9.6.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 152/3


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/896 AL COMISIEI

din 8 iunie 2016

privind autorizarea tartraților de sodiu și fier ca aditivi furajeri în hrana tuturor speciilor de animale

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (1), în special articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede autorizarea aditivilor destinați hranei animalelor, precum și motivele și procedurile de acordare a unei astfel de autorizații.

(2)

În conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003, a fost depusă o cerere de autorizare pentru tartrații de sodiu și fier. Cererii respective i-au fost anexate informațiile și documentele necesare în temeiul articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(3)

Această cerere se referă la autorizarea tartraților de sodiu și fier ca aditivi furajeri în hrana tuturor speciilor de animale, urmând a fi clasificați în categoria „aditivi tehnologici”.

(4)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) a concluzionat în avizul său din 30 aprilie 2015 (2) că, în condițiile de utilizare propuse, preparatele respective nu au efecte nocive asupra sănătății animale și umane ori asupra mediului. Autoritatea a concluzionat, de asemenea, că preparatul are potențialul de a fi eficace ca agent antiaglomerant în sare. Autoritatea nu consideră că sunt necesare cerințe specifice de monitorizare ulterioară introducerii pe piață. În plus, autoritatea a verificat raportul referitor la metodele de analiză a aditivului furajer utilizat în hrana pentru animale, prezentat de laboratorul de referință înființat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1831/2003.

(5)

Evaluarea tartraților de sodiu și fier arată că sunt îndeplinite condițiile de autorizare prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. În consecință, utilizarea acestui preparat ar trebui să fie autorizată, conform anexei la prezentul regulament.

(6)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se autorizează preparatul menționat în anexă, aparținând categoriei „aditivi tehnologici” și grupului funcțional „agenți antiaglomeranți”, ca aditiv pentru hrana animalelor, în condițiile stabilite în anexa respectivă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 iunie 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268, 18.10.2003, p. 29.

(2)  EFSA Journal 2015; 13(5):4114.


ANEXĂ

Număr de identificare al aditivului

Aditiv

Compoziție, formulă chimică, descriere, metode de analiză

Specii sau categorii de animale

Vârsta maximă

Conținutul minim

Conținutul maxim

Alte dispoziții

Sfârșitul perioadei de autorizare

mg de substanță activă/kg NaCl

Aditivi tehnologici: agenți antiaglomeranți

1i534

Tartrați de sodiu și fier

Compoziția aditivului

Prepararea produselor de complexare din tartrați de sodiu cu clorură de fier (III) în soluție apoasă ≤ 35 % (în greutate)

Caracterizarea substanței active:

Produs al complexării fierului (III) cu D(+)-, L(-)- și mezo-2,3 acizi dihidroxibutandioici

 

Raport: fier pe mezo-tartrat (1:1;

 

Raport: fier pe total izomeri de tartrat 1:1,5

Număr CAS 1280193-05-9

Fe(OH)2C4H4O6Na

 

Clorură: ≤ 25 %

 

Oxalați: ≤ 1,5 % exprimați în acid oxalic

 

Fier: ≥ 8 % Fier(III)

Metoda analitică  (1)

Cuantificarea mezo-tartratului și a tartraților D (-), L (+) în aditivul furajer:

Cromatografie de înaltă performanță în mediu lichid cu detector de indice de refracție (HPLC-RI);

Cuantificarea conținutului total de fier în aditivul furajer:

spectrometrie cu emisie atomică cu plasmă cuplată inductiv (ICP-AES) – EN 15510; sau

spectrometrie cu emisie atomică cu plasmă cuplată inductiv (ICP-AES) după digestie sub presiune – EN 15621; sau

spectrometrie cu emisie atomică cu plasmă cuplată inductiv (ICP-AES) – EN ISO 11885; sau

spectrometrie cu absorbție atomică (AAS) sau EN ISO 6869; sau

spectrometrie cu adsorbție atomică (AAS) – Regulamentul (CE) nr. 152/2009 al Comisiei (2); și

Cuantificarea conținutului total de sodiu în aditivul furajer:

spectrometrie cu emisie atomică cu plasmă cuplată inductiv (ICP-AES) – EN 15510; sau

spectrometrie cu emisie atomică cu plasmă cuplată inductiv (ICP-AES) după digestie sub presiune – EN 15621; sau

spectrometrie cu emisie atomică cu plasmă cuplată inductiv (ICP-AES) – EN ISO 11885; sau

spectrometrie cu absorbție atomică (AAS) sau EN ISO 6869; și

Cuantificarea conținutului total de clorură în aditivul furajer:

Titrimetrie – Regulamentul (CE) nr. 152/2009 al Comisiei sau ISO 6495.

Toate speciile de animale

1.

Aditivul se utilizează numai în NaCl (clorură de sodiu)

2.

Doza minimă recomandată: Doza minimă recomandată: 26 mg de tartrați de sodiu și fier/kg NaCl (echivalentul a 3 mg fier/kg NaCl)

3.

Doza maximă recomandată: 106 mg de tartrați de sodiu și fier/kg NaCl

29 iunie 2026


(1)  Detalii ale metodelor analitice sunt disponibile la următoarea adresă a Laboratorului de referință: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 152/2009 al Comisiei din 27 ianuarie 2009 de stabilire a metodelor de eșantionare și analiză pentru controlul oficial al furajelor (JO L 54, 26.2.2009, p. 1).