1.6.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 144/35


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/865 AL COMISIEI

din 31 mai 2016

de deschidere a unei anchete privind posibila eludare a măsurilor antidumping instituite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2384 asupra importurilor de anumite folii de aluminiu originare din Republica Populară Chineză prin importuri de anumite folii de aluminiu ușor modificate originare din Republica Populară Chineză și de supunere a acestor importuri la înregistrare

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (1) („regulamentul de bază”), în special articolul 13 alineatul (3) și articolul 14 alineatul (5),

după informarea statelor membre,

întrucât:

A.   CEREREA

(1)

Comisia Europeană („Comisia”) a primit, în temeiul articolului 13 alineatul (3) și al articolului 14 alineatul (5) din regulamentul de bază, o cerere de anchetare a unei posibile eludări a măsurilor antidumping instituite asupra anumitor folii de aluminiu originare din Republica Populară Chineză („RPC”) prin importuri de anumite folii de aluminiu ușor modificate originare din RPC și de supunere a acestor importuri la înregistrare.

(2)

Cererea a fost depusă la 18 aprilie 2015. Reclamantul a solicitat păstrarea anonimatului, solicitare care a fost motivată în mod corespunzător în cerere. Comisia consideră că există motive suficiente pentru a respecta confidențialitatea asupra identității reclamantului.

B.   PRODUSUL

(3)

Produsul vizat de posibila eludare constă în folii de aluminiu cu o grosime de minimum 0,008 mm și de maximum 0,018 mm, fără suport, neprelucrate altfel decât prin laminare, prezentate în rulouri cu lățimea maximă de 650 mm și cu o greutate de peste 10 kg, originare din RPC, încadrate în prezent la codul NC ex 7607 11 19 (cod TARIC 7607111910) („produsul în cauză”). Acesta este produsul căruia i se aplică măsurile aflate în prezent în vigoare.

(4)

Produsele care fac obiectul anchetei privind posibila eludare au aceleași caracteristici esențiale ca și produsul în cauză definit în considerentul anterior. Totuși, ele pot fi recoapte sau nu și sunt, de asemenea, prezentate la import ca:

folie din aluminiu cu o grosime de minimum 0,007 mm și mai mică de 0,008 mm, indiferent de lățimea rolelor; sau

folie din aluminiu cu o grosime de minimum 0,008 mm și de maximum 0,018 mm, în role cu lățimea de peste 650 mm; sau

folie din aluminiu cu o grosime mai mare de 0,018 mm și mai mică de 0,021 mm, indiferent de lățimea rolelor; sau

folie din aluminiu cu o grosime de minimum 0,021 mm și de maximum 0,045 mm, în cazul în care sunt prezentate ca având cel puțin două straturi, indiferent de lățimea rolelor.

(5)

Primele trei produse descrise mai sus se încadrează în prezent la același cod NC ca și produsul în cauză, dar la coduri TARIC diferite (7607111930, 7607111940 și 7607111950).

(6)

Ultimul se încadrează la un cod NC diferit de cel al produsului în cauză (mai exact codul NC ex 7607 11 90) și la codurile TARIC 7607119045 și 7607119080.

(7)

Toate produsele descrise mai sus sunt originare din RPC („produsele care fac obiectul anchetei”).

C.   MĂSURILE EXISTENTE

(8)

Măsurile în vigoare în prezent și care sunt, posibil, eludate sunt măsurile antidumping instituite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2384 al Comisiei (2) („măsurile existente”).

D.   MOTIVELE

(9)

Cererea conține suficiente dovezi de tip prima facie care demonstrează că măsurile antidumping vizând produsul în cauză sunt eludate prin practici, procese sau prelucrări pentru care nu există alte cauze sau justificări economice suficient de întemeiate decât instituirea taxei antidumping.

(10)

Dovezile de tip prima facie transmise sunt următoarele:

(11)

Pe baza statisticilor chinezești referitoare la exporturi și a statisticilor Eurostat referitoare la importuri, reclamantul a stabilit evoluția importurilor aferente fiecărui produs ușor modificat care face obiectul anchetei într-o perioadă care începe în 2008 și se încheie în 2015. Comparând evoluția importurilor de produs în cauză cu cea a importurilor de produse ușor modificate care fac obiectul anchetei, reclamantul a evidențiat o creștere puternică a importurilor de produs ușor modificat care face obiectul anchetei, precum și o scădere, în paralel, a importurilor de produs în cauză. În particular, reclamantul a arătat că volumele importurilor de produse ușor modificate care fac obiectul anchetei erau similare celor ale produsului în cauză înainte de adoptarea măsurilor antidumping inițiale prin Regulamentul (CE) nr. 925/2009 al Consiliului (3). Prin urmare, reclamantul a demonstrat o modificare a practicii comerciale.

(12)

În plus, pentru fiecare dintre practicile de eludare, reclamantul a furnizat dovezi detaliate privind existența pe scară largă a acestor practici și absența oricărei alte cauze sau justificări economice întemeiate decât instituirea taxei din cauza unor astfel de practici.

(13)

Pe baza informațiilor disponibile, reclamantul a demonstrat că prețurile de export ale produselor ușor modificate care fac obiectul anchetei, originare din RPC, pentru fiecare dintre practicile de eludare, au reprezentat o subcotare semnificativă a prețurilor de vânzare și a prețurilor indicative ale industriei din Uniune. Prin urmare, importurile de produs ușor modificat care face obiectul anchetei originar din RPC subminează efectele corective ale măsurilor antidumping în ceea ce privește prețurile și cantitățile.

(14)

În sfârșit, pe baza informațiilor de care a dispus în mod rezonabil, reclamantul a calculat marja de dumping, demonstrând că produsele ușor modificate care fac obiectul anchetei, pentru fiecare dintre practicile de eludare, intră pe piața Uniunii la prețuri de dumping.

E.   PROCEDURA

(15)

Ținând cont de cele menționate mai sus, Comisia a concluzionat că există suficiente dovezi pentru a justifica deschiderea unei anchete în temeiul articolului 13 alineatul (3) din regulamentul de bază și pentru a supune înregistrării importurile de produse care fac obiectul anchetei, în conformitate cu articolul 14 alineatul (5) din regulamentul de bază.

(a)   Chestionare

(16)

Pentru a obține informațiile pe care le consideră necesare în vederea efectuării anchetei sale, Comisia va trimite chestionare producătorilor-exportatori cunoscuți și asociațiilor cunoscute de producători-exportatori din RPC, importatorilor cunoscuți și asociațiilor cunoscute de importatori din Uniune, precum și autorităților din RPC. Dacă este cazul, se pot solicita informații și industriei din Uniune.

(17)

În orice caz, toate părțile interesate trebuie să contacteze Comisia, dar nu mai târziu de termenul stabilit la articolul 3 din prezentul regulament, pentru a solicita un chestionar în termenul stabilit la articolul 3 alineatul (1) din prezentul regulament, având în vedere că termenul stabilit la articolul 3 alineatul (2) din prezentul regulament se aplică tuturor părților interesate.

(18)

Autorităților din RPC li se va notifica deschiderea anchetei.

(b)   Colectarea informațiilor și desfășurarea audierilor

(19)

Toate părțile interesate sunt invitate să își prezinte în scris punctele de vedere și să pună la dispoziție dovezi justificative. În plus, Comisia poate audia părțile interesate, cu condiția ca acestea să prezinte o cerere scrisă din care să reiasă că există motive speciale pentru care ar trebui să fie audiate.

(c)   Scutirea importurilor de la înregistrare sau de la aplicarea măsurilor

(20)

În conformitate cu articolul 13 alineatul (4) din regulamentul de bază, importurile de produse supuse anchetei pot fi scutite de la înregistrare sau de la aplicarea măsurilor dacă importarea nu constituie o eludare.

(21)

Întrucât posibila eludare poate avea loc în afara Uniunii, se pot acorda scutiri, în conformitate cu articolul 13 alineatul (4) din regulamentul de bază, producătorilor din RPC de produse care fac obiectul anchetei care pot demonstra că nu sunt afiliați (4) niciunui producător vizat de măsuri (5) și despre care s-a constatat că nu sunt implicați în practici de eludare, astfel cum sunt definite la articolul 13 alineatele (1) și (2) din regulamentul de bază. Producătorii care doresc să beneficieze de o scutire trebuie să transmită o cerere în acest sens, susținută în mod corespunzător de dovezi, în termenul indicat la articolul 3 alineatul (3) din prezentul regulament.

F.   ÎNREGISTRAREA

(22)

În temeiul articolului 14 alineatul (5) din regulamentul de bază, importurile de produse care fac obiectul anchetei se înregistrează pentru a se asigura că, în cazul în care ancheta ar stabili existența unei eludări, va fi posibil să se perceapă taxe antidumping de o valoare corespunzătoare cu efect de la data la care a fost impusă înregistrarea unor astfel de importuri.

G.   TERMENE

(23)

În vederea unei bune administrări, ar trebui să se stabilească termene până la care:

părțile interesate să poată să se facă cunoscute Comisiei, să își prezinte în scris punctele de vedere și să transmită răspunsurile la chestionar sau orice alte informații care trebuie să fie luate în considerare în cursul anchetei;

producătorii din RPC să poate să solicite scutire de la înregistrarea importurilor sau de la aplicarea măsurilor;

părțile interesate să poată să solicite în scris audierea lor de către Comisie.

(24)

Trebuie evidențiat faptul că părțile interesate nu își pot exercita majoritatea drepturilor procedurale menționate în regulamentul de bază decât în cazul în care s-au făcut cunoscute în termenele indicate la articolul 3 din prezentul regulament.

H.   LIPSA COOPERĂRII

(25)

În cazurile în care oricare dintre părțile interesate refuză accesul la informații sau nu furnizează informațiile necesare în termenele prevăzute sau obstrucționează în mod semnificativ ancheta, concluziile, pozitive sau negative, pot fi stabilite pe baza datelor disponibile, în conformitate cu articolul 18 din regulamentul de bază.

(26)

În cazul în care se constată că oricare dintre părțile interesate a furnizat informații false sau înșelătoare, acestea nu sunt luate în considerare și se pot utiliza datele disponibile.

(27)

Dacă o parte interesată nu cooperează sau cooperează doar parțial și, în consecință, concluziile sunt stabilite pe baza datelor disponibile, în conformitate cu articolul 18 din regulamentul de bază, rezultatul anchetei poate fi mai puțin favorabil acelei părți decât dacă ar fi cooperat.

(28)

Lipsa punerii la dispoziție a unui răspuns pe suport electronic nu se consideră lipsă a cooperării, cu condiția ca partea interesată să demonstreze că punerea la dispoziție a unui răspuns în forma cerută ar genera sarcini sau costuri suplimentare nerezonabile. Partea interesată ar trebui să contacteze imediat Comisia în acest sens.

I.   CALENDARUL ANCHETEI

(29)

În conformitate cu articolul 13 alineatul (3) din regulamentul de bază, ancheta se va încheia în termen de nouă luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

J.   PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

(30)

Se menționează faptul că orice date cu caracter personal colectate în cursul prezentei anchete vor fi tratate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (6).

K.   CONSILIERUL-AUDITOR

(31)

Părțile interesate pot solicita intervenția consilierului-auditor pentru proceduri comerciale. Consilierul-auditor acționează drept intermediar între părțile interesate și serviciile Comisiei responsabile cu ancheta. Consilierul-auditor examinează cererile de acces la dosar, litigiile privind confidențialitatea documentelor, cererile de amânare a termenelor și cererile terților de a fi audiați. Consilierul-auditor poate organiza o audiere cu o anumită parte interesată și poate acționa ca mediator pentru a asigura exercitarea deplină a drepturilor la apărare ale părților interesate.

(32)

Orice cerere de audiere de către consilierul-auditor trebuie efectuată în scris și trebuie să fie motivată. Consilierul-auditor va oferi, de asemenea, posibilitatea de audiere a părților implicate, pentru a permite prezentarea diferitelor puncte de vedere și a contraargumentelor.

(33)

Pentru mai multe informații și date de contact, părțile interesate pot consulta paginile de internet dedicate consilierului-auditor de pe site-ul de internet al Direcției Generale Comerț: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În temeiul articolului 13 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009, se deschide o anchetă pentru a se stabili dacă importurile în Uniune de:

folie de aluminiu cu o grosime de minimum 0,007 mm și mai mică de 0,008 mm, fără suport, neprelucrată altfel decât prin laminare, în rulouri, cu o greutate de peste 10 kg, indiferent de lățime, indiferent dacă a fost sau nu recoaptă; sau

folie de aluminiu cu o grosime de minimum 0,008 mm și de maximum 0,018 mm, fără suport, neprelucrată altfel decât prin laminare, în rulouri, cu o greutate de peste 10 kg și cu lățimea de peste 650 mm, indiferent dacă a fost sau nu recoaptă; sau

folie de aluminiu cu o grosime de peste 0,018 mm și mai mică de 0,021 mm, fără suport, neprelucrată altfel decât prin laminare, în rulouri, cu o greutate de peste 10 kg, indiferent de lățime, indiferent dacă a fost sau nu recoaptă; sau

folie de aluminiu cu o grosime de minimum 0,021 mm și de maximum 0,045 mm, fără suport, neprelucrată altfel decât prin laminare, în rulouri, cu o greutate de peste 10 kg, indiferent de lățime, indiferent dacă a fost sau nu recoaptă, în cazul în care sunt prezentate ca având cel puțin două straturi,

originare din Republica Populară Chineză, încadrate în prezent la codurile NC ex 7607 11 19 (coduri TARIC 7607111930, 7607111940 și 7607111950) și ex 7607 11 90 (coduri TARIC 7607119045 și 7607119080), eludează măsurile impuse prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2384.

Articolul 2

În temeiul articolului 13 alineatul (3) și al articolului 14 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009, autoritățile vamale iau măsurile corespunzătoare pentru a înregistra importurile în Uniune identificate la articolul 1 din prezentul regulament.

Înregistrarea expiră după nouă luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Prin intermediul unui regulament, Comisia poate să invite autoritățile vamale să înceteze înregistrarea importurilor în Uniune de produse fabricate de producătorii care au solicitat o scutire de la înregistrare și despre care s-a constatat că îndeplinesc condițiile pentru acordarea unei scutiri.

Articolul 3

(1)   Chestionarele trebuie solicitate Comisiei în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(2)   Pentru ca demersurile părților interesate să fie luate în considerare în cursul anchetei, acestea trebuie să se facă cunoscute contactând Comisia, să își prezinte în scris punctele de vedere și să transmită răspunsurile la chestionare sau orice alte informații în termen de 37 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, cu excepția cazului în care se prevede altfel.

(3)   Producătorii din Republica Populară Chineză care solicită scutire de la înregistrarea importurilor sau de la aplicarea măsurilor trebuie să transmită, în același termen de 37 de zile, o cerere justificată temeinic prin dovezi.

(4)   De asemenea, părțile interesate pot solicita să fie audiate de către Comisie în același termen de 37 de zile.

(5)   Informațiile transmise Comisiei în scopul desfășurării anchetelor de apărare comercială trebuie să nu intre sub incidența unor drepturi de autor. Înainte de transmiterea către Comisie a informațiilor și/sau a datelor care fac obiectul drepturilor de autor ale unor părți terțe, părțile interesate trebuie să solicite autorizarea specifică a deținătorului drepturilor de autor care să permită în mod explicit Comisiei: (a) să utilizeze informațiile și datele în scopul desfășurării prezentei proceduri de apărare comercială; și (b) să furnizeze informațiile și/sau datele părților interesate din prezenta anchetă sub o formă care să le permită să își exercite dreptul la apărare.

(6)   Toate informațiile scrise, inclusiv cele solicitate prin prezentul regulament, chestionarele completate și corespondența părților interesate, furnizate cu titlu confidențial, poartă mențiunea „Limited” (acces limitat) (7).

(7)   Părțile interesate care transmit informații cu mențiunea „Limited” trebuie să furnizeze rezumate cu caracter neconfidențial ale acestora, în temeiul articolului 19 alineatul (2) din regulamentul de bază, care vor purta mențiunea „For inspection by interested parties” (versiune destinată consultării de către părțile interesate). Aceste rezumate trebuie să fie suficient de detaliate pentru a permite o înțelegere rezonabilă a substanței informațiilor transmise cu titlu confidențial. Dacă o parte interesată care transmite informații confidențiale nu furnizează un rezumat neconfidențial al acestora în formatul și la calitatea solicitate, informațiile respective pot fi ignorate.

(8)   Părțile interesate sunt invitate să prezinte toate informațiile și cererile prin e-mail, inclusiv împuternicirile și fișele de certificare scanate, cu excepția răspunsurilor voluminoase, care trebuie să fie prezentate pe suport CD-ROM sau DVD, în persoană sau prin scrisoare recomandată. Prin utilizarea e-mailului, părțile interesate își exprimă acordul cu normele aplicabile transmiterii informațiilor pe cale electronică, conținute în documentul intitulat „CORESPONDENȚA CU COMISIA EUROPEANĂ ÎN CAZURILE DE APĂRARE COMERCIALĂ”, care este publicat pe site-ul de internet al Direcției Generale Comerț: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152581.pdf. Părțile interesate trebuie să își indice numele, adresa, numărul de telefon și o adresă de e-mail valabilă și trebuie să se asigure că adresa de e-mail furnizată este o adresă de e-mail oficială funcțională, care este verificată zilnic. După ce au fost transmise datele de contact, Comisia va comunica cu părțile interesate doar prin e-mail, cu excepția cazului în care acestea solicită în mod explicit să primească toate documentele din partea Comisiei prin alte mijloace de comunicare sau a cazului în care natura documentului care trebuie trimis impune utilizarea unei scrisori recomandate. Pentru norme și informații suplimentare privind corespondența cu Comisia, inclusiv principiile care se aplică informațiilor transmise prin e-mail, părțile interesate trebuie să consulte instrucțiunile privind comunicarea cu părțile interesate, menționate anterior.

Adresa de corespondență a Comisiei:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: CHAR 04/039

1040 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: TRADE-AC-ALU-FOIL@ec.europa.eu

Articolul 4

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 31 mai 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 343, 22.12.2009, p. 51.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2384 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de anumite folii din aluminiu originare din Republica Populară Chineză și de încheiere a procedurii privind importurile de anumite folii din aluminiu originare din Brazilia, în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului (JO L 332, 18.12.2015, p. 63).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 925/2009 al Consiliului din 24 septembrie 2009 de impunere a unei taxe antidumping definitive și de percepere cu titlu definitiv a taxei provizorii impuse la importurile de anumite folii de aluminiu originare din Armenia, Brazilia și Republica Populară Chineză (JO L 262, 6.10.2009, p. 1).

(4)  În conformitate cu articolul 127 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO L 343, 29.12.2015, p. 558), se consideră că două persoane sunt afiliate dacă una dintre următoarele condiții este îndeplinită: (a) una dintre ele face parte din conducerea sau consiliul de administrație al întreprinderii celeilalte persoane; (b) au calitatea juridică de asociați; (c) una este angajatorul celeilalte; (d) o terță parte posedă, controlează sau deține direct sau indirect 5 % sau mai mult din acțiunile sau părțile emise cu drept de vot de ambele persoane; (e) una dintre ele o controlează pe cealaltă în mod direct sau indirect; (f) ambele sunt controlate în mod direct sau indirect de către o terță persoană; (g) împreună, acestea controlează direct sau indirect o terță persoană; (h) sunt membre ale aceleiași familii. În conformitate cu articolul 5 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO L 269, 10.10.2013, p. 1), „persoană” înseamnă o persoană fizică, o persoană juridică sau orice asociere de persoane care nu este persoană juridică, dar care este recunoscută în conformitate cu legislația Uniunii sau cu cea națională ca având capacitatea de a încheia acte juridice.

(5)  Totuși, chiar dacă producătorii sunt afiliați în sensul de mai sus unor societăți care fac obiectul măsurilor în vigoare vizând importurile originare din Republica Populară Chineză, o scutire ar putea fi acordată în cazul în care nu există dovezi care să indice că relația cu societățile care fac obiectul măsurilor inițiale a fost stabilită sau utilizată pentru a eluda măsurile inițiale.

(6)  Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).

(7)  Un document cu mențiunea „Limited” este un document considerat confidențial în temeiul articolului 19 din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului (JO L 343, 22.12.2009, p. 51) și al articolului 6 din Acordul OMC privind punerea în aplicare a articolului VI din GATT 1994 (acordul antidumping). Documentul este protejat în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 145, 31.5.2001, p. 43).