1.9.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 235/6


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2016/1443 AL COMISIEI

din 29 iunie 2016

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 111/2005 al Consiliului în ceea ce privește includerea anumitor precursori de droguri în lista substanțelor clasificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 privind precursorii drogurilor (1), în special articolul 15,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 111/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 de stabilire a normelor de monitorizare a comerțului cu precursori de droguri între Comunitate și țările terțe (2), în special articolul 30a,

întrucât:

(1)

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 273/2004 și anexa la Regulamentul (CE) nr. 111/2005 conțin o listă de substanțe clasificate care fac obiectul unei serii de măsuri de control și monitorizare armonizate prevăzute de regulamentele respective.

(2)

Substanțele clasificate enumerate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 273/2004 și în anexa la Regulamentul (CE) nr. 111/2005 sunt împărțite în categorii pentru care se aplică măsuri diferite, astfel încât să se obțină un echilibru corect între nivelul de amenințare reprezentat de fiecare substanță specifică și povara asupra comerțului legal.

(3)

Pentru substanțele clasificate în categoria 1 sunt prevăzute cele mai stricte măsuri de control și monitorizare. Operatorii și utilizatorii trebuie să dețină o licență pentru a dispune de aceste substanțe și a efectua orice tip de operațiune cu privire la acestea.

(4)

Este posibilă convertirea clorefedrinei și a clorpseudoefedrinei direct în metamfetamină cu un randament înalt. Statele membre au demonstrat că, începând din 2013, clorefedrina și clorpseudoefedrina au fost utilizate în mai multe rânduri în Uniune ca precursori pentru fabricarea ilegală a metamfetaminei (cunoscută și sub denumirea de crystal meth). În plus, mai multe cazuri de utilizare a acestor două substanțe pentru producția de metamfetamină au fost înregistrate în afara Uniunii.

(5)

Comerțul și posesia de clorefedrină și de clorpseudoefedrină nu fac, în prezent, obiectul unor restricții legale, iar controlul lor este limitat la un angajament voluntar al operatorilor din Uniune de a monitoriza comerțul și a raporta tranzacțiile suspecte care implică astfel de substanțe.

(6)

Nu au fost identificate utilizări legale semnificative ale clorefedrinei și ale clorpseudoefedrinei în timpul consultărilor cu statele membre și cu reprezentanții industriei chimice. Mai mult de 3 tone de astfel de substanțe au fost confiscate în 2013 și 2014 de către autoritățile competente ale statelor membre pentru a evita ca acestea să fie utilizate pentru fabricarea ilegală de metamfetamină.

(7)

Având în vedere nivelul ridicat al riscurilor de deturnare a clorefedrinei și a clorpseudoefedrinei și având în vedere că clasificarea acestora nu va avea niciun impact semnificativ asupra comerțului legal, aceste substanțe ar trebui încadrate la categoria 1 în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 273/2004 și în anexa la Regulamentul (CE) nr. 111/2005.

(8)

Prin urmare, Regulamentele (CE) nr. 273/2004 și (CE) nr. 111/2005 ar trebui modificate în consecință.

(9)

Regulamentul (CE) nr. 273/2004 și Regulamentul (CE) nr. 111/2005 pun în aplicare în comun anumite dispoziții ale Convenției Organizației Națiunilor Unite împotriva traficului ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope din 19 decembrie 1988 (3). Având în vedere strânsa legătură directă dintre aceste regulamente, este justificat să se adopte modificările prin intermediul unui singur act delegat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificare a Regulamentului (CE) nr. 273/2004

În anexa I la Regulamentul (CE) nr. 273/2004, în tabelul pentru substanțele clasificate în categoria 1, se adaugă următoarele rânduri:

„(1R,2S)-(-)-clorefedrină

 

2939 99 00

110925-64-9

(1S,2R)-(+)-clorefedrină

 

2939 99 00

1384199-95-4

(1S,2S)-(+)-clorpseudoefedrină

 

2939 99 00

73393-61-0

(1R,2R)-(-)-clorpseudoefedrină

 

2939 99 00

771434-80-1”.

Articolul 2

Modificare a Regulamentului (CE) nr. 111/2005

În anexa la Regulamentul (CE) nr. 111/2005, în tabelul pentru substanțele clasificate din categoria 1, se adaugă următoarele rânduri:

„(1R,2S)-(-)-clorefedrină

 

2939 99 00

110925-64-9

(1S,2R)-(+)-clorefedrină

 

2939 99 00

1384199-95-4

(1S,2S)-(+)-clorpseudoefedrină

 

2939 99 00

73393-61-0

(1R,2R)-(-)-clorpseudoefedrină

 

2939 99 00

771434-80-1”.

Articolul 3

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 iunie 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 47, 18.2.2004, p. 1.

(2)  JO L 22, 26.1.2005, p. 1.

(3)  JO L 326, 24.11.1990, p. 56.