. 338).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Bancară Europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 176, 27.6.2013, p. 1).

(5)  Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (JO L 201, 27.7.2012, p. 1).

(6)  Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 (JO L 257, 28.8.2014, p. 1).