18.2.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 41/8


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/224 AL COMISIEI

din 17 februarie 2016

de modificare a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) nr. 947/2014 și (UE) nr. 948/2014 în ceea ce privește ultima zi de depunere a cererilor de ajutor pentru depozitarea privată a untului și a laptelui praf degresat

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1), în special articolul 18 alineatul (2), articolul 20 literele (c), (f), (l), (m) și (n) și articolul 223 alineatul (3) litera (c),

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1370/2013 al Consiliului din 16 decembrie 2013 privind măsuri pentru stabilirea anumitor ajutoare și restituții în legătură cu organizarea comună a piețelor produselor agricole (2), în special articolul 4,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului (3), în special articolul 62 alineatul (2) litera (b),

întrucât:

(1)

Regulamentele de punere în aplicare (UE) nr. 947/2014 (4) și (UE) nr. 948/2014 (5) ale Comisiei au deschis depozitarea privată pentru unt și, respectiv, pentru lapte praf degresat, având în vedere situația deosebit de dificilă de pe piață, rezultată în special în urma interdicției instaurate de Rusia asupra importurilor de produse lactate din Uniune.

(2)

Aceste scheme de depozitare privată au fost extinse prin Regulamentele de punere în aplicare (UE) nr. 1337/2014 (6), (UE) 2015/303 (7) și (UE) 2015/1548 (8) ale Comisiei. Ca urmare, cererile de ajutor pot fi depuse până la 29 februarie 2016.

(3)

La 25 iunie 2015, Rusia a prelungit interdicția asupra importului de produse agricole și alimentare originare din Uniune cu încă un an, până la 6 august 2016.

(4)

În plus, cererea de lapte și produse lactate la nivel mondial a rămas fragilă în cursul anului 2015, în timp ce oferta de lapte a crescut în principalele regiuni exportatoare.

(5)

În consecință, prețurile untului și laptelui praf degresat în Uniune s-au redus în continuare, existând posibilitatea ca presiunea descendentă să se mențină.

(6)

Având în vedere actuala situație a pieței, sunt oportune asigurarea disponibilității neîntrerupte a schemelor de ajutor pentru depozitarea privată a untului și a laptelui praf degresat și prelungirea acestora până la sfârșitul perioadei de intervenție din 2016, la 30 septembrie 2016.

(7)

Pentru a se evita o întrerupere a posibilității de depunere a cererilor în cadrul schemelor, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării sale.

(8)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru organizarea comună a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 947/2014

La articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 947/2014, data de „29 februarie 2016” se înlocuiește cu data de „30 septembrie 2016”.

Articolul 2

Modificarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 948/2014

La articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 948/2014, data de „29 februarie 2016” se înlocuiește cu data de „30 septembrie 2016”.

Articolul 3

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 februarie 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 346, 20.12.2013, p. 12.

(3)  JO L 347, 20.12.2013, p. 549.

(4)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 947/2014 al Comisiei din 4 septembrie 2014 de deschidere a depozitării private pentru unt și de stabilire în avans a cuantumului ajutorului (JO L 265, 5.9.2014, p. 15).

(5)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 948/2014 al Comisiei din 4 septembrie 2014 de deschidere a depozitării private pentru laptele praf degresat și de stabilire în avans a cuantumului ajutorului (JO L 265, 5.9.2014, p. 18).

(6)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1337/2014 al Comisiei din 16 decembrie 2014 de modificare a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) nr. 947/2014 și (UE) nr. 948/2014 în ceea ce privește ultima zi de depunere a cererilor de ajutor pentru depozitarea privată a untului și a laptelui praf degresat (JO L 360, 17.12.2014, p. 15).

(7)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/303 al Comisiei din 25 februarie 2015 de modificare a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) nr. 947/2014 și (UE) nr. 948/2014 în ceea ce privește ultima zi de depunere a cererilor de ajutor pentru depozitarea privată a untului și a laptelui praf degresat (JO L 55, 26.2.2015, p. 4).

(8)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1548 al Comisiei din 17 septembrie 2015 de modificare a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) nr. 947/2014 și (UE) nr. 948/2014 în ceea ce privește ultima zi de depunere a cererilor de ajutor pentru depozitarea privată a untului și a laptelui praf degresat (JO L 242, 18.9.2015, p. 26).