11.3.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 65/49


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/347 AL COMISIEI

din 10 martie 2016

de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare cu privire la formatul exact al listelor persoanelor care au acces la informații privilegiate și pentru actualizarea listelor persoanelor care au acces la informații privilegiate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață (Regulamentul privind abuzul de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE și 2004/72/CE ale Comisiei (1), în special articolul 18 alineatul (9),

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 18 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, emitenții, participanții la piața certificatelor de emisii, platformele de licitație, adjudecătorii și entitatea de supraveghere a licitațiilor sau orice alte persoane care acționează în numele sau în contul acestora trebuie să întocmească și să actualizeze într-un format anume listele persoanelor care au acces la informații privilegiate.

(2)

Stabilirea formatului exact, inclusiv utilizarea de modele standard, ar trebui să faciliteze aplicarea uniformă a cerinței de întocmire și de actualizare a listelor persoanelor care au acces la informații privilegiate prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 596/2014. Ar trebui, de asemenea, să asigure faptul că autorităților competente li se transmit informațiile necesare pentru a-și îndeplini sarcina de a proteja integritatea piețelor financiare și de a investiga eventualele abuzuri de piață.

(3)

Întrucât în cadrul unei entități pot exista mai multe informații privilegiate în același timp, în listele persoanelor care au acces la informații privilegiate ar trebui să se identifice cu precizie informațiile privilegiate la care au avut acces persoanele care lucrează pentru emitenți, pentru participanți la piața certificatelor de emisii, pentru platforme de licitație, pentru adjudecători și pentru entitatea de supraveghere a licitațiilor (indiferent dacă acestea se referă, printre altele, la un acord, la un proiect, la un eveniment corporatist sau financiar, la publicarea situațiilor financiare sau a unui avertisment privind profiturile). În acest scop, lista persoanelor care au acces la informații privilegiate ar trebui împărțită în secțiuni, fiecărei informații privilegiate fiindu-i dedicată o secțiune separată. În fiecare secțiune ar trebui enumerate toate persoanele care au acces la o anumită informație privilegiată.

(4)

Pentru a evita înregistrările multiple ale acelorași persoane în secțiuni diferite ale listelor persoanelor care au acces la informații privilegiate, emitenții, participanții la piața certificatelor de emisii, platformele de licitație, adjudecătorii și entitatea de supraveghere a licitațiilor sau persoanele care acționează în numele sau în contul lor pot decide să întocmească și să actualizeze o secțiune suplimentară a listei persoanelor care au acces la informații privilegiate, denumită „secțiunea privind persoanele care au acces permanent la informații privilegiate”, care este diferită de celelalte secțiuni din lista persoanelor care au acces la informații privilegiate prin faptul că nu este creată atunci când există o anumită informație privilegiată. Dacă se creează o astfel de secțiune privind persoanele care au acces permanent la informații privilegiate, aceasta ar trebui să includă numai acele persoane care, datorită naturii funcției lor sau a postului pe care îl ocupă, au acces tot timpul la toate informațiile privilegiate din cadrul emitentului, participantului la piața certificatelor de emisii, platformei de licitație, adjudecătorului sau entității de supraveghere a licitațiilor.

(5)

Lista persoanelor care au acces la informații privilegiate ar trebui, în principiu, să conțină date cu caracter personal care facilitează identificarea acestor persoane. Astfel de informații ar trebui să includă data nașterii, adresa personală și, dacă este cazul, numărul național de identificare al persoanelor respective.

(6)

Lista persoanelor care au acces la informații privilegiate ar trebui să conțină, de asemenea, date care pot fi de folos autorităților competente în cadrul desfășurării investigațiilor pentru a analiza rapid comportamentul în materie de tranzacționare al persoanelor care au acces la informații privilegiate, pentru a stabili legături între persoanele care au acces la informații privilegiate și persoanele implicate în activități de tranzacționare suspecte și pentru a identifica contactele dintre acestea în momentele critice. În acest sens, indicarea numerelor de telefon este esențială, întrucât acestea îi permit autorității competente să acționeze rapid și să solicite înregistrări ale traficului de date, dacă este necesar. În plus, astfel de date ar trebui furnizate încă de la început, pentru a nu se compromite integritatea investigației prin faptul că autoritatea competentă ar fi nevoită să solicite în cursul investigației informații suplimentare emitentului, participantului la piața certificatelor de emisii, platformei de licitație, adjudecătorului, entității de supraveghere a licitațiilor sau persoanei care are acces la informații privilegiate.

(7)

Pentru a se asigura faptul că lista persoanelor care au acces la informații privilegiate poate fi pusă la dispoziția autorității competente cât mai repede posibil de la solicitarea acesteia și pentru a nu pune în pericol o investigație prin necesitatea de a cere informații persoanelor de pe lista persoanelor care au acces la informații privilegiate, lista persoanelor care au acces la informații privilegiate ar trebui întocmită în format electronic și actualizată în permanență, fără întârziere, atunci când apare oricare dintre circumstanțele în care trebuie actualizată lista persoanelor care au acces la informații privilegiate specificate în Regulamentul (UE) nr. 596/2014.

(8)

Utilizarea unor formate electronice anume pentru transmiterea listelor persoanelor care au acces la informații privilegiate, astfel cum sunt stabilite de către autoritățile competente, ar trebui, de asemenea, să reducă sarcina administrativă pentru autoritățile competente, emitenți, participanții la piața certificatelor de emisii, platformele de licitație, adjudecători sau pentru entitatea de supraveghere a licitațiilor și pentru persoanele care acționează în numele sau în contul acestora. Formatele electronice ar trebui să permită păstrarea confidențialității cu privire la informațiile din lista persoanelor care au acces la informații privilegiate, precum și respectarea normelor prevăzute în legislația Uniunii privind prelucrarea datelor cu caracter personal și transferul acestor date.

(9)

Întrucât emitenții de pe o piață de creștere pentru IMM-uri sunt exceptați de la întocmirea și actualizarea listelor persoanelor care au acces la informații privilegiate și, prin urmare, pot redacta și păstra informațiile respective în alt format decât în format electronic, astfel cum se prevede în prezentul regulament pentru ceilalți emitenți, este necesar să nu li se impună emitenților de pe o piață de creștere pentru IMM-uri cerința de a utiliza un format electronic pentru transmiterea către autoritatea competentă a listelor persoanelor care au acces la informații privilegiate. De asemenea, este oportun să nu se impună obligația transmiterii anumitor date cu caracter personal atunci când aceste date nu sunt disponibile emitenților respectivi în momentul solicitării listei persoanelor care au acces la informații privilegiate. Listele persoanelor care au acces la informații privilegiate ar trebui, în orice caz, să fie transmise în așa fel încât să se asigure caracterul complet, confidențialitatea și integritatea informațiilor.

(10)

Prezentul regulament se bazează pe proiectele de standarde tehnice de punere în aplicare transmise Comisiei de către Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe.

(11)

Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe a efectuat consultări publice deschise cu privire la proiectele de standarde tehnice de punere în aplicare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor, instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (2).

(12)

Pentru a asigura buna funcționare a piețelor financiare, este necesar ca prezentul regulament să intre în vigoare în regim de urgență și ca dispozițiile prezentului regulament să se aplice de la aceeași dată precum cele ale Regulamentului (UE) nr. 596/2014,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarea definiție:

 

„Mijloace electronice” înseamnă echipamente electronice de procesare (inclusiv compresie digitală), stocare și transmitere a datelor prin cablu, unde radio, tehnologie optică sau prin orice alt mijloc electromagnetic.

Articolul 2

Formatul pentru întocmirea și actualizarea listei persoanelor care au acces la informații privilegiate

(1)   Emitenții, participanții la piața certificatelor de emisii, platformele de licitație, adjudecătorii și entitatea de supraveghere a licitațiilor sau orice persoană care acționează în numele sau în contul acestora se asigură că lista persoanelor care au acces la informații privilegiate este împărțită în secțiuni separate, fiecare fiind dedicată unei anumite informații privilegiate. Se adaugă noi secțiuni în lista persoanelor care au acces la informații privilegiate atunci când se identifică noi informații privilegiate, astfel cum sunt definite la articolul 7 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014.

Fiecare secțiune din lista persoanelor care au acces la informații privilegiate include doar informațiile privind persoanele care au acces la informația privilegiată la care se referă secțiunea respectivă.

(2)   Persoanele menționate la alineatul (1) pot introduce o secțiune suplimentară în lista lor cu persoanele care au acces la informații privilegiate, în care specifică datele privind persoanele care au acces tot timpul la toate informațiile privilegiate („persoane care au acces permanent la informații privilegiate”).

Datele privind persoanele care au acces permanent la informații privilegiate incluse în secțiunea suplimentară menționată la primul paragraf nu sunt incluse în celelalte secțiuni din lista persoanelor care au acces la informații privilegiate menționată la alineatul (1).

(3)   Persoanele menționate la alineatul (1) întocmesc și actualizează în format electronic lista persoanelor care au acces la informații privilegiate în conformitate cu modelul 1 din anexa I.

Atunci când lista persoanelor care au acces la informații privilegiate conține secțiunea suplimentară menționată la alineatul (2), persoanele menționate la alineatul (1) întocmesc și actualizează în format electronic această secțiune în conformitate cu modelul 2 din anexa I.

(4)   Formatele electronice menționate la alineatul (3) asigură în permanență:

(a)

confidențialitatea informațiilor incluse, prin asigurarea faptului că accesul la lista persoanelor care au acces la informații privilegiate este limitat la persoanele identificate în mod clar din cadrul emitentului, al participantului la piața certificatelor de emisii, al platformei de licitație, al adjudecătorului și al entității de supraveghere a licitațiilor sau la orice persoană care acționează în numele sau în contul acestora care are nevoie de acces datorită naturii funcției lor sau a postului pe care îl ocupă;

(b)

acuratețea informațiilor din lista persoanelor care au acces la informații privilegiate;

(c)

accesul la versiunile anterioare ale listei persoanelor care au acces la informații privilegiate și posibilitatea de a consulta versiunile respective.

(5)   Lista persoanelor care au acces la informații privilegiate menționată la alineatul (3) se transmite prin mijloacele electronice specificate de autoritatea competentă. Autoritățile competente publică pe site-ul lor internet mijloacele electronice care trebuie utilizate. Mijloacele electronice respective asigură menținerea caracterului complet, a integrității și a confidențialității informațiilor în cursul transmiterii.

Articolul 3

Emitenții de pe piața de creștere pentru IMM-uri

În sensul articolului 18 alineatul (6) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, un emitent ale cărui instrumente financiare sunt admise la tranzacționare pe o piață de creștere pentru IMM-uri îi furnizează autorității competente, la cerere, o listă a persoanelor care au acces la informații privilegiate care respectă modelul din anexa II, într-un format care asigură menținerea caracterului complet, a integrității și a confidențialității informațiilor în cursul transmiterii.

Articolul 4

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 3 iulie 2016.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 martie 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173, 12.6.2014, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).


ANEXA I

MODELUL 1

Lista persoanelor care au acces la informații privilegiate: secțiunea privind [denumirea informației privilegiate aferente unui anumit acord sau eveniment]

Data și ora (creării acestei secțiuni din lista persoanelor care au acces la informații privilegiate, și anume data și ora la care a fost identificată această informație privilegiată): [ aaaa-ll-zz; hh:mm UTC (ora universală coordonată) ]

Data și ora (la care s-a efectuat ultima actualizare): [ aaaa-ll-zz, hh:mm UTC (ora universală coordonată) ]

Data transmiterii către autoritatea competentă: [ aaaa-ll-zz ]

Prenumele persoanei care are acces la informații privilegiate

Numele persoanei care are acces la informații privilegiate

Numele la naștere al persoanei care are acces la informații privilegiate (dacă este diferit de numele actual)

Numărul (numerele) de telefon de la locul de muncă (numărul direct de la locul de muncă și numerele de telefon mobil de la locul de muncă)

Numele și adresa societății

Funcția și motivul pentru care este o persoană care are acces la informații privilegiate

Accesul a fost obținut la (data și ora la care persoana respectivă a primit acces la informații privilegiate)

Accesul a încetat la (data și ora de la care persoana respectivă nu a mai avut acces la informațiile privilegiate)

Data nașterii

Numărul național de identificare (dacă există un astfel de număr)

Numerele de telefon personale (numerele de telefon de acasă și numerele de telefon mobil personale)

Adresa completă de acasă: numele străzii; numărul străzii; orașul; codul poștal; țara)

[Text]

[Text]

[Text]

[Cifre (fără spațiu)]

[Adresa emitentului/participantului la piața certificatelor de emisii/platformei de licitație/adjudecătorului/entității de supraveghere a licitațiilor sau a unei părți terțe a persoanei care are acces la informații privilegiate]

[Text care descrie rolul, funcția și motivul înscrierii pe listă]

[aaaa-ll-zz, hh:mm UTC]

[aaaa-ll-zz, hh:mm UTC]

[aaaa-ll-zz]

[Număr și/sau text]

[Cifre (fără spațiu)]

[Text: adresa de acasă detaliată a persoanei care are acces la informații privilegiate

Numele și numărul străzii

Orașul

Codul poștal

Țara]

MODELUL 2

Secțiunea privind persoanele care au acces permanent la informații privilegiate

Data și ora (creării secțiunii privind persoanele care au acces permanent la informații privilegiate) [ aaaa-ll-zz, hh:mm UTC (ora universală coordonată) ]

Data și ora (la care s-a efectuat ultima actualizare): [ aaaa-ll-zz, hh:mm UTC (ora universală coordonată) ]

Data transmiterii către autoritatea competentă: [ aaaa-ll-zz ]

Prenumele persoanei care are acces la informații privilegiate

Numele persoanei care are acces la informații privilegiate

Numele la naștere al persoanei care are acces la informații privilegiate (dacă este diferit de numele actual)

Numărul (numerele) de telefon de la locul de muncă (numărul direct de la locul de muncă și numerele de telefon mobil de la locul de muncă)

Numele și adresa societății

Funcția și motivul pentru care este o persoană care are acces la informații privilegiate

Inclusă la

(data și ora la care persoana respectivă a fost inclusă în secțiunea privind persoanele care au acces permanent la informații privilegiate)

Data nașterii

Numărul național de identificare (dacă există un astfel de număr)

Numerele de telefon personale (numerele de telefon de acasă și numerele de telefon mobil personale)

Adresa completă de acasă

(numele străzii; numărul străzii; orașul; codul poștal; țara)

[Text]

[Text]

[Text]

[Cifre (fără spațiu)]

[Adresa emitentului/participantului la piața certificatelor de emisii/platformei de licitație/adjudecătorului/entității de supraveghere a licitațiilor sau a unei părți terțe a persoanei care are acces la informații privilegiate]

[Text care descrie rolul, funcția și motivul înscrierii pe această listă]

[aaaa-ll-zz, hh:mm UTC]

[aaaa-ll-zz]

[Număr și/sau text]

[Cifre (fără spațiu)]

[Text: adresa de acasă detaliată a persoanei care are acces la informații privilegiate

Numele și numărul străzii

Orașul

Codul poștal

Țara]


ANEXA II

Modelul listei persoanelor care au acces la informații privilegiate care trebuie transmisă de către emitenții instrumentelor financiare admise la tranzacționare pe piețele de creștere pentru IMM-uri

Data și ora (creării): [ aaaa-ll-zz, hh:mm UTC (ora universală coordonată) ]

Data transmiterii către autoritatea competentă: [ aaaa-ll-zz ]

Prenumele persoanei care are acces la informații privilegiate

Numele persoanei care are acces la informații privilegiate

Numele la naștere al persoanei care are acces la informații privilegiate (dacă este diferit de numele actual)

Numărul (numerele) de telefon de la locul de muncă (numărul direct de la locul de muncă și numerele de telefon mobil de la locul de muncă)

Numele și adresa societății

Funcția și motivul pentru care este o persoană care are acces la informații privilegiate

Accesul a fost obținut la (data și ora la care persoana respectivă a primit acces la informații privilegiate)

Accesul a încetat la (data și ora de la care persoana respectivă nu a mai avut acces la informațiile privilegiate)

Numărul național de identificare (dacă există un astfel de număr)

În caz contrar, se precizează data nașterii.

Adresa completă de acasă (numele străzii; numărul străzii; orașul; codul poștal; țara)

(În cazul în care sunt disponibile la momentul primirii cererii din partea autorității competente)

Numerele de telefon personale (numerele de telefon de acasă și numerele de telefon mobil personale)

(În cazul în care sunt disponibile la momentul primirii cererii din partea autorității competente)

[Text]

[Text]

[Text]

[Numere (fără spațiu)]

[Adresa emitentului sau a părții terțe persoanei care are acces la informații privilegiate]

[Text care descrie rolul, funcția și motivul înscrierii pe această listă]

[aaaa-ll-zz, hh:mm UTC]

[aaaa-ll-zz, hh:mm UTC]

[Număr și/sau text sau aaaa-ll-zz pentru precizarea datei nașterii]

[Text: adresa de acasă detaliată a persoanei care are acces la informații privilegiate

Numele și numărul străzii

Orașul

Codul poștal

Țara]

[Numere (fără spațiu)]