24.5.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 135/115


REGULAMENTUL (UE) 2016/795 AL CONSILIULUI

din 11 aprilie 2016

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1370/2013 privind măsuri pentru stabilirea anumitor ajutoare și restituții în legătură cu organizarea comună a piețelor produselor agricole

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 43 alineatul (3) din tratat, Consiliul, la propunerea Comisiei, adoptă măsuri privind stabilirea ajutoarelor.

(2)

Articolele 5 și 6 din Regulamentul (UE) nr. 1370/2013 al Consiliului (1) stabilesc cuantumul ajutorului din partea Uniunii în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe și legume în școli și în cadrul programului de distribuire a laptelui în școli astfel cum sunt prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (2), prevăd anumite norme cu privire la dimensiunea ajutorului și repartizarea sa statelor membre în cazul programului de încurajare a consumului de fructe în școli și fixează cantitatea maximă de produse eligibile pentru ajutor în cazul programului de distribuire a laptelui în școli.

(3)

Partea II titlul I capitolul II secțiunea 1 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, astfel cum a fost modificată prin Regulamentul (UE) 2016/791 al Parlamentului European și al Consiliului (3), prevede un nou cadru comun pentru ajutorul din partea Uniunii pentru furnizarea de fructe și legume, de fructe și legume prelucrate și de produse proaspete din sectorul bananelor (denumit în continuare „fructe și legume destinate școlilor”), precum și de lapte și produse lactate (denumit în continuare „lapte destinat școlilor”) copiilor din instituțiile de învățământ (denumit în continuare „programul pentru școli”).

(4)

Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 prevede un ajutor din partea Uniunii pentru măsuri educative însoțitoare care sprijină aprovizionarea cu fructe și legume destinate școlilor și lapte destinat școlilor și distribuirea acestora, precum și un ajutor din partea Uniunii care acoperă anumite costuri legate de o astfel de aprovizionare și distribuire. Pentru a se asigura buna gestionare bugetară, ar trebui stabilit un nivel maxim de ajutor din partea Uniunii pentru finanțarea respectivelor măsuri educative însoțitoare și a costurilor aferente menționate.

(5)

Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 prevede un ajutor din partea Uniunii pentru aprovizionarea cu lapte de consum și cu versiunile fără lactoză ale acestuia și distribuirea acestora copiilor din instituțiile de învățământ și permite statelor membre să prevadă distribuirea anumitor produse lactate, altele decât laptele de consum, precum și a produselor enumerate în anexa V la respectivul regulament. În timp ce Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 nu prevede sume maxime pentru ajutorul din partea Uniunii pentru produse agricole, acesta limitează ajutorul din partea Uniunii la componenta „lapte” a produselor neagricole enumerate în anexa V la respectivul regulament. Pentru a asigura buna funcționare a ajutoarelor respective și pentru a asigura flexibilitatea în administrarea programului pentru școli, ar trebui stabilit cuantumul maxim al ajutorului din partea Uniunii pentru componenta „lapte” respectivă.

(6)

Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 stabilește cuantumul total al ajutorului anual din partea Uniunii pentru întreaga Uniune, precum și criteriile obiective pentru repartizarea respectivului cuantum total statelor membre. În consecință, ar trebui să fie stabilite repartizări orientative anuale pentru fiecare stat membru. Pentru a permite statelor membre cu o dimensiune demografică limitată să pună în aplicare o schemă rentabilă, ar trebui stabilit un cuantum minim al ajutorului din partea Uniunii la care au dreptul statele membre. Întrucât Croația a aderat la Uniune la 1 iulie 2013, criteriul utilizării anterioare a ajutorului din partea Uniunii pentru aprovizionarea cu lapte și produse lactate destinate copiilor nu ar trebui să i se aplice până la 1 august 2023.

(7)

Pentru a asigura utilizarea eficientă și direcționată a fondurilor Uniunii, ar trebui să se prevadă realocarea, în cadrul limitelor prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, a repartizărilor orientative care nu au fost solicitate de statele membre, către alte state membre, fie integral, fie parțial, fără a depăși plafonul anual total pentru ajutorul din partea Uniunii prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.

(8)

În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, ar trebui conferite competențe de executare Comisiei în ceea ce privește: stabilirea nivelului maxim al ajutorului din partea Uniunii pentru fiecare categorie de costuri aferente; stabilirea, după o perioadă de tranziție de șase ani, a repartizărilor orientative ale ajutorului din partea Uniunii pentru fiecare stat membru; stabilirea, dacă este necesar și după evaluare, a noilor repartizări orientative; măsurile necesare pentru realocarea repartizărilor orientative între statele membre; și stabilirea repartizărilor definitive pentru fiecare stat membru. Competențele respective ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (4).

(9)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 1370/2013 ar trebui modificat în consecință. Pentru a ține seama de periodicitatea anului școlar, noile norme ar trebui să devină aplicabile începând cu 1 august 2017,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificări aduse Regulamentului (UE) nr. 1370/2013

Regulamentul (UE) nr. 1370/2013 se modifică după cum urmează:

1.

Articolele 5 și 6 se înlocuiesc cu următorul text:

„Articolul 5

Ajutor pentru aprovizionarea școlilor cu fructe și legume și cu lapte, pentru măsuri educative însoțitoare și costuri aferente

(1)   Ajutorul din partea Uniunii pentru finanțarea măsurilor educative însoțitoare, astfel cum se menționează la articolul 23 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, nu depășește 15 % din repartizările definitive anuale ale statelor membre prevăzute la alineatul (6) din prezentul articol.

(2)   Ajutorul din partea Uniunii pentru costurile aferente, astfel cum se prevede la articolul 23 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, nu depășește în total 10 % din repartizările definitive anuale ale statelor membre prevăzute la alineatul (6) din prezentul articol.

Comisia adoptă acte de punere în aplicare care stabilesc nivelul maxim al ajutorului din partea Uniunii pentru fiecare categorie de astfel de costuri ca procent din repartizările definitive anuale ale statelor membre sau ca procent din costurile produselor în cauză.

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 15 alineatul (2) din prezentul regulament.

(3)   Cuantumul ajutorului din partea Uniunii pentru componenta «lapte» a produselor menționate la articolul 23 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 nu depășește 27 EUR/100 kg.

(4)   Ajutorul prevăzut la articolul 23 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 se repartizează fiecărui stat membru în conformitate cu prezentul alineat și ținând seama de criteriile stabilite în articolul 23a alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.

De la 1 august 2017 până la 31 iulie 2023, repartizările orientative ale ajutorului menționat la articolul 23a alineatul (1) al doilea paragraf literele (a) și (b) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 pentru fiecare stat membru sunt cele care figurează în anexa I. În perioada respectivă, articolul 23a alineatul (2) al doilea paragraf punctul (c) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 nu se aplică Croației.

De la 1 august 2023, Comisia adoptă acte de punere în aplicare care stabilesc, pe baza criteriilor menționate la articolul 23a alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, repartizările orientative pentru fiecare stat membru ale ajutorului menționat la articolul 23a alineatul (1) al doilea paragraf literele (a)și (b) din respectivul regulament. Cu toate acestea, fiecare stat membru primește un ajutor din partea Uniunii de cel puțin 290 000 EUR pentru distribuirea de fructe și legume destinate școlilor și de cel puțin 193 000 EUR pentru distribuirea de lapte destinat școlilor, astfel cum sunt definite la articolul 23 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.

Comisia evaluează ulterior, cel puțin o dată la trei ani, dacă repartizările orientative respective continuă să respecte criteriile stabilite la articolul 23a alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013. Atunci când este necesar, Comisia adoptă acte de punere în aplicare de stabilire a unor noi repartizări orientative.

Actele de punere în aplicare menționate la prezentul alineat se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 15 alineatul (2) din prezentul regulament.

(5)   În cazul în care, pentru un anumit an, un stat membru nu a depus o cerere pentru ajutor din partea Uniunii, în conformitate cu articolul 23a alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, sau a solicitat, într-o astfel de cerere, doar o parte din repartizarea sa orientativă menționată la alineatul (4) din prezentul articol, Comisia realocă respectiva repartizare orientativă sau partea nesolicitată din aceasta către statele membre care au notificat Comisiei dorința lor de a utiliza mai mult decât repartizarea lor orientativă.

Comisia adoptă, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, măsurile necesare pentru efectuarea unei astfel de realocări, care se bazează pe criteriul menționat la articolul 23a alineatul (2) primul paragraf litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 și este limitată în funcție de nivelul de utilizare a repartizării definitive a ajutorului din partea Uniunii, astfel cum este menționat la alineatul (6) din prezentul articol, de către statul membru în cauză pentru anul școlar care se încheie înainte de cererea anuală de ajutor din partea Uniunii.

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 15 alineatul (2) din prezentul regulament.

(6)   În urma cererilor transmise de către statele membre în conformitate cu articolul 23a alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, Comisia adoptă în fiecare an acte de punere în aplicare care stabilesc repartizarea definitivă a ajutoarelor pentru fructele și legumele destinate școlilor și pentru laptele destinat școlilor între statele membre participante, în limitele stabilite la articolul 23a alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, ținând seama de transferurile menționate la articolul 23a alineatul (4) din respectivul regulament.

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 15 alineatul (2) din prezentul regulament.”

2.

Se introduce următoarea anexă:

„ANEXA I

REPARTIZĂRI ORIENTATIVE

pentru perioada 1 august 2017-31 iulie 2023

[menționate în articolul 5 alineatul (4) al doilea paragraf]

Stat membru

Repartizări orientative pentru fructe și legume destinate școlilor

Repartizări orientative pentru lapte destinat școlilor

Belgia

3 367 930

1 650 729

Bulgaria

2 093 779

1 020 451

Republica Cehă

3 123 230

1 600 707

Danemarca

1 807 661

1 460 645

Germania

19 696 932

9 404 154

Estonia

439 163

700 309

Irlanda

1 757 779

900 398

Grecia

3 218 885

1 550 685

Spania

12 932 647

6 302 784

Franța

22 488 086

12 625 577

Croația

1 360 232

800 354

Italia

16 711 302

8 003 535

Cipru

290 000

500 221

Letonia

633 672

700 309

Lituania

900 888

1 032 456

Luxemburg

290 000

193 000

Ungaria

3 029 587

1 756 776

Malta

290 000

193 000

Țările de Jos

5 431 641

2 401 061

Austria

2 238 064

1 100 486

Polonia

11 639 985

10 204 507

Portugalia

3 283 397

2 220 981

România

6 866 848

10 399 594

Slovenia

554 020

320 141

Slovacia

1 708 720

900 398

Finlanda

1 599 047

3 824 689

Suedia

2 854 972

8 427 723

Regatul Unit

19 391 534

9 804 331

Total

150 000 000

100 000 000 ”

3.

Anexa se numerotează ca „Anexa II”.

Articolul 2

Intrarea în vigoare și aplicarea

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 august 2017.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Luxemburg, 11 aprilie 2016.

Pentru Consiliu

Președintele

M.H.P. VAN DAM


(1)  Regulamentul (UE) nr. 1370/2013 al Consiliului din 16 decembrie 2013 privind măsuri pentru stabilirea anumitor ajutoare și restituții în legătură cu organizarea comună a piețelor produselor agricole (JO L 346, 20.12.2013, p. 12).

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 671).

(3)  Regulamentul (UE) 2016/791 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2016 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1308/2013 și (UE) nr. 1306/2013 în ceea ce privește schema de ajutoare pentru aprovizionarea instituțiilor de învățământ cu fructe și legume, cu banane și cu lapte (a se vedea pagina 1 din prezentul Jurnal Oficial).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).