30.7.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 206/1


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2016/1237 AL COMISIEI

din 18 mai 2016

de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele de aplicare a sistemului de licențe de import și export și de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele referitoare la eliberarea și reținerea garanțiilor constituite pentru astfel de licențe, precum și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2535/2001, (CE) nr. 1342/2003, (CE) nr. 2336/2003, (CE) nr. 951/2006, (CE) nr. 341/2007 și (CE) nr. 382/2008 ale Comisiei și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2390/98, (CE) nr. 1345/2005, (CE) nr. 376/2008 și (CE) nr. 507/2008 ale Comisiei

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1), în special articolul 177,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului (2), în special articolul 66 alineatul (3) literele (c) și (e),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 a abrogat și a înlocuit Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului (3) și prevede norme referitoare la licențele de import și de export pentru produsele agricole. De asemenea, regulamentul menționat împuternicește Comisia să adopte, în acest sens, acte delegate și de punere în aplicare. Pentru a se asigura funcționarea fără probleme a sistemului de licențe de import și export în noul cadru juridic, anumite norme trebuie să fie adoptate prin intermediul unor astfel de acte.

(2)

Articolul 176 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 prevede că importul realizat în scopul punerii în liberă circulație sau exportul unuia sau al mai multor produse din sectoarele indicate la articolul respectiv poate fi condiționat de prezentarea unei licențe. Ar trebui stabilită lista produselor din sectoarele indicate care fac obiectul prezentării unei licențe de import sau export.

(3)

Monitorizarea fluxurilor comerciale cu ajutorul licențelor ar trebui gestionată în mod flexibil. La definirea cazurilor în care este necesară o licență, ar trebui să se țină seama de alte surse de informații posibile, precum sistemul de supraveghere vamal, și de nevoia de licențe sau de timpul necesar pentru culegerea de informații cu ajutorul licențelor. Ar trebui definite cazurile specifice în care nu este necesară o licență.

(4)

Este necesar să se prevadă că licențele trebuie eliberate cu condiția constituirii unei garanții, astfel încât să se garanteze că produsele vor fi importate sau exportate în perioada de valabilitate a licenței. De asemenea, este necesar să se stabilească momentul în care este îndeplinită obligația de a importa sau a exporta.

(5)

O licență de import sau export conferă dreptul de a importa sau exporta și, prin urmare, pentru ca acest drept să devină efectiv, ar trebui prezentată o licență la momentul depunerii declarației de import sau export.

(6)

Deoarece persoana care utilizează licența poate să nu fie titularul sau cesionarul, ar trebui să se specifice, în interesul securității juridice și al eficienței administrative, care sunt persoanele autorizate să utilizeze licența, inclusiv un reprezentant vamal care acționează în numele titularului sau al cesionarului.

(7)

Având în vedere practicile comerțului internațional referitoare la produsele agricole în cauză, ar trebui să se admită anumite toleranțe în ceea ce privește cantitatea de produse importate sau exportate comparativ cu cantitatea indicată în licență.

(8)

Dacă o licență de import este utilizată, de asemenea, pentru administrarea unui contingent tarifar căruia i se aplică sisteme preferențiale, respectivele sisteme preferențiale trebuie aplicate importatorilor în temeiul licenței, care trebuie, în unele cazuri, să fie însoțită de un document dintr-o țară terță. Pentru a se evita depășirea contingentului, sistemul preferențial trebuie aplicat până la cantitatea pentru care a fost eliberată licența. În astfel de cazuri, ar trebui permisă o toleranță, cu condiția ca partea din cantitate care depășește cantitatea indicată pe licență, dar în limita toleranței, să nu beneficieze de sistemul preferențial și să se plătească taxa vamală convențională.

(9)

Este oportun să se prevadă norme specifice referitoare la transferabilitatea unei licențe.

(10)

Ar trebui stabilite dispoziții privind eliberarea și reținerea garanției constituite pentru licențele de import și export.

(11)

Având în vedere caracterul specific al sectorului, este necesar să se stabilească niște condiții suplimentare pentru licențele de import pentru cânepă și pentru usturoi.

(12)

Din motive de claritate, este adecvat să se stabilească normele referitoare la licențele de import și export care au fost eliberate pentru produse în cazul cărora obligația prezentării unei licențe de import sau export este abolită sau afectată de prezentul regulament și care încă mai sunt valabile la data aplicării prezentului regulament.

(13)

Deoarece scopul prezentului regulament și al Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/1239 al Comisiei (4) este de a simplifica și de a adapta dispozițiile aplicabile sistemului de licențe de import și export la noul cadru juridic instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, dispozițiile aplicabile în prezent ar trebui înlocuite. Din motive de claritate, anumite dispoziții ale Regulamentelor (CE) nr. 2535/2001 (5), (CE) nr. 1342/2003 (6), (CE) nr. 2336/2003 (7), (CE) nr. 951/2006 (8), (CE) nr. 341/2007 (9) și (CE) nr. 382/2008 (10) ale Comisiei ar trebui eliminate, iar Regulamentele (CE) nr. 2390/98 (11), (CE) nr. 1345/2005 (12), (CE) nr. 376/2008 (13) și (CE) nr. 507/2008 (14) ale Comisiei ar trebui abrogate.

(14)

Tranziția de la sistemele prevăzute de dispozițiile eliminate și în regulamentele abrogate la cele prevăzute în prezentul regulament ar putea avea niște consecințe practice. Prin urmare, este oportună amânarea aplicării prezentului regulament,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(a)

„licență” înseamnă un document electronic sau pe hârtie cu o perioadă specifică de valabilitate, exprimând dreptul și obligația de a importa sau exporta produse;

(b)

„aviz privind licențele de import și export pentru produsele agricole” înseamnă dispozițiile detaliate referitoare la licența de import sau la licența de export și la setul de informații care trebuie menționate într-o cerere de licență și într-o licență, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C (15).

Articolul 2

Cazurile în care este necesară o licență

(1)   Se prezintă o licență de import pentru următoarele produse:

(a)

produsele enumerate în partea I a anexei, atunci când sunt declarate în scopul punerii în liberă circulație în toate condițiile, altele decât contingentele tarifare, cu excepția cazului în care se prevede altfel în respectiva parte I;

(b)

produsele declarate în scopul punerii în liberă circulație în cadrul contingentelor tarifare administrate prin metoda examinării simultane sau prin metoda operatorilor tradiționali/nou-veniți, menționate la articolul 184 alineatul (2) literele (b) și (c) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, sau printr-o combinație între aceste metode sau printr-o altă metodă adecvată;

(c)

produsele în cazul cărora partea I a anexei face referire prezenta dispoziție, atunci când sunt declarate în scopul punerii în liberă circulație în cadrul contingentelor tarifare administrate prin metoda aferentă principiului „primul sosit, primul servit”, menționată la articolul 184 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013;

(d)

produsele menționate în partea I a anexei, atunci când sunt declarate în scopul punerii în liberă circulație în cadrul unui sistem preferențial care urmează a fi administrat prin intermediul licențelor;

(e)

produsele care sunt vizate de un regim de perfecționare pasivă prin intermediul unei licențe de export și care se întorc pentru a fi puse în liberă circulație ca produse enumerate în secțiunea A sau B din partea I a anexei;

(f)

produsele declarate în scopul punerii în liberă circulație în temeiul articolului 185 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 în cazul în care se aplică o reducere a taxelor la import.

(2)   Se prezintă o licență de export pentru următoarele produse:

(a)

produsele enumerate în partea II a anexei;

(b)

produsele din Uniune pentru care trebuie prezentată o licență de export pentru acceptarea în cadrul unui contingent care este gestionat de Uniune sau de o țară terță și care a fost deschis în țara respectivă pentru produsele respective;

(c)

următoarele produse din Uniune care sunt menționate în partea II a anexei și care urmează a fi exportate:

(i)

produsele aflate în regim vamal de perfecționare activă;

(ii)

produsele care sunt produse de bază enumerate în anexa III la Regulamentul (UE) nr. 510/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (16) și care se află în regim vamal de perfecționare pasivă;

(iii)

produsele care fac obiectul recuperării sau al remiterii cuantumului taxelor la import sau la export, astfel cum se prevede în titlul III capitolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (17), în legătură cu care nu a fost luată încă o decizie finală.

Articolul 3

Cazurile în care nu este necesară o licență

(1)   În următoarele scopuri, nu este necesară și nu se eliberează sau prezintă o licență:

(a)

punerea în liberă circulație sau exportul unor produse lipsite de orice caracter comercial, astfel cum se prevede în partea I secțiunea II litera D punctul 2 din anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului (18);

(b)

cazurile în care, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1186/2009 al Consiliului (19), trebuie să se acorde scutiri de taxele la import, de la taxele la export și de la măsurile adoptate pe baza articolului 207 din tratat;

(c)

cantitățile de produse care urmează a fi puse în liberă circulație sau exportate nu le depășesc pe cele prevăzute în anexă;

(d)

produsele care urmează a fi puse în liberă circulație drept mărfuri reintroduse în conformitate cu titlul VI capitolul 2 secțiunea 1 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013;

(e)

produsele în cazul cărora, la momentul acceptării declarației de reexport, declarantul furnizează dovada că a fost luată o decizie favorabilă pentru rambursarea sau remiterea taxelor la import în ceea ce privește produsele respective, în temeiul titlului III capitolul 3 secțiunea 3 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013.

Prin derogare de la primul paragraf literele (b) și (c), este necesară o licență în cazul în care punerea în liberă circulație sau exportul se realizează în cadrul unor sisteme preferențiale acordate prin intermediul licenței.

În sensul primului paragraf litera (c), cantitatea care urmează a fi vizată de o singură licență se calculează ca fiind formată din toate cantitățile care urmează a fi puse în liberă circulație sau exportate care sunt cuprinse în aceeași operațiune logistică.

(2)   Nu este necesară și nu se eliberează sau prezintă o licență de export în ceea ce privește produsele expediate de persoane private sau de grupuri de persoane private în vederea distribuirii lor gratuite ca ajutoare umanitare în țări terțe, dacă expedierile respective sunt ocazionale, cuprind diverse produse și nu depășesc un total de 30 000 kg per mijloc de transport. Operațiunile de ajutor alimentar care nu îndeplinesc aceste condiții fac obiectul unei licențe în conformitate cu prezentul regulament și cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1239.

Articolul 4

Garanție

(1)   Licențele fac obiectul unei garanții, cu excepția cazurilor prevăzute în anexă.

(2)   Când depune o cerere de licență, solicitantul constituie o garanție care să fie la dispoziția autorității care eliberează licențe cel târziu la ora 13:00 (ora Bruxelles-ului) în ziua depunerii cererii.

(3)   Dacă garanția ajunge la pragul de 100 EUR sau e mai mică, nu este necesară nicio garanție.

În acest sens, cantitatea aferentă garanției se calculează ca fiind formată din toate cantitățile care rezultă din obligații și care sunt cuprinse în aceeași operațiune logistică.

(4)   Nu este necesară nicio garanție dacă solicitantul este:

(a)

un organism public care are competența de a exercita funcțiile unei autorități publice; sau

(b)

un organism privat care exercită funcții menționate la litera (a) sub controlul unui stat membru.

(5)   Se eliberează imediat garanția depusă pentru o cantitate pentru care nu a fost eliberată o licență.

Articolul 5

Drepturi și obligații, toleranță

(1)   Licența de import sau de export constituie un drept și dă naștere unei obligații de a pune în liberă circulație sau, respectiv, de a exporta cantitatea de produse vizată de licență, pe perioada de valabilitate a acesteia, în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1239.

(2)   Declarația vamală de punere în liberă circulație sau de export se depune de către:

(a)

titularul licenței menționat în secțiunea 4 din licența al cărei model este prezentat în anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1239 („titularul”);

(b)

cesionarul menționat în secțiunea 6 a licenței menționate la litera (a); sau

(c)

un reprezentat vamal desemnat să acționeze în numele titularului sau al cesionarului, astfel cum se prevede la articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013, reprezentantul specificând în declarația vamală că titularul sau cesionarul este persoana în numele căreia se îndeplinește obligația menționată la alineatul (1).

(3)   Dacă legislația specifică a Uniunii prevede acest lucru, obligația de punere în liberă circulație sau de export poate include obligația de punere în liberă circulație din sau de export spre țara sau grupul de țări specificat(ă) în licență.

(4)   Se consideră că obligația de punere în liberă circulație sau de export a fost îndeplinită dacă întreaga cantitate specificată pe licență a fost vămuită în cadrul procedurii relevante. În acest sens, se aplică o toleranță pozitivă sau negativă privind cantitatea specificată pe licență, în conformitate cu articolul 8 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1239.

(5)   Nu se aplică o toleranță pozitivă atunci când cantitatea specificată pe licența de import este echivalentă cu cantitatea specificată într-un document de export, aceasta fiind o dovadă că produsul este eligibil pentru tratamentul preferențial datorită calității, varietății sau caracteristicilor sale specifice, în conformitate cu acordul internațional relevant.

În cazul în care licența de import este necesară pentru un contingent tarifar, cantitatea care o depășește pe cea specificată pe licența de import, însă nu depășește toleranța pozitivă se pune în liberă circulație în temeiul aceleiași licențe care face obiectul taxei vamale convenționale.

Articolul 6

Transferul

(1)   Obligațiile care decurg din licențe nu sunt transferabile. Cu excepția cazului în care se prevede altfel, drepturile derivate din licențe pot fi transferate de către titularul acestora în timpul perioadei de valabilitate a licenței.

(2)   Un transfer de drepturi derivate dintr-o licență sau dintr-un extras al acesteia se poate realiza doar în favoarea unui singur cesionar și vizează cantitățile încă neatribuite licenței sau extrasului.

(3)   Transferul se solicită de către titular la autoritatea care a eliberat licența inițială.

(4)   Cesionarii nu transferă mai departe drepturile, dar le pot retroceda titularului. Retrocedările către titular vizează cantitățile încă neatribuite licenței sau extrasului acesteia. Autoritatea care eliberează licențe înregistrează retrocedarea în conformitate cu avizul privind licențele de import și export pentru produsele agricole.

(5)   Transferul sau retrocedarea către titular produce efecte de la data validării de către autoritatea care eliberează licențe.

Articolul 7

Eliberarea și reținerea garanțiilor

(1)   Eliberarea garanției, prevăzută la articolul 24 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei (20), poate fi parțială, în raport cu cantitatea de produse pentru care s-a furnizat dovada îndeplinirii obligației de import sau export. Cantitatea nu trebuie să fie mai mică de 5 % din cantitatea totală specificată pe licență.

Totuși, în cazul în care cantitatea importată sau exportată este mai mică de 5 % din cantitatea specificată pe licență, se reține întreaga garanție.

(2)   Când calculează partea din garanție care trebuie reținută, după caz, autoritatea care eliberează licențe deduce o sumă care corespunde toleranței cantitative menționate la articolul 5 alineatul (4).

(3)   Dacă autoritatea care eliberează licențe renunță la cerința privind constituirea garanției în cazurile în care suma garantată este mai mică de 500 EUR, astfel cum se prevede la articolul 18 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014, partea în cauză plătește suma egală cu garanția care trebuie reținută, la expirarea a 60 de zile de la data la care expiră valabilitatea licenței.

(4)   Dacă, pentru o anumită licență, suma totală a garanției care trebuie reținută este de maximum 100 EUR pentru o anumită licență, autoritatea care eliberează licențe eliberează întreaga garanție.

Articolul 8

Notificări

În conformitate cu condițiile detaliate prevăzute în actul de punere în aplicare adoptat în temeiul articolului 223 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, statele membre notifică Comisiei următoarele:

(a)

licențele de înlocuire menționate la articolul 15 alineatul (5) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1239;

(b)

cazurile de forță majoră menționate la articolul 16 alineatul (3) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1239;

(c)

în ceea ce privește cânepa, dispozițiile adoptate, sancțiunile impuse și autoritățile competente să desfășoare controale, menționate la articolul 17 alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1239;

(d)

în ceea ce privește usturoiul, cantitățile vizate de licențe de tip „B”, menționate la articolul 18 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1239;

(e)

în ceea ce privește alcoolul etilic, licențele de import eliberate, menționate la articolul 19 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1239;

(f)

neregulile menționate la articolul 20 alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1239;

(g)

autoritățile competente în ceea ce privește primirea cererilor de licențe și emiterea licențelor sau a licențelor de înlocuire menționate la articolul 20 alineatul (3) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1239;

(h)

amprentele ștampilelor oficiale și, după caz, ale ștampilelor timbru sec menționate la articolul 20 alineatul (4) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1239.

CAPITOLUL II

DISPOZIȚII SECTORIALE SPECIFICE

Articolul 9

Cânepă

(1)   Punerea în liberă circulație a produselor din cânepă enumerate în partea I secțiunile C, D, și G din anexa la prezentul regulament face obiectul unei licențe de import în conformitate cu modelul prezentat în anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1239 („licență de import AGRIM”).

Licența se eliberează doar după ce s-a demonstrat, într-un mod considerat satisfăcător de statul membru în care urmează a fi puse în liberă circulație produsele din cânepă, că au fost îndeplinite toate condițiile prevăzute la articolul 189 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 și în prezentul regulament, precum și cerințele stabilite de statele membre în cauză în temeiul articolului 189 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.

(2)   Cererea de licență conține informațiile corespunzătoare instrucțiunilor privind produsele din cânepă din avizul privind licențele de import și export pentru produsele agricole.

Statele membre pot prevedea cerințe suplimentare referitoare la cererile de licență și la eliberarea și utilizarea licenței, astfel cum se menționează la articolul 189 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.

(3)   În sensul articolului 189 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, statele membre în cauză stabilesc regimuri de autorizare a importatorilor de semințe de cânepă care nu sunt destinate însămânțării. Aceste regimuri includ stabilirea condițiilor de autorizare, a controalelor și a sancțiunilor care urmează a fi aplicate în cazuri de nereguli.

(4)   În cazul punerii în liberă circulație a semințelor de cânepă care nu sunt destinate însămânțării, menționate în partea I secțiunea G din anexă, licența de import se eliberează doar dacă importatorul autorizat se angajează să furnizeze autorităților competente să desfășoare controale referitoare la operațiunile relevante din statul membru în care este autorizat importatorul, până la termenele-limită și în condițiile stabilite de statul membru respectiv, documente care să demonstreze că semințele de cânepă vizate de licență au fost supuse, într-o perioadă de mai puțin de 12 luni de la data eliberării licenței, uneia dintre următoarele operațiuni:

(a)

plasarea într-o condiție care exclude utilizarea în scopul însămânțării;

(b)

amestecarea cu semințe, altele decât de cânepă, pentru hrana animalelor, procentajul de semințe de cânepă fiind de maximum 15 % din amestecul total și, în cazuri excepționale, de maximum 25 %, la solicitarea importatorului autorizat, însoțită de o justificare;

(c)

exportul spre o țară terță.

Cu toate acestea, în cazul în care o parte din semințele de cânepă vizate de licență nu au fost supuse uneia dintre operațiunile prevăzute de primul paragraf în intervalul de timp de 12 luni, la solicitarea importatorului autorizat, însoțită de o justificare, statul membru poate prelungi perioada de timp respectivă cu una sau două perioade de câte șase luni.

Documentele menționate la primul paragraf sunt elaborate de operatorii care au efectuat operațiunile și cuprind cel puțin informațiile următoare:

(a)

numele, adresa completă, statul membru și semnătura operatorului;

(b)

o descriere a operațiunii efectuate cu respectarea condițiilor prevăzute la primul paragraf și data la care a avut loc operațiunea;

(c)

cantitatea în kilograme de semințe de cânepă care au fost supuse operațiunii respective.

Pe baza unei analize a riscurilor, fiecare stat membru în cauză verifică acuratețea documentelor referitoare la operațiunile menționate în primul paragraf, desfășurate pe teritoriul său.

(5)   Prin derogare de la articolul 6 alineatul (1), drepturile care derivă din licențele pentru produsele din cânepă nu sunt transferabile.

Articolul 10

Usturoi

(1)   Licențele de import pentru tipurile de usturoi menționate în partea I secțiunile E și F din anexă sunt denumite în continuare „licențe de tip «B»”.

(2)   Solicitanții pot depune cereri de licențe de tip „B” doar la autoritatea care eliberează licențe a statului membru în care sunt stabiliți și în care sunt înregistrați în scopuri de TVA.

(3)   Prin derogare de la articolul 6 alineatul (1), drepturile care derivă din licențele de tip „B” nu sunt transferabile.

CAPITOLUL III

MODIFICĂRI, ABROGARE, DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE

Articolul 11

Modificarea Regulamentelor (CE) nr. 2535/2001, (CE) nr. 1342/2003, (CE) nr. 2336/2003, (CE) nr. 951/2006, (CE) nr. 341/2007 și (CE) nr. 382/2008

(1)   Se elimină următoarele dispoziții:

(a)

articolele 20, 21 și 22 din Regulamentul (CE) nr. 2535/2001;

(b)

articolul 6 alineatul (1) litera (a), articolul 8 alineatul (2), articolul 9 alineatele (1) și (2), articolul 12 litera (a) și articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 1342/2003;

(c)

articolele 5 și 7 din Regulamentul (CE) nr. 2336/2003;

(d)

articolele 4c, 4d și 4e, articolul 5 alineatul (1), articolele 7-7f, 8a, 9 și 10, articolul 11 alineatul (1) litera (a), articolul 11 alineatul (2), articolul 12a, articolul 17 alineatul (1) și articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 951/2006;

(e)

articolul 5 alineatul (1), articolul 5 alineatul (2) al doilea paragraf și articolele 13 și 14 din Regulamentul (CE) nr. 341/2007;

(f)

articolul 2, articolul 5 alineatele (1) și (2), articolul 6 alineatele (1) și (2), articolul 7 și articolul 8 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (CE) nr. 382/2008.

(2)   Dispozițiile menționate la alineatul (1) se aplică în continuare pentru licențele eliberate în temeiul regulamentelor relevante.

Articolul 12

Abrogare

Regulamentele (CE) nr. 2390/98, (CE) nr. 1345/2005, (CE) nr. 376/2008 și (CE) nr. 507/2008 se abrogă.

Totuși,

regulamentele menționate continuă să se aplice pentru licențele eliberate în temeiul lor; și

articolul 34 alineatul (10) din Regulamentul (CE) nr. 376/2008 continuă să se aplice până când devin aplicabile normele relevante referitoare la contingentele tarifare, adoptate în temeiul articolelor 186 și 187 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.

Articolul 13

Dispoziții tranzitorii

(1)   Prezentul regulament nu afectează perioada de valabilitate aplicabilă și cuantumul garanței depuse pentru licențe care nu au expirat la 6 noiembrie 2016.

(2)   La cererea titularului, garanția constituită pentru o licență se eliberează când sunt îndeplinite toate condițiile care urmează:

(a)

valabilitatea licenței nu a expirat la data menționată la alineatul (1);

(b)

licența nu mai este necesară pentru produsele în cauză de la data menționată la alineatul (1);

(c)

licența a fost utilizată numai parțial sau nu a fost utilizată deloc la data menționată la alineatul (1).

Articolul 14

Intrarea în vigoare și aplicarea

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament se aplică de la 6 noiembrie 2016.

Totuși, articolul 11 alineatul (1) litera (d) se aplică de la 1 octombrie 2017.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 mai 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 347, 20.12.2013, p. 549.

(3)  Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (JO L 299, 16.11.2007, p. 1).

(4)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1239 al Comisiei din 18 mai 2016 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul de licențe de import și de export (a se vedea pagina 44 din prezentul Jurnal Oficial).

(5)  Regulamentul (CE) nr. 2535/2001 al Comisiei din 14 decembrie 2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului privind regimul importurilor de lapte și produse lactate și deschiderea unor contingente tarifare (JO L 341, 22.12.2001, p. 29).

(6)  Regulamentul (CE) nr. 1342/2003 al Comisiei din 28 iulie 2003 de stabilire a normelor speciale de aplicare a regimului licențelor de import și de export în sectorul cerealelor și al orezului (JO L 189, 29.7.2003, p. 12).

(7)  Regulamentul (CE) nr. 2336/2003 al Comisiei din 30 decembrie 2003 de stabilire a unor norme de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 670/2003 al Consiliului de stabilire a măsurilor specifice privind piața alcoolului etilic de origine agricolă (JO L 346, 31.12.2003, p. 19).

(8)  Regulamentul (CE) nr. 951/2006 al Comisiei din 30 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 318/2006 al Consiliului în ceea ce privește schimburile cu țările terțe în sectorul zahărului (JO L 178, 1.7.2006, p. 24).

(9)  Regulamentul (CE) nr. 341/2007 al Comisiei din 29 martie 2007 privind deschiderea și modul de gestionare a contingentelor tarifare și de instituire a unui regim de licențe de import și certificate de origine pentru usturoi și anumite alte produse agricole importate din țări terțe (JO L 90, 30.3.2007, p. 12).

(10)  Regulamentul (CE) nr. 382/2008 al Comisiei din 21 aprilie 2008 privind normele de aplicare a regimului licențelor de import și export în sectorul cărnii de vită și mânzat (JO L 115, 29.4.2008, p. 10).

(11)  Regulamentul (CE) NR. 2390/98 al Comisiei din 5 noiembrie 1998 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1706/98 al Consiliului privind regimul importului anumitor produse de substituție pentru cereale și produse transformate din cereale și orez, originare din Țările din Africa, zona Caraibelor și Pacific (ACP) sau din țările și teritoriile de peste mări (ȚTM) și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2245/90 (JO L 297, 6.11.1998, p. 7).

(12)  Regulamentul (CE) nr. 1345/2005 al Comisiei din 16 august 2005 de stabilire a normelor de aplicare a sistemului de licențe de import în sectorul uleiului de măsline (JO L 212, 17.8.2005, p. 13).

(13)  Regulamentul (CE) nr. 376/2008 al Comisiei din 23 aprilie 2008 de stabilire a normelor comune de aplicare a sistemului de licențe de import și export și de certificate de fixare în avans pentru produsele agricole (JO L 114, 26.4.2008, p. 3).

(14)  Regulamentul (CE) nr. 507/2008 al Comisiei din 6 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1673/2000 al Consiliului privind organizarea comună a piețelor în sectorul inului și al cânepei pentru fibre (JO L 149, 7.6.2008, p. 38).

(15)  Aviz privind licențele de import și de export (JO C 278 din 30.7.2016).

(16)  Regulamentul (UE) nr. 510/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 de stabilire a regimului comercial aplicabil anumitor mărfuri rezultate din transformarea produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1216/2009 și (CE) nr. 614/2009 ale Consiliului (JO L 150, 20.5.2014, p. 1).

(17)  Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO L 269, 10.10.2013, p. 1).

(18)  Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (JO L 256, 7.9.1987, p. 1).

(19)  Regulamentul (CE) nr. 1186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale (JO L 324, 10.12.2009, p. 23).

(20)  Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea și închiderea conturilor, garanțiile și utilizarea monedei euro (JO L 255, 28.8.2014, p. 18).


ANEXĂ

PARTEA I

OBLIGAȚIA ÎN MATERIE DE LICENȚE DE IMPORT

Lista produselor menționate la articolul 2 alineatul (1) litera (a)

A.   Orez [articolul 1 alineatul (2) litera (b) și partea II din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013]

Codul NC

Descriere

Cantități nete (1)

1006 20

Orez decorticat (brun), inclusiv produse importate în cadrul contingentelor tarifare menționate la articolul 2 alineatul (1) litera (c)

1 000 kg

1006 30

Orez semialbit sau albit, chiar sticlos sau glasat, inclusiv produse importate în cadrul contingentelor tarifare menționate la articolul 2 alineatul (1) litera (c)

1 000 kg

1006 40 00

Brizură de orez, inclusiv produse importate în cadrul contingentelor tarifare menționate la articolul 2 alineatul (1) litera (c)

1 000 kg


B.   Zahăr [articolul 1 alineatul (2) litera (c) și partea III din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013]

Codul NC

Descriere

Cantități nete (2)

1701

Toate produsele importate în condiții preferențiale altele decât contingentele tarifare (3), (4)

(—)


C.   Semințe [articolul 1 alineatul (2) litera (e) și partea V din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013]

Codul NC

Descriere

Garanție

Cantități nete (5)

ex 1207 99 20

Semințe de varietăți de cânepă, destinate însămânțării

 (6)

(—)


D.   In și cânepă [articolul 1 alineatul (2) litera (h) și partea VIII din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013]

Codul NC

Descriere

Garanție

Cantități nete (7)

5302 10 00

Cânepă brută sau topită

 (8)

(—)


E.   Fructe și legume [articolul 1 alineatul (2) litera (i) și partea IX din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013]

Codul NC

Descriere

Cantități nete (9)

0703 20 00

Usturoi, proaspăt sau refrigerat, inclusiv produse importate în cadrul contingentelor tarifare menționate la articolul 2 alineatul (1) litera (c) (10)

(—)

ex 0703 90 00

Alte legume aliacee, proaspete sau refrigerate, inclusiv produse importate în cadrul contingentelor tarifare menționate la articolul 2 alineatul (1) litera (c) (10)

(—)


F.   Produse din fructe și legume procesate [articolul 1 alineatul (2) litera (j) și partea X din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013]

Codul NC

Descriere

Cantități nete (11)

ex 0710 80 95

Usturoi (12) și Allium ampeloprasum (nefiert sau fiert în abur sau în apă), congelat, inclusiv produse importate în cadrul contingentelor tarifare menționate la articolul 2 alineatul (1) litera (c) (13)

(—)

ex 0710 90 00

Amestecuri de legume cu conținut de usturoi (12) și/sau Allium ampeloprasum (nefiert sau fiert în abur sau în apă), congelat, inclusiv produse importate în cadrul contingentelor tarifare menționate la articolul 2 alineatul (1) litera (c) (13)

(—)

ex 0711 90 80

Usturoi (12) și Allium ampeloprasum conservate provizoriu (de exemplu, cu gaz sulfuros, în saramură, în apă sulfuroasă sau în alte soluții care asigură provizoriu conservarea lor), dar improprii consumului alimentar în această stare, inclusiv produse importate în cadrul contingentelor tarifare menționate la articolul 2 alineatul (1) litera (c) (13)

(—)

ex 0711 90 90

Amestecuri de legume cu conținut de usturoi (12) și/sau Allium ampeloprasum conservate provizoriu (de exemplu, cu gaz sulfuros, în saramură, în apă sulfuroasă sau în alte soluții care asigură provizoriu conservarea lor), dar improprii consumului alimentar în această stare, inclusiv produse importate în cadrul contingentelor tarifare menționate la articolul 2 alineatul (1) litera (c) (13)

(—)

ex 0712 90 90

Usturoi uscat (12) și Allium ampeloprasum și amestecuri de legume uscate cu conținut de usturoi (12) și/sau Allium ampeloprasum, întreg, tăiat, feliat, sfărâmat sau pulbere, dar nepreparat ulterior, inclusiv produse importate în cadrul contingentelor tarifare menționate la articolul 2 alineatul (1) litera (c) (13)

(—)


G.   Alte produse [articolul 1 alineatul (2) litera (x) și partea XXIV secțiunea 1 din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013]

Codul NC

Descriere

Garanție

Cantități nete (14)

1207 99 91

Semințe de cânepă, altele decât cele destinate însămânțării

 (15)

(—)


H.   Alcool etilic de origine agricolă [articolul 1 alineatul (2) litera (u) și partea XXI din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013]

Codul NC

Descriere

Cantități nete (16)

ex 2207 10 00

Alcool etilic nedenaturat cu o tărie alcoolică în volume de 80 % vol. sau mai mare, obținut din produsele agricole enumerate în anexa I la tratat

100 hl

ex 2207 20 00

Alcool etilic și alte produse spirtoase, denaturate, de orice tărie, obținute din produsele agricole enumerate în anexa I la tratat

100 hl

ex 2208 90 91

Alcool etilic nedenaturat cu o tărie alcoolică în volume mai mică de 80 % vol., obținut din produsele agricole enumerate în anexa I la tratat

100 hl

ex 2208 90 99

Alcool etilic nedenaturat cu o tărie alcoolică în volume mai mică de 80 % vol., obținut din produsele agricole enumerate în anexa I la tratat

100 hl

PARTEA II

OBLIGAȚIA DE A OBȚINE LICENȚE DE EXPORT

Lista produselor menționate la articolul 2 alineatul (2) litera (a)

A.   Orez [articolul 1 alineatul (2) litera (b) și partea II din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013]

Codul NC

Descriere

Cantități nete (17)

1006 20

Orez decorticat (brun)

500 kg

1006 30

Orez semialbit sau albit, chiar sticlos sau glasat

500 kg


B.   Zahăr [articolul 1 alineatul (2) litera (c) și partea III din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013]

Codul NC

Descriere

Cantități nete (18)

1701

Zahăr din trestie sau din sfeclă și zaharoză chimic pură, în stare solidă (19)

2 000 kg

1702 60 95

1702 90 95

Alte zaharuri în stare solidă și siropuri de zahăr la care nu s-au adăugat aromatizanți sau coloranți, cu excepția lactozei, glucozei, maltodextrinei și izoglucozei (19)

2 000 kg

2106 90 59

Siropuri de zahăr, aromatizate sau cu adaos de coloranți, altele decât cele de izoglucoză, de lactoză, de glucoză și de maltodextrină (19)

2 000 kg


(1)  Cantități maxime pentru care nu este necesar să se prezinte o licență, în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) litera (c). Nu se aplică în cazul importurilor care fac obiectul unor condiții preferențiale sau al unui contingent tarifar administrat prin licențe.

(2)  Cantități maxime pentru care nu este necesar să se prezinte o licență, în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) litera (c). Nu se aplică în cazul importurilor care fac obiectul unor condiții preferențiale sau al unui contingent tarifar administrat prin licențe.

(3)  Obligația de a obține licența de import se aplică până la 30 septembrie 2017.

(4)  Cu excepția importurilor de zahăr preferențial încadrat la codul NC 1701 99 10, originar din Moldova, menționat în Decizia 2014/492/UE a Consiliului din 16 iunie 2014 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, și aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte (JO L 260, 30.8.2014, p. 1), precum și cu excepția importurilor de zahăr preferențial încadrat la codul NC 1701, originar din Georgia, menționat în Decizia 2014/494/UE a Consiliului din 16 iunie 2014 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, și aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte (JO L 261, 30.8.2014, p. 1).

(—)

Este necesară prezentarea unei licențe pentru orice cantitate.

(5)  Cantități maxime pentru care nu este necesar să se prezinte o licență, în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) litera (c). Nu se aplică în cazul importurilor care fac obiectul unor condiții preferențiale sau al unui contingent tarifar administrat prin licențe.

(6)  Nu este necesară nicio garanție.

(—)

Este necesară prezentarea unei licențe pentru orice cantitate.

(7)  Cantități maxime pentru care nu este necesar să se prezinte o licență, în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) litera (c). Nu se aplică în cazul importurilor care fac obiectul unor condiții preferențiale sau al unui contingent tarifar administrat prin licențe.

(8)  Nu este necesară nicio garanție.

(—)

Este necesară prezentarea unei licențe pentru orice cantitate.

(9)  Cantități maxime pentru care nu este necesar să se prezinte o licență, în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) litera (c). Nu se aplică în cazul importurilor care fac obiectul unor condiții preferențiale sau al unui contingent tarifar administrat prin licențe.

(10)  Obligația de a obține licența de import se aplică până la 30 septembrie 2017.

(—)

Este necesară prezentarea unei licențe pentru orice cantitate.

(11)  Cantități maxime pentru care nu este necesar să se prezinte o licență, în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) litera (c). Nu se aplică în cazul importurilor care fac obiectul unor condiții preferențiale sau al unui contingent tarifar administrat prin licențe.

(12)  Sunt incluse, de asemenea, produsele în cazul cărora cuvântul „usturoi” reprezintă numai o parte din denumire. Astfel de termeni pot include, dar nu se limitează la „usturoiul monobulb”, „usturoiul elefantului”, „usturoiul rusesc” sau „usturoiul oriental”.

(13)  Obligația de a obține licența de import se aplică până la 30 septembrie 2017.

(—)

Este necesară prezentarea unei licențe pentru orice cantitate.

(14)  Cantități maxime pentru care nu este necesar să se prezinte o licență, în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) litera (c). Nu se aplică în cazul importurilor care fac obiectul unor condiții preferențiale sau al unui contingent tarifar administrat prin licențe.

(15)  Nu este necesară nicio garanție.

(—)

Este necesară prezentarea unei licențe pentru orice cantitate.

(16)  Cantități maxime pentru care nu este necesar să se prezinte o licență, în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) litera (c). Nu se aplică în cazul importurilor care fac obiectul unor condiții preferențiale sau al unui contingent tarifar administrat prin licențe.

(17)  Cantități maxime pentru care nu este necesar să se prezinte o licență, în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) litera (c). Nu se aplică în cazul exporturilor care fac obiectul unor condiții preferențiale sau al unui contingent tarifar administrat prin licențe.

(18)  Cantități maxime pentru care nu este necesar să se prezinte o licență, în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) litera (c). Nu se aplică în cazul exporturilor care fac obiectul unor condiții preferențiale sau al unui contingent tarifar administrat prin licențe.

(19)  Obligația de a obține licența de export se aplică până la 30 septembrie 2017.