1.6.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 144/44


REGULAMENTUL (UE) 2016/867 AL BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 18 mai 2016

privind colectarea datelor cu caracter granular cu privire la credite și la riscul de credit (BCE/2016/13)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 127 alineatele (2) și (5),

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolele 5.1 și 34.1,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2533/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind colectarea informațiilor statistice de către Banca Centrală Europeană (1), în special articolul 5 alineatul (1) și articolul 6 alineatul (4),

având în vedere avizul Comisiei Europene (2),

întrucât:

(1)

Datele cu caracter granular cu privire la credite și la riscul de credit (denumite în continuare „date cu privire la credite”) cuprind informații detaliate și individuale referitoare la instrumente care generează risc de credit pentru societățile care acceptă depozite, societăți financiare, altele decât societățile care acceptă depozite sau vehiculele de gestionare a activelor, care desfășoară toate activități de creditare la o scară semnificativă. Aceste informații detaliate sunt necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor Eurosistemului, ale Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC) și ale Comitetului european pentru risc sistemic, inclusiv analiza politicii monetare și operațiunile de politică monetară, gestionarea riscurilor, supravegherea stabilității financiare precum și politica și cercetarea macroprudențială. Aceste date vor fi de asemenea utile in scopuri de supraveghere bancară în contextul Mecanismului unic de supraveghere (MUS).

(2)

Articolul 5.1 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare „Statutul SEBC”) prevede că Banca Centrală Europeană (BCE), sprijinită de băncile centrale naționale (BCN) din cadrul SEBC, colectează informațiile statistice necesare pentru îndeplinirea misiunilor SEBC de la autoritățile naționale competente sau direct de la agenții economici. Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 prevede că BCE stabilește unitățile de observare statistică efective cu obligații de raportare, în limitele unităților de observare statistică de referință cu obligații de raportare, și dă BCE dreptul de a excepta, total sau parțial, categorii specifice de agenți raportori de la îndeplinirea cerințelor sale de raportare statistică.

(3)

Datele cu privire la credite vor contribui în mod substanțial la îmbunătățirea statisticilor existente și a celor noi, în curs de elaborare, ale SEBC, întrucât oferă defalcări și detalii importante care nu sunt disponibile din sursele de date utilizate în prezent, cum ar fi informațiile privind structura și modelele de risc ale creditelor acordate de sectorul financiar. De exemplu, datele cu privire la credite vor contribui în mod semnificativ la îmbunătățirea calității statisticilor privind: (a) creditele acordate în funcție de dimensiunea societăților, o caracteristică esențială pentru evaluarea și monitorizarea acordării de credite întreprinderilor mici și mijlocii; (b) liniile de credit defalcate în funcție de sectorul contrapărții; (c) creditele acordate societăților nefinanciare defalcate în funcție de activitatea economică; (d) creditele garantate cu garanții imobiliare; și (e) creditele transfrontaliere și veniturile aferente ca parte a statisticilor privind balanța de plăți ale statelor membre a căror monedă este euro.

(4)

Disponibilitatea datelor cu privire la credite va îmbunătăți gradul de utilizare a informațiilor de nivel micro, care sunt în prezent colectate cu privire la emisiunile de titluri de valoare și statisticile privind deținerile de titluri de valoare, și va contribui la monitorizarea și promovarea integrării și stabilității financiare în cadrul Uniunii. În cele din urmă, datele cu privire la credite referitoare la sucursale rezidente în afara zonei euro și ale căror sedii principale sunt rezidente într-un stat membru raportor sunt importante pentru îndeplinirea misiunilor SEBC, în special a celor privind analiza politicii monetare și stabilitatea financiară. În plus, datele pot fi utile în scopuri de supraveghere macroprudențială, de exemplu în analizele stabilității financiare, în evaluarea riscurilor și în simulările de criză. Articolul 8 alineatul (1) litera (d) și alineatul (4a) din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 permit în prezent, în mod specific, utilizarea în scopul supravegherii a datelor statistice colectate în temeiul articolului 5 din Statutul SEBC.

(5)

Un set cuprinzător de date analitice armonizate cu privire la credite ar trebui să minimizeze sarcina de raportare prin creșterea, în timp, a stabilității cerințelor de raportare. Acest aspect este important întrucât încorporarea modificărilor în sistemele de prelucrare a datelor cu un nivel ridicat de automatizare ale agenților raportori poate fi foarte costisitoare. În plus, setul armonizat de date cu privire la credite va furniza mai multe detalii, ceea ce va determina o minimizare a necesității de a adresa solicitări suplimentare agenților raportori.

(6)

Decizia BCE/2014/6 (3) stabilește procedura pentru dezvoltarea unui cadru pe termen lung pentru colectarea datelor cu caracter granular cu privire la credite bazat pe cerințele armonizate de raportare statistică ale BCE. Acesta are drept obiectiv să asigure instituirea: (a) unor seturi de date cu caracter granular cu privire la credite la nivel național, care vor fi operate de toate BCN din Eurosistem în conformitate cu standardele minime comune; și (b) unei baze comune de date analitice cu caracter granular cu privire la credite (denumită în continuare „AnaCredit”), care va fi folosită de membrii Eurosistemului și care cuprinde date de intrare de la toate statele membre a căror monedă este euro.

(7)

Recomandarea BCE/2014/7 (4) adresează BCN ale statelor membre a căror monedă nu este euro, dar care se pregătesc să adere la cadrul pe termen-lung, invitația de a aplica dispozițiile Deciziei BCE/2014/6. Pentru a lărgi acoperirea geografică a acesteia, precum și sfera datelor pe care le conține, și pentru a mări gradul de armonizare în cadrul Uniunii, AnaCredit ar trebui să poată fi accesată, pe bază voluntară, de statele membre din afara zonei euro, în special de cele care participă la MUS.

(8)

Deși măsurile pregătitoare prevăzute de Decizia BCE/2014/6 aveau drept scop definirea unui „grup de bază de seturi armonizate de date cu caracter granular cu privire la credite care urmează a fi furnizate BCE de către BCN pe termen lung”, rezultatul procedurii de evaluare a avantajelor și a costurilor a demonstrat existența unor cerințe foarte ferme din partea utilizatorilor care subliniau nu doar necesitatea unui „grup de bază de seturi de date”, ci și a unei liste cuprinzătoare de atribute ale datelor și de măsuri care caracterizează instrumentele care generează risc de credit pentru unitățile de observare statistică cu obligații de raportare. În plus, nivelul îmbunătățit de armonizare rezultat ar trebui să majoreze comparabilitatea datelor între țări și între instituții, asigurându-se astfel o calitate mai ridicată a datelor destinate analizei.

(9)

Obiectivul AnaCredit este acela de a oferi, alături de alte cadre statistice care colectează informații cu caracter granular, o perspectivă analitică asupra riscului de credit al agenților raportori, indiferent de instrumentul financiar, tipul de expunere sau clasificarea contabilă. În acest sens, cerințele prevăzute de prezentul regulament urmăresc să asigure că agenții raportori furnizează BCN un set comun de informații armonizate.

(10)

Întrucât colectarea semnificativ eterogenă actuală a datelor cu privire la credite în țările participante poate fi armonizată doar în mod gradual, AnaCredit ar trebui să fie instituită în etape. Această abordare etapizată ține de asemenea cont de timpul necesar agenților raportori pentru a se conforma diverselor cerințe cu privire la date. În general, gradul de acoperire și conținutul datelor care urmează să fie colectate în cadrul diferitelor etape ar trebui să fie definite cât mai curând posibil, astfel încât toți agenții raportori să se poată pregăti în vederea utilizării unui set armonizat de concepte și definiții. Prin urmare, pentru fiecare etapă ulterioară, Consiliul guvernatorilor va adopta o decizie cu cel puțin doi ani înainte de implementarea acesteia. În vederea minimizării costurilor și a volumului de lucru pentru agenții raportori, într-o etapă ulterioară va fi analizată și posibilitatea furnizării pe baza tehnicilor de eșantionare de informații cu privire la creditele acordate persoanelor fizice pentru achiziționarea de locuințe.

(11)

Deși unul dintre obiectivele-cheie pe termen lung ale AnaCredit este acela de a armoniza cerințele de raportare și practicile de implementare, eterogenitatea practicilor curente de colectare a datelor impune păstrarea puterii de decizie a BCN în anumite domenii, de exemplu în ceea ce privește deciziile BCN cu privire la derogările pentru agenții raportori rezidenți mici. Aceste domenii în care BCN dispun de putere de decizie ar trebui reevaluate în fiecare etapă ulterioară pentru a determina dacă poate fi realizată o armonizare și mai avansată între țările participante.

(12)

În ceea ce privește sfera de aplicare, etapa 1 de raportare din cadrul AnaCredit ar trebui să includă creditele acordate de instituții de credit persoanelor juridice. Societățile care acceptă depozite, altele decât instituțiile de credit, vehiculele de gestionare a activelor și alte societăți financiare, care toate desfășoară activități de creditare, precum și filialele străine ale acestor entități pot fi incluse într-o etapă ulterioară în categoria unităților de observare statistică efective cu obligații de raportare. În ceea ce privește instrumentele, sfera de aplicare a raportării cu caracter granular poate fi extinsă la instrumente financiare derivate, alte conturi de primit, elemente extrabilanțiere (precum garanțiile financiare) și credit acordat altor persoane decât cele juridice, inclusiv întreprinzătorilor persoane fizice. Datele cu caracter personal, astfel cum sunt definite de normele aplicabile privind protecția datelor, nu ar trebui colectate în prima etapă, nici pentru creditele luate în comun de mai mulți debitori care implică persoane fizice ca debitori, și nici când persoane fizice sunt afiliate instrumentelor raportate către AnaCredit. Dacă va fi necesară extinderea raportării pentru a include astfel de date cu caracter personal în etapele ulterioare, ar trebui asigurată protecția drepturilor persoanelor fizice în ceea ce privește colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora. În plus, etapele ulterioare pot include cerințe de raportare pe bază consolidată. Orice extindere a unităților de observare statistică cu obligații de raportare ar trebui să aibă în vedere dreptul BCN de a acorda derogări agenților raportori mici și ar trebui adoptată cu cel puțin doi ani înainte de introducerea acesteia pentru a acorda agenților raportori și BCN suficient timp pentru implementare.

(13)

În pregătirea etapelor viitoare, extinderea unităților de observare statistică cu obligații de raportare și introducerea de cerințe de raportare suplimentare ar trebui să se întemeieze pe o analiză efectuată de către Comitetul de statistică al SEBC (Statistics Committee of the ESCB) (denumit în continuare „STC”), avându-se în vedere necesitățile utilizatorilor, costurile estimate pentru agenții raportori și BCN, evoluțiile pieței și experiența câștigată prin pregătirea primei etape.

(14)

Obligațiile de raportare privind datele cu privire la credite ar trebui să fie definite ținându-se cont de principiul proporționalității, pentru a se evita impunerea unei sarcini de raportare nejustificate mai ales asupra agenților raportori mici care au o expunere totală la riscul de credit limitată. Pentru același motiv, BCN ar trebui să aibă dreptul de a acorda derogări agenților raportori mici.

(15)

În vederea asigurării unei raportări eficiente și a unei interoperabilități adecvate cu alte cadre de raportare, existente sau noi, BCN ar trebui să fie autorizate să colecteze informațiile care urmează a fi transmise BCE ca parte a unui cadru de raportare național mai larg și să extindă raportarea datelor cu privire la credite dincolo de domeniul de aplicare prevăzut în prezentul regulament, în scopuri statutare proprii și în conformitate cu legislația națională relevantă.

(16)

Pentru a contribui la AnaCredit, BCN ar trebui să fie autorizate să utilizeze propriile lor baze de date, precum și datele primite de la agenții raportori și din alte surse, inclusiv bazele de date de referință relevante. BCN ar trebui să dispună de putere de decizie cu privire la încheierea de acorduri de cooperare cu institutele naționale de statistică (INS) sau cu autoritățile naționale competente (ANC) responsabile de supravegherea agenților raportori ori cu oricare alte autorități naționale, dacă datele furnizate îndeplinesc standardele de calitate prevăzute în prezentul regulament. Date fiind diferitele mecanisme naționale în vigoare în prezent și pentru a minimiza sarcinile de raportare prevăzute de prezentul regulament, se încurajează colaborarea eficace și eficientă cu INS, cu ANC și cu alte autorități naționale.

(17)

Cadrul pentru colectarea datelor cu privire la credite ar trebui creat astfel încât să asigure interoperabilitatea cu registrele centrale de credit (RCC) și alte seturi relevante de date privind creditele instituite de entități din sectorul public, inclusiv bazele de date privind statisticile cu privire la titlurile de valoare, precum și Registrul SEBC al Bazei de Date a Instituțiilor și Companiilor Afiliate.

(18)

BCN ar trebui să fie autorizate să utilizeze setul polivalent, partajat, de date analitice cu caracter granular cu privire la credite pentru a institui circuite de răspuns cu agenții raportori sau pentru a aduce îmbunătățiri circuitelor de răspuns și altor servicii de informații existente între RCC și agenții raportori. Aceste circuite de răspuns vor îmbunătăți contribuția SEBC la stabilitatea sistemului financiar în conformitate cu mandatul statutar al acestuia conform articolului 127 alineatul (5) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Circuitele de răspuns vor oferi agenților raportori o bază mai largă pentru evaluările bonității pe care le efectuează, în special în ceea ce privește debitorii transfrontalieri, și vor favoriza armonizarea definițiilor și a atributelor datelor prin intermediul practicilor de acordare a împrumuturilor ale acestora. Ele vor determina o îmbunătățire a gestionării riscurilor de credit de către instituțiile de credit și alte entități de creditare. În special, ele vor sprijini instituțiile de credit să evite să se bazeze în mod nejustificat pe ratingurile de credit externe în evaluarea bonității. Circuitul de răspuns ar trebui să urmeze cele mai bune practici și să asigure standarde minime cu privire la calitatea datelor. Subsetul de date analitice cu privire la credite care poate fi partajat între BCN în scopul circuitelor de răspuns ar trebui definit luând în considerare nivelul specific de confidențialitate al atributelor relevante ale datelor, cerințele corespunzătoare de protecție a confidențialității, precum și timpul necesar pentru implementarea acestuia. Detalii suplimentare cu privire la sfera de aplicare și implementarea circuitelor de răspuns pot fi prevăzute într-un act juridic separat, iar BCN pot încheia memorandumuri de înțelegere, pe baza cadrelor juridice aplicabile, cu privire la cooperarea corespunzătoare dintre acestea în cadrul circuitelor de răspuns. În timp ce unele dintre BCN care operează RCC partajează deja între ele pe o bază bilaterală date cu caracter granular transfrontaliere cu privire la credite și la riscurile de credit (5), altele, din motive juridice, pot avea nevoie de un anumit interval de timp pentru a implementa schimbul transfrontalier de informații în vederea transmiterii acestor date instituțiilor financiare care au obligații de raportare față de ele. Configurarea și implementarea circuitelor de răspuns trebuie să ia în considerare dispozițiile legale naționale cu privire la utilizarea informațiilor statistice confidențiale.

(19)

În sensul prezentului regulament ar trebui să se aplice standardele pentru protecția și utilizarea informațiilor statistice confidențiale prevăzute la articolele 8–8c din Regulamentul (CE) nr. 2533/98.

(20)

Articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 prevede că BCE are competența de a aplica sancțiuni agenților raportori care nu respectă cerințele de raportare statistică definite sau impuse prin regulamentele și deciziile BCE. Această prerogativă de sancționare este independentă de dreptul BCN de a sancționa agenții raportori care nu își îndeplinesc obligațiile de raportare statistică sau de alt tip care le revin în temeiul cadrului legal național corespunzător.

(21)

Este necesar să se instituie o procedură pentru efectuarea eficientă a modificărilor tehnice ale anexelor la prezentul regulament, cu condiția ca modificările respective să nu schimbe cadrul conceptual de bază și să nu afecteze sarcina de raportare a agenților raportori din statele membre. Această procedură trebuie să permită luarea în considerare a opiniilor Comitetului de statistică al SEBC.

(22)

Articolul 5 din Statutul SEBC coroborat cu articolul 4 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană implică obligația de a elabora și de a pune în aplicare la nivel național toate măsurile pe care statele membre a căror monedă nu este euro le consideră adecvate: (a) pentru colectarea informațiilor statistice necesare în vederea îndeplinirii cerințelor de raportare statistică ale BCE; și (b) pentru efectuarea în timp util a pregătirilor în domeniul statisticii în vederea trecerii acestor state membre la statutul de stat membru a cărui monedă este euro.

(23)

Prezentul regulament se aplică fără a aduce atingere colectării de date cu privire la credite care intră sub incidența cadrului juridic aplicabil MUS,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentului regulament:

1.

„stat membru raportor” înseamnă un stat membru a cărui monedă este euro; statele membre a căror monedă nu este euro pot decide să devină stat membru raportor prin includerea dispozițiilor prezentului regulament în legislația lor națională sau printr-o altă modalitate de impunere a cerințelor de raportare relevante, în conformitate cu legislația lor națională; aceasta poate include, în special, statele membre care participă la MUS prin intermediul colaborării strânse conform articolului 7 din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului (6);

2.

„rezident” are sensul definit la articolul 1 punctul 4 din Regulamentul (CE) nr. 2533/98;

3.

„unitate instituțională” are sensul definit la punctele 2.12 și 2.13 din anexa A la Regulamentul (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (7);

4.

„sucursală străină” înseamnă o unitate instituțională care reprezintă o componentă dependentă din punct de vedere juridic a unei persoane juridice, fiind rezidentă într-o altă țară decât cea în care este înregistrată persoana juridică respectivă, în conformitate cu noțiunea de „sucursală unică” menționată la articolul 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2533/98;

5.

„persoană juridică” înseamnă orice entitate care, conform dreptului național care îi este aplicabil, poate dobândi drepturi și obligații juridice;

6.

„identificatorul persoanei juridice” (legal entity identifier – LEI) înseamnă un cod de referință alfanumeric conform standardului ISO 17442 (8), care este atribuit unei persoane juridice;

7.

„identificator național” înseamnă un cod de identificare utilizat în mod obișnuit, care permite identificarea cu certitudine a unei contrapărți în țara sa de rezidență;

8.

„agent raportor” înseamnă fie o persoană juridică, fie o sucursală străină care este rezidentă într-un stat membru raportor și care face obiectul cerințelor de raportare ale BCE în temeiul prezentului regulament;

9.

„agent monitorizat” înseamnă o unitate instituțională a cărei activitate de creditor sau de administrator este raportată de către agentul raportor. Agentul monitorizat este unul dintre următoarele:

(a)

unitatea instituțională rezidentă în aceeași țară ca și agentul raportor din care face parte; sau

(b)

o sucursală străină a unui agent raportor, care este rezidentă într-un stat membru raportor; sau

(c)

o sucursală străină a unui agent raportor, care nu este rezidentă într-un stat membru raportor;

10.

„contraparte” înseamnă o unitate instituțională care este parte la un instrument sau care este afiliată unei părți la un instrument;

11.

„creditor” înseamnă contrapartea care suportă riscul de credit aferent unui instrument, alta decât furnizorul de protecție;

12.

„debitor” înseamnă contrapartea care are obligația necondiționată de a face rambursările generate de instrument;

13.

„furnizorul de protecție” înseamnă contrapartea care acordă protecție împotriva unui eveniment de credit negativ convenit contractual și care suportă riscul de credit aferent evenimentului de credit negativ;

14.

„administrator” înseamnă contrapartea responsabilă cu gestionarea administrativă și financiară a unui instrument;

15.

„bancă centrală națională (bănci centrale naționale)” sau „BCN” înseamnă banca centrală națională (băncile centrale naționale) a(le) statelor membre ale Uniunii Europene;

16.

„BCN relevantă” înseamnă BCN a statului membru raportor în care agentul raportor este rezident;

17.

„registru central de credit” (RCC) înseamnă un registru de credit operat de o BCN care primește raportări de la creditorii din sectorul financiar și oferă acestora asistență furnizându-le informații privind creditele și riscul de credit;

18.

„instituție de credit” are sensul definit la articolul 4 alineatul (1) punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (9);

19.

„instituție” are sensul definit la articolul 4 alineatul (1) punctul 3 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

20.

„activ” are sensul definit la punctul 7.15 din anexa A la Regulamentul (UE) nr. 549/2013;

21.

„risc de credit” înseamnă riscul ca o contraparte să nu efectueze o plată pe care este obligată contractual să o efectueze;

22.

„contract” înseamnă un acord cu forță juridică obligatorie încheiat între două sau mai multe părți în prin care se creează unul sau mai multe instrumente;

23.

„instrument” înseamnă orice element specificat în atributul datei „tip de instrument”, astfel cum este definit în anexa IV;

24.

„protecție” înseamnă o asigurare sau acoperire împotriva unui eveniment de credit negativ, prin intermediul oricăruia dintre elementele enumerate în atributul datei „tip de protecție”, astfel cum este definit în anexa IV;

25.

„valoarea angajamentelor” înseamnă suma atributelor datelor „solduri nominale” și „sumă extrabilanțieră”, astfel cum sunt definite în anexa IV;

26.

„pe bază individuală” înseamnă că se face o trimitere la o unitate instituțională unică, inclusiv unități instituționale care fac parte dintr-o persoană juridică.

Articolul 2

Etapele implementării și prima raportare

(1)   Setul polivalent partajat de date analitice cu privire la credite prevăzut de prezentul regulament este elaborat în etape. Prima etapă începe la 1 septembrie 2018. Prima raportare lunară și trimestrială din cadrul acestei etape, care are loc în conformitate cu prezentul regulament, începe cu datele pentru 30 septembrie 2018.

(2)   Pentru a se asigura identificarea corespunzătoare a contrapărților, BCN transmit BCE un prim set de date de referință cu privire la contrapărți, în conformitate cu modelul 1 din anexa I, cu șase luni înainte de prima raportare prevăzută la alineatul (1).

(3)   Pentru a permite efectuarea pregătirilor tehnice și organizaționale necesare pentru raportarea datelor de referință cu privire la contrapărți prevăzute la alineatul (2), BCN pot solicita agenților raportori să furnizeze date de referință complete sau parțiale cu privire la contrapărți și date complete sau parțiale cu privire la credite începând cu 31 decembrie 2017.

Articolul 3

Unități de observare statistică efective cu obligații de raportare

(1)   Unitățile de observare statistică efective cu obligații de raportare constau în instituții de credit rezidente și sucursale străine rezidente ale instituțiilor de credit, indiferent dacă sunt sau nu sunt instituții supravegheate în temeiul Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului (10).

(2)   Agenții raportori raportează datele cu privire la credite pe bază individuală în conformitate cu articolele 4 și 6.

(3)   Agenții raportori raportează informațiile către BCN relevante.

Articolul 4

Cerințe de raportare statistică

(1)   În ceea ce privește instrumentele care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 5, agenții raportori raportează date cu privire la credite referitoare la agentul monitorizat în conformitate cu articolul 6:

(a)

dacă la orice dată de raportare de referință din perioada de referință instrumentul:

(i)

determină un risc de credit pentru agentul monitorizat; sau

(ii)

este un activ al agentului monitorizat; sau

(iii)

este recunoscut în conformitate cu standardul de contabilitate relevant utilizat de persoana juridică a agentului monitorizat și în trecut a determinat un risc de credit pentru agentul monitorizat; sau

(iv)

este administrat de un agent monitorizat rezident într-un stat membru raportor; și

(i)

a fost acordat altor unități instituționale ale aceleiași persoane juridice din care face parte și agentul monitorizat; sau

(ii)

este deținut de o persoană juridică care nu este o instituție de credit rezidentă într-un stat membru raportor, diferit de cel în care este rezident agentul monitorizat; și

(b)

dacă cel puțin un debitor este o persoană juridică sau este parte dintr-o persoană juridică astfel cum este definită la articolul 1 alineatul (5).

(2)   Pentru o anumită dată de raportare de referință, perioada de referință este perioada care începe la ultima dată de raportare de referință din trimestrul care precede data de raportare de referință și se încheie la data de raportare de referință avută în vedere.

Articolul 5

Prag de raportare

(1)   În ceea ce privește instrumentele menționate la articolul 4, datele cu privire la credite sunt raportate atunci când valoarea angajamentelor debitorului este mai mare sau egală cu 25 000 EUR la orice dată de raportare de referință din perioada de referință.

(2)   Valoarea angajamentelor debitorului, astfel cum este prevăzută la alineatul (1), se calculează ca suma valorilor angajamentelor pentru toate instrumentele debitorului în relație cu agentul monitorizat pe baza sferei de aplicare a articolului 4 și a instrumentelor definite acolo.

Articolul 6

Cerințe de raportare statistică pe bază individuală

(1)   Agenții raportori raportează datele cu privire la credite pe bază individuală în conformitate cu modelele din anexa I.

(2)   Agenții raportori care sunt persoane juridice raportează cu privire la toți agenții monitorizați care fac parte din persoana juridică. Agenții raportori care sunt sucursale străine raportează cu privire la activitatea lor.

(3)   Cu condiția coordonării BCN relevante, în cazul în care atât persoana juridică, cât și sucursala străină a acesteia sunt rezidente în state membre raportoare, pentru a se evita dubla raportare:

(a)

BCN relevantă a persoanei juridice poate decide să nu colecteze de la persoana juridică respectivă fie niciunul dintre atributele datelor enumerate în modelul 1 din anexa I, fie o parte dintre acestea, atunci când astfel de instrumente sunt deținute sau administrate de sucursala străină;

(b)

BCN relevantă a sucursalei străine poate decide să nu colecteze de la sucursala străină fie niciunul dintre atributele datelor enumerate în modelul 2 din anexa I, fie o parte dintre acestea.

(4)   BCN relevantă poate decide să nu colecteze informații cu privire la sucursalele străine care nu sunt rezidente într-un stat membru raportor și care fac parte dintr-o persoană juridică care este agentul raportor.

Articolul 7

Cerințe specifice de raportare statistică

Cerințele de raportare statistică definite la articolul 6 sunt reduse în ceea ce privește datele cu privire la credite care îndeplinesc criteriile specifice menționate în anexa II.

Articolul 8

Cerințe generale privind raportarea consolidată

(1)   Agenții raportori și sucursalele străine ale acestora care nu sunt rezidente într-un stat membru raportor instituie structura organizatorică necesară și mecanisme adecvate de control intern pentru a asigura prelucrarea și transmiterea în mod corespunzător a datelor care urmează a fi raportate pe bază individuală în temeiul prezentului regulament, în conformitate cu articolul 6.

(2)   Sucursalele străine care nu sunt rezidente într-un stat membru raportor nu sunt agenți raportori în sensul prezentului regulament. Agenții raportori se asigură că astfel de sucursale străine pun în aplicare măsuri, proceduri și mecanisme care să asigure aplicarea corespunzătoare a cerințelor de raportare pe bază individuală.

(3)   Cerințele de raportare statistică prevăzute de prezentul regulament nu aduc atingere altor cerințe, prezente sau viitoare, de raportare a datelor cu privire la credite prevăzute de legislația națională sau de alte cadre de raportare.

(4)   BCN pot colecta informațiile care urmează a fi transmise BCE ca parte a unui cadru de raportare național mai larg care este conform cu legislația relevantă națională sau a Uniunii. Aceste cadre de raportare naționale mai largi pot include informații care servesc altor scopuri în afară de cele statistice, precum nevoile în materie de supraveghere.

(5)   BCN pot obține date cu privire la credite din alte surse.

(6)   Cerințele minime aplicabile datelor cu privire la credite în ceea ce privește armonizarea și integralitatea acestora, precum și nivelul de detaliu și modul de identificare a contrapărților sunt prevăzute în modelele din anexa I.

Articolul 9

Identificarea contrapărților

(1)   În scopul raportării în temeiul prezentului regulament, agenții raportori și BCN identifică contrapărțile utilizând:

(a)

un cod LEI, atunci când a fost atribuit un astfel de identificator; sau

(b)

un identificator național, astfel cum este detaliat în anexa IV, în cazul în care nu a fost atribuit un cod LEI,

(2)   BCN pot obține orice informații cu privire la identificarea contrapărților, astfel cum sunt definite în anexa III, prin raportare directă de către agenții raportori sau prin memorandumuri de înțelegere sau alte acorduri similare încheiate cu INS, cu ANC și cu alte autorități naționale. BCN definesc, pe baza sferei de acoperire a informațiilor descrise în anexa III, identificatorii unici care sunt necesari pentru identificarea corespunzătoare a contrapărților.

Articolul 10

Accesul la datele cu privire la credite și utilizarea acestora

(1)   BCE și BCN utilizează datele cu privire la credite raportate în temeiul prezentului regulament în măsura și în scopurile definite în Regulamentul (CE) nr. 2533/98 al Consiliului. Aceste date pot fi utilizate în special pentru generarea și menținerea unui circuit de răspuns în conformitate cu articolul 11.

(2)   Prezentul regulament nu aduce atingere utilizărilor existente sau viitoare ale datelor cu privire la credite care sunt autorizate sau solicitate în temeiul legislației naționale sau al legislației Uniunii ori în temeiul unor memorandumuri de înțelegere, inclusiv al schimburilor transfrontaliere.

Articolul 11

Circuitul de răspuns cu agenții raportori

(1)   BCN au dreptul de a furniza date cu privire la credite, inclusiv date colectate de o altă BCN, agenților raportori prin generarea și îmbunătățirea unor circuite de răspuns sau a altor servicii de informații existente între RCC și agenții raportori. Acestea pot furniza un subset de date cu privire la credite colectate în temeiul prezentului regulament în conformitate cu bunele practici și în măsura permisă de cadrul legal aplicabil privind confidențialitatea. Agenții raportori pot utiliza datele exclusiv în scopul gestionării riscului de credit și al îmbunătățirii calității informațiilor privind creditele care le sunt disponibile cu privire la instrumente existente sau potențiale. Aceștia nu partajează datele cu alte părți decât dacă partajarea datelor cu furnizorii de servicii este strict necesară în aceste scopuri și datele sunt utilizate doar în legătură cu agentul raportor, iar agentul raportor asigură protecția adecvată a confidențialității în cadrul unui acord contractual care exclude orice altă utilizare a datelor și asigură anonimizarea datelor ori de câte ori este posibil și ștergerea datelor imediat ce scopul pentru care au fost partajate a fost atins. Este interzisă transmiterea ulterioară de date de către furnizorul de servicii, precum și orice partajare de date cu furnizorii comerciali de date cu privire la credite.

(2)   BCN definesc domeniul de aplicare al datelor care urmează să fie furnizate, procedura pentru acordarea accesului la date și orice alte restricții suplimentare cu privire la utilizarea acestor date, luând în considerare cadrul juridic național și orice alte constrângeri legate de caracterul confidențial al informațiilor.

(3)   Prezentul articol nu acordă agenților raportori dreptul la un circuit de răspuns sau dreptul de a primi informații specifice de la un circuit de răspuns sau de la alte servicii de informații existente între RCC și agenții raportori.

(4)   BCN au dreptul de a refuza temporar accesul unui agent raportor la anumite date cu privire la credite dintr-un circuit de răspuns în cazul în care agentul raportor nu și-a îndeplinit obligațiile de raportare statistică ce îi revin în temeiul prezentului regulament, în special în ceea ce privește calitatea și acuratețea datelor, și în cazul în care un agent raportor nu și-a îndeplinit obligațiile prevăzute la alineatul (1).

(5)   BCN au dreptul de a refuza accesul altor BCN la datele cu caracter granular cu privire la credite pe care le colectează în scopul unui circuit de răspuns. BCN au dreptul de a solicita reciprocitate în ceea ce privește furnizarea de date cu caracter granular cu privire la credite de la orice BCN care solcită date de la o altă BCN în scopul unui circuit de răspuns. Informațiile privind o unitate instituțională a unui agent raportor cu sediul într-un stat membru raportor pot fi întotdeauna folosite pentru circuitele de răspuns de către BCN relevantă a agentului raportor, indiferent de rezidența unității instituționale în cauză.

Articolul 12

Accesul persoanelor juridice

(1)   Persoanele juridice sau părțile din persoane juridice în legătură cu care au fost raportate date cu privire la credite au drept de acces la aceste date la BCN relevantă. În plus, persoanele juridice pot solicita agenților raportori să rectifice datele incorecte care le privesc.

(2)   BCN pot refuza să acorde unei persoane juridice sau unor părți din persoane juridice accesul la date cu privire la credite raportate în legătură cu acestea doar dacă:

(a)

un astfel de acces ar încălca interesele legitime de confidențialitate ale agentului raportor, de exemplu în ceea ce privește evaluări interne ale riscului de credit, sau ale unor terți, în special ale persoanelor juridice pentru care au fost raportate datele cu privire la credite; sau

(b)

datele nu au fost utilizate pentru generarea sau îmbunătățirea unui circuit de răspuns conform articolului 11 și BCN nu sunt obligate să acorde accesul la astfel de date în temeiul legislației naționale sau a Uniunii.

Articolul 13

Respectarea termenelor

(1)   Agenții raportori raportează datele cu privire la credite astfel cum sunt înregistrate la următoarele date de raportare de referință:

(a)

pentru raportările lunare, în ultima zi a fiecărei luni;

(b)

pentru raportările trimestriale, în ultima zi a lunilor martie, iunie, septembrie și decembrie.

(2)   BCN decid când și cât de des trebuie să primească date de la agenții raportori pentru a putea respecta propriile termene de raportare către BCE și îi informează pe agenții raportori în mod corespunzător.

(3)   BCN informează agenții raportori despre obligațiile de raportare ce le revin cu cel puțin 18 luni înainte de prima dată de raportare de referință pentru care respectivii agenți trebuie să raporteze date în temeiul prezentului regulament, fără a aduce atingere oricăror altor cerințe de raportare prevăzute de legislația națională sau alte cadre de raportare.

(4)   În cazul agenților monitorizați care sunt rezidenți într-un stat membru raportor, BCN transmit BCE datele lunare cu privire la credite până la încheierea activității în cea de a treizecea zi lucrătoare următoare sfârșitului lunii la care se referă datele.

(5)   Pentru agenții monitorizați rezidenți într-un stat membru raportor, BCN transmit BCE datele trimestriale cu privire la credite până la încheierea activității în cea de a cincisprezecea zi lucrătoare următoare datelor de transmitere definite la articolul 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei (11).

(6)   Pentru agenții monitorizați care sunt sucursale străine nerezidente într-un stat membru raportor, BCN transmit BCE datele lunare cu privire la credite până la încheierea activității în cea de a treizeci și cincea zi lucrătoare următoare sfârșitului lunii la care se referă datele.

(7)   Pentru agenții monitorizați care sunt sucursale străine nerezidente într-un stat membru raportor, BCN transmit BCE datele trimestriale cu privire la credite până la încheierea activității în cea de a douăzecea zi lucrătoare următoare datelor de transmitere definite la articolul 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei.

(8)   BCN transmit BCE date de referință privind toate contrapărțile, în conformitate cu secțiunea 1 din modelul 1 din anexa I, împreună cu prima raportare a datelor cu privire la credite. Atunci când se produce o schimbare, BCN actualizează datele până cel târziu la transmiterea datelor cu privire la credite care este relevantă pentru prima dată de raportare de referință la care sau înainte de care modificarea a intrat în vigoare. Cu excepția cazului în care BCN informează agenții raportori că au obținut din alte surse date de referință actualizate privind contrapărțile, agenții raportori actualizează respectivele date informând BCN despre orice modificări la termenul stabilit de BCN relevantă, dar nu mai târziu de data la care datele cu privire la credite se raportează BCN relevante pentru prima dată de raportare de referință următoare datei la care modificarea a intrat în vigoare.

Articolul 14

Standarde minime comune și mecanisme naționale de raportare

(1)   Agenții raportori respectă cerințele de raportare statistică care le sunt aplicabile în conformitate cu standardele minime comune de transmitere, de acuratețe, de identificare exactă a contrapărților, de conformitate cu conceptele și de revizuire stabilite în anexa V.

(2)   BCN definesc și pun în aplicare mecanismele de raportare ce trebuie respectate de către agenții raportori în conformitate prezentul regulament și cu cadrele juridice naționale ce le corespund în măsura în care acestea nu contravin dispozițiilor prezentului regulament. BCN se asigură că aceste mecanisme de raportare: (a) furnizează informațiile statistice solicitate; și (b) permit verificarea îndeplinirii standardelor minime de transmitere, de acuratețe, de conformitate cu conceptele și de revizuire specificate în anexa V.

(3)   BCN pot utiliza informații obținute din orice alte surse, în conformitate cu articolul 8 alineatul (5), pentru efectuarea raportării de date cu privire la credite către BCE, în măsura în care informațiile respectă standardele de calitate și respectare a termenelor care sunt aplicabile în conformitate cu prezentul regulament datelor colectate de la agenții raportori. În special, trebuie îndeplinite standardele minime de transmitere, de acuratețe, de conformitate cu conceptele și de revizuire specificate în anexa V.

Articolul 15

Fuziuni, divizări și reorganizări

(1)   În cazul în care îndeplinirea obligațiilor statistice ale unor agenți raportori ar putea să fie afectată de o fuziune, de o divizare sau de o reorganizare, agenții raportori respectivi informează BCN relevantă cu privire la procedurile planificate pentru îndeplinirea cerințelor de raportare statistică prevăzute în prezentul regulament, imediat după publicarea intenției de efectuare a fuziunii, divizării sau reorganizării și înainte ca aceasta să se aplice.

(2)   Fără a aduce atingere obligațiilor prevăzute la alineatul precedent, BCN relevantă poate autoriza instituția care realizează achiziția să își îndeplinească obligația de raportare statistică folosind proceduri temporare. Această derogare de la procedurile normale de raportare nu durează mai mult de șase luni de la data la care a avut loc fuziunea, divizarea sau reorganizarea. Derogarea nu aduce atingere obligației instituției care realizează achiziția de a-și îndeplini obligațiile de raportare în conformitate cu prezentul regulament.

Articolul 16

Derogări și frecvența de raportare redusă

(1)   Pentru asigurarea proporționalității obligațiilor de raportare prevăzute de prezentul regulament, BCN relevantă poate acorda derogări agenților raportori mici în cazul în care contribuția combinată a tuturor agenților raportori cărora le-a fost acordată o derogare la soldul total de credite raportate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1071/2013 al Băncii Centrale Europene (BCE/2013/33) (12) de toți agenții raportori rezidenți în statul membru raportor nu depășește 2 %. Derogările pot acoperi toate cerințele de raportare definite în prezentul regulament sau o parte a acestora.

(2)   În vederea susținerii implementării cerințelor de raportare, BCN relevante pot permite agenților raportori mici să raporteze date cu privire la credite referitoare la datele de raportare de referință anterioare datei de 1 ianuarie 2021 pe bază trimestrială, și nu lunară, în cazul în care contribuția combinată a tuturor agenților care raportează pe bază trimestrială la soldul total de credite raportate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1071/2013 de toți agenții raportori rezidenți în statul membru raportor nu depășește 4 %, fără a aduce atingere raportării de către aceștia de date cu privire la credite în temeiul oricărui alt cadru juridic.

(3)   BCN pot acorda agenților raportori derogări în măsura în care BCN extrag datele din alte surse în termenele și la nivelul de calitate prevăzute la articolul 14 alineatul (3).

(4)   BCN informează următorii agenți raportori cu privire la obligațiile de raportare ce le revin în conformitate cu articolul 13 alineatul (3):

(a)

agenții raportori cărora le-a fost acordată o derogare în conformitate cu alineatul (1);

(b)

agenții raportori care pot raporta date cu o frecvență de raportare redusă în conformitate cu alineatul (2);

(c)

agenții raportori care nu mai îndeplinesc condițiile pentru o derogare sau o frecvență de raportare redusă în conformitate cu alineatul (1) sau (2);

Articolul 17

Verificare, colectare obligatorie și standarde minime de calitate

BCN verifică și, în măsura în care acest lucru este necesar, efectuează colectarea obligatorie a informațiilor pe care agenții raportori trebuie să le furnizeze în temeiul prezentului regulament, fără a aduce atingere competenței BCE de a exercita în mod direct aceste drepturi. În special, BCN exercită acest drept atunci când un agent raportor nu respectă standardele minime de transmitere, de acuratețe, de conformitate cu conceptele și de revizuire specificate în anexa V.

Articolul 18

Sancțiuni

BCE poate impune sancțiuni agenților raportori care nu îndeplinesc obligațiile de raportare prevăzute de prezentul regulament în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2533/98. Agenților raportori nu li se aplică sancțiuni în măsura în care demonstrează că legislația națională a unei țări în care este rezidentă sucursala cu privire la care trebuie să raporteze informații le interzice să raporteze informațiile solicitate. Competența BCE de a impune sancțiuni pentru nerespectarea obligațiilor de raportare prevăzute de prezentul regulament este independentă de dreptul unei BCN de a sancționa, în temeiul dreptului său național, nerespectarea obligațiilor de raportare statistică sau de alt tip aplicabile agenților raportori în temeiul respectivului cadru juridic național în conformitate cu articolul 8 alineatul (3).

Articolul 19

Dispoziție tranzitorie

BCN pot amâna prima raportare către BCE a datelor cu privire la credite referitoare la datele de raportare de referință anterioare datei de 1 februarie 2019 cu condiția să transmită BCE respectivele date până cel târziu la 31 martie 2019.

Articolul 20

Procedura simplificată de modificare

Luând în considerare opiniile STC, Comitetul executiv poate aduce modificări tehnice anexelor la prezentul regulament, cu condiția ca modificările respective să nu modifice cadrul conceptual de bază și să nu afecteze sarcinile de raportare ale agenților raportori. Comitetul executiv informează fără întârzieri nejustificate Consiliul guvernatorilor cu privire la orice astfel de modificare.

Articolul 21

Dispoziții finale

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 31 decembrie 2017.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în statele membre în conformitate cu tratatele.

Adoptat la Frankfurt pe Main,18 mai 2016.

Pentru Consiliul guvernatorilor BCE

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 318, 27.11.1998, p. 8.

(2)  Avizul Comisiei din 7 august 2015 referitor la proiectul de regulament al Băncii Centrale Europene privind colectarea datelor granulare în materie de credite și riscuri de credit (JO C 261, 8.8.2015, p. 1).

(3)  Decizia BCE/2014/6 din 24 februarie 2014 privind organizarea măsurilor pregătitoare pentru colectarea datelor cu caracter granular cu privire la credite de către Sistemul European al Băncilor Centrale (JO L 104, 8.4.2014, p. 72).

(4)  Recomandarea Băncii Centrale Europene din 24 februarie 2014 privind organizarea măsurilor pregătitoare pentru colectarea datelor cu caracter granular cu privire la credite de către Sistemul European al Băncilor Centrale (BCE/2014/7) (JO C 103, 8.4.2014, p. 1).

(5)  Memorandum de înțelegere cu privire la schimbul de informații între registrele centrale naționale ale creditelor în vederea transmiterii acestor informații instituțiilor raportoare (Memorandum of Understanding on the exchange of information among national central credit registers for the purpose of passing it on to reporting institutions). Disponibil pe website-ul BCE la adresa www.ecb.europa.eu.

(6)  Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuții specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit (JO L 287, 29.10.2013, p. 63).

(7)  Regulamentul (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind Sistemul european de conturi naționale și regionale din Uniunea Europeană (JO L 174, 26.6.2013, p. 1).

(8)  Disponibil pe website-ul Organizației Internațională de Standardizare (ISO), la adresa www.iso.org.

(9)  Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 176, 27.6.2013, p. 1).

(10)  Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (JO L 176, 27.6.2013, p. 338).

(11)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei din 16 aprilie 2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în scopuri de supraveghere a instituțiilor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 191, 28.6.2014, p. 1).

(12)  Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 al Băncii Centrale Europene din 24 septembrie 2013 privind bilanțul sectorului instituții financiare monetare (BCE/2013/33) (JO L 297, 7.11.2013, p. 1).


ANEXA I

Date de raportat și modele

1.   Datele care trebuie raportate în temeiul prezentului regulament privesc elemente multiple, precum creditori, debitori, instrumente, protecție etc. care sunt interconectate. De exemplu, unui debitor îi pot fi acordate mai multe credite sau o singură protecție poate să acopere mai multe instrumente. În prezenta anexă este inclus un set de date pentru raportarea de informații specifice referitoare la fiecare dintre aceste elemente.

2.   Informațiile pentru fiecare set de date privesc un singur element, de exemplu un instrument, sau o combinație de mai multe elemente, de exemplu „instrument-protecție”, în acest mod fiind stabilit nivelul de granularitate care trebuie furnizat în cadrul fiecărui set de date. Aceste seturi de date sunt organizate în două modele.

3.   Cerințele de raportare aferente atributelor datelor incluse în fiecare model sunt stabilite în anexele II și III.

4.   Atributele datelor incluse în fiecare model sunt definite în anexa IV.

5.   Valorile sunt raportate în unități euro. Sumele exprimate în monedă străină ar trebui să fie convertite în euro la cursul de schimb de referință al euro corespunzător publicat de Banca Centrală Europeană (BCE), de exemplu cursul mediu la data de raportare de referință.

Modelul 1

1.   Date de referință cu privire la contraparte

1.1.

Nivelul de granularitate pentru datele de referință cu privire la contraparte este contrapartea. Fiecare înregistrare este identificată în mod unic prin combinarea următoarelor atribute ale datelor: (a) identificatorul agentului raportor; și (b) identificatorul contrapărții.

1.2.

Fiecare identificator al contrapărții trebuie să fie unic pentru fiecare contraparte raportată de același agent raportor și fiecare contraparte trebuie să fie identificată mereu de agentul raportor cu identificatorul unic al contrapărții. Acest identificator nu trebuie reutilizat de același agent raportor în niciun alt moment pentru identificarea unei contrapărți diferite. BCN pot solicita agenților raportori să utilizeze identificatori ai contrapărților conform specificațiilor BCN relevante.

1.3.

Contrapărțile care trebuie înregistrate sunt toate unități instituționale care sunt persoane juridice sau fac parte din persoane juridice și au legătură cu instrumente raportate în temeiul articolelor 4 și 5 sau furnizează protecție pentru acoperirea unor astfel de instrumente. În mod specific, contrapărțile care trebuie înregistrate sunt: (a) creditori; (b) debitori; (c) furnizori de protecție; (d) inițiatori; (e) administratori; (f) sedii principale de întreprinderi; (g) întreprinderi-mamă imediate și (h) întreprinderi-mamă de cel mai înalt rang. O singură entitate poate fi contraparte în legătură cu mai multe instrumente sau poate deține mai multe roluri în calitate de contraparte pentru același instrument. Cu toate acestea, fiecare contraparte ar trebui înregistrată numai o singură dată.

1.4.

Informațiile solicitate pentru fiecare tip de contraparte sunt indicate în anexa III.

1.5.

Datele privind contrapartea descriu caracteristicile contrapărții.

1.6.

În cazul în care instrumentele raportate către AnaCredit fac referire și la persoane fizice, pentru aceste persoane fizice nu trebuie raportate înregistrări.

1.7.

Înregistrările trebuie raportate cel târziu până la raportarea lunară a datelor cu privire la credite relevantă pentru data de raportare de referință la care contrapartea a încheiat un contract înregistrat în AnaCredit. În cazul în care are loc o modificare, înregistrările trebuie actualizate cel târziu până la raportarea lunară a datelor cu privire la credite pentru data de raportare de referință la care modificarea a intrat în vigoare.

2.   Date cu privire la instrument

2.1.

Nivelul de granularitate pentru datele cu privire la instrumente este instrumentul. Fiecare înregistrare este identificată în mod unic prin combinarea următoarelor atribute ale datelor: (a) identificatorul agentului raportor; (b) identificatorul agentului monitorizat; (c) identificatorul contractului; și (d) identificatorul instrumentului.

2.2.

Fiecare identificator de contract trebuie să fie unic pentru fiecare contract care generează risc de credit pentru același agent monitorizat. Acest identificator nu trebuie reutilizat în niciun alt moment pentru identificarea unui contract diferit cu același agent monitorizat. Fiecare identificator de instrument trebuie să fie unic pentru fiecare contract, respectiv toate instrumentele incluse într-un singur contract trebuie să primească un identificator de instrument diferit care nu trebuie reutilizat în niciun alt moment pentru identificarea unui instrument diferit din cadrul contractului.

2.3.

Datele cu privire la instrumente înregistrează orice instrument care există în temeiul unui contract între agentul monitorizat și contrapărți, inclusiv toate instrumentele dintre unitățile instituționale din cadrul aceleiași persoane juridice.

2.4.

Datele cu privire la instrumente descriu caracteristicile instrumentului, care se modifică rar de-a lungul timpului.

2.5.

Înregistrările trebuie raportate cel târziu până la raportarea lunară a datelor cu privire la credite relevantă pentru data de raportare de referință la care instrumentul este înregistrat în AnaCredit. În cazul în care are loc o modificare, înregistrările trebuie actualizate cel târziu până la raportarea lunară a datelor cu privire la credite pentru data de raportare de referință la care sau înainte de care modificarea a intrat în vigoare.

3.   Date financiare

3.1.

Nivelul de granularitate pentru datele financiare este instrumentul. Fiecare înregistrare este identificată în mod unic prin combinarea următoarelor atribute ale datelor: (a) identificatorul agentului raportor; (b) identificatorul agentului monitorizat; (c) identificatorul contractului; și (d) identificatorul instrumentului.

3.2.

Datele financiare descriu evoluția financiară a instrumentului.

3.3.

Orice valoare utilizată dintr-un instrument trebuie înregistrată în atributul „sold nominal”. Orice sumă angajată neutilizată dintr-un instrument trebuie înregistrată în atributul „sumă extrabilanțieră”.

3.4.

Înregistrările trebuie raportate pe bază lunară.

4.   Date cu privire la combinația contraparte-instrument

4.1.

Nivelul de granularitate pentru datele privind combinația contraparte-instrument este combinația „contraparte-instrument”, fiecare înregistrare fiind identificată în mod unic prin combinarea următoarelor atribute ale datelor: (a) identificatorul agentului raportor; (b) identificatorul agentului monitorizat; (c) identificatorul contrapărții; (d) identificatorul contractului; (d) identificatorul instrumentului; și (f) rolul contrapărții.

4.2.

Datele privind combinația contraparte-instrument descriu rolul tuturor contrapărților pentru fiecare instrument.

4.3.

În cazul în care instrumentele raportate către AnaCredit fac referire și la persoane fizice, pentru aceste persoane fizice nu trebuie raportate înregistrări.

4.4.

Înregistrările trebuie raportate cel târziu până la raportarea lunară a datelor cu privire la credite relevantă pentru data de raportare de referință la care sau înainte de care instrumentul a fost înregistrat în AnaCredit. În cazul în care are loc o modificare, înregistrările trebuie actualizate cel târziu până la data raportării lunare a datelor cu privire la credite relevantă pentru data de raportare de referință la care sau înainte de care modificarea a intrat în vigoare.

5.   Date cu privire la răspunderea solidară

5.1.

Nivelul de granularitate pentru datele cu privire la răspunderea solidară este combinația „contraparte-instrument”. Fiecare înregistrare este identificată în mod unic prin combinarea atributelor datelor: (a) identificatorul agentului raportor; (b) identificatorul agentului monitorizat; (c) identificatorul contrapărții; (d) identificatorul contractului; și (e) identificatorul instrumentului.

5.2.

Aceste date înregistrează valoarea răspunderii solidare pentru instrument corespunzătoare fiecărui debitor care răspunde în mod solidar în ceea ce privește un singur instrument.

5.3.

În cazul în care instrumentele raportate către AnaCredit fac referire și la persoane fizice, pentru aceste persoane fizice nu trebuie raportate înregistrări.

5.4.

Înregistrările trebuie raportate pe bază lunară.

Setul de date

Atributul datelor

1.

Date de referință cu privire la contraparte

Identificatorul agentului raportor

Identificatorul contrapărții

Identificatorul persoanei juridice (LEI)

Identificatorul național

Identificatorul întreprinderii sediu principal

Identificatorul întreprinderii-mamă imediate

Identificatorul întreprinderii-mamă de cel mai înalt rang

Denumire

Adresa: strada

Adresa: municipiu/oraș/sat

Adresa: regiune/diviziune administrativă

Adresa: codul poștal

Adresa: țara

Forma juridică

Sector instituțional

Activitate economică

Stadiul procedurii judiciare

Data începerii procedurii judiciare

Dimensiunea întreprinderii

Data la care a fost constatată dimensiunea întreprinderii

Număr de angajați

Total bilanț

Cifră de afaceri anuală

Standard de contabilitate

2.

Date cu privire la instrument

Identificatorul agentului raportor

Identificatorul agentului monitorizat

Identificatorul contractului

Identificatorul instrumentului

Tip de instrument

Tip de amortizare

Monedă

Instrument fiduciar

Data acordării

Data la care expiră perioada în care se percepe numai dobânda

Nivel maxim al ratei dobânzii

Nivel minim al ratei dobânzii

Frecvență de revizuire a ratei dobânzii

Spread/marjă a ratei dobânzii

Tip de rată a dobânzii

Scadență finală legală

Valoarea angajamentelor la data acordării

Frecvența plăților

Credit pentru finanțarea de proiecte

Destinație

Recurs

Rata de referință

Data decontării

Creanță subordonată

Identificatorul contractului sindicalizat

Drepturi de rambursare

Modificări ale valorii juste datorate modificării riscului de credit înainte de achiziționare

3.

Date financiare

Identificatorul agentului raportor

Identificatorul agentului monitorizat

Identificatorul contractului

Identificatorul instrumentului

Rata dobânzii

Data următoare de revizuire a ratei dobânzii

Stare de nerambursare a instrumentului

Data la care a fost constatată starea de nerambursare a instrumentului

Suma transferată

Arierate aferente instrumentului

Data la care instrumentul a devenit restant

Tip de securitizare

Sold la valoarea nominală

Dobândă acumulată

Sumă extrabilanțieră

4.

Date cu privire la combinația contraparte-instrument

Identificatorul agentului raportor

Identificatorul agentului monitorizat

Identificatorul contrapărții

Identificatorul contractului

Identificatorul instrumentului

Rolul contrapărții

5.

Date cu privire la răspunderea solidară

Identificatorul agentului raportor

Identificatorul agentului monitorizat

Identificatorul contrapărții

Identificatorul contractului

Identificatorul instrumentului

Valoarea răspunderii solidare

Modelul 2

6.   Date contabile

6.1.

Nivelul de granularitate pentru datele contabile este instrumentul. Fiecare înregistrare este identificată în mod unic prin combinarea următoarelor atribute ale datelor: (a) identificatorul agentului raportor; (b) identificatorul agentului monitorizat; (c) identificatorul contractului; și (d) identificatorul instrumentului.

6.2.

Aceste date descriu evoluția instrumentului în conformitate cu standardele de contabilitate relevante ale persoanei juridice a agentului monitorizat. Dacă agentul raportor face obiectul Regulamentului (UE) 2015/534 al Băncii Centrale Europene (BCE/2015/13) (1), datele sunt înregistrate în conformitate cu standardul de contabilitate – Standardele internaționale de raportare financiară (International Financial Reporting Standards) (IFRS) sau principiile contabile general acceptate (generally accepted accounting principles) (GAAP) la nivel național – aplicat pentru îndeplinirea cerințelor prevăzute de Regulamentul (UE) 2015/534 (BCE/2015/13) de către persoana juridică a agentului monitorizat.

6.3.

Înregistrările trebuie raportate pe bază trimestrială.

7.   Date cu privire la protecția primită

7.1.

Nivelul de granularitate pentru datele cu privire la protecția primită este protecția primită. Fiecare înregistrare este identificată în mod unic prin combinarea următoarelor atribute ale datelor: (a) identificatorul agentului raportor; (b) identificatorul agentului monitorizat; și (c) identificatorul protecției.

7.2.

Agenții raportori ar trebui să raporteze orice protecție primită drept garanție pentru rambursarea oricărui instrument raportat/oricăror instrumente raportate în cadrul datelor cu privire la instrumente, indiferent de eligibilitatea protecției pentru diminuarea riscului de credit în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

7.3.

Aceste date descriu protecția primită.

7.4.

Înregistrările trebuie raportate cel târziu până la raportarea lunară a datelor cu privire la credite relevantă pentru data de raportare de referință la care sau înainte de care protecția a fost primită drept garanție pentru rambursarea oricărui instrument raportat în AnaCredit. În cazul în care are loc o modificare, înregistrările trebuie actualizate cel târziu până la raportarea trimestrială a datelor cu privire la credite relevantă pentru data de raportare de referință la care sau înainte de care modificarea a intrat în vigoare.

8.   Date cu privire la combinația instrument-protecția primită

8.1.

Nivelul de granularitate pentru datele cu privire la combinația instrument-protecția primită este combinația instrument-protecția primită. Fiecare înregistrare este identificată în mod unic prin combinarea următoarelor atribute ale datelor: (a) identificatorul agentului raportor; (b) identificatorul agentului monitorizat; (c) identificatorul contractului; (d) identificatorul instrumentului; și (e) identificatorul protecției.

8.2.

Aceste date descriu toată protecția primită în legătură cu un instrument care este garantat de protecție.

8.3.

Înregistrările trebuie raportate pe bază lunară.

9.   Date cu privire la riscul de contraparte

9.1.

Nivelul de granularitate pentru datele cu privire la riscul de contraparte este contrapartea. Fiecare înregistrare este identificată în mod unic prin combinarea următoarelor atribute ale datelor: (a) identificatorul agentului raportor; (b) identificatorul agentului monitorizat; și (c) identificatorul contrapărții.

9.2.

Datele permit evaluarea riscului de credit al contrapărții.

9.3.

Aceste informații sunt necesare doar pentru debitori și furnizorii de protecție.

9.4.

În cazul în care instrumentele raportate către AnaCredit fac referire și la persoane fizice, pentru aceste persoane fizice nu trebuie raportate înregistrări.

9.5.

Înregistrările trebuie raportate pe bază lunară.

9.6.

BCN relevantă poate decide să colecteze datele cu privire la riscul de contraparte pe bază trimestrială.

10.   Date cu privire la riscul de nerambursare de către o contraparte

10.1.

Nivelul de granularitate pentru datele cu privire la riscul de nerambursare de către o contraparte este contrapartea. Fiecare înregistrare este identificată în mod unic prin combinarea următoarelor atribute ale datelor: (a) identificatorul agentului raportor; (b) identificatorul agentului monitorizat; și (c) identificatorul contrapărții.

10.2.

Aceste date permit identificarea fără întârziere nejustificată a contrapărților în stare de nerambursare.

10.3.

Aceste informații sunt necesare doar pentru debitori și furnizorii de protecție.

10.4.

În cazul în care instrumentele raportate către AnaCredit fac referire și la persoane fizice, pentru aceste persoane fizice nu trebuie raportate înregistrări.

10.5.

Înregistrările trebuie raportate pe bază lunară.

Date

Atributul datelor

6.

Date contabile

Identificatorul agentului raportor

Identificatorul agentului monitorizat

Identificatorul contractului

Identificatorul instrumentului

Clasificarea contabilă a instrumentelor

Recunoaștere în bilanț

Valoarea cumulată a sumelor aferente reducerii valorii contabile a creditelor (write-off cumulat)

Cuantumul deprecierilor cumulate

Tip de depreciere

Metodă de evaluare a deprecierii

Surse de grevare cu sarcini

Modificări cumulate ale valorii juste datorate riscului de credit

Stare de performanță a instrumentului

Data la care a fost constatată starea de performanță a instrumentului

Provizioane asociate cu expunerile extrabilanțiere

Stadiul restructurării datorate dificultăților financiare și al renegocierii

Data la care a fost constatat stadiul restructurării datorate dificultăților financiare și al renegocierii

Recuperări cumulate de la nerambursare

Portofoliu prudențial

Valoare contabilă

7.

Date cu privire la protecția primită

Identificatorul agentului raportor

Identificatorul agentului monitorizat

Identificatorul protecției

Identificatorul furnizorului de protecție

Tip de protecție

Valoarea protecției

Tipul de valoare a protecției

Abordarea privind evaluarea protecției

Localizarea garanției reale imobiliare

Data evaluării protecției

Scadența protecției

Valoarea inițială a protecției

Data evaluării inițiale a protecției

8.

Date cu privire la combinația instrument-protecția primită

Identificatorul agentului raportor

Identificatorul agentului monitorizat

Identificatorul contractului

Identificatorul instrumentului

Identificatorul protecției

Valoarea alocată a protecției

Creanțe prioritare ale terților asupra protecției

9.

Date cu privire la riscul de contraparte

Identificatorul agentului raportor

Identificatorul agentului monitorizat

Identificatorul contrapărții

Probabilitate de nerambursare

10.

Date cu privire la riscul de nerambursare de către o contraparte

Identificatorul agentului raportor

Identificatorul agentului monitorizat

Identificatorul contrapărții

Stare de nerambursare a contrapărții

Data la care a fost constatată starea de nerambursare a contrapărții


(1)  Regulamentul (UE) 2015/534 al Băncii Centrale Europene din 17 martie 2015 privind raportarea de informații financiare în materie de supraveghere (BCE/2015/13) (JO L 86, 31.3.2015, p. 13).


ANEXA II

Cerințe specifice de raportare statistică

În conformitate cu articolul 7 cerințele de raportare statistică definite la articolul 6 trebuie reduse dacă se aplică anumite condiții specifice. Următoarele patru cazuri descriu condițiile specifice pentru care nu este necesar întregul set de date cu privire la credite.

1.   Agenți monitorizați care nu sunt rezidenți într-un stat membru raportor

Instrumente pentru care agentul monitorizat este o sucursală străină nerezidentă într-un stat membru raportor;

2.   Agenți monitorizați care nu sunt supuși cerințelor de capital

Instrumente pentru care agentul monitorizat:

(a)

nu este o instituție supravegheată în temeiul Regulamentului (UE) nr. 575/2013; sau

(b)

este o sucursală străină a unei entități nesupravegheate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 575/2013.

3.   Instrumente derecunoscute integral aflate în administrare

Instrumentele care sunt:

(a)

derecunoscute; și

(b)

aflate în administrare.

4.   Instrumente cu data inițierii anterioară datei de 1 septembrie 2018

Instrumente cu data acordării înainte de 1 septembrie 2018.

Tabelul 1 precizează cerințele de raportare pentru fiecare atribut al datelor pentru fiecare dintre cele patru cazuri, utilizând următoarele clasificări:

(a)   N: sub rezerva unor acorduri individuale, BCN relevante pot decide să nu colecteze aceste informații de la agenți raportori individuali.

(b)   X: informație care nu trebuie raportată.

Acolo unde nu este furnizată nicio clasificare informațiile trebuie raportate.

În cazul în care datele sunt acoperite de mai mult de o descriere în tabelul 1 se aplică cerința de raportare cel mai puțin oneroasă.

Tabelul 1

Cerințe specifice de raportare statistică

 

1.

Agenți monitorizați care nu sunt rezidenți într-un stat membru raportor

2.

Agenți monitorizați care nu sunt supuși cerințelor de capital

3.

Instrumente derecunoscute integral aflate în administrare

4.

Instrumente cu data inițierii anterioară datei de 1 septembrie 2018

Credit pentru finanțarea de proiecte

N

 

 

 

Data acordării

N

 

 

 

Tip de rată a dobânzii

N

 

 

 

Frecvență de revizuire a ratei dobânzii

N

 

 

 

Data la care expiră perioada în care se percepe numai dobânda

N

 

 

N

Rata de referință

N

 

 

 

Spread/marjă a ratei dobânzii

N

 

 

 

Nivel maxim al ratei dobânzii

N

 

N

 

Nivel minim al ratei dobânzii

N

 

N

 

Tip de amortizare

N

 

 

N

Frecvența plăților

N

 

 

N

Modificări ale valorii juste datorate modificării riscului de credit înainte de achiziționare

 

N

N

 

Data următoare de revizuire a ratei dobânzii

N

 

 

 

Stare de nerambursare a instrumentului

 

N

 

 

Data la care a fost constatată starea de nerambursare a instrumentului

 

N

 

 

Dobândă acumulată

N

 

 

 

Clasificarea contabilă a instrumentelor

 

 

X

 

Surse de grevare cu sarcini

 

N

X

 

Valoarea cumulată a sumelor aferente reducerii valorii contabile a creditelor (write-off cumulat)

 

 

X

 

Cuantumul deprecierilor cumulate

 

 

X

 

Tip de depreciere

 

 

X

 

Metodă de evaluare a deprecierii

 

 

X

 

Modificări cumulate ale valorii juste datorate riscului de credit

 

 

X

 

Stare de performanță a instrumentului

 

N

 

 

Data la care a fost constatată starea de performanță a instrumentului

 

N

 

 

Provizioane asociate cu expunerile extrabilanțiere

 

 

X

 

Data la care a fost constatat stadiul restructurării datorate dificultăților financiare și al renegocierii

 

 

 

N

Portofoliu prudențial

 

X

X

 

Valoare contabilă

 

 

X

 

Valoarea inițială a protecției

 

 

 

N

Data evaluării inițiale a protecției

 

 

 

N

Probabilitate de nerambursare

 

N

N

 

Stare de nerambursare a contrapărții

 

N

N

 

Data la care a fost constatată starea de nerambursare a contrapărții

 

N

N

 


ANEXA III

Date de referință cu privire la contraparte

Tabelele 2 și 3 precizează cerințele de raportare pentru fiecare atribut al datelor de referință cu privire la contrapărți, astfel cum este descris în modelul 1 din anexa I:

Tabelul 2 precizează cerințele pentru contrapărțile rezidente într-un stat membru raportor, iar Tabelul 3 precizează cerințele pentru contrapărțile care nu sunt rezidente într-un stat membru raportor.

Se folosește următoarea clasificare a cerințelor:

(a)   N: sub rezerva unor acorduri individuale, BCN relevante pot decide să nu colecteze aceste informații de la agenți raportori individuali;

(b)   X: informație care nu trebuie raportată.

Acolo unde nu este furnizată nicio clasificare informațiile trebuie raportate.

În cazul în care datele sunt acoperite de mai mult de o descriere în tabelul 2 sau 3 se aplică cerința de raportare cea mai oneroasă.

Tabelul 2

Cerințe specifice de raportare a datelor de referință cu privire la contrapărți pentru contrapărțile rezidente într-un stat membru raportor

 

1.

Agent raportor

2.

Agent monitorizat

3.

Creditor

4.

Debitor – Toate instrumentele inițiate anterior datei de 1 septembrie 2018.

5.

Debitor – Cel puțin un instrument inițiat la sau după 1 septembrie 2018.

6.

Furnizorul de protecție

7.

Întreprindere sediu principal

8.

Întreprindere-mamă imediată

9.

Întreprindere-mamă de cel mai înalt rang

10.

Inițiator

11.

Administrator

Date de referință cu privire la contraparte

Identificatorul contrapărții

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificatorul persoanei juridice (LEI)

 

 

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Identificatorul național

N

N

N

 

 

N

N

N

N

N

N

Identificatorul întreprinderii sediu principal

X

X

X

N

 

N

X

X

X

X

X

Identificatorul întreprinderii-mamă imediate

X

X

X

N

 

N

X

X

X

X

X

Identificatorul întreprinderii-mamă de cel mai înalt rang

X

X

X

N

 

N

X

X

X

X

X

Denumire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresa: strada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Adresa: municipiu/oraș/sat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Adresa: regiune/diviziune administrativă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Adresa: codul poștal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Adresa: țara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Forma juridică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Sector instituțional

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Activitate economică

X

X

 

 

 

N

 

 

N

N

N

Stadiul procedurii judiciare

X

X

X

N

 

N

N

N

N

N

N

Data începerii procedurii judiciare

X

X

X

N

 

N

N

N

N

N

N

Dimensiunea întreprinderii

X

X

X

N

 

N

N

N

N

N

N

Data la care a fost constatată dimensiunea întreprinderii

X

X

X

N

 

N

N

N

N

N

N

Număr de angajați

X

X

X

N

 

N

N

N

N

N

X

Total bilanț

X

X

X

N

 

N

N

N

N

N

X

Cifră de afaceri anuală

X

X

X

N

 

N

N

N

N

N

X

Standard de contabilitate

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X


Tabelul 3

Cerințe specifice de raportare a datelor de referință cu privire la contrapărți pentru contrapărțile care nu sunt rezidente într-un stat membru raportor

 

1.

Agent raportor

2.

Agent monitorizat

3.

Creditor

4.

Debitor – Toate instrumentele inițiate anterior datei de 1 septembrie 2018.

5.

Debitor – Cel puțin un instrument inițiat la sau după 1 septembrie 2018.

6.

Furnizorul de protecție

7.

Întreprindere sediu principal

8.

Întreprindere-mamă imediată

9.

Întreprinderea-mamă de cel mai înalt grad a debitorului

10.

Inițiator

11.

Administrator

Date de referință cu privire la contraparte

Identificatorul contrapărții

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificatorul persoanei juridice (LEI)

NA

 

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Identificatorul național

NA

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Identificatorul întreprinderii sediu principal

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Identificatorul întreprinderii-mamă imediate

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Identificatorul întreprinderii-mamă de cel mai înalt rang

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Denumire

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresa: strada

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Adresa: municipiu/oraș/sat

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Adresa: regiune/diviziune administrativă

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Adresa: codul poștal

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Adresa: țara

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Forma juridică

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Sector instituțional

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Activitate economică

NA

X

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Stadiul procedurii judiciare

NA

X

X

X

N

N

X

X

X

X

X

Data începerii procedurii judiciare

NA

X

X

X

N

N

X

X

X

X

X

Dimensiunea întreprinderii

NA

X

X

X

N

N

X

X

X

X

X

Data la care a fost constatată dimensiunea întreprinderii

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Număr de angajați

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Total bilanț

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cifră de afaceri anuală

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Standard de contabilitate

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X


ANEXA IV

Atribute ale datelor, definiții și valori

Acest tabel conține descrieri și definiții standard detaliate ale atributelor datelor menționate în anexele I-III. Aici sunt incluse și valorile care trebuie raportate pentru atributele datelor, inclusiv descrierile valorilor.

BCN sunt responsabile cu transpunerea atributelor datelor și valorilor în atribute ale datelor și valori echivalente, aplicabile la nivel național.

Termen

Tip de termen

Definiție

Identificatorul contrapărții

Atributul datelor

Un identificator aplicat de agentul raportor pentru a identifica în mod unic fiecare contraparte. Fiecare contraparte trebuie să aibă un identificator al contrapărții. Această valoare nu se va modifica în timp și nu va putea fi utilizată ca identificator al contrapărții pentru nicio altă contraparte.

Alfanumeric

Valoare

Un cod format din simboluri alfabetice și numerice.

Identificatorul agentului raportor

Atributul datelor

Identificatorul contrapărții pentru agentul raportor

Alfanumeric

Valoare

Un cod format din simboluri alfabetice și numerice.

Identificatorul agentului monitorizat

Atributul datelor

Identificatorul contrapărții pentru agentul monitorizat

Alfanumeric

Valoare

Un cod format din simboluri alfabetice și numerice.

Identificatorul contractului

Atributul datelor

Un identificator aplicat de agentul raportor pentru a identifica în mod unic fiecare contract. Fiecare contract trebuie să aibă un identificator al contractului. Această valoare nu se va modifica în timp și nu va putea fi utilizată ca identificator al contractului pentru niciun alt contract.

Alfanumeric

Valoare

Un cod format din simboluri alfabetice și numerice.

Identificatorul instrumentului

Atributul datelor

Un identificator aplicat de către agentul raportor pentru a identifica în mod unic fiecare instrument dintr-un singur contract. Fiecare instrument trebuie să aibă un identificator al instrumentului. Această valoare nu se va modifica în timp și nu va putea fi utilizată ca identificator al instrumentului pentru niciun alt instrument din același contract.

Alfanumeric

Valoare

Un cod format din simboluri alfabetice și numerice.

Identificatorul protecției

Atributul datelor

Un identificator aplicat de către agentul raportor pentru a identifica în mod unic fiecare protecție utilizată pentru garantarea instrumentului. Fiecare protecție trebuie să aibă un singur identificator al protecției. Această valoare nu se va modifica în timp și nu va putea fi utilizată ca identificator al protecției pentru nicio altă protecție.

Alfanumeric

Valoare

Un cod format din simboluri alfabetice și numerice.

Identificatorul furnizorului de protecție

Atributul datelor

Identificatorul contrapărții pentru furnizorul de protecție.

Dacă furnizorul de protecție nu este o persoană juridică, identificatorul furnizorului de protecție nu trebuie raportat.

Alfanumeric

Valoare

Un cod format din simboluri alfabetice și numerice.

Date de referință cu privire la contraparte

Identificatorul persoanei juridice (LEI)

Atributul datelor

Un identificator al persoanei juridice pentru contraparte atribuit conform standardului ISO 17442 al Organizației Internaționale de Standardizare (ISO).

Alfanumeric

Valoare

Un cod format din simboluri alfabetice și numerice.

Identificatorul național

Atributul datelor

Un cod de identificare utilizat în mod obișnuit, care permite identificarea sigură a unei contrapărți sau a unei persoane juridice din care contrapartea face parte în țara sa de rezidență.

Pentru o contraparte care este o sucursală străină, identificatorul național se referă la sucursala străină.

Pentru o contraparte care nu este o sucursală străină, identificatorul național se referă la persoana juridică din care contrapartea face parte.

Alfanumeric

Valoare

Un cod format din simboluri alfabetice și numerice.

Identificatorul întreprinderii sediu principal

Atributul datelor

Identificatorul contrapărții pentru persoana juridică a cărei componentă dependentă din punct de vedere juridic este sucursala străină.

Aceste informații se raportează doar pentru contrapărțile care sunt sucursale străine.

Alfanumeric

Valoare

Un cod format din simboluri alfabetice și numerice.

Identificatorul întreprinderii-mamă imediate

Atributul datelor

Identificatorul contrapărții pentru persoana juridică care este întreprinderea-mamă imediată a contrapărții. Dacă o contraparte nu are o societate-mamă, trebuie raportat identificatorul contrapărții pentru contrapartea respectivă.

Întreprindere-mamă are sensul definit la articolul 4 alineatul (1) punctul 15 litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

Alfanumeric

Valoare

Un cod format din simboluri alfabetice și numerice.

Identificatorul întreprinderii-mamă de cel mai înalt rang

Atributul datelor

Identificatorul contrapărții pentru persoana juridică care este întreprinderea-mamă de cel mai înalt rang a contrapărții. Această întreprindere-mamă de cel mai înalt grad nu are o întreprindere-mamă. Dacă o contraparte nu are o întreprindere-mamă, trebuie raportat identificatorul contrapărții pentru contrapartea respectivă.

Întreprindere-mamă are sensul definit la articolul 4 alineatul (1) punctul 15 litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

Alfanumeric

Valoare

Un cod format din simboluri alfabetice și numerice.

Denumire

Atributul datelor

Denumirea juridică completă a contrapărții.

Șir de caractere

Valoare

Secvență finită de caractere.

Adresa: strada

Atributul datelor

Strada contrapărții, inclusiv numărul.

Șir de caractere

Valoare

Secvență finită de caractere.

Adresa: municipiu/oraș/sat

Atributul datelor

Municipiul, orașul sau satul contrapărții.

Șir de caractere

Valoare

Secvență finită de caractere.

Adresa: codul poștal

Atributul datelor

Codul poștal al contrapărții.

Alfanumeric

Valoare

Un cod format din simboluri alfabetice și numerice.

Adresa: regiune/diviziune administrativă

Atributul datelor

Regiunea sau diviziunea administrativă similară a contrapărților rezidente în statele membre ale Uniunii Europene.

Șir de caractere

Valoare

regiuni NUTS 3

Adresa: țara

Atributul datelor

Țara contrapărții.

coduri ISO 3166-1 alpha-2

Valoare

Codul ISO 3166-1 alpha-2 al țării.

Forma juridică

Atributul datelor

Tip de entitate economică, astfel cum este definită în sistemul juridic național.

Șir de caractere

Valoare

Secvență finită de caractere.

Sector instituțional

Atributul datelor

Sectoare instituționale în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 549/2013, cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și cu Regulamentul (UE) nr. 1075/2013 al Băncii Centrale Europene (BCE/2013/40) (1).

Societăți nefinanciare

Valoare

Societăți nefinanciare conform definiției de la punctele 2.45-2.50 din anexa A la Regulamentul (UE) nr. 549/2013.

Banca centrală

Valoare

Bănci centrale astfel cum sunt definite la punctele 2.72-2.74 din anexa A la Regulamentul (UE) nr. 549/2013.

Instituții de credit

Valoare

Instituții de credit conform definiției de la articolul 4 alineatul (1) punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

Societăți care acceptă depozite, altele decât instituțiile de credit

Valoare

Societăți care acceptă depozite, altele decât instituțiile de credit conform definiției de la articolul 1 litera (a) punctul 2 litera (a) subpunctul (ii) din Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 (BCE/2013/33).

Fonduri de piață monetară (FPM)

Valoare

Fonduri de piață monetară (FPM) astfel cum sunt definite la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 (BCE/2013/33).

Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară

Valoare

Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară, astfel cum sunt definite la punctele 2.82-2.85 din anexa A la Regulamentul (UE) nr. 549/2013.

Societăți vehicul investițional (SVI) angajate în operațiuni de securitizare

Valoare

Societăți vehicul investițional angajate în operațiuni de securitizare astfel cum sunt definite la articolul 1 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 1075/2013 (BCE/2013/40).

Alți intermediari financiari, cu excepția societăților de asigurare, a fondurilor de pensii și a societăților vehicul investițional angajate în operațiuni de securitizare

Valoare

Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, astfel cum sunt definite la punctul 2.86 din anexa A la Regulamentul (UE) nr. 549/2013, cu excluderea SVI angajate în operațiuni de securitizare conform definiției de la articolul 1 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 1075/2013 (BCE/2013/40).

Auxiliari financiari

Valoare

Auxiliari financiari astfel cum sunt definiți la punctul 2.63 din anexa A la Regulamentul (UE) nr. 549/2013.

Instituții financiare captive și alte entități creditoare

Valoare

Instituții financiare captive și alte entități creditoare astfel cum sunt definite la punctele 2.98 și 2.99 din anexa A la Regulamentul (UE) nr. 549/2013.

Societăți de asigurare

Valoare

Societăți de asigurare astfel cum sunt definite la punctele 2.100-2.104 din anexa A la Regulamentul (UE) nr. 549/2013.

Fonduri de pensii

Valoare

Fonduri de pensii astfel cum sunt definite la punctele 2.105-2.110 din anexa A la Regulamentul (UE) nr. 549/2013.

Administrația centrală

Valoare

Administrația centrală astfel cum este definită la punctul 2.114 din anexa A la Regulamentul (UE) nr. 549/2013.

Administrațiile statelor federale

Valoare

Administrațiile statelor federale astfel cum sunt definite la punctul 2.115 din anexa A la Regulamentul (UE) nr. 549/2013.

Administrațiile locale

Valoare

Administrațiile locale astfel cum sunt definite la punctul 2.116 din anexa A la Regulamentul (UE) nr. 549/2013.

Administrațiile de securitate socială

Valoare

Administrațiile de securitate socială astfel cum sunt definite la punctul 2.117 din anexa A la Regulamentul (UE) nr. 549/2013.

Instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației

Valoare

Instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației astfel cum sunt definite la punctele 2.129-2.130 din anexa A la Regulamentul (UE) nr. 549/2013.

Activitate economică

Atributul datelor

Clasificarea contrapărților în funcție de activitățile economice ale acestora, în conformitate cu nomenclatorul statistic NACE a doua revizuire astfel cum este prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (2).

Cod NACE

Valoare

Un cod NACE de nivel doi, trei sau patru în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1893/2006.

Stadiul procedurii judiciare

Atributul datelor

Categorii care descriu statutul juridic al contrapărții în legătură cu solvabilitatea acestuia în temeiul cadrului juridic național.

BCN ar trebui să transpună aceste valori în cadrul juridic național al acesteia. Fiecare BCN ar trebui să elaboreze în timp util un tabel de corespondență pentru a facilita procesul de interpretare și de comparare a acestor valori între țări.

Nu sunt formulate acțiuni în justiție.

Valoare

Nu au fost formulate acțiuni în justiție având ca obiect solvabilitatea sau gradul de îndatorare a contrapărții.

Aflat în administrare judiciară, procedură de administrare specială sau alte măsuri similare

Valoare

Orice procedură care implică intervenția unui organism judiciar sau a unui organism similar, având ca obiect încheierea unui acord de refinanțare între creditori, cu excepția oricăror proceduri de faliment sau de insolvență.

Faliment/insolvență

Valoare

Proceduri de faliment sau insolvență colective și obligatorii desfășurate sub control judiciar, care implică dezînvestirea parțială sau totală a unei contrapărți și numirea unui lichidator.

Alte măsuri legale

Valoare

Măsuri legale, altele decât cele deja menționate, inclusiv măsurile legale bilaterale dintre agentul raportor și contraparte.

Data începerii procedurii judiciare

Atributul datelor

Data la care a fost inițiată procedura judiciară astfel cum a fost raportată la atributul „Stadiul procedurii judiciare”. Această dată ar trebui să fie cea mai recentă dată relevantă anterioară datei de raportare și ar trebui raportată numai în cazul în care atributul datei „Stadiul procedurii judiciare” are o altă valoare decât „Nu au fost formulate acțiuni în justiție”.

Data

Valoare

Definită ca zz/ll/aaaa.

Dimensiunea întreprinderii

Atributul datelor

Clasificarea întreprinderilor în funcție de dimensiune, în conformitate cu anexa la Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei (3).

Întreprindere mare

Valoare

Întreprindere care nu se încadrează în categoria microîntreprinderilor sau a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM), în conformitate cu anexa la Recomandarea 2003/361/CE.

Întreprindere mijlocie

Valoare

Întreprindere care se încadrează în categoria IMM-urilor, însă nu ca întreprindere mică sau ca microîntreprindere, în conformitate cu anexa la Recomandarea 2003/361/CE.

Întreprindere mică

Valoare

Întreprindere care se încadrează în categoria întreprinderilor mici, în conformitate cu anexa la Recomandarea 2003/361/CE.

Microîntreprindere

Valoare

Întreprindere care se încadrează în categoria microîntreprinderilor, în conformitate cu anexa la Recomandarea 2003/361/CE.

Data la care a fost constatată dimensiunea întreprinderii

Atributul datelor

Data la care se referă valoarea furnizată pentru atributul „dimensiunea întreprinderii”. Aceasta este data celor mai recente date utilizate pentru clasificarea sau revizuirea clasificării întreprinderii.

Data

Valoare

Definită ca zz/ll/aaaa.

Număr de angajați

Atributul datelor

Numărul de angajați care lucrează pentru contraparte, în conformitate cu articolul 5 din anexa la Recomandarea 2003/361/CE.

Numeric

Valoare

Număr care nu este negativ.

Total bilanț

Atributul datelor

Valoarea contabilă a totalului activelor contrapărții în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 549/2013.

Numeric

Valoare

Suma în euro. Sumele exprimate în monedă străină ar trebui să fie convertite în euro, la cursul de schimb de referință al euro corespunzător (și anume, cursul mediu) publicat de BCE la data de raportare de referință.

Cifră de afaceri anuală

Atributul datelor

Volumul anual de vânzări minus toate disconturile și taxele pe vânzări ale contrapărții, în conformitate cu Recomandarea 2003/361/CE. Echivalentă cu noțiunea „cifra de afaceri anuală” [total anual sales] prevăzută la articolul 153 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

Numeric

Valoare

Suma în euro. Sumele exprimate în monedă străină ar trebui să fie convertite în euro, la cursul de schimb de referință al euro corespunzător (și anume, cursul mediu) publicat de BCE la data de raportare de referință.

Standard de contabilitate

Atributul datelor

Standardul de contabilitate utilizat de entitatea juridică a agentului monitorizat. Dacă agentul raportor face obiectul Regulamentului (UE) 2015/534 (BCE/2015/13), datele sunt înregistrate în conformitate cu standardul de contabilitate – Standardele internaționale de raportare financiară (International Financial Reporting Standards) (IFRS) sau principiile contabile general acceptate (generally accepted accounting principles) (GAAP) la nivel național – aplicat pentru îndeplinirea cerințelor prevăzute de Regulamentul (UE) 2015/534 (BCE/2015/13) de către persoana juridică a agentului monitorizat.

Standarde internaționale de raportare financiară

Valoare

Standardele internaționale de raportare financiară (International Financial Reporting Standards) (IFRS), astfel cum se aplică în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului (4).

GAAP la nivel național consecvente cu IFRS

Valoare

Cadre de contabilitate naționale elaborate în temeiul Directivei 86/635/CEE a Consiliului (5) care aplică criteriile IFRS pentru instrumente.

GAAP la nivel național care nu sunt consecvente cu IFRS

Valoare

Cadre de contabilitate naționale elaborate în temeiul Directivei 86/635/CEE a Consiliului care nu aplică criteriile IFRS pentru instrumente.

Date cu privire la riscul de contraparte

Probabilitate de nerambursare

Atributul datelor

Probabilitatea ca o contraparte să ajungă în stare de nerambursare în termen de un an, stabilită în conformitate cu articolele 160, 163, 179 și 180 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

Numeric

Valoare

O cifră de la 0 la 1.

Date cu privire la riscul de nerambursare de către o contraparte

Stare de nerambursare a contrapărții

Atributul datelor

Identificarea stării de nerambursare a contrapărții. Categorii care descriu motivele pentru care o contraparte poate fi în stare de nerambursare în conformitate cu articolul 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

Nu este în stare de nerambursare

Valoare

Contrapartea nu este în stare de nerambursare în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

În stare de nerambursare din cauza improbabilității de plată

Valoare

Contraparte în stare de nerambursare din cauza improbabilității de plată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

Stare de nerambursare din cauza depășirii termenului de plată cu mai mult de 90/180 de zile

Valoare

Contraparte în stare de nerambursare întrucât datoria a depășit termenul de plată cu mai mult de 90/180 de zile în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

Stare de nerambursare atât din cauza improbabilității de plată, cât și a depășirii termenului de plată cu mai mult de 90/180 de zile

Valoare

Contraparte în stare de nerambursare întrucât este improbabil ca aceasta să plătească și totodată datoria a depășit termenul de plată cu mai mult de 90/180 de zile în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

Data la care a fost constatată starea de nerambursare a contrapărții

Atributul datelor

Data la care se consideră că a apărut starea de nerambursare, astfel cum este raportată sub atributul datei „Stare de nerambursare a contrapărții”.

Data

Valoare

Definită ca zz/ll/aaaa.

Date cu privire la instrument

Tip de instrument

Atributul datelor

Clasificarea instrumentului în conformitate cu tipul de termeni contractuali conveniți între părți.

Depozite, altele decât contractele de deport (reverse repo)

Valoare

Depozite astfel cum sunt definite la punctul 5.79 din anexa A la Regulamentul (UE) nr. 549/2013 altele decât contractele de deport (reverse repo).

Descoperit de cont

Valoare

Include descoperitul de cont astfel cum este definit la punctul 2 subpunctul 1 litera (c) din tabelul din partea 2 a anexei II la Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 (BCE/2013/33).

Creanțe aferente cardurilor de credit

Valoare

Credite acordate prin intermediul cardurilor de debit cu plata amânată, și anume carduri prin care se acordă credite de oportunitate, sau prin intermediul cardurilor de credit, și anume carduri prin care se acordă credite de oportunitate și credite extinse.

Credite reînnoibile automat (revolving), altele decât creditele acordate pe descoperit de cont și creanțele aferente cardurilor de credit

Valoare

Credit care are următoarele caracteristici:

(i)

debitorul poate să utilizeze sau să retragă fonduri până la o limită prestabilită a creditului, fără avizarea în prealabil a creditorului;

(ii)

valoarea creditului disponibil poate crește sau descrește pe măsură ce fondurile sunt împrumutate și rambursate;

(iii)

creditul poate fi utilizat în mod repetat;

(iv)

nu este o creanță aferentă cardului de credit sau descoperit de cont.

Linii de credit altele decât creditele reînnoibile automat

Valoare

Credit care are următoarele caracteristici:

(i)

debitorul poate să utilizeze sau să retragă fonduri până la o limită prestabilită a creditului, fără avizarea în prealabil a creditorului;

(ii)

creditul poate fi utilizat în mod repetat;

(iii)

nu este credit reînnoibil automat, o creanță aferentă cardului de credit sau descoperit de cont.

Contracte de deport (reverse repo)

Valoare

Contracte de deport (reverse repo) astfel cum sunt definite în partea 2.14 din anexa V la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014.

Creanțe comerciale

Valoare

Creanțe comerciale astfel cum sunt definite la punctul 5.41 litera (c) din partea 2 a anexei V la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014.

Leasinguri financiare

Valoare

Leasinguri financiare astfel cum sunt definite la punctele 5.134-5.135 din anexa A la Regulamentul (UE) nr. 549/2013.

Alte credite

Valoare

Alte credite care nu sunt incluse în niciuna dintre categoriile enumerate mai sus.

Credit are sensul definit la punctele 5.112, 5.113 și 5.114 din anexa A la Regulamentul (UE) nr. 549/2013.

Credit pentru finanțarea de proiecte

Atributul datelor

Identificarea finanțării pentru proiect.

Credit pentru finanțarea de proiecte

Valoare

A se utiliza în cazul în care instrumentul reprezintă un credit pentru finanțarea de proiecte în conformitate cu anexa V la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014.

Credit care nu este credit pentru finanțarea de proiecte

Valoare

Instrumentul nu reprezintă un credit pentru finanțarea de proiecte în conformitate cu anexa V la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014.

Monedă

Atributul datelor

Moneda în care sunt exprimate instrumentele, în conformitate cu standardul ISO 4217.

Standardul ISO 4217

Valoare

Codul pentru monedă conform Standardului ISO 4217

Data acordării

Atributul datelor

Data la care a luat naștere raportul contractual, și anume data la care contractul a devenit obligatoriu pentru toate părțile.

Data

Valoare

Definită ca zz/ll/aaaa.

Data decontării

Atributul datelor

Data la care condițiile prevăzute în contract sunt sau pot fi îndeplinite pentru prima dată, respectiv data la care instrumentele financiare au fost create sau au făcut obiectul schimbului pentru prima dată.

Data

Valoare

Definită ca zz/ll/aaaa.

Scadență finală legală

Atributul datelor

Scadența contractuală a instrumentului, luând în considerare orice acorduri de modificare a contractelor inițiale.

Data

Valoare

Definită ca zz/ll/aaaa.

Recurs

Atributul datelor

Clasificarea instrumentelor pe baza drepturilor creditorului de a indisponibiliza activele, altele decât orice protecție menită să garanteze instrumentul.

Recurs

Valoare

Instrument pe baza căruia creditorul are dreptul de a indisponibiliza activele debitorului, altele decât orice protecție care garantează instrumentul, sau, în cazul creanțelor comerciale, dreptul de a colecta datoria de la entitatea care a vândut creditorului creanțele.

Fără recurs

Valoare

Instrument fără recurs astfel cum este definit mai sus.

Tip de rată a dobânzii

Atributul datelor

Clasificare a expunerilor la riscul de credit pe baza ratei de bază pentru stabilirea ratei dobânzii aferente fiecărei perioade de plată.

Cu rată fixă

Valoare

Sistem care definește ratele dobânzii pe întreaga durată a expunerii, care include numai rate constante – rată numerică constantă cunoscută cu certitudine la data de începere a expunerii – și în cazul căruia ratele dobânzii se aplică întregii expuneri. Acest sistem poate conține mai multe rate constante ale dobânzii care trebuie aplicate în perioade diferite de-a lungul întregii durate a expunerii (de exemplu, credit cu rată constantă a dobânzii în cursul unei perioade inițiale cu rată fixă, care se modifică ulterior într-o rată diferită a dobânzii, care este de asemenea constantă și care era cunoscută la data inițierii expunerii).

Cu rată variabilă.

Valoare

Sistem care definește ratele dobânzii pe întreaga durată a expunerii, care include doar rate ale dobânzii bazate pe evoluția unei alte variabile (variabila de referință) și în cazul căruia rata dobânzii se aplică întregii expuneri.

Cu rată mixtă.

Valoare

Alt tip de rată a dobânzii care nu este inclus în niciuna dintre categoriile enumerate mai sus.

Frecvență de revizuire a ratei dobânzii

Atributul datelor

Frecvența cu care se revizuiește rata dobânzii după perioada inițială cu rată fixă, dacă există.

Nu poate fi revizuită

Valoare

Instrument care nu include un acord contractual de modificare a ratei dobânzii.

Overnight

Valoare

Instrument cu un acord contractual de modificare a ratei dobânzii pe bază zilnică.

Lunar

Valoare

Instrument cu un acord contractual de modificare a ratei dobânzii pe bază lunară.

Trimestrial

Valoare

Instrument cu un acord contractual de modificare a ratei dobânzii pe bază trimestrială.

Semestrial

Valoare

Instrument cu un acord contractual de modificare a ratei dobânzii pe bază semestrială.

Anual

Valoare

Instrument cu un acord contractual de modificare a ratei dobânzii pe bază anuală.

La discreția creditorului

Valoare

Instrument cu un acord contractual în temeiul căruia creditorul are dreptul de a stabili data de revizuire a ratei dobânzii.

Altă frecvență

Valoare

Instrument cu un acord contractual de modificare a ratei dobânzii cu o altă frecvență decât cele menționate pentru categoriile de mai sus.

Data la care expiră perioada în care se percepe numai dobânda

Atributul datelor

Data la care expiră perioada în care se percep numai dobânzi. Instrumentul caracterizat doar prin plata dobânzii pentru care, pentru o perioadă contractuală stabilită, se plătește numai dobânda aferentă soldului principal, acesta din urmă rămânând neschimbat.

Data

Valoare

Definită ca zz/ll/aaaa.

Rată de referință

Atributul datelor

Rata de referință utilizată pentru calcularea ratei dobânzii efective.

Codul ratei de referință

Valoare

Codul ratei de referință este o combinație a valorii ratei de referință și a valorii la scadență.

Trebuie utilizate următoarele rate de referință:

EURIBOR, USD LIBOR, GBP LIBOR, EUR LIBOR, JPY LIBOR, CHF LIBOR, MIBOR, alte rate de referință unice, alte rate de referință multiple.

Trebuie utilizate următoarele valori de scadență:

Overnight, o săptămână, două săptămâni, trei săptămâni, o lună, două luni, trei luni, patru luni, cinci luni, șase luni, șapte luni, opt luni, nouă luni, zece luni, unsprezece luni, douăsprezece luni.

Codul ratei de referință este alcătuit astfel: valoarea ratei de referință este combinată cu valoarea la scadență.

Spread/marjă a ratei dobânzii

Atributul datelor

Marja sau spreadul (exprimate în procente) care se adaugă la rata de referință utilizată pentru calculul ratei dobânzii în puncte de bază.

Numeric

Valoare

Rata dobânzii definită ca procent.

Nivel maxim al ratei dobânzii

Atributul datelor

Valoarea maximă pentru rata dobânzii percepute.

Numeric

Valoare

Rata dobânzii definită ca procent.

Nivel minim al ratei dobânzii

Atributul datelor

Valoarea minimă pentru rata dobânzii percepute.

Numeric

Valoare

Rata dobânzii definită ca procent.

Destinație

Atributul datelor

Clasificarea instrumentelor în funcție de destinația acestora.

Achiziție de bunuri imobile locative

Valoare

Finanțare în vederea achiziționării unui bun imobil locativ. Definiția bunului imobil locativ este prevăzută la articolul 4 alineatul (1) punctul 75 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

Achiziție de bunuri imobile utilizate în scopuri comerciale

Valoare

Finanțare în vederea achiziționării de bunuri imobile altele decât bunuri imobile locative.

Creditare în marjă

Valoare

Instrumente pe baza cărora o instituție acordă credit în legătură cu achiziționarea, vânzarea, deținerea sau tranzacționarea de titluri de valoare. Instrumentele de creditare în marjă nu includ alte împrumuturi care sunt garantate cu colateral sub formă de titluri de valoare.

Finanțarea datoriei

Valoare

Finanțarea datoriei scadente sau ajunse la maturitate. Aceasta include refinanțarea datoriei.

Importuri

Valoare

Finanțare pentru bunuri și servicii (achiziționări, schimburi în natură și/sau donații) de la nerezidenți la rezidenți.

Exporturi

Valoare

Finanțare pentru bunuri și servicii (vânzări, schimburi în natură și/sau donații) de la rezidenți la nerezidenți.

Investiții în construcții

Valoare

Finanțarea construirii de clădiri, infrastructură și instalații industriale.

Facilitate de capital circulant

Valoare

Finanțarea gestionării fluxului de numerar al unei organizații.

Alte scopuri

Valoare

Alte scopuri care nu sunt incluse în niciuna dintre categoriile enumerate mai sus.

Tip de amortizare

Atributul datelor

Tipul de amortizare a instrumentului care include principalul și dobânda.

Francez

Valoare

Amortizare în care suma totală – principal plus dobândă – rambursată cu ocazia fiecărei rate este aceeași.

German

Valoare

Amortizare în care prima rată constă doar din dobândă și ratele rămase sunt constante, incluzând amortizarea capitalului și dobânda.

Metoda de amortizare fixă

Valoare

Amortizare în care valoarea din principal rambursată în cadrul fiecărei rate este aceeași.

Bullet

Valoare

Amortizare în care întregul principal este rambursat în cadrul ultimei rate.

Altele

Valoare

Alt tip de amortizare care nu este inclus în niciuna dintre categoriile enumerate mai sus.

Frecvența plăților

Atributul datelor

Frecvența plăților datorate, fie principal, fie dobândă, și anume numărul de luni dintre plăți.

Lunar

Valoare

Pe bază lunară.

Trimestrial

Valoare

Pe bază trimestrială.

Semestrial

Valoare

Pe bază semestrială.

Anual

Valoare

Pe bază anuală.

Bullet

Valoare

Amortizare în care întregul principal este rambursat în cadrul ultimei rate indiferent de frecvența plății dobânzii.

Cupon zero

Valoare

Amortizare în care întregul principal și dobânda sunt rambursate în cadrul ultimei rate.

Altele

Valoare

Alt tip de frecvență a plății care nu este inclus în niciuna dintre categoriile enumerate mai sus.

Identificatorul contractului sindicalizat

Atributul datelor

„Identificatorul contractului” aplicat de către agentul intermediar principal al contractului sindicalizat cu scopul de a identifica în mod unic fiecare contract. Fiecare contract sindicalizat va avea un „identificator de contract sindicalizat”. Această valoare nu se va modifica în timp și nu va putea fi utilizată de către agentul intermediar principal ca identificator al contractului pentru niciun alt contract. Toți creditorii care participă la contractul sindicalizat trebuie să utilizeze același „identificator al contractului sindicalizat”.

Alfanumeric

Valoare

Un cod format din simboluri alfabetice și numerice.

Creanță subordonată

Atributul datelor

Identificarea creanței subordonate. Instrumentele de tip creanță subordonată conferă o creanță subsidiară asupra instituției emitente, care poate fi exercitată numai după satisfacerea tuturor celorlalte creanțe care au un grad de prioritate mai înalt (de exemplu, depozite/credite).

Creanță subordonată

Valoare

Instrumentul este o creanță subordonată conform tabelului din anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 (BCE/2013/33).

Creanță nesubordonată

Valoare

Instrumentul nu este subordonat.

Drepturi de rambursare

Atributul datelor

Clasificare a expunerilor la riscul de credit în conformitate cu drepturile creditorului de a solicita rambursarea expunerii.

La cerere sau cu preaviz

Valoare

Instrumente care sunt rambursabile la cerere sau cu preaviz la cererea creditorului.

Altele

Valoare

Instrumente care fac obiectul drepturilor de rambursare altfel decât la cerere sau cu preaviz.

Instrument fiduciar

Atributul datelor

Identificarea instrumentelor în care agentul monitorizat acționează în nume propriu dar în contul și pe riscul unui terț.

Instrument fiduciar

Valoare

A se utiliza în cazul în care instrumentul este plasat într-o capacitate fiduciară.

Instrument nefiduciar

Valoare

A se utiliza în cazul în care instrumentul nu este plasat într-o capacitate fiduciară.

Valoarea angajamentelor la data acordării

Atributul datelor

Expunerea maximă a agentului monitorizat la riscul de credit la data acordării instrumentului, fără a lua în considerare nicio protecție deținută sau alte îmbunătățiri ale calității creditului. Totalul angajamentelor la data acordării este stabilit în cursul procedurii de aprobare și are drept scop restricționarea, pentru instrumentul relevant, a cuantumului aferent riscului de credit al agentului monitorizat față de o anumită contraparte.

Numeric

Valoare

Suma în euro. Sumele exprimate în monedă străină ar trebui să fie convertite în euro, la cursul de schimb de referință al euro corespunzător (și anume, cursul mediu) publicat de BCE la data de raportare de referință.

Modificări ale valorii juste datorate modificării riscului de credit înainte de achiziționare

Atributul datelor

Diferența dintre soldul la valoarea nominală și prețul de achiziție al instrumentului la data achiziționării. Această valoare ar trebui raportată pentru instrumentele achiziționate pentru o sumă mai mică decât soldul din cauza deteriorării riscului de credit.

Numeric

Valoare

Suma în euro. Sumele exprimate în monedă străină ar trebui să fie convertite în euro, la cursul de schimb de referință al euro corespunzător (și anume, cursul mediu) publicat de BCE la data de raportare de referință.

Date financiare

Rata dobânzii

Atributul datelor

Rata anualizată a dobânzii sau rata dobânzii definită în sens restrâns în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1072/2013 al Băncii Centrale Europene (BCE/2013/34) (6).

Numeric

Valoare

Rata dobânzii definită ca procent.

Data următoare de revizuire a ratei dobânzii

Atributul datelor

Data la care are loc următoarea revizuire a ratei dobânzii, astfel cum este definită în partea 3 a anexei I la Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 (BCE/2013/33). În cazul în care instrumentul nu face obiectul unei revizuiri ulterioare a ratei dobânzii, va fi raportată scadența sa finală legală.

Data

Valoare

Definită ca zz/ll/aaaa.

Suma transferată

Atributul datelor

Suma transferată aferentă dreptului de proprietate economică asupra activului financiar.

Numeric

Valoare

Suma în euro. Sumele exprimate în monedă străină ar trebui să fie convertite în euro, la cursul de schimb de referință al euro corespunzător (și anume, cursul mediu) publicat de BCE la data de raportare de referință.

Stare de nerambursare a instrumentului

Atributul datelor

Identificarea stării de nerambursare a instrumentului. Categorii care descriu situațiile în care un instrument poate fi descris ca aflat în stare de nerambursare în conformitate cu articolul 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

Nu este în stare de nerambursare

Valoare

Instrumentul nu este în stare de nerambursare în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

În stare de nerambursare din cauza improbabilității de plată

Valoare

Instrumente în stare de nerambursare pentru că este improbabil ca debitorul să plătească în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

Stare de nerambursare din cauza depășirii termenului de plată cu mai mult de 90/180 de zile

Valoare

Instrumente în stare de nerambursare întrucât datoria a depășit termenul de plată cu mai mult de 90/180 de zile în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

Stare de nerambursare atât din cauza improbabilității de plată, cât și a depășirii termenului de plată cu mai mult de 90/180 de zile

Valoare

Instrument în stare de nerambursare întrucât este improbabil ca debitorul să plătească și totodată datoria a depășit termenul de plată cu mai mult de 90/180 de zile în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

Arierate aferente instrumentului

Atributul datelor

Valoarea agregată a principalului, a dobânzii și a oricăror comisioane scadente la data raportării, care este datorată în temeiul unui contract și care nu a fost plătită (restantă). Această sumă trebuie raportată întotdeauna. În cazul în care instrumentul nu era restant la data raportării, trebuie să se raporteze 0.

Numeric

Valoare

Suma în euro. Sumele exprimate în monedă străină ar trebui să fie convertite în euro, la cursul de schimb de referință al euro corespunzător (și anume, cursul mediu) publicat de BCE la data de raportare de referință.

Data la care instrumentul a devenit restant

Atributul datelor

Data la care instrumentul devine restant în conformitate cu partea 2.48 din anexa V la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014. Aceasta reprezintă cea mai recentă dată de acest fel, anterioară datei de raportare de referință și trebuie raportată în cazul în care instrumentul este restant la data de raportare de referință.

Data

Valoare

Definită ca zz/ll/aaaa.

Data la care a fost constatată starea de nerambursare a instrumentului

Atributul datelor

Data la care se consideră că a apărut starea de nerambursare, astfel cum este raportată sub atributul datei „stare de nerambursare a instrumentului”.

Data

Valoare

Definită ca zz/ll/aaaa.

Tip de securitizare

Atributul datelor

Identificarea tipului de securitizare în conformitate cu articolul 242 punctele 10 și 11 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

Securitizare tradițională

Valoare

Instrumentul care este securitizat în cadrul unei securitizări tradiționale.

Securitizare sintetică

Valoare

Instrumentul care este securitizat în cadrul unei securitizări sintetice.

Nesecuritizat

Valoare

Instrument care nu este securitizat într-o securitizare tradițională sau sintetică.

Sold la valoarea nominală

Atributul datelor

Soldul principalului la sfârșitul datei de raportare de referință, inclusiv dobânda restantă neplătită, dar exclusiv dobânda acumulată. Soldul la valoarea nominală trebuie raportat după scăderea sumelor aferente reducerii valorii contabile a creditelor, precum și a celor scoase din evidențele contabile, astfel cum este stabilit de practicile contabile relevante.

Numeric

Valoare

Suma în euro. Sumele exprimate în monedă străină ar trebui să fie convertite în euro, la cursul de schimb de referință al euro corespunzător (și anume, cursul mediu) publicat de BCE la data de raportare de referință.

Sumă extrabilanțieră

Atributul datelor

Valoarea nominală totală a expunerilor extrabilanțiere. Aceasta include orice angajament de a acorda împrumut înainte de a se lua în considerare factorii de conversie a creditului și tehnicile de diminuare a riscului de credit. Aceasta este valoarea care reprezintă cel mai bine expunerea maximă a instituției la riscul de credit, fără a lua în considerare nicio protecție deținută sau alte îmbunătățiri ale calității creditului.

Numeric

Valoare

Suma în euro. Sumele exprimate în monedă străină ar trebui să fie convertite în euro, la cursul de schimb de referință al euro corespunzător (și anume, cursul mediu) publicat de BCE la data de raportare de referință.

Dobândă acumulată

Atributul datelor

Valoarea dobânzii acumulate aferentă creditelor la data de raportare de referință astfel cum este definită în Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 (BCE/2013/33). În conformitate cu principiul general al contabilității de angajament, dobânda de primit aferentă instrumentelor ar trebui să se înregistreze în bilanț pe măsură ce se acumulează (adică pe bază de angajament), și nu atunci când este efectiv încasată (adică pe bază de numerar).

Numeric

Valoare

Suma în euro. Sumele exprimate în monedă străină ar trebui să fie convertite în euro, la cursul de schimb de referință al euro corespunzător (și anume, cursul mediu) publicat de BCE la data de raportare de referință.

Date contabile

Clasificarea contabilă a instrumentelor

Atributul datelor

Portofoliu contabil în care instrumentul este înregistrat în conformitate cu standardul de contabilitate – IFRS sau GAAP la nivel național – aplicat în temeiul Regulamentului (UE) 2015/534 (BCE/2015/13) de către persoana juridică a agentului monitorizat.

Portofolii contabile conform IFRS

Solduri de numerar la bănci centrale și alte depozite la vedere

Valoare

Solduri de numerar la bănci centrale și alte depozite la vedere în conformitate cu IFRS.

Active financiare deținute în vederea tranzacționării

Valoare

Active financiare deținute în vederea tranzacționării în conformitate cu IFRS.

Active financiare care nu sunt destinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere

Valoare

Active financiare care nu sunt destinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere în conformitate cu IFRS.

Active financiare desemnate la valoarea justă prin profit sau pierdere

Valoare

Active financiare evaluate la valoarea justă prin profit și pierdere, desemnate astfel pe baza recunoașterii inițiale sau ulterior, în conformitate cu IFRS, cu excepția celor înregistrate ca active financiare pentru tranzacționare.

Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global

Valoare

Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global determinate de modelul de afaceri și de caracteristicile fluxului de numerar în conformitate cu IFRS.

Active financiare la costul amortizat

Valoare

Active financiare evaluate la costul amortizat în conformitate cu IFRS.

Portofolii contabile conform GAAP la nivel național

Numerar și solduri de numerar la bănci centrale

Valoare

Numerar și solduri de numerar la bănci centrale în conformitate cu GAAP la nivel național.

Active financiare deținute în vederea tranzacționării

Valoare

Active financiare deținute în vederea tranzacționării în conformitate cu GAAP la nivel național.

Active financiare care nu sunt destinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere

Valoare

Active financiare care nu sunt destinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere în conformitate cu GAAP la nivel național.

Active financiare destinate tranzacționării

Valoare

Active financiare destinate tranzacționării în conformitate cu GAAP la nivel național.

Active financiare desemnate la valoarea justă prin profit sau pierdere

Valoare

Active financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere în conformitate cu GAAP la nivel național.

Active financiare disponibile pentru vânzare

Valoare

Active financiare disponibile pentru vânzare în conformitate cu GAAP la nivel național.

Active financiare nederivate care nu sunt destinate tranzacționării, evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere

Valoare

Active financiare nederivate, care nu sunt destinate tranzacționării, evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere în conformitate cu GAAP la nivel național.

Active financiare nederivate care nu sunt destinate tranzacționării, evaluate la valoarea justă prin capitaluri proprii

Valoare

Active financiare nederivate, care nu sunt destinate tranzacționării, evaluate la valoarea justă prin capitaluri proprii în conformitate cu GAAP la nivel național.

Împrumuturi și creanțe

Valoare

Împrumuturi și creanțe în conformitate cu GAAP la nivel național.

Investiții păstrate până la scadență

Valoare

Investiții păstrate până la scadență, în conformitate cu GAAP la nivel național.

Instrumente de datorie care nu sunt destinate tranzacționării, evaluate pe baza unei metode bazate pe costuri

Valoare

Instrumente de datorie care nu sunt destinate tranzacționării, evaluate pe baza unei metode bazate pe costuri, în conformitate cu GAAP la nivel național.

Alte active financiare nederivate, care nu sunt destinate tranzacționării

Valoare

Alte active financiare nederivate, care nu sunt destinate tranzacționării, în conformitate cu GAAP la nivel național.

Recunoaștere în bilanț

Atributul datelor

Recunoașterea în bilanț a activului financiar.

Recunoscut integral

Valoare

Instrument recunoscut integral, în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014.

Recunoscut în măsura implicării continue a instituției

Valoare

Instrument recunoscut în măsura implicării continue a instituției, în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014.

Derecunoscut integral

Valoare

Instrument derecunoscut integral, în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014.

Surse de grevare cu sarcini

Atributul datelor

Tipul de tranzacție prin care expunerea este grevată cu sarcini, în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014. Activul va fi considerat ca fiind grevat cu sarcini în cazul în care a fost constituit drept garanție reală mobiliară (gajat) sau dacă face obiectul oricărei forme de acord de garantare, de colateralizare sau de îmbunătățire a calității creditului oricărui instrument din care nu poate fi retras în mod liber.

Finanțarea băncilor centrale

Valoare

Finanțare de la banca centrală (de toate tipurile, inclusiv contractele repo), în conformitate cu standardele tehnice de punere în aplicare ale Autorității bancare europene (ABE) cu privire la raportarea grevărilor cu sarcini ale activelor, astfel cum este prevăzut la articolul 99 alineatul (5) și la articolul 100 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

Instrumente financiare derivate tranzacționate la bursă

Valoare

Instrumente financiare derivate tranzacționate la bursă, în conformitate cu standardele tehnice de punere în aplicare ale ABE cu privire la raportarea grevărilor cu sarcini ale activelor, astfel cum este prevăzut la articolul 99 alineatul (5) și la articolul 100 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

Instrumente financiare derivate extrabursiere

Valoare

Instrumente financiare derivate extrabursiere în conformitate cu standardele tehnice de punere în aplicare ale ABE cu privire la raportarea grevărilor cu sarcini ale activelor, astfel cum este prevăzut la articolul 99 alineatul (5) și la articolul 100 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

Depozite – contracte de report, altele decât cele în raport cu băncile centrale

Valoare

Contracte de report, altele decât cele în raport cu băncile centrale în conformitate cu standardele tehnice de punere în aplicare ale ABE cu privire la raportarea grevărilor cu sarcini ale activelor, astfel cum este prevăzut la articolul 99 alineatul (5) și la articolul 100 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

Depozite, altele decât contractele de report

Valoare

Depozite, altele decât contractele de report, în conformitate cu standardele tehnice de punere în aplicare ale ABE cu privire la raportarea grevărilor cu sarcini ale activelor, astfel cum este prevăzut la articolul 99 alineatul (5) și la articolul 100 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

Titluri de datorie emise – titluri reprezentând obligațiuni garantate

Valoare

Titluri reprezentând obligațiuni garantate emise în conformitate cu standardele tehnice de punere în aplicare ale ABE cu privire la raportarea grevărilor cu sarcini ale activelor, astfel cum este prevăzut la articolul 99 alineatul (5) și la articolul 100 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

Titluri de datorie emise – titluri garantate cu active

Valoare

Titluri garantate cu active (TGA) emise în conformitate cu standardele tehnice de punere în aplicare ale ABE cu privire la raportarea grevărilor cu sarcini ale activelor, astfel cum este prevăzut la articolul 99 alineatul (5) și la articolul 100 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

Titluri de datorie emise – altele decât obligațiunile garantate și TGA

Valoare

Titluri de datorie emise, altele decât obligațiunile garantate și TGA, în conformitate cu standardele tehnice de punere în aplicare ale ABE cu privire la raportarea grevărilor cu sarcini ale activelor, astfel cum este prevăzut la articolul 99 alineatul (5) și la articolul 100 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

Alte surse de grevare cu sarcini

Valoare

Alte surse de grevare cu sarcini în conformitate cu standardele tehnice de punere în aplicare ale ABE cu privire la raportarea grevărilor cu sarcini ale activelor, astfel cum este prevăzut la articolul 99 alineatul (5) și la articolul 100 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

Nicio grevare cu sarcini

Valoare

Instrument care nu a fost constituit drept garanție reală mobiliară sau care nu a făcut obiectul niciunei forme de acord pentru a garanta, colateraliza sau îmbunătăți calitatea creditului niciunui instrument din care nu poate fi retras în mod liber

Valoarea cumulată a sumelor aferente reducerii valorii contabile a creditelor (write-off cumulat)

Atributul datelor

Suma cumulată a principalului și a dobânzii restante aferentă oricărui instrument de datorie pe care instituția nu îl mai recunoaște, întrucât acestea sunt considerate necolectabile, independent de portofoliul în care au fost incluse. Scoaterea din evidențele contabile ar putea fi cauzată atât de reducerile în valoarea contabilă a activelor financiare recunoscute direct în profit sau pierdere, cât și de reducerile înregistrate în conturile de ajustări pentru depreciere în contraparte cu valoarea contabilă a activelor financiare.

Numeric

Valoare

Suma în euro. Sumele exprimate în monedă străină ar trebui să fie convertite în euro, la cursul de schimb de referință al euro corespunzător (și anume, cursul mediu) publicat de BCE la data de raportare de referință.

Cuantumul deprecierilor cumulate

Atributul datelor

Suma deducerilor aferente pierderilor deținute pentru sau alocate instrumentului la data de raportare de referință. Acest atribut se aplică instrumentelor care fac obiectul deprecierii în temeiul standardului de contabilitate aplicat.

Conform IFRS, deprecierile cumulate se referă la următoarele sume:

(i)

deducerea aferentă pierderilor într-un cuantum egal cu pierderile din credit estimate pentru o perioadă de 12 luni;

(ii)

deducerea aferentă pierderilor într-un cuantum egal cu pierderile din credit estimate pentru întreaga durată a creditului.

Conform GAAP, deprecierile cumulate se referă la următoarele sume:

(i)

deducerea aferentă pierderilor într-un cuantum egal cu deducerile generale;

(ii)

deducerea aferentă pierderilor într-un cuantum egal cu deducerile specifice.

Numeric

Valoare

Suma în euro. Sumele exprimate în monedă străină ar trebui să fie convertite în euro, la cursul de schimb de referință al euro corespunzător (și anume, cursul mediu) publicat de BCE la data de raportare de referință.

Tip de depreciere

Atributul datelor

Tip de depreciere.

Etapa 1 (IFRS)

Valoare

A se utiliza în cazul în care instrumentul nu este depreciat și pentru instrument se acordă o deducere aferentă pierderilor într-un cuantum egal cu pierderile din credit estimate pentru o perioadă de 12 luni conform IFRS. Doar pentru instrumentele supuse deprecierii în temeiul IFRS 9.

Etapa 2 (IFRS)

Valoare

A se utiliza în cazul în care instrumentul nu este depreciat și pentru instrument se acordă o deducere aferentă pierderilor într-un cuantum egal cu pierderile din credit estimate pentru întreaga durată a creditului conform IFRS. Doar pentru instrumentele supuse deprecierii în temeiul IFRS 9.

Etapa 3 (IFRS)

Valoare

A se utiliza în cazul în care instrumentul este depreciat în legătură cu creditul în conformitate cu IFRS 9.

Provizioane generale (GAAP)

Valoare

A se utiliza în cazul în care instrumentul este depreciat în conformitate cu un standard de contabilitate aplicat, altul decât IFRS 9, și nu se acordă o deducere aferentă pierderilor pentru instrument (nu este depreciat).

Ajustări specifice (GAAP)

Valoare

A se utiliza în cazul în care instrumentul este depreciat în conformitate cu un standard de contabilitate aplicat, altul decât IFRS 9, și se acordă o deducere aferentă pierderilor, indiferent dacă aceste ajustări sunt evaluate individual sau colectiv (este depreciat).

Nu face obiectul deprecierii

Valoare

A se utiliza dacă instrumentul nu este supus deprecierii în conformitate cu standardul de contabilitate aplicat.

Metodă de evaluare a deprecierii

Atributul datelor

Metoda prin care este evaluată deprecierea, dacă instrumentul este supus deprecierii în conformitate cu standardele de contabilitate aplicate. Se face distincție între metodele colective și metodele individuale.

Evaluat în mod individual

Valoare

A se utiliza dacă instrumentul este supus deprecierii în conformitate cu standardul de contabilitate aplicat și este evaluat individual pentru depreciere.

Evaluat în mod colectiv

Valoare

A se utiliza dacă instrumentul este supus deprecierii în conformitate cu standardul de contabilitate aplicat și este evaluat colectiv pentru depreciere prin gruparea împreună cu instrumente cu caracteristici similare de risc de credit.

Nu face obiectul deprecierii

Valoare

A se utiliza dacă instrumentul nu este supus deprecierii în conformitate cu standardul de contabilitate aplicat.

Modificări cumulate ale valorii juste datorate riscului de credit

Atributul datelor

Modificări cumulate ale valorii juste datorate riscului de credit în conformitate cu partea 2.46 din anexa V la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014.

Numeric

Valoare

Suma în euro. Sumele exprimate în monedă străină ar trebui să fie convertite în euro, la cursul de schimb de referință al euro corespunzător (și anume, cursul mediu) publicat de BCE la data de raportare de referință.

Stare de performanță a instrumentului

Atributul datelor

Instrumentul trebuie clasificat la data de raportare de referință în una dintre următoarele categorii.

Neperformant

Valoare

Instrumente clasificate drept neperformante în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014.

Performant

Valoare

Instrumente care nu sunt neperformante în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014.

Data la care a fost constatată starea de performanță a instrumentului

Atributul datelor

Data la care se consideră că s-a stabilit sau s-a modificat starea de performanță, astfel cum este raportată sub „starea de performanță a instrumentului”.

Data

Valoare

Definită ca zz/ll/aaaa.

Provizioane asociate cu expunerile extrabilanțiere

Atributul datelor

Cuantumul provizioanelor pentru valorile extrabilanțiere.

Numeric

Valoare

Suma în euro. Sumele exprimate în monedă străină ar trebui să fie convertite în euro, la cursul de schimb de referință al euro corespunzător (și anume, cursul mediu) publicat de BCE la data de raportare de referință.

Stadiul restructurării datorate dificultăților financiare și al renegocierii

Atributul datelor

Identificarea instrumentelor restructurate datorită dificultăților financiare și renegociate.

Restructurate datorită dificultăților financiare: instrumente cu o rată a dobânzii modificată sub condițiile pieței

Valoare

Se aplică măsuri de restructurare datorată dificultăților financiare instrumentelor cu termeni și condiții modificate, inclusiv o modificare a ratei dobânzii sub condițiile pieței în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1072/2013 (BCE/2013/34).

Restructurate datorită dificultăților financiare: instrumente cu alți termeni și condiții modificate

Valoare

Se aplică măsuri de restructurare datorată dificultăților financiare instrumentelor cu termeni și condiții modificate, exclusiv o modificare a ratei dobânzii sub condițiile pieței în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014.

Restructurate datorită dificultăților financiare: datorie refinanțată total sau parțial

Valoare

Se aplică măsuri de restructurare datorată dificultăților financiare datoriei refinanțate în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014.

Instrument renegociat fără măsuri de restructurare datorată dificultăților financiare

Valoare

Un instrument pentru care condițiile financiare s-au modificat și căruia nu i se aplică măsuri de restructurare datorată dificultăților financiare în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014.

Nerestructurat datorită dificultăților financiare sau nerenegociat

Valoare

Nu se aplică nici măsuri de restructurare datorată dificultăților financiare, nici activități de renegociere, în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014.

Recuperări cumulate de la nerambursare

Atributul datelor

Suma totală recuperată de la data nerambursării.

Numeric

Valoare

Suma în euro. Sumele exprimate în monedă străină ar trebui să fie convertite în euro, la cursul de schimb de referință al euro corespunzător (și anume, cursul mediu) publicat de BCE la data de raportare de referință.

Data la care a fost constatat stadiul restructurării datorate dificultăților financiare și al renegocierii

Atributul datelor

Data la care se consideră că s-a produs restructurarea datorată dificultăților financiare sau renegocierea, astfel cum este raportată sub atributul „Stadiul restructurării datorate dificultăților financiare și al renegocierii”.

Data

Valoare

Definită ca zz/ll/aaaa.

Portofoliu prudențial

Atributul datelor

Clasificare ca expuneri în portofoliul de tranzacționare astfel cum este definit la articolul 4 alineatul (1) punctul 86 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

Portofoliu de tranzacționare

Valoare

Instrumente în portofoliul de tranzacționare astfel cum este definit la articolul 4 alineatul (1) punctul 86 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

Deținute in afara portofoliului de tranzacționare

Valoare

Instrumente deținute in afara portofoliului de tranzacționare astfel cum este definit la articolul 4 alineatul (1) punctul 86 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

Valoare contabilă

Atributul datelor

Valoarea contabilă, în conformitate cu anexa V la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014.

Numeric

Valoare

Suma în euro. Sumele exprimate în monedă străină ar trebui să fie convertite în euro, la cursul de schimb de referință al euro corespunzător (și anume, cursul mediu) publicat de BCE la data de raportare de referință.

Date cu privire la combinația contraparte-instrument

Rolul contrapărții

Atributul datelor

Rolul contrapărților într-un instrument.

Creditor

Valoare

Contrapartea care suportă riscul de credit aferent unui instrument, alta decât furnizorul de protecție.

Debitor

Valoare

Contrapartea care generează riscul de credit aferent unui instrument, alta decât furnizorul de protecție.

Administrator

Valoare

Contraparte responsabilă cu gestionarea administrativă și financiară a unui instrument.

Inițiator

Valoare

Contraparte la o tranzacție de securitizare astfel cum este definită la articolul 1 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1075/2013 (BCE/2013/40).

Date cu privire la răspunderea solidară

Valoarea răspunderii solidare

Atributul datelor

Soldul nominal pentru care fiecare debitor răspunde în legătură cu un singur instrument atunci când sunt doi sau mai mulți debitori.

Numeric

Valoare

Suma în euro. Sumele exprimate în monedă străină ar trebui să fie convertite în euro, la cursul de schimb de referință al euro corespunzător (și anume, cursul mediu) publicat de BCE la data de raportare de referință.

Date cu privire la protecția primită

Scadența protecției

Atributul datelor

Scadența contractuală a protecției, care este cea mai apropiată dată la care protecția poate înceta sau poate fi reziliată, luând în considerare orice acorduri de modificare a contractelor inițiale.

Data

Valoare

Definită ca zz/ll/aaaa.

Tip de protecție

Atributul datelor

Tipul de protecție primită, indiferent de eligibilitatea acesteia pentru diminuarea riscului de credit.

Aur

Valoare

Aur în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

Numerar și depozite

Valoare

Numerar și depozite astfel cum sunt definite la punctul 5.74 din anexa A la Regulamentul (UE) nr. 549/2013.

Titluri de valoare

Valoare

Titluri de valoare astfel cum sunt definite la punctul 5.89 din anexa A la Regulamentul (UE) nr. 549/2013.

Credite

Valoare

Credite astfel cum sunt definite la punctul 5.112 din anexa A la Regulamentul (UE) nr. 549/2013.

Participații și acțiuni/unități ale fondurilor de investiții

Valoare

Participații și acțiuni/unități ale fondurilor de investiții astfel cum sunt definite la punctul 5.139 din anexa A la Regulamentul (UE) nr. 549/2013.

Instrumente financiare derivate de credit

Valoare

Instrumente financiare derivate de credit care sunt:

instrumente financiare derivate de credit care respectă definiția garanțiilor financiare de la punctul 58 litera (b) din partea 2 din anexa V la Regulamentul (UE) nr. 680/2014;

instrumente financiare derivate de credit, altele decât garanțiile financiare, astfel cum sunt definite la punctul 67 litera (d) din partea 2 din anexa V la Regulamentul (UE) nr. 680/2014.

Instrumentele financiare derivate de credit includ instrumentele financiare derivate de credit eligibile indicate la articolul 204 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

Garanții financiare, altele decât instrumentele financiare derivate de credit

Valoare

Garanții financiare, altele decât instrumentele financiare derivate de credit, în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014.

Creanțe comerciale

Valoare

Creanțe comerciale astfel cum sunt definite la punctul 5.41 litera (c) din partea 2 a anexei V la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014.

Polițe de asigurare de viață gajate

Valoare

Polițe de asigurare de viață gajate în favoarea instituțiilor creditoare în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

Garanție constituită pentru bunuri imobile locative

Valoare

Bunuri imobile locative astfel cum sunt definite la articolul 4 alineatul (1) punctul 75 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

Birouri și sedii comerciale

Valoare

Birouri și sedii comerciale în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

Garanție constituită pentru bunuri imobile comerciale

Valoare

Bunuri imobile comerciale, altele decât bunuri imobile locative, birouri și sedii comerciale

Alte garanții reale corporale

Valoare

Alte garanții reale corporale în conformitate cu Regulamentul nr. 575/2013 și neincluse în valorile anterioare.

Altă protecție

Valoare

Altă protecție care nu este inclusă în niciuna dintre categoriile enumerate mai sus.

Valoarea protecției

Atributul datelor

Valoarea protecției astfel cum a fost stabilită pentru „Tipul de valoare a protecției” relevant conform abordării de evaluare.

Numeric

Valoare

Suma în euro. Sumele exprimate în monedă străină ar trebui să fie convertite în euro, la cursul de schimb de referință al euro corespunzător (și anume, cursul mediu) publicat de BCE la data de raportare de referință.

Tipul de valoare a protecției

Atributul datelor

Identificarea tipului de valoare furnizat în atributul „Valoarea protecției”.

Valoarea noțională

Valoare

Valoarea nominală sau la vedere convenită contractual care este utilizată pentru calcularea plăților în cazul în care protecția este executată.

Valoare justă

Valoare

Prețul care ar fi primit pentru vânzarea unui activ sau plătit pentru transferul unui pasiv într-o tranzacție ordonată între participanți la piață la data de măsurare.

A se utiliza în cazul în care protecția nu este un bun imobil.

Valoarea de piață

Valoare

„Valoarea de piață” curentă a proprietății imobiliare astfel cum este definită la articolul 4 alineatul (1) punctul 76 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

A se utiliza în cazul în care protecția este un bun imobil atunci când valoarea de piață este raportată sub atributul „Valoarea protecției”.

Valoare sustenabilă pe termen lung

Valoare

„Valoarea ipotecară” a proprietății imobiliare astfel cum este definită la articolul 4 alineatul (1) punctul 74 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

A se utiliza în cazul în care protecția este un bun imobil atunci când valoarea ipotecară este raportată sub atributul „Valoarea protecției”.

Altă valoare a protecției

Valoare

Altă valoare a protecției care nu este inclusă în niciuna dintre categoriile enumerate mai sus.

Localizarea garanției reale imobiliare

Atributul datelor

Regiunea sau țara în care este situată garanția.

coduri ISO 3166-1 alpha-2

Valoare

Codurile ISO 3166-1 alpha-2 ale țării în care este situată garanția pentru garanția care nu este localizată într-un stat membru raportor.

regiune NUTS 3

Valoare

Regiuni NUTS 3 în care este situată garanția pentru garanția care este localizată într-un stat membru raportor.

Data evaluării protecției

Atributul datelor

Data la care a avut loc cea mai recentă evaluare sau estimare a protecției înainte de data de raportare de referință.

Data

Valoare

Definită ca zz/ll/aaaa.

Abordarea privind evaluarea protecției

Atributul datelor

Tipul de evaluare a protecției; metoda care a fost utilizată în vederea stabilirii valorii protecției.

Metoda marcării la piață

Valoare

Metoda de evaluare prin care valoarea protecției se bazează pe prețuri cotate neajustate pentru active și pasive identice de pe piața activă.

Estimarea furnizată de contraparte

Valoare

Metoda de evaluare prin care evaluarea este efectuată de furnizorul protecției.

Evaluarea furnizată de creditor

Valoare

Metoda de evaluare prin care evaluarea este efectuată de creditor: evaluare efectuată de un evaluator extern sau intern care deține calificarea, abilitățile și experiența necesare pentru a efectua o evaluare și care este nu este independent de procesul decizional referitor la credit.

Evaluare furnizată de terți

Valoare

Metoda de evaluare prin care evaluarea este efectuată de un evaluator care este independent de procesul decizional referitor la credit.

Alt tip de evaluare

Valoare

Alt tip de evaluare care nu este inclus în alte categorii de evaluare.

Valoarea inițială a protecției

Atributul datelor

Valoarea justă a protecției la data la care a fost primită inițial ca protecție a creditului.

Numeric

Valoare

Suma în euro. Sumele exprimate în monedă străină ar trebui să fie convertite în euro, la cursul de schimb de referință al euro corespunzător (și anume, cursul mediu) publicat de BCE la data de raportare de referință.

Data evaluării inițiale a protecției

Atributul datelor

Data evaluării inițiale a protecției, și anume data la care a avut loc cea mai recentă evaluare sau estimare a protecției înainte de primirea sa inițială ca protecție a creditului.

Data

Valoare

Definită ca zz/ll/aaaa.

Date cu privire la combinația instrument – protecția primită

Valoarea alocată a protecției

Atributul datelor

Cuantumul maxim al valorii protecției care poate fi considerat o protecție a creditului pentru instrumentul respectiv. Valoarea oricăror creanțe prioritare existente asupra protecției ale unor terți sau agenți monitorizați trebuie exclusă din valoarea alocată a protecției. Pentru protecția eligibilă în temeiul Regulamentului (UE) nr. 575/2013, această valoare ar trebui raportată în conformitate cu partea 2 din anexa V la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014.

Numeric

Valoare

Suma în euro. Sumele exprimate în monedă străină ar trebui să fie convertite în euro, la cursul de schimb de referință al euro corespunzător (și anume, cursul mediu) publicat de BCE la data de raportare de referință.

Creanțe prioritare ale terților asupra protecției

Atributul datelor

Valoarea maximă a oricăror drepturi cu rang mai înalt existente față de terți, alții decât agentul monitorizat, asupra protecției.

Numeric

Valoare

Suma în euro. Sumele exprimate în monedă străină ar trebui să fie convertite în euro, la cursul de schimb de referință al euro corespunzător (și anume, cursul mediu) publicat de BCE la data de referință.


(1)  Regulamentul (UE) nr. 1075/2013 al Băncii Centrale Europene din 18 octombrie 2013 privind statisticile referitoare la activele și pasivele societăților vehicul investițional angajate în tranzacții de securitizare (BCE/2013/40) (JO L 297, 7.11.2013, p. 107).

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităților economice NACE a doua revizuire și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului, precum și a anumitor Regulamente CE privind domenii statistice specifice (JO L 393, 30.12.2006, p. 1).

(3)  Recomandarea Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (2003/361/CE) (JO L 124, 20.5.2003, p. 36).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaționale de contabilitate (JO L 243, 11.9.2002, p. 1).

(5)  Directiva 86/635/CEE a Consiliului din 8 decembrie 1986 privind conturile anuale și conturile consolidate ale băncilor și ale altor instituții financiare (JO L 372, 31.12.1986, p. 1).

(6)  Regulamentul (UE) nr. 1072/2013 al Băncii Centrale Europene din 24 septembrie 2013 privind statisticile referitoare la ratele dobânzii practicate de instituțiile financiare monetare (BCE/2013/34) (JO L 297, 7.11.2013, p. 51).


ANEXA V

Standarde minime ce trebuie aplicate de către unitățile de observare statistică efective cu obligații de raportare

Agenții raportori trebuie să îndeplinească următoarele standarde minime pentru a respecta cerințele de raportare statistică ale Băncii Centrale Europene (BCE).

1.

Standarde comune de raportare:

(a)

raportarea trebuie să se facă la timp și cu respectarea termenelor stabilite de banca centrală națională (BCN) relevantă;

(b)

rapoartele statistice trebuie să respecte forma și formatul din cadrul cerințelor tehnice de raportare stabilite de BCN relevantă;

(c)

agentul raportor trebuie să furnizeze fiecărei BCN relevante datele de contact ale unei sau ale mai multor persoane de contact;

(d)

specificațiile tehnice privind transmiterea datelor către BCN relevantă trebuie să fie respectate.

2.

Standarde minime de acuratețe:

(a)

informațiile statistice trebuie să fie corecte: toate constrângerile liniare trebuie respectate, de exemplu, suma subtotalurilor trebuie să fie egală cu totalurile, iar datele trebuie să fie coerente în timp;

(b)

agenții raportori trebuie să fie în măsură să furnizeze informații privind evoluțiile inerente datelor comunicate;

(c)

informațiile statistice trebuie să fie complete și nu trebuie să conțină lacune continue sau structurale; lacunele de raportare trebuie să fie provizorii și trebuie să fie raportate către BCN (iar BCN trebuie să le raporteze BCE), explicate BCN relevante și, acolo unde este cazul, completate cât mai curând posibil;

(d)

agenții raportori trebuie să respecte dimensiunile, politica de rotunjire și zecimalele stabilite de BCN relevantă pentru transmiterea tehnică a datelor.

3.

Standarde minime de conformitate cu conceptele:

(a)

informațiile statistice trebuie să fie conforme cu definițiile și clasificările din prezentul regulament;

(b)

în cazul abaterii de la aceste definiții și clasificări, agenții raportori trebuie să elimine imediat diferențele dintre măsura folosită și măsura prevăzută de prezentul regulament;

(c)

agenții raportori trebuie să poată explica diferențele dintre datele transmise și cifrele pentru perioadele anterioare.

4.

Standarde minime de revizuire:

Trebuie respectate politica și procedurile de revizuire stabilite de BCE și de BCN relevantă. Revizuirile care se abat de la revizuirile obișnuite trebuie să fie însoțite de note explicative.