23.7.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 198/10


REGULAMENTUL (UE) 2016/1198 AL COMISIEI

din 22 iulie 2016

de modificare a anexei V la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele cosmetice

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind produsele cosmetice (1), în special articolul 31 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Metilizotiazolinona este autorizată drept conservant în produsele cosmetice în concentrații de până la 0,01 % exprimate în greutate/greutate (100 ppm) prin rubrica 57 din anexa V la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009.

(2)

Comitetul științific pentru siguranța consumatorilor (denumit în continuare „CSSC”) a adoptat un aviz cu privire la siguranța metilizotiazolinonei (numai potențialul de sensibilizare) la 12 decembrie 2013 (2).

(3)

CSSC a concluzionat că datele clinice actuale indică faptul că o concentrație a metilizotiazolinonei de 100 ppm în produsele cosmetice nu este sigură pentru consumator. Pentru produsele cosmetice fără clătire, inclusiv pentru șervețelele umede, nu a fost demonstrată în mod adecvat existența unor concentrații ale metilizotiazolinonei care să nu prezinte riscul de inducție a alergiei de contact sau de provocare a unei reacții de hipersensibilitate.

(4)

În lumina avizului CSSC menționat mai sus, este important să se ia în considerare creșterea numărului de cazuri de alergii provocate de metilizotiazolinonă și această substanță ar trebui, prin urmare, să fie interzisă în produsele fără clătire.

(5)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 ar trebui modificat în consecință.

(6)

Aplicarea restricțiilor menționate mai sus ar trebui amânată pentru a permite industriei să facă ajustările necesare ale formulelor produselor. În special, întreprinderilor ar trebui să li se acorde un termen de șase luni după intrarea în vigoare a prezentului regulament pentru a introduce pe piață produse conforme și pentru a retrage de pe piață produsele neconforme.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru produse cosmetice,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa V la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

De la 12 februarie 2017, numai produsele cosmetice care respectă dispozițiile prezentului regulament sunt introduse și puse la dispoziție pe piața Uniunii.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 iulie 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 342, 22.12.2009, p. 59.

(2)  CSSC/1521/13, Revizuirea din 27 martie 2014.


ANEXĂ

În anexa V la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009, rubrica 57 se înlocuiește cu următorul text:

Nr. crt.

Identificarea substanței

Condiții

Formularea condițiilor de utilizare și a avertismentelor

Denumirea chimică/INN

Denumirea comună din glosarul ingredientelor

Numărul CAS

Numărul CE

Tipul de produs, părțile corpului

Concentrația maximă în preparatul gata de utilizare

Altele

 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„57

2-Metil-2H-izotiazol-3-onă

Methylisothiazolinone (1)

2682-20-4

220-239-6

Produse care se îndepărtează prin clătire

0,01 %

 

 


(1)  Metilizotiazolinona este reglementată, de asemenea, la rubrica 39 din anexa V în amestecul de metilclorizotiazolinonă. Cele două rubrici se exclud reciproc: utilizarea amestecului de metilcloroizotiazolinonă (și) metilizotiazolinonă este incompatibilă cu utilizarea numai a metilizotiazolinonei în același produs.”