23.6.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 165/4


REGULAMENTUL (UE) 2016/1005 AL COMISIEI

din 22 iunie 2016

de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), în ceea ce privește fibrele de azbest (crisotil)

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (1), în special articolul 68 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Rubrica 6 din anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 interzice fabricarea, introducerea pe piață și utilizarea fibrelor de azbest, precum și a articolelor și amestecurilor care conțin aceste fibre, adăugate în mod intenționat.

(2)

Statele membre ar putea acorda derogări pentru introducerea pe piață și utilizarea diafragmelor care conțin fibre de crisotil, destinate instalațiilor de electroliză existente. Derogarea ar putea să se aplice și introducerii pe piață a fibrelor de crisotil utilizate la fabricarea sau întreținerea unor astfel de diafragme, precum și utilizării fibrelor de crisotil în aceste scopuri.

(3)

Din cinci instalații de electroliză care, conform declarațiilor statelor membre (2), au primit derogări în 2011, doar două mai sunt funcționale, în Suedia și în Germania.

(4)

La 18 ianuarie 2013, în conformitate cu obligația stipulată la punctul 1 din rubrica 6, Comisia Europeană i-a solicitat Agenției Europene pentru Produse Chimice (denumită în continuare „agenția”) să pregătească un dosar în conformitate cu anexa XV, conform articolului 69 alineatul (1) din REACH, cu scopul de a interzice introducerea pe piață și utilizarea diafragmelor care conțin crisotil. La 17 ianuarie 2014, agenția a finalizat dosarul în conformitate cu anexa XV, care a propus modificarea restricționării existente prin limitarea la 31 decembrie 2025 a duratei derogărilor acordate de statele membre pentru introducerea pe piață și utilizarea diafragmelor care conțin crisotil și a fibrelor de crisotil folosite exclusiv pentru întreținerea diafragmelor și prin posibilitatea oferită statelor membre de a impune o cerință de prezentare a unui raport, pentru a îmbunătăți monitorizarea și aplicarea legii.

(5)

Dosarul a făcut apoi obiectul consultării publice și a fost supus spre examinare Comitetului pentru evaluarea riscurilor (denumit în continuare „CER”) și Comitetului pentru analiză socioeconomică (denumit în continuare „CASE”).

(6)

La 26 noiembrie 2014, CER a adoptat un aviz în care a concluzionat că într-una din instalații lucrătorii nu sunt expuși la crisotil, iar în cealaltă expunerea este redusă la minimum prin măsurile de gestionare a riscurilor, care controlează în mod eficace riscurile care pot decurge din utilizarea crisotilului, menținându-le la un nivel redus de îngrijorare. De asemenea, concluzia avizului a fost că nu se eliberează crisotil în mediul înconjurător și, prin urmare, beneficiile pe care le-ar avea închiderea imediată a celor două instalații asupra sănătății și a mediului înconjurător ar fi neglijabile. În plus, ca urmare a considerațiilor specifice referitoare la procesul și tehnologia existente într-una din instalații, nu există nicio alternativă adecvată disponibilă.

(7)

Pentru a sprijini obiectivul de eliminare progresivă a utilizării de crisotil în UE și pentru a îmbunătăți claritatea și transparența derogării existente, CER a fost de acord cu modificarea propusă în dosarul elaborat în conformitate cu anexa XV. O altă concluzie a avizului este necesitatea unei acțiuni la nivelul Uniunii.

(8)

La 9 martie 2015, CASE a adoptat un aviz în care se menționează că într-una din instalații celulele existente care conțin azbest vor fi eliminate până în 2025, iar în cealaltă, conform afirmațiilor operatorului, testarea în curs de desfășurare la nivelul producției cu diafragme fără crisotil, în instalația actuală, va duce la înlocuirea completă până cel târziu în 2025. CASE a concluzionat de asemenea că închiderea imediată a acestei instalații ar genera costuri prin pierderea de valoare adăugată și de locuri de muncă și a luat act de angajamentul operatorului celei de a doua instalații de a stopa toate importurile de crisotil până la sfârșitul anului 2017. Dat fiind obiectivul general de eliminare progresivă a utilizării de crisotil în UE și pentru a îmbunătăți claritatea și transparența derogării existente, CASE a sugerat că durata derogărilor acordate de statele membre pentru introducerea pe piață a diafragmelor și a fibrelor ar trebui limitată la sfârșitul anului 2017 și a concluzionat că propunerea de modificare a restricției existente, astfel cum a fost modificată de CASE, este cea mai adecvată măsură la nivelul Uniunii.

(9)

Potrivit Deciziei de punere în aplicare 2013/732/UE a Comisiei (3) de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului (4) privind emisiile industriale (DEI), utilizarea diafragmelor care conțin azbest nu este considerată BAT și, ca atare, condițiile de autorizare pentru instalațiile de producere a cloralcalilor care funcționează în Uniune trebuie actualizate până la 12 decembrie 2017, astfel încât, după această dată, instalațiile respective să nu mai folosească diafragme care conțin azbest. Cu toate acestea, spre deosebire de celulele care conțin mercur, care nu sunt considerate BAT în niciun caz, statele membre pot stabili că, în situații specifice și excepționale, este permisă utilizarea diafragmelor care conțin azbest într-o anumită instalație, pentru o perioadă mai lungă, bine definită, și în condiții care să respecte obiectivele privind mediul ale directivei DEI, atât timp cât condițiile și durata unei astfel de utilizări sunt specificate sub o formă cu caracter juridic obligatoriu.

(10)

De la adoptarea avizului CASE, operatorul instalației în care s-a prevăzut înlocuirea completă până în 2025 a semnat un acord obligatoriu din punct de vedere juridic cu autoritățile din statul membru în cauză, cu scopul de a garanta înlocuirea progresivă a diafragmelor care conțin crisotil cu un material alternativ fără azbest, începând cu anul 2014, și de a realiza înlocuirea completă până la 30 iunie 2025, cel târziu. Prin urmare, este adecvat ca durata derogării acordate de statele membre pentru a permite utilizarea diafragmelor care conțin crisotil și a fibrelor de crisotil folosite exclusiv pentru întreținerea acestora să fie limitată la data de 30 iunie 2025, cel târziu.

(11)

În plus, deși, în conformitate cu acordul obligatoriu din punct de vedere juridic, operatorul s-a angajat să înceteze importul de fibre de crisotil și de diafragme care conțin crisotil până la sfârșitul anului 2017, ulterior acesta a confirmat încetarea importurilor, dat fiind că are suficiente stocuri de fibre de crisotil pentru a putea face tranziția la un material alternativ. Prin urmare, este adecvat să se elimine posibilitatea oferită statelor membre de a permite introducerea pe piață a diafragmelor care conțin crisotil și a fibrelor de crisotil folosite exclusiv pentru întreținerea acestora.

(12)

Comisiei ar trebui să i se transmită un raport care să indice cantitatea de crisotil folosit în diafragme, în instalațiile care beneficiază de derogări. Legislația Uniunii referitoare la protecția sănătății și siguranței lucrătorilor prevede deja că angajatorii trebuie să reducă la minimum expunerea lucrătorilor la fibre de crisotil și, în orice caz, sub o valoare-limită stabilită. Statele membre pot stabili valori-limită mai drastice pentru prezența unor astfel de fibre în aer și pot solicita măsurarea/monitorizarea lor în mod regulat. Rezultatele oricărei astfel de măsuri/monitorizări ar trebui incluse în raport.

(13)

A fost consultat Forumul pentru schimbul de informații privind aplicarea legii, iar recomandările sale au fost luate în considerare.

(14)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 ar trebui modificat în consecință.

(15)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 133 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 iunie 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 396, 30.12.2006, p. 1.

(2)  Derogări acordate de țări membre ale UE și de statele AELS care fac parte din SEE cu privire la conținutul de azbest din articole, în conformitate cu rubrica 6 din anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH).

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/13170

(3)  Decizia de punere în aplicare 2013/732/UE a Comisiei din 9 decembrie 2013 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industriale, pentru producerea de cloralcali (JO L 332, 11.12.2013, p. 34).

(4)  Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) (JO L 334, 17.12.2010, p. 17).


ANEXĂ

În anexa XVII, punctul 1 de pe coloana 2 de la rubrica 6 se înlocuiește cu următorul text:

 

„1.

Sunt interzise fabricarea, introducerea pe piață și utilizarea acestor fibre, a articolelor și a amestecurilor care conțin aceste fibre, adăugate în mod intenționat.

Cu toate acestea, dacă un stat membru a acordat o derogare privind utilizarea diafragmelor care conțin crisotil în instalații de electroliză aflate în funcțiune la 13 iulie 2016, în conformitate cu versiunea prezentului alineat aflată în vigoare până la acea dată, primul paragraf nu se aplică înainte de 1 iulie 2025 utilizării în instalațiile respective a unor astfel de diafragme sau a crisotilului folosit exclusiv pentru întreținerea unor astfel de diafragme, cu condiția ca această utilizare să respecte condițiile de autorizare stabilite în conformitate cu Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului (*).

Orice utilizator din aval care beneficiază de o astfel de derogare trebuie să trimită, până la 31 ianuarie a fiecărui an calendaristic, un raport către statul membru în care se află instalația de electroliză relevantă, în care să indice cantitatea de crisotil utilizat în diafragme, în conformitate cu derogarea. Statul membru trebuie să trimită Comisiei Europene o copie a raportului respectiv.

În cazul în care un stat membru solicită monitorizarea crisolitului în aer de către utilizatorii din aval, cu scopul de a proteja sănătatea și siguranța lucrătorilor, rezultatele trebuie incluse în raport.