2.2.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 25/46


REGULAMENTUL (UE) 2016/130 AL COMISIEI

din 1 februarie 2016

de adaptare la progresul tehnic a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului privind aparatura de înregistrare în transportul rutier

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985 privind aparatura de înregistrare în transportul rutier (1), în special articolul 17,

întrucât:

(1)

Anexa IB la Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 stabilește specificațiile tehnice pentru construirea, testarea, instalarea și inspecția tahografelor digitale.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 68/2009 al Comisiei (2) a introdus un adaptor ca soluție temporară, până la 31 decembrie 2013, pentru a face posibilă instalarea tahografelor în conformitate cu anexa IB la Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 în vehiculele de tip M1 și N1.

(3)

Regulamentul (UE) nr. 1161/2014 al Comisiei (3) a modificat Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 pentru a prelungi perioada de valabilitate a adaptorului până la 31 decembrie 2015.

(4)

Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 a fost înlocuit cu Regulamentul (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (4). Cu toate acestea, în conformitate cu articolul 46 din Regulamentul (UE) nr. 165/2014, dispozițiile din Regulamentul (CEE) nr. 3821/85, inclusiv din anexa IB, se aplică în continuare, cu titlu tranzitoriu, până la data aplicării actelor de punere în aplicare menționate în Regulamentul (UE) nr. 165/2014.

(5)

Considerentul 5 din Regulamentul (UE) nr. 165/2014 prevede luarea în considerare de către Comisie a prelungirii perioadei de valabilitate a adaptorului pentru vehiculele M1 și N1 până în 2015, precum și analizarea de către aceasta a unei soluții pe termen lung pentru vehiculele M1 și N1 înainte de 2015.

(6)

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor „Tahograful digital: Foaia de parcurs a activităților viitoare” (5), care a însoțit propunerea privind Regulamentul (UE) nr. 165/2014, prevede o perioadă de doi ani pentru pregătirea și adoptarea anexelor și apendicelor, în urma adoptării Regulamentului (UE) nr. 165/2014.

(7)

În cadrul specificațiilor tehnice privind implementarea Regulamentului (UE) nr. 165/2014 ar trebui stabilită o soluție permanentă în ceea ce privește adaptorul. Prin urmare, în aplicarea principiului încrederii legitime, posibilitatea de a utiliza adaptoare la vehiculele de tip M1 și N1 ar trebui să fie prelungită cel puțin până la adoptarea acestor specificații tehnice prin actele de implementare.

(8)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 42 din Regulamentul (UE) nr. 165/2014,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa IB la Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 se modifică după cum urmează:

 

În partea I „Definiții”, litera (rr), prima liniuță, data de „31 decembrie 2015” se înlocuiește cu „31 decembrie 2016”.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 1 februarie 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 370, 31.12.1985, p. 8.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 68/2009 al Comisiei din 23 ianuarie 2009 de adaptare pentru a noua oară la progresul tehnic a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului privind aparatura de înregistrare în transportul rutier (JO L 21, 24.1.2009, p. 3).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 1161/2014 al Comisiei din 30 octombrie 2014 de adaptare la progresul tehnic a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului privind aparatura de înregistrare în transportul rutier (JO L 311, 31.10.2014, p. 19).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 februarie 2014 privind tahografele în transportul rutier, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului privind aparatura de înregistrare în transportul rutier și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere (JO L 60, 28.2.2014, p. 1).

(5)  COM(2011) 454 final.