26.5.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 137/19


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/826 AL COMISIEI

din 25 mai 2016

de suspendare a achiziției pentru intervenție la preț fix a laptelui praf degresat pentru perioada de intervenție care se încheie la 30 septembrie 2016 și de deschidere a procedurii de licitație pentru achiziționare

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1),

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1370/2013 al Consiliului din 16 decembrie 2013 privind măsuri pentru stabilirea anumitor ajutoare și restituții în legătură cu organizarea comună a piețelor produselor agricole (2), în special articolul 3 alineatul (6),

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1272/2009 al Comisiei din 11 decembrie 2009 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului cu privire la achiziționarea și vânzarea produselor agricole în cadrul schemei de intervenție publică (3), în special articolul 14 și articolul 16 alineatul (2) litera (a),

întrucât:

(1)

În temeiul Regulamentului delegat (UE) 2015/1549 al Comisiei (4), intervenția publică pe piața laptelui praf degresat este disponibilă până la 30 septembrie 2016.

(2)

Potrivit notificărilor transmise de statele membre la 25 mai 2016 în conformitate cu articolul 13 alineatele (1) și (3) din Regulamentul (UE) nr. 1272/2009, cantitatea totală de lapte praf degresat oferită spre intervenție la preț fix începând cu 1 ianuarie 2016 pare a fi depășit limita de 218 000 de tone fixată la articolul 3 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1370/2013. Prin urmare, achiziția pentru intervenție la preț fix a laptelui praf degresat ar trebui suspendată pentru perioada de intervenție care se încheie la 30 septembrie 2016, ar trebui stabilit un coeficient de atribuire pentru cantitățile oferite de agențiile de intervenție ale statelor membre la 24 mai 2016, iar ofertele primite de agențiile de intervenție ale statelor membre începând de la data de 25 mai 2016 ar trebui respinse.

(3)

În conformitate cu articolul 28 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1272/2009, laptele praf degresat oferit pentru intervenție trebuie pus în saci cu o greutate netă de 25 de kilograme. Prin urmare, cantitățile de lapte praf degresat oferite cărora li s-a aplicat un coeficient de atribuire ar trebui rotunjite în minus la cel mai apropiat multiplu de 25 kg

(4)

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1370/2013, trebuie deschisă o procedură de licitație pentru lapte praf degresat pentru a se stabili prețul maxim de achiziție.

(5)

Titlul II capitolul I secțiunea III din Regulamentul (UE) nr. 1272/2009 stabilește normele de urmat atunci când Comisia deschide o procedură de licitație pentru achiziționarea pentru intervenție a produselor menționate la articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.

(6)

Conform articolului 16 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1272/2009, ar trebui stabilite perioadele de depunere a ofertelor de participare la licitație.

(7)

În conformitate cu articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1272/2009, ar trebui stabilit termenul până la care agențiile de intervenție pot să notifice Comisiei toate ofertele de participare la licitație admisibile.

(8)

În scopul unei administrări eficiente, statele membre ar trebui să utilizeze, pentru notificările transmise Comisiei, sistemele informatizate prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 792/2009 al Comisiei (5).

(9)

Întrucât agențiile de intervenție trebuie să îi informeze pe ofertanți imediat după publicarea prezentului regulament cu privire la suspendarea achiziției pentru intervenție la preț fix și la coeficientul de atribuire, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Suspendarea achiziției pentru intervenție la preț fix

(1)   Achiziția pentru intervenție la preț fix a laptelui praf degresat se suspendă pentru perioada de intervenție care se încheie la 30 septembrie 2016.

Cantitatea totală de lapte praf degresat vizată de ofertele pentru intervenție primite de agențiile de intervenție ale statelor membre de la fiecare ofertant la 24 mai 2016 se acceptă după ce se înmulțește cu un coeficient de atribuire de 10,4707 % și apoi se rotunjește în minus la cel mai apropiat multiplu de 25 kg

(2)   Ofertele la preț fix primite de agențiile de intervenție ale statelor membre începând de la data de 25 mai 2016 până la 30 septembrie 2016 se resping.

Articolul 2

Deschiderea procedurii de licitație

Achiziția pentru intervenție, printr-o procedură de licitație, a laptelui praf degresat peste limita prevăzută la articolul 3 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1370/2013 este deschisă până la 30 septembrie 2016, în condițiile prevăzute la titlul II capitolul I secțiunea III din Regulamentul (UE) nr. 1272/2009 și în prezentul regulament.

Articolul 3

Depunerea ofertelor de participare la licitație

(1)   Termenul de depunere a ofertelor de participare la prima licitație individuală este 7 iunie 2016, ora 12.00 (ora Bruxelles-ului).

Data-limită de depunere a ofertelor de participare la următoarele licitații individuale este prima și a treia zi de marți a fiecărei luni, ora 12.00 (ora Bruxelles-ului).

În cazul în care respectiva zi de marți coincide cu o zi nelucrătoare, termenul expiră în ziua lucrătoare precedentă, la ora 12.00 (ora Bruxelles-ului).

(2)   Ofertele se depun la agențiile de intervenție aprobate de statele membre (6).

Articolul 4

Notificarea transmisă Comisiei

Notificarea prevăzută la articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1272/2009 se efectuează până la ora 16.00 (ora Bruxelles-ului), în datele-limită de depunere a ofertelor de participare la licitație prevăzute la articolul 3 din prezentul regulament, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 792/2009.

Prin derogare de la articolul 18 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1272/2009, în cazul în care un stat membru nu notifică Comisiei o ofertă de participare la licitație admisibilă în termenele prevăzute la primul paragraf, se consideră că aceasta a notificat Comisiei o declarație nulă.

Articolul 5

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 25 mai 2016.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 346, 20.12.2013, p. 12.

(3)  JO L 349, 29.12.2009, p. 1.

(4)  Regulamentul delegat (UE) 2015/1549 al Comisiei din 17 septembrie 2015 de stabilire a unor măsuri excepționale cu caracter temporar pentru sectorul laptelui și al produselor lactate, sub forma prelungirii perioadei de intervenție publică pentru unt și pentru lapte praf degresat din 2015 și a devansării perioadei de intervenție publică pentru unt și pentru lapte praf degresat din 2016 (JO L 242, 18.9.2015, p. 28).

(5)  Regulamentul (CE) nr. 792/2009 al Comisiei din 31 august 2009 de stabilire a normelor detaliate pentru comunicarea Comisiei de către statele membre a informațiilor și documentelor cu privire la implementarea organizării comune a piețelor, la sistemul de plăți directe, la promovarea produselor agricole și la regimul aplicabil regiunilor ultraperiferice și insulelor mici din Marea Egee (JO L 228, 1.9.2009, p. 3).

(6)  Adresele agențiilor de intervenție sunt disponibile pe site-ul web al Comisiei Europene (http://ec.europa.eu/agriculture/milk/policy-instruments/index_en.htm).