2.2.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 25/56


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/132 AL COMISIEI

din 1 februarie 2016

de stabilire a datei-limită de depunere a cererilor de acordare a ajutorului pentru depozitarea privată a cărnii de porc în temeiul Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2334

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1), în special articolul 18 alineatul (2) primul paragraf litera (b) și al doilea paragraf,

întrucât:

(1)

Ajutorul pentru depozitarea privată acordat în temeiul Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2334 al Comisiei (2) a avut un efect favorabil asupra pieței cărnii de porc. Se preconizează stabilizarea în continuare a prețurilor.

(2)

Prin urmare, ar trebui să se suspende acordarea de ajutor pentru depozitarea privată a cărnii de porc și ar trebui stabilită o dată-limită de depunere a cererilor de ajutor.

(3)

Din motive de securitate juridică, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2334 ar trebui abrogat.

(4)

Pentru a se evita speculațiile, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru organizarea comună a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Data-limită de depunere a cererilor de acordare a ajutorului pentru depozitarea privată a cărnii de porc în temeiul Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2334 este 3 februarie 2016.

Articolul 2

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2334 se abrogă cu efect de la 3 februarie 2016.

Totuși, regulamentul respectiv continuă să se aplice în ceea ce privește contractele încheiate în temeiul său.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 1 februarie 2016.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Phil HOGAN

Membru al Comisiei


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2334 al Comisiei din 14 decembrie 2015 de deschidere a depozitării private pentru carnea de porc și de stabilire în avans a cuantumului ajutorului (JO L 329, 15.12.2015, p. 10).