4.8.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 210/43


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/1330 AL COMISIEI

din 2 august 2016

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1235/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce privește regimul de import al produselor ecologice din țări terțe

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 (1), în special articolul 33 alineatele (2) și (3) și articolul 38 litera (d),

întrucât:

(1)

Anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 al Comisiei (2) stabilește lista țărilor terțe ale căror sisteme de producție și măsuri de control pentru producția ecologică a produselor agricole sunt recunoscute drept echivalente cu cele prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 834/2007.

(2)

Conform informațiilor furnizate de Australia, adresa de internet a organismului de control „Australian Certified Organic Pty. Ltd” s-a schimbat.

(3)

Potrivit informațiilor furnizate de Canada, recunoașterea unuia dintre organismele de control a fost retrasă.

(4)

În 2014, organismul de control „SGS India Pvt. Ltd” a fost eliminat din intrarea referitoare la India din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1235/2008, deoarece nu respecta domeniul de aplicare al recunoașterii Indiei pentru produsele care pot fi importate. Pe baza rezultatelor supravegherii sale de către India, acest organism de control poate fi acum inclus din nou în intrarea referitoare la India din anexa III la regulamentul menționat.

(5)

Comisia a primit informații referitoare la adresa de internet schimbată a organismului de control „IMO Control Private Limited” din India.

(6)

Potrivit informațiilor furnizate de Statele Unite, recunoașterea unui organism de control a fost retrasă, iar la lista organismelor de control recunoscute de Statele Unite a fost adăugat un organism de control.

(7)

Comisia a primit informații referitoare la adresa de internet schimbată a organismului de control „AsureQuality Limited” din Noua Zeelandă.

(8)

Din cauza unei erori administrative, „Doalnara Organic Certificated Korea” a fost șters din anexa III prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2345 al Comisiei (3). Deoarece această ștergere nu a fost efectuată în mod intenționat, organismul respectiv ar trebui reintrodus în lista organismelor de control recunoscute de Republica Coreea.

(9)

Anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 stabilește lista organismelor de control și a autorităților de control competente să efectueze controale și să elibereze certificate în țări terțe, în scopul echivalenței.

(10)

„Egyptian Center of Organic Agriculture (ECOA)”, „Istituto Certificazione Etica e Ambientale”, „Letis SA”, „Oregon Tilth” și „Organic Standard” au notificat Comisiei faptul că și-au schimbat adresele.

(11)

Articolul 33 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 prevede că, pentru produsele care nu au fost importate în temeiul articolului 32 și care nu au fost importate dintr-o țară terță recunoscută în conformitate cu articolul 33 alineatul (2) din respectivul regulament, Comisia poate recunoaște autoritățile de control și organismele de control competente să îndeplinească sarcinile în vederea importului de produse care oferă garanții echivalente. Așadar, la articolul 10 alineatul (2) litera (b) și la articolul 10 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 se prevede că o autoritate de control sau un organism de control nu poate fi recunoscut(ă) pentru un produs originar dintr-o țară terță care figurează în lista din anexa III la regulamentul respectiv și aparținând unei categorii de produse pentru care este recunoscută respectiva țară terță.

(12)

Deoarece Australia este o țară terță recunoscută în conformitate cu articolul 33 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 și figurează în lista categoriei de produse F din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1235/2008, se pare că dispozițiile în cauză nu au fost respectate în mod adecvat în trecut în ceea ce privește recunoașterea organismului de control „Australian Certified Organic”, care este recunoscut în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 pentru produse care sunt originare din Australia și care aparțin categoriei de produse F. Prin urmare, această recunoaștere ar trebui retrasă.

(13)

„AsureQuality Limited” a informat Comisia că și-a încetat activitățile de certificare în toate țările terțe pentru care era recunoscută și nu ar mai trebui să figureze în lista din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1235/2008.

(14)

Comisia a primit și a examinat o cerere de modificare a caietului de sarcini din partea „Bio.inspecta AG”. Pe baza informațiilor primite, Comisia a concluzionat că se justifică extinderea domeniului geografic de aplicare al recunoașterii acesteia pentru categoriile de produse A și D la Côte d'Ivoire.

(15)

Comisia a primit și a examinat o cerere de modificare a caietului de sarcini din partea „CCPB Srl”. Examinarea informațiilor primite a dus la concluzia că se justifică extinderea domeniului de aplicare al recunoașterii acesteia pentru categoria de produse D la vin.

(16)

Comisia a primit și a examinat o cerere de modificare a caietului de sarcini din partea „Certisys”. Pe baza informațiilor primite, Comisia a concluzionat că se justifică extinderea domeniului geografic de aplicare al recunoașterii acesteia pentru categoriile de produse A și D la Burundi, Camerun, Rwanda, Tanzania și Uganda.

(17)

În plus, „Certisys” a informat Comisia că și-a încheiat activitatea de certificare în Vietnam și nu ar mai trebui să figureze pentru țara respectivă în lista din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1235/2008.

(18)

Comisia a primit și a examinat o cerere de modificare a caietului de sarcini din partea „Control Union Certifications”. Pe baza informațiilor primite, Comisia a concluzionat că se justifică extinderea domeniului geografic de aplicare al recunoașterii acesteia pentru categoriile de produse B, C, D, E și F la Bangladesh, pentru categoriile de produse A și D la Capul Verde și pentru categoriile de produse A, C și D la Maldive.

(19)

Comisia a primit și a examinat o cerere de modificare a caietului de sarcini din partea „Ecocert SA”. Pe baza informațiilor primite, Comisia a concluzionat că se justifică extinderea domeniului geografic de aplicare al recunoașterii acesteia pentru categoria de produse A la Liechtenstein, pentru categoriile de produse A și D la Albania, Bahamas, Belarus, Polinezia Franceză, Gambia, Iordania, Lesotho, Muntenegru, teritoriile palestiniene ocupate și Oman, pentru categoriile de produse A, D și E la Bangladesh, pentru categoriile de produse A, B și F la Chile, pentru categoria de produse B la Etiopia, pentru categoriile de produse B și E la Namibia, pentru categoria de produse D la Botswana și pentru categoria de produse E la Emiratele Arabe Unite și Zambia.

(20)

De asemenea, Ecocert SA a informat Comisia că a achiziționat mai multe entități din grupul IMO, inclusiv IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd Ști. În plus, Ecocert SA a indicat faptul că această entitate a fuzionat cu filiala Ecocert SA din Turcia, mai exact cu Ecocert Denetim ve Belgelendirme Ltd. Ști. Entitatea rezultată, numită ECOCERT IMO Denetim ve Belgelendirme Ltd. Ști, va prelua activitățile IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd Ști. Prin urmare, sunt adecvate ștergerea IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd Ști din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 și includerea ECOCERT IMO Denetim ve Belgelendirme Ltd. Ști în locul ei, efectuându-se modificările necesare în ceea ce privește adresa și adresa de internet.

(21)

„IBD Certifications Ltd.” a informat Comisia că înregistrarea sa oficială este sub numele „IBD Certificações Ltda.”

(22)

Comisia a primit și a examinat o cerere de modificare a caietului de sarcini din partea „IMO Control Latinoamérica Ltda.” Pe baza informațiilor primite, Comisia a concluzionat că se justifică extinderea domeniului geografic de aplicare al recunoașterii acesteia pentru categoriile de produse A și D la Brazilia, Chile, Cuba, Trinidad și Tobago și Uruguay. De asemenea, „IMO Control Latinoamérica Ltda.” a notificat modificarea denumirii societății în „IMOcert Latinoamérica Ltda.” și schimbarea adresei sale de internet.

(23)

Comisia a primit și a examinat o cerere de modificare a caietului de sarcini din partea „IMO Control Private Limited”. Pe baza informațiilor primite, Comisia a concluzionat că se justifică extinderea domeniului geografic de aplicare al recunoașterii acesteia pentru categoriile de produse A și D la Laos, Maldive și Papua-Noua Guinee.

(24)

„IMOswiss AG” a informat Comisia că și-a încheiat activitatea de certificare în Ucraina și, prin urmare, nu ar mai trebui să figureze pentru țara respectivă în lista din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1235/2008.

(25)

„International Certification Services, Inc.” a informat Comisia că și-a încetat activitățile de certificare în toate țările terțe pentru care era recunoscută și nu ar mai trebui să figureze în lista din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1235/2008.

(26)

Comisia a primit și a examinat o cerere de modificare a caietului de sarcini din partea „OneCert International PVT Ltd”. Pe baza informațiilor primite, Comisia a concluzionat că se justifică extinderea domeniului geografic de aplicare al recunoașterii acesteia pentru categoriile de produse A și D la Etiopia, Mozambic, Tanzania și Sri Lanka și pentru categoria D la Singapore.

(27)

Comisia a primit și a examinat o cerere de modificare a caietului de sarcini din partea „Organización Internacional Agropecuaria”. Pe baza informațiilor primite, Comisia a concluzionat că se justifică extinderea domeniului geografic de aplicare al recunoașterii acesteia pentru categoria de produse C la Chile.

(28)

„Quality Assurance International” a informat Comisia că și-a încheiat activitatea de certificare în Paraguay și nu ar mai trebui să figureze pentru țara respectivă în lista din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1235/2008.

(29)

Articolul 12 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 prevede că, în lumina informațiilor primite sau având în vedere absența informațiilor necesare, Comisia poate modifica în orice moment caietul de sarcini sau poate suspenda includerea unui organism de control în anexa IV la regulamentul menționat. Pe această bază, ar trebui modificat caietul de sarcini al organismului de control în cazul căruia analizarea tuturor informațiilor primite au dus la concluzia că nu mai erau respectate cerințele relevante.

(30)

Uganda Organic Certification, Ltd, care figurează în lista din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1235/2008, a transmis raportul anual la 18 martie 2016, în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) litera (b) din același regulament. În raportul său anual, organismul de acreditare IOAS a specificat că a suspendat acreditarea pentru Uganda Organic Certification, Ltd. Comisia a invitat organismul de control să furnizeze un certificat de acreditare valabil, însoțit de un raport de evaluare pozitiv, în conformitate cu cerințele Regulamentului (CE) nr. 834/2007, dar organismul de control nu a răspuns până la termenul-limită stabilit. Prin urmare, până la furnizarea unor informații satisfăcătoare, intrarea referitoare la Uganda Organic Certification, Ltd ar trebui suspendată din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1235/2008.

(31)

Din motive de claritate, în special pentru a se garanta că țările terțe pentru care autoritățile de control sau organismele de control figurează în lista din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 apar în aceeași ordine în toate versiunile lingvistice, sunt oportune rearanjarea numelor țărilor în funcție de numerele de cod și înlocuirea în întregime a anexei respective.

(32)

Prin urmare, anexele III și IV la Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 ar trebui modificate în consecință.

(33)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru producția ecologică,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 se modifică după cum urmează:

1.

anexa III se modifică în conformitate cu anexa I la prezentul regulament;

2.

anexa IV se înlocuiește cu textul din anexa II la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 2 august 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 189, 20.7.2007, p. 1.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 al Comisiei din 8 decembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce privește regimul de import al produselor ecologice din țări terțe (JO L 334, 12.12.2008, p. 25).

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2345 al Comisiei din 15 decembrie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1235/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce privește regimul de import al produselor ecologice din țări terțe (JO L 330, 16.12.2015, p. 29).


ANEXA I

Anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 se modifică după cum urmează:

(1)

În intrarea referitoare la Australia, la punctul 5, adresa de internet a organismului de control „Australian Certified Organic Pty. Ltd” se înlocuiește cu „www.aco.net.au”;

(2)

În intrarea referitoare la Canada, la punctul 5, se elimină rândul referitor la numărul de cod CA-ORG-001;

(3)

În intrarea referitoare la India, punctul 5 se modifică după cum urmează:

a.

rândul referitor la numărul de cod IN-ORG-007 se înlocuiește cu următorul text:

„IN-ORG-007

IMO Control Private Limited

www.imocontrol.in”

b.

după rândul referitor la IN-ORG-012, se adaugă rândul următor:

„IN-ORG-013

SGS India Pvt. Ltd

www.sgsgroup.in”

(4)

În intrarea referitoare la Statele Unite, punctul 5 se modifică după cum urmează:

a.

rândul referitor la numărul de cod US-ORG-032 se elimină;

b.

se adaugă rândul următor:

„US-ORG-061

Basin and Range Organics (BARO)

www.basinandrangeorganics.org”

(5)

În intrarea referitoare la Noua Zeelandă, la punctul 5, adresa de internet a organismului de control „AsureQuality Limited” se înlocuiește cu „http://www.asurequality.com”.

(6)

În intrarea referitoare la Republica Coreea, punctul 5 se modifică după cum urmează:

a.

se adaugă rândul următor:

„KR-ORG-002

Doalnara Organic Certificated Korea

www.doalnara.or.kr”


ANEXA II

„ANEXA IV

LISTA ORGANISMELOR DE CONTROL ȘI A AUTORITĂȚILOR DE CONTROL DESEMNATE ÎN SCOPUL ECHIVALENȚEI ȘI SPECIFICAȚIILE RELEVANTE PREVĂZUTE LA ARTICOLUL 10

În scopurile prezentei anexe, categoriile de produse sunt desemnate prin codurile următoare:

A: Produse vegetale neprelucrate

B: Animale vii sau produse animale neprelucrate

C: Produse de acvacultură și alge marine

D: Produse agricole prelucrate destinate consumului alimentar (*)

E: Produse agricole prelucrate, destinate utilizării ca hrană pentru animale (*)

F: Material de înmulțire vegetativ și semințe pentru cultivare

În conformitate cu articolul 10 alineatul (2) litera (e), site-ul unde pot fi consultate lista operatorilor care fac obiectul sistemului de control, precum și punctul de contact cu informații ușor accesibile privind stadiul certificării lor, categoriile de produse vizate, precum și operatorii și produsele pentru care se suspendă sau se retrag certificatele, se găsește la adresa de internet menționată la punctul 2 pentru fiecare organism de control sau autoritate de control, cu excepția cazului în care se specifică altfel.

«Abcert AG»

1.

Adresă: Martinstraße 42-44, 73728 Esslingen am Neckar, Germania

2.

Adresa de internet: http://www.abcert.de

3.

Numere de cod, țări terțe și categorii de produse vizate:

Număr de cod

Țara terță

Categoria de produse

A

B

C

D

E

F

AL-BIO-137

Albania

x

x

AM-BIO-137

Armenia

x

x

AZ-BIO-137

Azerbaidjan

x

x

BA-BIO-137

Bosnia și Herțegovina

x

x

BY-BIO-137

Belarus

x

x

GE-BIO-137

Georgia

x

x

IR-BIO-137

Iran

x

x

KG-BIO-137

Kârgâzstan

x

x

KZ-BIO-137

Kazahstan

x

MD-BIO-137

Moldova

x

x

ME-BIO-137

Muntenegru

x

x

MK-BIO-137

fosta Republică iugoslavă a Macedoniei

x

x

RS-BIO-137

Serbia

x

x

RU-BIO-137

Rusia

x

x

x

TJ-BIO-137

Tadjikistan

x

x

TM-BIO-137

Turkmenistan

x

x

UA-BIO-137

Ucraina

x

x

UZ-BIO-137

Uzbekistan

x

x

XK-BIO-137

Kosovo (**)

x

x

4.

Excepții: produse în conversie și vin.

5.

Data limită de includere: până la 30 iunie 2018.

«Agreco R.F. Göderz GmbH»

1.

Adresă: Mündener Straße 19, 37218 Witzenhausen, Germania

2.

Adresa de internet: http://agrecogmbh.de

3.

Numere de cod, țări terțe și categorii de produse vizate:

Număr de cod

Țara terță

Categoria de produse

A

B

C

D

E

F

AZ-BIO-151

Azerbaidjan

x

x

BA-BIO-151

Bosnia și Herțegovina

x

x

BF-BIO-151

Burkina Faso

x

x

BO-BIO-151

Bolivia

x

x

CM-BIO-151

Camerun

x

x

CO-BIO-151

Columbia

x

x

CU-BIO-151

Cuba

x

x

CV-BIO-151

Capul Verde

x

DO-BIO-151

Republica Dominicană

x

x

EC-BIO-151

Ecuador

x

x

EG-BIO-151

Egipt

x

x

ET-BIO-151

Etiopia

x

x

FJ-BIO-151

Fiji

x

GE-BIO-151

Georgia

x

x

GH-BIO-151

Ghana

x

x

GT-BIO-151

Guatemala

x

x

HN-BIO-151

Honduras

x

x

ID-BIO-151

Indonezia

x

x

IR-BIO-151

Iran

x

KE-BIO-151

Kenya

x

x

KG-BIO-151

Kârgâzstan

x

x

KH-BIO-151

Cambodgia

x

KZ-BIO-151

Kazahstan

x

x

LK-BIO-151

Sri Lanka

x

x

MA-BIO-151

Maroc

x

x

MD-BIO-151

Moldova

x

x

ME-BIO-151

Muntenegru

x

x

MG-BIO-151

Madagascar

x

x

MK-BIO-151

fosta Republică iugoslavă a Macedoniei

x

ML-BIO-151

Mali

x

x

MX-BIO-151

Mexic

x

NG-BIO-151

Nigeria

x

x

NI-BIO-151

Nicaragua

x

x

NP-BIO-151

Nepal

x

x

PE-BIO-151

Peru

x

x

PG-BIO-151

Papua-Noua Guinee

x

x

PH-BIO-151

Filipine

x

x

PY-BIO-151

Paraguay

x

x

RS-BIO-151

Serbia

x

x

RU-BIO-151

Rusia

x

x

SB-BIO-151

Insulele Solomon

x

SN-BIO-151

Senegal

x

x

SR-BIO-151

Suriname

x

x

SV-BIO-151

El Salvador

x

TG-BIO-151

Togo

x

x

TH-BIO-151

Thailanda

x

x

TM-BIO-151

Turkmenistan

x

x

TO-BIO-151

Tonga

x

TV-BIO-151

Tuvalu

x

x

TZ-BIO-151

Tanzania

x

x

UA-BIO-151

Ucraina

x

x

UG-BIO-151

Uganda

x

x

UY-BIO-151

Uruguay

x

UZ-BIO-151

Uzbekistan

x

x

VE-BIO-151

Venezuela

x

x

VN-BIO-151

Vietnam

x

x

WS-BIO-151

Samoa

x

ZA-BIO-151

Africa de Sud

x

x

4.

Excepții: produse în conversie și vin.

5.

Data limită de includere: până la 30 iunie 2018.

«Albinspekt»

1.

Adresă: Sheshi Hari Trumen, Nd. 1, Hy. 25, Ap. 10, 1016 Tirana, Albania

2.

Adresa de internet: http://www.albinspekt.com

3.

Numere de cod, țări terțe și categorii de produse vizate:

Număr de cod

Țara terță

Categoria de produse

A

B

C

D

E

F

AL-BIO-139

Albania

x

x

x

XK-BIO-139

Kosovo (***)

x

x

x

4.

Excepții: produse în conversie și vin.

5.

Data limită de includere: până la 30 iunie 2018.

«ARGENCERT SA»

1.

Adresă: Bernardo de Irigoyen 972 4 piso «B», C1072AAT Buenos Aires, Argentina

2.

Adresa de internet: www.argencert.com.ar

3.

Numere de cod, țări terțe și categorii de produse vizate:

Număr de cod

Țara terță

Categoria de produse

A

B

C

D

E

F

AR-BIO-138

Argentina

x

CL-BIO-138

Chile

x

x

PY-BIO-138

Paraguay

x

x

UY-BIO-138

Uruguay

x

x

4.

Excepții: produse în conversie și produse vizate de anexa III.

5.

Data limită de includere: până la 30 iunie 2018.

«Australian Certified Organic»

1.

Adresă: PO Box 810 — 18 Eton St, Nundah, QLD 4012, Australia

2.

Adresa de internet: http://www.aco.net.au

3.

Numere de cod, țări terțe și categorii de produse vizate:

Număr de cod

Țara terță

Categoria de produse

A

B

C

D

E

F

AU-BIO-107

Australia

x

x

CK-BIO-107

Insulele Cook

x

x

CN-BIO-107

China

x

x

x

FJ-BIO-107

Fiji

x

x

FK-BIO-107

Insulele Falkland

x

HK-BIO-107

Hong Kong

x

x

ID-BIO-107

Indonezia

x

x

MG-BIO-107

Madagascar

x

x

MM-BIO-107

Myanmar/Birmania

x

x

MY-BIO-107

Malaysia

x

x

PG-BIO-107

Papua-Noua Guinee

x

x

SG-BIO-107

Singapore

x

x

TH-BIO-107

Thailanda

x

x

TO-BIO-107

Tonga

x

x

TW-BIO-107

Taiwan

x

x

VU-BIO-107

Vanuatu

x

x

x

4.

Excepții: produse în conversie și produse vizate de anexa III.

5.

Data limită de includere: până la 30 iunie 2018.

«Balkan Biocert Skopje»

1.

Adresă: 2/9, Frederik Sopen Str., 1000 Skopje, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei

2.

Adresa de internet: http://www.balkanbiocert.mk

3.

Numere de cod, țări terțe și categorii de produse vizate:

Număr de cod

Țara terță

Categoria de produse

A

B

C

D

E

F

MK-BIO-157

fosta Republică iugoslavă a Macedoniei

x

x

x

4.

Excepții: produse în conversie și vin.

5.

Data limită de includere: până la 30 iunie 2018.

«Bioagricert S.r.l.»

1.

Adresă: Via dei Macabraccia 8, Casalecchio di Reno, 40033 Bologna, Italia

2.

Adresa de internet: http://www.bioagricert.org

3.

Numere de cod, țări terțe și categorii de produse vizate:

Număr de cod

Țara terță

Categoria de produse

A

B

C

D

E

F

BR-BIO-132

Brazilia

x

x

CN-BIO-132

China

x

x

EC-BIO-132

Ecuador

x

x

IN-BIO-132

India

x

IR-BIO-132

Iran

x

x

KH-BIO-132

Cambodgia

x

x

KR-BIO-132

Republica Coreea

x

LA-BIO-132

Laos

x

x

MA-BIO-132

Maroc

x

x

MM-BIO-132

Myanmar/Birmania

x

x

MX-BIO-132

Mexic

x

x

x

NP-BIO-132

Nepal

x

x

PF-BIO-132

Polinezia Franceză

x

x

RS-BIO-132

Serbia

x

x

SM-BIO-132

San Marino

x

TG-BIO-132

Togo

x

x

TH-BIO-132

Thailanda

x

x

x

TR-BIO-132

Turcia

x

x

UA-BIO-132

Ucraina

x

x

VN-BIO-132

Vietnam

x

x

4.

Excepții: produse în conversie și vin.

5.

Data limită de includere: până la 30 iunie 2018.

«BioGro New Zealand Limited»

1.

Adresă: PO Box 9693 Marion Square, Wellington 6141, Noua Zeelandă

2.

Adresa de internet: http://www.biogro.co.nz

3.

Numere de cod, țări terțe și categorii de produse vizate:

Număr de cod

Țara terță

Categoria de produse

A

B

C

D

E

F

FJ-BIO-130

Fiji

x

x

MY-BIO-130

Malaysia

x

NU-BIO-130

Niue

x

x

VU-BIO-130

Vanuatu

x

x

WS-BIO-130

Samoa

x

x

4.

Excepții: produse în conversie și vin.

5.

Data limită de includere: până la 30 iunie 2018.

«Bio.inspecta AG»

1.

Adresă: Ackerstrasse, 5070 Frick, Elveția

2.

Adresa de internet: http://www.bio-inspecta.ch

3.

Numere de cod, țări terțe și categorii de produse vizate:

Număr de cod

Țara terță

Categoria de produse

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-161

Emiratele Arabe Unite

x

x

AL-BIO-161

Albania

x

x

AM-BIO-161

Armenia

x

x

AZ-BIO-161

Azerbaidjan

x

x

BA-BIO-161

Bosnia și Herțegovina

x

x

BF-BIO-161

Burkina Faso

x

BJ-BIO-161

Benin

x

BR-BIO-161

Brazilia

x

x

CI-BIO-161

Côte d'Ivoire

x

x

CU-BIO-161

Cuba

x

x

DO-BIO-161

Republica Dominicană

x

x

ET-BIO-161

Etiopia

x

x

GE-BIO-161

Georgia

x

x

GH-BIO-161

Ghana

x

x

ID-BIO-161

Indonezia

x

x

IR-BIO-161

Iran

x

x

KE-BIO-161

Kenya

x

x

KG-BIO-161

Kârgâzstan

x

x

KR-BIO-161

Republica Coreea

x

KZ-BIO-161

Kazahstan

x

x

LB-BIO-161

Liban

x

x

MA-BIO-161

Maroc

x

x

MD-BIO-161

Moldova

x

x

PH-BIO-161

Filipine

x

x

RU-BIO-161

Rusia

x

x

SN-BIO-161

Senegal

x

x

TJ-BIO-161

Tadjikistan

x

x

TR-BIO-161

Turcia

x

x

TZ-BIO-161

Tanzania

x

x

UA-BIO-161

Ucraina

x

x

UZ-BIO-161

Uzbekistan

x

x

VN-BIO-161

Vietnam

x

x

XK-BIO-161

Kosovo (****)

x

x

ZA-BIO-161

Africa de Sud

x

x

4.

Excepții: produse în conversie și vin.

5.

Data limită de includere: până la 30 iunie 2018.

«Bio Latina Certificadora»

1.

Adresă: Jr. Domingo Millán 852, Jesús Maria, Lima 11, Lima, Peru

2.

Adresa de internet: http://www.biolatina.com

3.

Numere de cod, țări terțe și categorii de produse vizate:

Număr de cod

Țara terță

Categoria de produse

A

B

C

D

E

F

BO-BIO-118

Bolivia

x

x

x

CO-BIO-118

Columbia

x

x

GT-BIO-118

Guatemala

x

x

HN-BIO-118

Honduras

x

x

MX-BIO-118

Mexic

x

x

NI-BIO-118

Nicaragua

x

x

x

PA-BIO-118

Panama

x

x

PE-BIO-118

Peru

x

x

x

SV-BIO-118

El Salvador

x

x

VE-BIO-118

Venezuela

x

x

4.

Excepții: produse în conversie și vin.

5.

Data limită de includere: până la 30 iunie 2018.

«Bolicert Ltd»

1.

Adresă: Street Colon 756, floor 2, office 2A, Edif. Valdivia Casilla 13030, La Paz, Bolivia

2.

Adresa de internet: http://www.bolicert.org

3.

Numere de cod, țări terțe și categorii de produse vizate:

Număr de cod

Țara terță

Categoria de produse

A

B

C

D

E

F

BO-BIO-126

Bolivia

x

x

4.

Excepții: produse în conversie și vin.

5.

Data limită de includere: până la 30 iunie 2018.

«Bureau Veritas Certification France SAS»

1.

Adresă: Immeuble Le Guillaumet, 60 avenue du Général de Gaulle, 92046 Paris La Défense Cedex, Franța

2.

Adresa de internet: http://www.qualite-france.com

3.

Numere de cod, țări terțe și categorii de produse vizate:

Număr de cod

Țara terță

Categoria de produse

A

B

C

D

E

F

MA-BIO-165

Maroc

x

x

MC-BIO-165

Monaco

x

x

MG-BIO-165

Madagascar

x

x

x

MU-BIO-165

Mauritius

x

x

x

NI-BIO-165

Nicaragua

x

x

x

4.

Excepții: produse în conversie.

5.

Data limită de includere: până la 30 iunie 2018.

«Caucacert Ltd»

1.

Adresă: 2, Marshal Gelovani Street, 5th floor, Suite 410, Tbilisi 0159, Georgia

2.

Adresa de internet: http://www.caucascert.ge

3.

Numere de cod, țări terțe și categorii de produse vizate:

Număr de cod

Țara terță

Categoria de produse

A

B

C

D

E

F

GE-BIO-117

Georgia

x

x

x

x

4.

Excepții: produse în conversie.

5.

Data limită de includere: până la 30 iunie 2018.

«CCOF Certification Services»

1.

Adresă: 2155 Delaware Avenue, Suite 150, Santa Cruz, CA 95060, Statele Unite

2.

Adresa de internet: http://www.ccof.org

3.

Numere de cod, țări terțe și categorii de produse vizate:

Număr de cod

Țara terță

Categoria de produse

A

B

C

D

E

F

MX-BIO-105

Mexic

x

x

x

4.

Excepții: produse în conversie și vin.

5.

Data limită de includere: până la 30 iunie 2018.

«CCPB Srl»

1.

Adresă: Viale Masini 36, 40126 Bologna, Italia

2.

Adresa de internet: http://www.ccpb.it

3.

Numere de cod, țări terțe și categorii de produse vizate:

Număr de cod

Țara terță

Categoria de produse

A

B

C

D

E

F

CN-BIO-102

China

x

x

EG-BIO-102

Egipt

x

x

x

IQ-BIO-102

Irak

x

x

LB-BIO-102

Liban

x

x

x

MA-BIO-102

Maroc

x

x

x

ML-BIO-102

Mali

x

x

PH-BIO-102

Filipine

x

x

SM-BIO-102

San Marino

x

x

x

SY-BIO-102

Siria

x

x

TN-BIO-102

Tunisia

x

TR-BIO-102

Turcia

x

x

x

4.

Excepții: produse în conversie.

5.

Data limită de includere: până la 30 iunie 2018.

«CERES Certification of Environmental Standards GmbH»

1.

Adresă: Vorderhaslach 1, 91230 Happurg, Germania

2.

Adresa de internet: http://www.ceres-cert.com

3.

Numere de cod, țări terțe și categorii de produse vizate:

Număr de cod

Țara terță

Categoria de produse

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-140

Emiratele Arabe Unite

x

AL-BIO-140

Albania

x

x

x

AZ-BIO-140

Azerbaidjan

x

x

BF-BIO-140

Burkina Faso

x

x

BJ-BIO-140

Benin

x

x

BO-BIO-140

Bolivia

x

x

x

BR-BIO-140

Brazilia

x

x

x

BT-BIO-140

Bhutan

x

x

CD-BIO-140

Republica Democratică Congo

x

x

CL-BIO-140

Chile

x

x

x

CM-BIO-140

Camerun

x

x

x

CN-BIO-140

China

x

x

x

x

x

CO-BIO-140

Columbia

x

x

x

DO-BIO-140

Republica Dominicană

x

x

x

EC-BIO-140

Ecuador

x

x

x

EG-BIO-140

Egipt

x

x

x

ET-BIO-140

Etiopia

x

x

x

GD-BIO-140

Grenada

x

x

x

GH-BIO-140

Ghana

x

GT-BIO-140

Guatemala

x

x

HN-BIO-140

Honduras

x

x

ID-BIO-140

Indonezia

x

x

x

IR-BIO-140

Iran

x

x

JM-BIO-140

Jamaica

x

x

x

KE-BIO-140

Kenya

x

x

x

KG-BIO-140

Kârgâzstan

x

x

KH-BIO-140

Cambodgia

x

x

KZ-BIO-140

Kazahstan

x

x

LA-BIO-140

Laos

x

x

LC-BIO-140

Saint Lucia

x

x

x

MA-BIO-140

Maroc

x

x

x

MD-BIO-140

Moldova

x

x

x

ME-BIO-140

Muntenegru

x

x

MG-BIO-140

Madagascar

x

x

MK-BIO-140

fosta Republică iugoslavă a Macedoniei

x

x

x

x

ML-BIO-140

Mali

x

x

MM-BIO-140

Myanmar/Birmania

x

x

x

MX-BIO-140

Mexic

x

x

x

MY-BIO-140

Malaysia

x

x

MZ-BIO-140

Mozambic

x

x

NA-BIO-140

Namibia

x

x

NG-BIO-140

Nigeria

x

x

x

NI-BIO-140

Nicaragua

x

x

NP-BIO-140

Nepal

x

x

PA-BIO-140

Panama

x

x

PE-BIO-140

Peru

x

x

x

PG-BIO-140

Papua-Noua Guinee

x

x

x

PH-BIO-140

Filipine

x

x

x

PK-BIO-140

Pakistan

x

x

PS-BIO-140

teritoriile palestiniene ocupate

x

x

PY-BIO-140

Paraguay

x

x

x

RS-BIO-140

Serbia

x

x

x

x

RU-BIO-140

Rusia

x

x

x

RW-BIO-140

Rwanda

x

x

x

SA-BIO-140

Arabia Saudită

x

x

x

SG-BIO-140

Singapore

x

x

x

SN-BIO-140

Senegal

x

x

SV-BIO-140

El Salvador

x

x

TG-BIO-140

Togo

x

x

TH-BIO-140

Thailanda

x

x

x

TL-BIO-140

Timorul de Est

x

x

TR-BIO-140

Turcia

x

x

x

TW-BIO-140

Taiwan

x

x

x

x

TZ-BIO-140

Tanzania

x

x

x

UA-BIO-140

Ucraina

x

x

x

UG-BIO-140

Uganda

x

x

x

UY-BIO-140

Uruguay

x

x

x

UZ-BIO-140

Uzbekistan

x

x

x

VE-BIO-140

Venezuela

x

x

VN-BIO-140

Vietnam

x

x

x

WS- BIO-140

Samoa

x

x

ZA-BIO-140

Africa de Sud

x

x

x

ZW-BIO-140

Zimbabwe

x

x

4.

Excepții: produse în conversie.

5.

Data limită de includere: până la 30 iunie 2018.

«Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C.»

1.

Adresă: Calle 16 de septiembre No 204, Ejido Guadalupe Victoria, Oaxaca, Mexic, C.P. 68026

2.

Adresa de internet: http://www.certimexsc.com

3.

Numere de cod, țări terțe și categorii de produse vizate:

Număr de cod

Țara terță

Categoria de produse

A

B

C

D

E

F

CO-BIO-104

Columbia

x

x

DO-BIO-104

Republica Dominicană

x

GT-BIO-104

Guatemala

x

MX-BIO-104

Mexic

x

x

x

SV-BIO-104

El Salvador

x

4.

Excepții: produse în conversie și vin.

5.

Data limită de includere: până la 30 iunie 2018.

«Certisys»

1.

Adresă: Rue Joseph Bouché 57/3, 5310 Bolinne, Belgia

2.

Adresa de internet: http://www.certisys.eu

3.

Numere de cod, țări terțe și categorii de produse vizate:

Număr de cod

Țara terță

Categoria de produse

A

B

C

D

E

F

BF-BIO-128

Burkina Faso

x

x

BI-BIO-128

Burundi

x

x

BJ-BIO-128

Benin

x

x

CI-BIO-128

Côte d'Ivoire

x

x

CM-BIO-128

Camerun

x

x

GH-BIO-128

Ghana

x

x

ML-BIO-128

Mali

x

x

RW-BIO-128

Rwanda

x

x

SN-BIO-128

Senegal

x

x

TG-BIO-128

Togo

x

x

TZ-BIO-128

Tanzania

x

x

UG-BIO-128

Uganda

x

x

4.

Excepții: produse în conversie și vin.

5.

Data limită de includere: până la 30 iunie 2018.

«Company of Organic Agriculture in Palestine

1.

Adresă: Alsafa building – first floor Al-Masaeif, Ramallah, Palestina*

2.

Adresa de internet: http://coap.org.ps

3.

Numere de cod, țări terțe și categorii de produse vizate:

Număr de cod

Țara terță

Categoria de produse

A

B

C

D

E

F

PS-BIO-163

teritoriile palestiniene ocupate

x

x

(*)

Această denumire nu se interpretează ca o recunoaștere a statului Palestina și nu aduce atingere pozițiilor individuale ale statelor membre cu privire la acest subiect.

4.

Excepții: produse în conversie și vin.

5.

Data limită de includere: până la 30 iunie 2018.

«Control Union Certifications»

1.

Adresă: Meeuwenlaan 4-6, 8011 BZ, Zwolle, Țările de Jos

2.

Adresa de internet: http://certification.controlunion.com

3.

Numere de cod, țări terțe și categorii de produse vizate:

Număr de cod

Țara terță

Categoria de produse

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-149

Emiratele Arabe Unite

x

x

x

x

x

x

AF-BIO-149

Afganistan

x

x

x

x

x

x

AL-BIO-149

Albania

x

x

x

x

x

x

AM-BIO-149

Armenia

x

x

x

x

x

x

AZ-BIO-149

Azerbaidjan

x

x

x

x

x

x

BD-BIO-149

Bangladesh

x

x

x

x

x

BF-BIO-149

Burkina Faso

x

x

x

x

x

x

BJ-BIO-149

Benin

x

x

x

BM-BIO-149

Bermuda

x

x

x

x

x

x

BO-BIO-149

Bolivia

x

x

x

BR-BIO-149

Brazilia

x

x

x

x

x

x

BT-BIO-149

Bhutan

x

x

x

x

x

x

BW-BIO-149

Botswana

x

x

x

CA-BIO-149

Canada

x

CH-BIO-149

Elveția

x

CI-BIO-149

Côte d'Ivoire

x

x

x

x

x

x

CL-BIO-149

Chile

x

x

x

CM-BIO-149

Camerun

x

x

x

CN-BIO-149

China

x

x

x

x

x

x

CO-BIO-149

Columbia

x

x

x

x

x

x

CR-BIO-149

Costa Rica

x

x

x

CU-BIO-149

Cuba

x

x

x

CV-BIO-149

Capul Verde

x

x

CW-BIO-149

Curaçao

x

x

x

DO-BIO-149

Republica Dominicană

x

x

x

x

x

x

DZ-BIO-149

Algeria

x

x

x

EC-BIO-149

Ecuador

x

x

x

x

x

x

EG-BIO-149

Egipt

x

x

x

x

x

x

ET-BIO-149

Etiopia

x

x

x

x

x

x

GH-BIO-149

Ghana

x

x

x

x

x

x

GM-BIO-149

Gambia

x

x

x

GN-BIO-149

Guineea

x

x

x

x

x

x

GT-BIO-149

Guatemala

x

x

x

HK-BIO-149

Hong Kong

x

x

x

x

x

x

HN-BIO-149

Honduras

x

x

x

x

x

x

HT-BIO-149

Haiti

x

x

x

ID-BIO-149

Indonezia

x

x

x

x

x

x

IL-BIO-149

Israel (*****)

x

x

x

IN-BIO-149

India

x

x

x

x

IQ-BIO-149

Irak

x

x

x

x

x

IR-BIO-149

Iran

x

x

x

x

x

x

JP-BIO-149

Japonia

x

x

x

KE-BIO-149

Kenya

x

x

x

KG-BIO-149

Kârgâzstan

x

x

x

x

x

x

KH-BIO-149

Cambodgia

x

x

x

x

x

x

KR-BIO-149

Republica Coreea

x

x

x

x

x

KZ-BIO-149

Kazahstan

x

x

x

x

x

x

LA-BIO-149

Laos

x

x

x

x

x

x

LK-BIO-149

Sri Lanka

x

x

x

x

x

x

LS-BIO-149

Lesotho

x

x

x

MA-BIO-149

Maroc

x

x

x

MD-BIO-149

Moldova

x

x

x

x

x

x

MK-BIO-149

fosta Republică iugoslavă a Macedoniei

x

x

x

x

x

x

ML-BIO-149

Mali

x

x

x

x

x

x

MM-BIO-149

Myanmar/Birmania

x

x

x

x

x

x

MN-BIO-149

Mongolia

x

x

x

MU-BIO-149

Mauritius

x

x

x

x

x

x

MV-BIO-149

Maldive

x

x

x

MW-BIO-149

Malawi

x

x

x

MX-BIO-149

Mexic

x

x

x

x

x

x

MY-BIO-149

Malaysia

x

x

x

x

x

x

MZ-BIO-149

Mozambic

x

x

x

x

x

x

NA-BIO-149

Namibia

x

x

x

NG-BIO-149

Nigeria

x

x

x

x

x

x

NI-BIO-149

Nicaragua

x

x

x

NP-BIO-149

Nepal

x

x

x

x

x

x

PA-BIO-149

Panama

x

x

x

x

x

x

PE-BIO-149

Peru

x

x

x

x

x

x

PH-BIO-149

Filipine

x

x

x

x

x

x

PK-BIO-149

Pakistan

x

x

x

x

x

x

PS-BIO-149

teritoriile palestiniene ocupate

x

x

x

x

x

x

PY-BIO-149

Paraguay

x

x

x

x

x

x

RS-BIO-149

Serbia

x

x

x

x

x

x

RU-BIO-149

Rusia

x

x

x

x

x

x

RW-BIO-149

Rwanda

x

x

x

x

x

x

SD-BIO-149

Sudan

x

x

x

SG-BIO-149

Singapore

x

x

x

x

x

x

SL-BIO-149

Sierra Leone

x

x

x

x

x

x

SN-BIO-149

Senegal

x

x

x

SR-BIO-149

Suriname

x

x

x

SV-BIO-149

El Salvador

x

x

x

SY-BIO-149

Siria

x

x

x

x

x

x

SZ-BIO-149

Swaziland

x

x

x

TG-BIO-149

Togo

x

x

x

TH-BIO-149

Thailanda

x

x

x

x

x

x

TL-BIO-149

Timorul de Est

x

x

x

x

x

x

TR-BIO-149

Turcia

x

x

x

x

x

x

TW-BIO-149

Taiwan

x

x

x

TZ-BIO-149

Tanzania

x

x

x

x

x

x

UA-BIO-149

Ucraina

x

x

x

x

x

x

UG-BIO-149

Uganda

x

x

x

x

x

x

US-BIO-149

Statele Unite

x

UY-BIO-149

Uruguay

x

x

x

x

x

x

UZ-BIO-149

Uzbekistan

x

x

x

x

x

x

VN-BIO-149

Vietnam

x

x

x

x

x

x

ZA-BIO-149

Africa de Sud

x

x

x

x

x

x

ZM-BIO-149

Zambia

x

x

x

x

x

x

ZW-BIO-149

Zimbabwe

x

x

x

4.

Excepții: produse în conversie.

5.

Data limită de includere: până la 30 iunie 2018.

«Ecocert SA»

1.

Adresă: BP 47, 32600 L'Isle-Jourdain, Franța

2.

Adresa de internet: http://www.ecocert.com

3.

Numere de cod, țări terțe și categorii de produse vizate:

Număr de cod

Țara terță

Categoria de produse

A

B

C

D

E

F

AD-BIO-154

Andorra

x

x

AE-BIO-154

Emiratele Arabe Unite

x

x

x

AF-BIO-154

Afganistan

x

x

x

AL-BIO-154

Albania

x

x

AM-BIO-154

Armenia

x

x

AZ-BIO-154

Azerbaidjan

x

x

BA-BIO-154

Bosnia și Herțegovina

x

x

BD-BIO-154

Bangladesh

x

x

x

BF-BIO-154

Burkina Faso

x

x

x

x

x

BH-BIO-154

Bahrain

x

BI-BIO-154

Burundi

x

x

BJ-BIO-154

Benin

x

x

x

BN-BIO-154

Brunei

x

BR-BIO-154

Brazilia

x

x

x

x

x

BS-BIO-154

Bahamas

x

x

BW-BIO-154

Botswana

x

x

BY-BIO-154

Belarus

x

x

BZ-BIO-154

Belize

x

x

CD-BIO-154

Republica Democratică Congo

x

x

CF-BIO-154

Republica Centrafricană

x

x

CG-BIO-154

Congo (Brazzaville)

x

x

CI-BIO-154

Côte d'Ivoire

x

x

x

CL-BIO-154

Chile

x

x

x

x

CM-BIO-154

Camerun

x

x

x

CN-BIO-154

China

x

x

x

x

x

x

CO-BIO-154

Columbia

x

x

x

x

x

CU-BIO-154

Cuba

x

x

x

CV-BIO-154

Capul Verde

x

x

DO-BIO-154

Republica Dominicană

x

x

DZ-BIO-154

Algeria

x

x

EC-BIO-154

Ecuador

x

x

x

x

x

ET-BIO-154

Etiopia

x

x

x

FJ-BIO-154

Fiji

x

x

GE-BIO-154

Georgia

x

x

GH-BIO-154

Ghana

x

x

GM-BIO-154

Gambia

x

x

GN-BIO-154

Guineea

x

x

GQ-BIO-154

Guineea Ecuatorială

x

x

GT-BIO-154

Guatemala

x

x

GW-BIO-154

Guineea-Bissau

x

x

GY-BIO-154

Guyana

x

x

HK-BIO-154

Hong Kong

x

x

HN-BIO-154

Honduras

x

x

HT-BIO-154

Haiti

x

x

ID-BIO-154

Indonezia

x

x

x

IN-BIO-154

India

x

x

x

IR-BIO-154

Iran

x

x

JO-BIO-154

Iordania

x

x

JP-BIO-154

Japonia

x

x

KE-BIO-154

Kenya

x

x

x

x

KG-BIO-154

Kârgâzstan

x

x

x

KH-BIO-154

Cambodgia

x

x

KM-BIO-154

Comore

x

x

KR-BIO-154

Republica Coreea

x

x

KW-BIO-154

Kuweit

x

x

KZ-BIO-154

Kazahstan

x

x

x

LA-BIO-154

Laos

x

x

LI-BIO-154

Liechtenstein

x

LK-BIO-154

Sri Lanka

x

x

LR-BIO-154

Liberia

x

x

LS-BIO-154

Lesotho

x

x

MA-BIO-154

Maroc

x

x

x

x

x

x

MC-BIO-154

Monaco

x

x

x

x

MD-BIO-154

Moldova

x

x

ME-BIO-154

Muntenegru

x

x

MG-BIO-154

Madagascar

x

x

x

x

x

x

MK-BIO-154

fosta Republică iugoslavă a Macedoniei

x

x

x

ML-BIO-154

Mali

x

x

MM-BIO-154

Myanmar/Birmania

x

x

MN-BIO-154

Mongolia

x

x

MR-BIO-154

Mauritania

x

x

MU-BIO-154

Mauritius

x

x

MW-BIO-154

Malawi

x

x

MX-BIO-154

Mexic

x

x

x

x

x

MY-BIO-154

Malaysia

x

x

x

MZ-BIO-154

Mozambic

x

x

x

NA-BIO-154

Namibia

x

x

x

x

NE-BIO-154

Niger

x

x

NG-BIO-154

Nigeria

x

x

NI-BIO-154

Nicaragua

x

x

NP-BIO-154

Nepal

x

x

OM-BIO-154

Oman

x

x

PA-BIO-154

Panama

x

x

PE-BIO-154

Peru

x

x

x

x

x

PF-BIO-154

Polinezia Franceză

x

x

PH-BIO-154

Filipine

x

x

x

x

x

PK-BIO-154

Pakistan

x

x

x

PS-BIO-154

teritoriile palestiniene ocupate

x

x

PY-BIO-154

Paraguay

x

x

x

x

RS-BIO-154

Serbia

x

x

x

x

RU-BIO-154

Rusia

x

x

x

RW-BIO-154

Rwanda

x

x

SA-BIO-154

Arabia Saudită

x

x

x

x

SC-BIO-154

Seychelles

x

x

SD-BIO-154

Sudan

x

x

SG-BIO-154

Singapore

x

x

SL-BIO-154

Sierra Leone

x

x

x

SN-BIO-154

Senegal

x

x

SO-BIO-154

Somalia

x

x

SR-BIO-154

Suriname

x

x

ST-BIO-154

São Tomé și Principe

x

x

SV-BIO-154

El Salvador

x

x

SY-BIO-154

Siria

x

x

x

SZ-BIO-154

Swaziland

x

x

TD-BIO-154

Ciad

x

x

TG-BIO-154

Togo

x

x

TH-BIO-154

Thailanda

x

x

x

x

x

x

TJ-BIO-154

Tadjikistan

x

x

TL-BIO-154

Timorul de Est

x

x

TM-BIO-154

Turkmenistan

x

x

x

TN-BIO-154

Tunisia

x

x

x

TR-BIO-154

Turcia

x

x

x

x

x

x

TW-BIO-154

Taiwan

x

x

TZ-BIO-154

Tanzania

x

x

UA-BIO-154

Ucraina

x

x

x

x

UG-BIO-154

Uganda

x

x

x

x

US-BIO-154

Statele Unite

x

UY-BIO-154

Uruguay

x

x

x

x

UZ-BIO-154

Uzbekistan

x

x

x

VE-BIO-154

Venezuela

x

x

VN-BIO-154

Vietnam

x

x

x

VU-BIO-154

Vanuatu

x

x

x

WS-BIO-154

Samoa

x

x

ZA-BIO-154

Africa de Sud

x

x

x

x

x

ZM-BIO-154

Zambia

x

x

x

x

ZW-BIO-154

Zimbabwe

x

x

x

4.

Excepții: produse în conversie și produse vizate de anexa III.

5.

Data limită de includere: până la 30 iunie 2018.

„ECOCERT IMO Denetim ve Belgelendirme Ltd. Ști”

1.

Adresă: 2132/2 sk. No:3 D:50 Bayraklı/İZMİR, Turcia

2.

Adresa de internet: http://www.ecocert.com.tr

3.

Numere de cod, țări terțe și categorii de produse vizate:

Număr de cod

Țara terță

Categoria de produse

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-158

Emiratele Arabe Unite

x

AF-BIO-158

Afganistan

x

x

AZ-BIO-158

Azerbaidjan

x

x

GE-BIO-158

Georgia

x

KG-BIO-158

Kârgâzstan

x

x

KZ-BIO-158

Kazahstan

x

x

RU-BIO-158

Rusia

x