26.5.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 137/10


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/824 AL COMISIEI

din 25 mai 2016

de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare privind conținutul și formatul descrierii funcționării sistemelor multilaterale de tranzacționare și a sistemelor organizate de tranzacționare și privind notificarea Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe în conformitate cu Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele instrumentelor financiare

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (1), în special articolul 18 alineatul (11) al treilea paragraf,

întrucât:

(1)

Este important să se recunoască necesitatea ca autoritățile competente să primească informații complete cu privire la scopul, structura și organizarea sistemelor multilaterale de tranzacționare (multilateral trading facilities – MTF) și ale sistemelor organizate de tranzacționare (organised trading facilities – OTF) pe care vor trebui să le supravegheze în vederea asigurării funcționării eficiente și ordonate a piețelor financiare.

(2)

Informațiile respective ar trebui să se bazeze pe cele pe care o firmă de investiții sau un operator de piață ar fi obligat să le furnizeze în conformitate cu cerințele de autorizare generale prevăzute de Directiva 2014/65/UE. Informațiile ar trebui să se axeze asupra funcției specifice a sistemului de tranzacționare, astfel încât să le permită autorităților competente să evalueze dacă sistemul respectă definiția unui MTF sau OTF și să evalueze conformitatea acestuia cu cerințele speciale ce vizează locurile de tranzacționare prevăzute de Directiva 2014/65/UE și de Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (2). Cerința prezentării unei descrieri detaliate nu ar trebui să afecteze obligația unei firme de investiții sau a unui operator de piață de a furniza alte informații autorității sale competente, prevăzută de Directiva 2014/65/UE și de Regulamentul (UE) nr. 600/2014, sau dreptul autorităților competente de a solicita alte informații ca parte a supravegherii continue de către acestea a locurilor de tranzacționare.

(3)

Prin informațiile primite de către autoritățile competente ar trebui să se asigure colectarea în mod uniform a unor descrieri detaliate ale funcționării MTF-urilor sau OTF-urilor în temeiul Directivei 2014/65/UE și să se efectueze o prelucrare eficientă a informațiilor în cazul MTF-urilor care, la intrarea în vigoare a obligației de a prezenta o descriere detaliată, sunt deja operaționale în conformitate cu o autorizație națională.

(4)

Întrucât piețele de creștere pentru IMM-uri se deosebesc de alte MTF-uri prin faptul că fac obiectul unor norme suplimentare în temeiul Directivei 2014/65/UE, este necesar ca piețele de creștere pentru IMM-uri să furnizeze informații suplimentare.

(5)

Deoarece OTF-urile se deosebesc de MTF-uri prin faptul că procesul de tranzacționare poate implica utilizarea de către operatorul OTF-ului a unor reguli discreționare și pentru că operatorul unui OTF va avea responsabilități față de utilizatorii sistemului, OTF-urile ar trebui să furnizeze informații suplimentare.

(6)

Pentru a asigura eficiența prelucrării, informațiile necesare ar trebui furnizate în format electronic.

(7)

Pentru a facilita publicarea de către Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) a listei tuturor MTF-urilor și OTF-urilor din Uniune, însoțită de informații privind serviciile pe care le oferă și de codul unic de identificare a acestora, ar trebui utilizat un model standard pentru informațiile respective.

(8)

Din motive de coerență și pentru a asigura buna funcționare a piețelor financiare, este necesar ca dispozițiile prevăzute de prezentul regulament și dispozițiile naționale conexe de transpunere a Directivei 2014/65/UE să se aplice de la aceeași dată.

(9)

Orice date cu caracter personal prevăzute de prezentul regulament ar trebui colectate numai în scopuri determinate, explicite și legitime și nu ar trebui să fie prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu scopurile respective. În conformitate cu articolul 6 din Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3), datele cu caracter personal nu ar trebui păstrate o perioadă mai lungă decât cea necesară pentru scopul în care este exercitată funcția de supraveghere și ar trebui indicată perioada maximă de păstrare.

(10)

Prezentul regulament se bazează pe proiectul de standarde tehnice de punere în aplicare transmis Comisiei de către ESMA.

(11)

ESMA a efectuat consultări publice deschise cu privire la proiectul de standarde tehnice de punere în aplicare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor, instituit în temeiul articolului 37 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (4),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1.

„operator relevant” înseamnă:

(a)

o firmă de investiții care exploatează un sistem multilateral de tranzacționare (MTF);

(b)

o firmă de investiții care exploatează un sistem organizat de tranzacționare (OTF);

(c)

un operator de piață care exploatează un MTF;

(d)

un operator de piață care exploatează un OTF;

2.

„clase de active” înseamnă categoriile de instrumente financiare prevăzute în secțiunea C din anexa I la Directiva 2014/65/UE.

Articolul 2

Informații care trebuie furnizate privind MTF-urile și OTF-urile

(1)   Un operator relevant îi furnizează autorității sale competente următoarele informații:

(a)

clasele de active ale instrumentelor financiare tranzacționate în cadrul MTFului sau al OTF-ului;

(b)

normele și procedurile privind punerea la dispoziție pentru tranzacționare a instrumentelor financiare, însoțite de detalii privind modalitățile de publicare utilizate pentru a pune aceste informații la dispoziția publicului;

(c)

normele și procedurile de asigurare a unui acces obiectiv și nediscriminatoriu la sistemele de tranzacționare, însoțite de detalii privind modalitățile de publicare utilizate pentru a pune aceste informații la dispoziția publicului;

(d)

măsurile și procedurile de asigurare a faptului că sunt disponibile public suficiente informații pentru utilizatorii respectivului MTF sau OTF astfel încât aceștia să își formeze o opinie în ceea ce privește investițiile, ținând seama atât de tipurile de utilizatori, cât și de clasele de instrumente financiare tranzacționate;

(e)

sistemele, procedurile și mecanismele utilizate pentru a asigura respectarea condițiilor prevăzute la articolele 48 și 49 din Directiva 2014/65/UE;

(f)

o descriere detaliată a oricăror mecanisme de facilitare a furnizării de lichidități sistemului, cum ar fi mecanismele de formare a pieței;

(g)

dispozițiile și procedurile de monitorizare a tranzacțiilor, astfel cum sunt prevăzute la articolul 31 din Directiva 2014/65/UE;

(h)

normele și procedurile privind suspendarea și retragerea instrumentelor financiare de la tranzacționare, prevăzute la articolul 32 din Directiva 2014/65/UE;

(i)

măsurile luate pentru a se conforma obligațiilor de transparență pretranzacționare și posttranzacționare care se aplică instrumentelor financiare tranzacționate și funcției de tranzacționare a MTF-ului sau a OTFului; aceste informații sunt însoțite de informații privind o eventuală intenție de a utiliza derogările prevăzute la articolele 4 și 9 din Regulamentul (UE) nr. 600/2014 și publicarea decalată prevăzută la articolele 7 și 11 din regulamentul menționat anterior;

(j)

mecanismele de decontare eficientă a tranzacțiilor efectuate prin intermediul sistemelor sale și de asigurare a faptului că utilizatorii săi știu ce responsabilități le revin în această privință;

(k)

o listă a membrilor sau a participanților la MTF-ul sau OTF-ul pe care îl exploatează.

(2)   Un operator relevant îi furnizează autorității sale competente o descriere detaliată a funcționării sistemului său de tranzacționare, precizând:

(a)

dacă sistemul prezintă o funcție de execuție vocală, electronică sau hibridă;

(b)

în cazul unui sistem de tranzacționare electronic sau hibrid, natura oricărui algoritm sau program utilizat pentru determinarea corelării și execuției intereselor de tranzacționare;

(c)

în cazul unui sistem de tranzacționare vocal, normele și protocoalele utilizate pentru determinarea corelării și executarea intereselor de tranzacționare;

(d)

o descriere care să conțină explicații ale modului în care sistemul de tranzacționare îndeplinește fiecare element al definiției unui MTF sau a unui OTF.

(3)   Un operator relevant îi furnizează autorității sale competente informații cu privire la modul și la circumstanțele în care exploatarea MTF-ului sau a OTF-ului va conduce la conflicte potențiale între, pe de o parte, interesele MTF-ului ori ale OTF-ului, ale operatorului său ori ale proprietarilor săi și, pe de altă parte, buna funcționare a MTF-ului sau a OTF-ului. Operatorul relevant specifică procedurile și mecanismele de asigurare a respectării cerințelor prevăzute la articolul 18 alineatul (4) din Directiva 2014/65/UE.

(4)   Un operator relevant îi furnizează autorității sale competente următoarele informații privind mecanismele de externalizare a gestionării, exploatării sau supravegherii MTF-ului ori a OTF-ului:

(a)

măsurile organizaționale de identificare a riscurilor cu privire la activitățile externalizate și de monitorizare a activităților externalizate;

(b)

acordul contractual dintre operatorul relevant și entitatea care furnizează serviciul externalizat, în care sunt precizate natura, domeniul de aplicare, obiectivele și acordurile privind nivelul serviciilor.

(5)   Un operator relevant îi furnizează autorității sale competente informații cu privire la orice legături cu sau orice participare de către o piață reglementată, un MTF, un OTF sau un operator independent deținut de același operator relevant.

Articolul 3

Informații suplimentare care trebuie furnizate privind MTF-urile

Pe lângă informațiile prevăzute la articolul 2, un operator relevant îi furnizează autorității sale competente următoarele informații referitoare la cerințele prevăzute la articolul 19 alineatul (3) din Directiva 2014/65/UE:

(a)

o descriere a măsurilor și a sistemelor puse în aplicare pentru a gestiona riscurile la care este expus operatorul, a identifica toate riscurile semnificative care îi pot compromite funcționarea și a institui măsuri eficace de diminuare a riscurilor respective;

(b)

o descriere a mecanismelor puse în aplicare pentru a facilita finalizarea eficientă și în timp util a tranzacțiilor executate în cadrul sistemelor operatorului;

(c)

ținând seama de natura și de amploarea tranzacțiilor încheiate pe piață, precum și de gama și de nivelul riscurilor la care este expus operatorul, o descriere a resurselor financiare considerate suficiente pentru a facilita funcționarea sa ordonată.

Articolul 4

Informații care trebuie furnizate privind MTF-urile care sunt deja exploatate

În cazul unei firme de investiții sau al unui operator de piață autorizat să exploateze un MTF în temeiul articolului 5 din Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului (5) care este deja exploatat la data de la care se aplică prezentul regulament, firma sau operatorul respectiv furnizează informațiile menționate la articolele 2 și 3 din prezentul regulament atunci când acestea sunt necesare:

(a)

pentru a corecta, a actualiza sau a clarifica informații furnizate anterior de către operatorul relevant autorității sale competente;

(b)

pentru a demonstra respectarea obligațiilor prevăzute de Directiva 2014/65/UE și de Regulamentul (UE) nr. 600/2014 care nu erau aplicabile MTF-ului înainte de aplicarea prezentului regulament.

Articolul 5

Informații suplimentare care trebuie furnizate privind MTF-urile pentru înregistrarea acestora ca piață de creștere pentru IMM-uri

Atunci când un operator relevant solicită înregistrarea unui MTF ca piață de creștere pentru IMM-uri, operatorul respectiv se asigură că informațiile furnizate în temeiul articolelor 2 și 3 identifică în mod clar funcțiile sau mecanismele care sunt aplicabile pieței de creștere pentru IMM-uri.

Articolul 6

Informații suplimentare care trebuie furnizate privind OTF-urile

Pe lângă informațiile care trebuie furnizate în temeiul articolului 2, un operator relevant îi furnizează autorității sale competente următoarele informații:

(a)

informații cu privire la angajarea unei alte firme de investiții pentru a desfășura în mod independent activități de formare a pieței în cadrul OTF-ului său, în conformitate cu articolul 20 alineatul (5) din Directiva 2014/65/UE;

(b)

o descriere detaliată a modului și a circumstanțelor în care execută ordine în cadrul OTF-ului în mod discreționar, în conformitate cu articolul 20 alineatul (6) din Directiva 2014/65/UE;

(c)

normele, procedurile și protocoalele care îi permit operatorului să amplaseze interesele de tranzacționare ale unui membru sau ale unui participant în afara OTF-ului;

(d)

o descriere a modului în care utilizează cumpărări și vânzări simultane efectuate în cont propriu în conformitate cu articolul 20 alineatul (7) din Directiva 2014/65/UE;

(e)

normele și procedurile de asigurare a respectării dispozițiilor articolelor 24, 25, 27 și 28 din Directiva 2014/65/UE pentru tranzacțiile încheiate în cadrul OTFului, atunci când normele respective sunt aplicabile operatorului relevant în ceea ce privește un utilizator al OTF-ului.

Articolul 7

Informații specifice claselor de active

Atunci când un operator relevant al unui MTF sau al unui OTF aplică reguli diferite pentru diferitele clase de active, acesta furnizează informațiile prevăzute de prezentul regulament separat pentru fiecare dintre respectivele clase de active.

Articolul 8

Modificări substanțiale

(1)   Un operator relevant îi furnizează autorității sale competente o descriere a oricăror modificări substanțiale ale informațiilor transmise anterior în conformitate cu prezentul regulament care ar fi relevante pentru evaluarea respectării de către operatorul respectiv a Directivei 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 600/2014.

(2)   Atunci când un operator relevant transmite noi informații autorității sale competente pentru a corecta, a actualiza sau a clarifica informațiile furnizate anterior în conformitate cu prezentul regulament, acesta nu este nevoit să includă informații pur minore sau de natură tehnică care nu ar fi relevante pentru evaluarea respectării de către acesta a Directivei 2014/65/UE sau a Regulamentului (UE) nr. 600/2014.

(3)   O firmă de investiții sau un operator de piață autorizat să exploateze, în temeiul Directivei 2004/39/CE, un MTF care este deja exploatat la data de la care se aplică prezentul regulament îi furnizează autorității sale competente, pe lângă informațiile prevăzute la alineatul (1) al prezentului articol, o descriere a oricărei modificări substanțiale a informațiilor transmise deja autorității sale competente cu privire la MTF-ul respectiv în temeiul directivei menționate anterior.

Articolul 9

Formatul în care se furnizează descrierea

(1)   Atunci când operatorul relevant îi furnizează autorității competente descrierea funcționării MTF-ului sau OTF-ului pe care îl exploatează, astfel cum este prevăzută de prezentul regulament, operatorul relevant include în documentația pe care o prezintă trimiteri clare, care respectă cerințele din modelul prevăzut în tabelul 1 din anexă.

(2)   La prezentarea informațiilor prevăzute de prezentul regulament, un operator relevant include trimiteri la dispozițiile corespunzătoare ale normelor MTF-ului sau OTF-ului său, la acorduri sau contracte cu participanții sau cu părțile terțe relevante, precum și la politicile și procedurile interne.

(3)   Un operator relevant îi furnizează autorității sale competente informațiile prevăzute de prezentul regulament în format electronic.

(4)   Atunci când furnizează informațiile prevăzute de prezentul regulament, un operator relevant:

(a)

dă un număr de referință unic fiecărui document pe care îl prezintă;

(b)

se asigură că informațiile pe care le prezintă indică în mod clar cerințele specifice din prezentul regulament la care se referă și în ce document sunt furnizate informațiile respective, utilizând numărul de referință unic pentru identificarea documentului;

(c)

se asigură că, în cazul în care o dispoziție a prezentului regulament nu i se aplică, precizează acest lucru, adăugând o explicație în acest sens;

(d)

prezintă aceste informații în formatul stabilit în tabelul 1 din anexă.

(5)   Atunci când descrierea este prezentată în contextul unei cereri de autorizare, o entitate care solicită autorizarea de a furniza mai mult de un serviciu înaintează, în același timp, o cerere în care se indică în mod clar serviciile cărora li se aplică informațiile furnizate. Atunci când același document trebuie considerat a face parte din mai multe cereri de autorizare, la furnizarea informațiilor în formatul stabilit în tabelul 1 din anexă se utilizează același număr de referință atunci când se prezintă același document pentru mai multe cereri.

Articolul 10

Notificarea ESMA

O autoritate competentă notifică ESMA cu privire la autorizarea unui operator relevant ca MTF sau OTF în format electronic și în formatul stabilit în tabelul 2 din anexă.

Articolul 11

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la data prevăzută la articolul 93 alineatul (1) al doilea paragraf din Directiva 2014/65/UE.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 25 mai 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173, 12.6.2014, p. 349.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 173, 12.6.2014, p. 84).

(3)  Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (JO L 281, 23.11.1995, p. 31).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).

(5)  Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind piețele instrumentelor financiare, de modificare a Directivelor 85/611/CEE și 93/6/CEE ale Consiliului și a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului (JO L 145, 30.4.2004, p. 1).


ANEXĂ

Formate

Tabelul 1

Informații care trebuie furnizate de către operatorii MTF-urilor și OTF-urilor

Operatorul relevant pentru care se prezintă cererea

Articolul relevant din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/824

Numărul de referință al documentului

Titlul documentului

Capitolul sau secțiunea ori pagina din document în care sunt furnizate informațiile sau motivele pentru care nu sunt furnizate informațiile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabelul 2

Informații care trebuie transmise ESMA

Autoritatea competentă care efectuează notificarea

Denumirea operatorului relevant

Denumirea MTF-ului sau OTF-ului exploatat

Codul MIC

Serviciile prestate de MTF sau de OTF