20.5.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 131/48


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/779 AL COMISIEI

din 18 mai 2016

de stabilire a unor norme uniforme cu privire la procedurile utilizate pentru a stabili dacă un produs din tutun are o aromă caracteristică

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2014/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun și a produselor conexe și de abrogare a Directivei 2001/37/CE (1), în special articolul 7 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Articolul 7 alineatul (1) din Directiva 2014/40/UE prevede că statele membre trebuie să interzică introducerea pe piață a produselor din tutun cu o aromă caracteristică.

(2)

Pentru a se asigura că aceste interdicții sunt aplicate în mod uniform pe întreg teritoriul Uniunii, este oportun să se prevadă, în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din Directiva 2014/40/UE, proceduri comune pentru a stabili dacă un produs din tutun are sau nu o aromă caracteristică.

(3)

În cazul în care un stat membru (denumit în continuare „statul membru inițiator”) sau Comisia consideră că un produs din tutun ar putea avea o aromă caracteristică, acesta (aceasta) ar trebui să solicite producătorului sau importatorului să comunice evaluarea sa în ceea ce privește produsul. Procedura de stabilire a existenței unui produs cu aromă caracteristică ar trebui să fie inițiată de statele membre în ceea ce privește produsele care sunt comercializate doar într-un singur stat membru sau într-un mic număr de state membre. În cazul în care un stat membru consideră că un produs este comercializat pe scară largă în mai multe state membre diferite, acesta ar trebui să aibă posibilitatea de a solicita Comisiei să inițieze procedura.

(4)

Pentru a evita proceduri paralele, statele membre și Comisia ar trebui să se informeze reciproc cu privire la inițierea procedurilor. În cazul în care un stat membru inițiază o procedură, toate celelalte state membre ar trebui să se abțină de la inițierea unei proceduri pentru același produs. Alternativ, statele membre pot conveni ca un alt stat membru să devină stat membru inițiator. Toate procedurile inițiate în alte state membre decât statul membru inițiator ar trebui suspendate până la adoptarea deciziei de către statul membru inițiator.

(5)

Comisia ar trebui să fie în măsură să inițieze o procedură în orice moment, inclusiv după adoptarea unei decizii potrivit căreia un produs nu are o aromă caracteristică. În cazul în care Comisia inițiază o procedură, toate procedurile naționale referitoare la același produs ar trebui să înceteze.

(6)

În cazul în care producătorul sau importatorul nu contestă faptul că produsul are o aromă caracteristică sau în cazul în care nu răspunde la o cerere de evaluare a prezenței unei arome caracteristice într-un produs, ar trebui să fie posibil să se ia o decizie pe baza unei proceduri simplificate.

(7)

În cazul în care producătorul sau importatorul contestă faptul că produsul are o aromă caracteristică, statul membru inițiator sau Comisia ar trebui să lanseze o evaluare aprofundată. În acest scop, poate fi consultat comitetul consultativ independent și pot fi colectate informații din alte surse. De asemenea, poate avea loc un schimb de informații cu alte state membre și cu Comisia.

(8)

În urma evaluării aprofundate și înainte de luarea unei decizii pentru a stabili dacă un produs are o aromă caracteristică, producătorului sau importatorului produsului ar trebui să i se ofere posibilitatea de a prezenta observații în scris. În observațiile sale scrise, producătorul sau importatorul ar trebui să indice, după caz, dacă societatea sa mamă a fost consultată. De asemenea, importatorii ar trebui să fie încurajați să consulte producătorul.

(9)

Statul membru inițiator ar trebui să prezinte Comisiei un proiect al deciziei sale, inclusiv, după caz, o copie a avizului emis de comitetul consultativ independent. O copie a acestor documente ar trebui să fie transmisă tuturor celorlalte state membre, însoțită de un rezumat într-o limbă de largă circulație.

(10)

Comisia și celelalte state membre pot face observații pe marginea proiectului de decizie. Ar trebui făcut un efort pentru a ajunge la un consens cu privire la proiectul de decizie și la principalele motive care stau la baza deciziei. În cazul în care opiniile statelor membre diferă în ceea ce privește chestiunea dacă un produs are sau nu o aromă caracteristică, Comisia ar trebui să vizeze ajungerea la un consens. În lipsa unui consens și în cazul în care este necesar pentru a se garanta că interdicția prevăzută la articolul 7 alineatul (1) din Directiva 2014/40/UE este aplicată în mod uniform, Comisia ar trebui să stabilească dacă produsul în cauză are sa nu o aromă caracteristică.

(11)

Având în vedere considerentele de sănătate publică care stau la baza interzicerii produselor care au o aromă caracteristică și ținând seama în mod corespunzător de principiul precauției, este necesar ca statul membru inițiator să aibă posibilitatea de a adopta măsuri de interdicție, de îndată ce se stabilește, în conformitate cu procedura prevăzută în prezentul regulament, că un produs are o aromă caracteristică. Cu toate acestea, în cazul în care Comisia adoptă ulterior o decizie în ceea ce privește respectivul produs, statul membru inițiator ar trebui să ia măsuri imediate pentru a garanta că legislația și practica sa sunt în conformitate cu decizia respectivă, astfel încât interdicția prevăzută la articolul 7 alineatul (1) din Directiva 2014/40/UE să fie aplicată în mod uniform în întreaga Uniune.

(12)

Statele membre și Comisia ar trebui să pună la dispoziția publicului versiunile neconfidențiale ale deciziilor adoptate în conformitate cu prezentul regulament. O atenție deosebită ar trebui acordată solicitărilor ca informațiile sensibile din punct de vedere comercial să rămână confidențiale. În cazul în care astfel de solicitări sunt considerate justificate, informațiile în cauză ar trebui să fie comunicate numai prin mijloace securizate de transmitere a datelor.

(13)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului menționat la articolul 25 din Directiva 2014/40/UE,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește norme uniforme cu privire la procedurile utilizate pentru a stabili dacă un produs din tutun are o aromă caracteristică.

Articolul 2

Definiție

În sensul prezentului regulament, „același produs” înseamnă produse care conțin aceleași ingrediente, în proporții identice în compoziția amestecului de tutun, indiferent de marcă sau de concepție.

CAPITOLUL II

INIȚIEREA PROCEDURII

Articolul 3

Inițierea de către un stat membru sau de către Comisie

(1)   În cazul în care un stat membru (denumit în continuare „statul membru inițiator”) sau Comisia consideră că un produs din tutun ar putea avea o aromă caracteristică, acesta poate iniția procedura prin care să se stabilească dacă un produs din tutun are o aromă caracteristică. De asemenea, un stat membru poate solicita Comisiei să inițieze o procedură.

(2)   Comisia poate iniția procedura prevăzută la alineatul (1), chiar dacă una sau mai multe proceduri au fost inițiate sau încheiate de către unul sau mai multe state membre, în special, atunci când acest lucru este necesar pentru a se asigura aplicarea uniformă a articolului 7 din Directiva 2014/40/UE.

Articolul 4

Cerere inițială adresată producătorului sau importatorului

(1)   Statul membru inițiator sau Comisia informează producătorul și importatorul produsului cu privire la punctul său de vedere conform căruia un produs din tutun ar putea avea o aromă caracteristică și solicită producătorului sau importatorului să furnizeze evaluarea sa.

(2)   Producătorul sau importatorul răspunde și transmite observațiile sale scrise cu privire la această cerere în termen de patru săptămâni de la primirea cererii la care se face referire la alineatul (1) sau la o altă dată convenită cu statul membru inițiator sau Comisia, după caz. În răspunsul său, producătorul sau importatorul identifică, în măsura în care este posibil, orice alte state membre în care același produs a fost introdus pe piață. Producătorul prezintă, de asemenea, punctele de vedere ale societății sale mamă, dacă este cazul. Importatorul prezintă, de asemenea, punctele de vedere ale producătorului.

(3)   În răspunsul său vizat la alineatul (2), producătorul sau importatorul indică dacă consideră că aceleași produse introduse pe piață în alte state membre au arome diferite în unul sau mai multe dintre statele membre în cauză. În acest caz, producătorul sau importatorul prezintă motivele pe care se bazează această afirmație.

Articolul 5

Coordonare inițială

(1)   În cazul în care procedura a fost inițiată de către un stat membru, statul membru respectiv informează Comisia și toate celelalte state membre cu privire la inițierea procedurii fără întârziere.

În cazul în care Comisia a inițiat procedura, ea informează toate statele membre cu privire la inițierea procedurii fără întârziere.

Statul membru inițiator sau Comisia comunică informațiile primite de la producător sau de la importator în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) celorlalte state membre și, după caz, Comisiei.

(2)   În cazul în care un stat membru a inițiat o procedură, alte state membre se abțin de la inițierea unei proceduri paralele cu privire la același produs. În cazul în care proceduri privind același produs au fost deja inițiate în două sau mai multe state membre, numai statul membru în care a fost inițiată prima procedură continuă procedura. Prin derogare, statele membre în cauză pot conveni ca un alt stat membru să acționeze ca stat membru inițiator. Toate procedurile inițiate în alte state membre decât statul membru inițiator, se suspendă până la adoptarea deciziei de către statul membru inițiator.

(3)   În cazul în care Comisia a inițiat o procedură, toate statele membre se abțin de la inițierea unor proceduri și, cu excepția cazurilor prevăzute la articolul 9 alineatul (3) al doilea paragraf, toate procedurile naționale în curs sunt suspendate.

(4)   Informațiile deja colectate sunt schimbate între statele membre și Comisie, la cerere.

Articolul 6

Evaluarea producătorului sau a importatorului

(1)   În cazul în care producătorul sau importatorul nu contestă faptul că un produs din tutun are o aromă caracteristică, acesta informează statul membru inițiator sau Comisia cu privire la acest lucru în răspunsul său transmis în conformitate cu articolul 4 alineatul (2).

În cazul în care, în răspunsul său, producătorul sau importatorul nu a contestat faptul că un produs din tutun are o aromă caracteristică sau dacă acesta nu a furnizat un răspuns în conformitate cu articolul 4 alineatul (2), statul membru inițiator sau Comisia, după caz, poate proceda la stabilire în conformitate cu articolul 9 sau respectiv cu articolul 10, în cazurile în care consideră că informațiile aflate la dispoziția sa sunt suficiente pentru a stabili o concluzie.

În măsura în care statul membru sau Comisia consideră că este necesar să se obțină mai multe informații pentru a fi în măsură să stabilească în mod definitiv dacă produsul are o aromă caracteristică sau nu, Comisia poate colecta informații suplimentare în conformitate cu articolul 7 înainte de a lua o hotărâre, în conformitate cu articolul 9 sau cu articolul 10.

(2)   În cazul în care producătorul sau importatorul contestă faptul că produsul are o aromă caracteristică, statul membru inițiator sau Comisia continuă procedura în conformitate cu articolul 7 și cu articolul 8.

CAPITOLUL III

ANCHETA

Articolul 7

Colectarea de informații suplimentare și consultarea comitetului consultativ

(1)   Statul membru inițiator sau Comisia poate solicita informații suplimentare de la producătorul sau importatorul în cauză, acestea urmând a fi furnizate într-un termen care urmează să fie stabilit în cerere. Acesta poate solicita, de asemenea, informații din partea altor surse, poate schimba informații cu alte state membre și, dacă este cazul, cu Comisia și poate consulta un comitet consultativ independent (denumit în continuare „comitetul”) înființat în conformitate cu Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/786 a Comisiei (2).

(2)   În cazul în care comitetul este consultat, acesta își prezintă avizul în termenul aplicabil în temeiul articolului 10 alineatul (6) din Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/786.

Articolul 8

Dreptul producătorilor și al importatorilor de a prezenta observații

(1)   În cazul în care, în temeiul articolului 6 alineatul (2), statul membru inițiator sau Comisia a efectuat o anchetă suplimentară în conformitate cu articolul 7 și în cazul în care, ținând seama în mod corespunzător de informațiile obținute în urma acestei anchete, statul membru inițiator sau Comisia consideră că un produs prezintă o aromă caracteristică, acesta trebuie, înainte de adoptarea unei decizii, să ofere producătorului sau importatorului în cauză posibilitatea de a prezenta observații scrise.

Statul membru sau Comisia pune la dispoziția producătorului sau a importatorului un rezumat al motivelor pentru care propunerea de decizie trebuie adoptată. În cazul în care a fost consultat comitetul, avizul său este pus la dispoziția producătorului sau a importatorului. Producătorul sau importatorul dispune de patru săptămâni pentru a-și prezenta observațiile. Acest termen poate fi prelungit de comun acord cu statul membru inițiator sau Comisia, după caz. În observațiile sale, producătorul indică, de asemenea, dacă societatea sa mamă a fost consultată, dacă este cazul. Importatorul indică dacă a fost consultat producătorul.

(2)   În cazul în care statul membru inițiator sau Comisia consideră că este necesar să se colecteze informații suplimentare după primirea observațiilor din partea producătorului sau importatorului, acesta (aceasta) furnizează producătorului sau importatorului informațiile suplimentare colectate și îi acordă posibilitatea de a prezenta observații scrise suplimentare.

CAPITOLUL IV

STABILIREA

Articolul 9

Coordonarea înainte de luarea unei decizii de către un stat membru

(1)   Statul membru inițiator, pe baza informațiilor aflate la dispoziția sa, inclusiv orice informații obținute în conformitate cu articolele 6, 7 și 8, după caz, elaborează un proiect de decizie pentru a stabili dacă produsul este sau nu este considerat ca având o aromă caracteristică interzisă în temeiul articolului 7 alineatul (1) din Directiva 2014/40/UE.

Proiectul de decizie este motivat, ținând seama în mod corespunzător de avizul Comisiei, după caz, precum și de alte informații disponibile, dacă este cazul.

Statul membru inițiator prezintă proiectul de decizie Comisiei și celorlalte state membre. Acesta prezintă, de asemenea, avizul comitetului, în cazul în care acesta a fost consultat, și furnizează detalii, în măsura în care este posibil, cu privire la orice alt stat membru în care același produs a fost introdus pe piață.

Decizia finală poate fi adoptată numai după o perioadă de patru săptămâni de la depunerea proiectului de decizie. Acest termen poate fi prelungit de comun acord între statul membru inițiator și Comisie.

(2)   Comisia și celelalte state membre pot prezenta observații cu privire la proiectul de decizie în termen de trei săptămâni de la depunerea proiectului de decizie. Orice obiecții cu privire la concluzia la care s-a ajuns în proiectul de decizie sunt justificate în mod corespunzător.

(3)   Statul membru inițiator ține cont de observațiile primite. În eventualitatea unei divergențe cu privire la prezența unei arome caracteristice într-un produs, statul membru inițiator, celelalte state membre și Comisia, după caz, depun toate eforturile pentru a ajunge la un consens. În absența unui consens, în cazul în care se consideră necesar pentru a asigura o aplicare uniformă a articolului 7 alineatul (1) din Directiva 2014/40/UE, Comisia inițiază procedura în conformitate cu articolul 3 alineatul (1).

Inițierea procedurii de către Comisie în conformitate cu primul paragraf nu aduce atingere dreptului statului membru inițiator de a proceda în continuare la adoptarea unei decizii de interzicere a produsului pe baza articolului 7 alineatul (1). În acest caz, statul membru inițiator notifică decizia producătorului sau importatorului. Acesta prezintă, de asemenea, o copie a deciziei celorlalte state membre și Comisiei, după caz, evidențiind, în măsura în care este posibil, statul membru (statele membre) în care același produs este introdus pe piață. Odată ce Comisia a adoptat decizia sa, statul membru ia imediat orice măsuri necesare pentru a se asigura că legislația sa națională respectă decizia respectivă.

(4)   În cazul în care statele membre și Comisia nu au prezentat obiecții cu privire la proiectul de decizie al statului membru inițiator, statul respectiv adoptă decizia și o notifică producătorului sau a importatorului. O copie este pusă la dispoziția celorlalte state membre și Comisiei, după caz, evidențiind, în măsura în care este posibil, statul membru (statele membre) în care același produs este introdus pe piață.

Articolul 10

Decizia Comisiei

(1)   În cazul în care producătorul sau importatorul a informat Comisia că nu contestă faptul că un produs din tutun are o aromă caracteristică sau, în cazul în care producătorul nu a furnizat un răspuns în conformitate cu articolul 4 alineatul (2), Comisia, ținând seama în mod corespunzător de informațiile aflate la dispoziția sa, inclusiv orice informații sau date suplimentare obținute în temeiul articolului 7, adoptă o decizie în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) din Directiva 2014/40/UE cu privire la stabilirea prezenței unei arome caracteristice într-un produs.

(2)   În cazul în care, în temeiul articolului 6 alineatul (2), Comisia a continuat să desfășoare o anchetă aprofundată în conformitate cu articolele 7 și 8, aceasta, pe baza informațiilor obținute în urma acestei anchete, adoptă o decizie în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) din Directiva 2014/40 cu privire la stabilirea prezenței unei arome caracteristice într-un produs.

Articolul 11

Proceduri paralele

(1)   De îndată ce statul membru inițiator a adoptat o decizie, procedurile naționale suspendate referitoare la același produs pot fi reluate. În cazul în care un stat membru în care a fost introdus pe piață același produs nu este de acord cu decizia luată de statul membru inițiator, acesta își comunică poziția Comisiei. Comisia consultă statul membru inițiator și celelalte state membre în care același produs este introdus pe piață. În cazul în care, pe baza acestei consultări, se consideră necesar pentru a asigura o aplicare uniformă a articolului 7 alineatul (1) din Directiva 2014/40/UE, Comisia inițiază o procedură în conformitate cu articolul 3 alineatul (1).

(2)   În cazul în care Comisia a luat o decizie, toate statele membre se asigură că decizia este pusă în aplicare în mod corespunzător.

CAPITOLUL V

INFORMAȚII

Articolul 12

Informații confidențiale

(1)   În comunicările lor, producătorii și importatorii pot solicita ca anumite informații să rămână confidențiale, pe motiv că acestea constituie un secret comercial sau sunt sensibile din punct de vedere comercial. În acest caz, aceștia trebuie să identifice în mod clar informațiile în cauză și să prezinte motivele care justifică cererea lor.

(2)   În cazul în care solicitarea este considerată justificată, statele membre și Comisia se asigură că informațiile primite în temeiul prezentului regulament sunt protejate în mod corespunzător. Toate comunicările unor astfel de informații se desfășoară utilizând mecanisme care permit transmiterea în siguranță a informațiilor confidențiale.

Articolul 13

Publicarea deciziilor

Statele membre și Comisia pun la dispoziția publicului versiunile neconfidențiale ale tuturor deciziilor adoptate în conformitate cu prezentul regulament.

CAPITOLUL VI

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 14

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 mai 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 127, 29.4.2014, p. 1.

(2)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/786 a Comisiei din 18 mai 2016 de stabilire a procedurii pentru înființarea și funcționarea unui comitet consultativ independent care să sprijine statele membre și Comisia pentru a stabili dacă produsele din tutun au o aromă caracteristică (a se vedea pagina 79 din prezentul Jurnal Oficial).