28.1.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 21/21


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/99 AL COMISIEI

din 16 octombrie 2015

de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare referitoare la stabilirea funcționării operaționale a colegiilor de supraveghetori în conformitate cu Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (1), în special articolul 51 alineatul (5) și articolul 116 alineatul (5),

întrucât:

(1)

Procesul de stabilire și actualizare a cartografierii entităților grupurilor din Uniune și din țări terțe ar trebui să fie condus de supraveghetorul consolidant, care ar trebui să se asigure că potențialii membri ai colegiului au posibilitatea de a face comentarii și de a contribui la acest exercițiu în scopul de a se garanta că toate entitățile grupurilor sunt identificate în mod eficient, iar cartografierea reflectă informații exacte și actualizate referitoare la entități, inclusiv la sucursalele grupului. Pentru a se facilita desfășurarea exercițiului de cartografiere, a se asigura că toate informațiile necesare sunt colectate și reflectate în cartografierea grupului de instituții, a se reduce costurile de conformare, atât pentru supraveghetorul consolidant sau autoritățile competente din statul membru de origine, cât și pentru alți membri ai colegiului, cartografierea ar trebui efectuată utilizând un model comun.

(2)

În cazul în care intenționează să invite autoritățile competente din statele membre gazdă în care sunt stabilite sucursale nesemnificative, autoritățile de supraveghere din țări terțe, precum și alte autorități relevante să participe în calitate de observatori în cadrul colegiului, supraveghetorul consolidant trebuie să se asigure că membrii colegiului sunt informați în avans cu privire la această intenție și li se acordă timpul necesar pentru a evalua această propunere, a conveni sau a formula obiecții cu privire la aceasta. Pentru a se asigura că procedura este gestionată în mod adecvat, supraveghetorul consolidant ar trebui să invite mai întâi autoritățile eligibile să devină membri ai colegiului și apoi ar trebui să invite autoritățile care ar putea deveni observatori în cadrul colegiului.

(3)

Înainte de a accepta invitația adresată de supraveghetorul consolidant, autoritățile care ar putea deveni observatori în cadrul colegiului ar trebui să ia act de condițiile lor de participare, astfel cum sunt convenite de supraveghetorul consolidant și membrii colegiului. Supraveghetorul consolidant ar trebui să aibă obligația de a include condițiile de participare a observatorilor în acordul scris de coordonare și cooperare al colegiului.

(4)

Procedura de încheiere și de modificare a acordului scris de coordonare și cooperare ar trebui să fie condusă de supraveghetorul consolidant, care ar trebui să se asigure că membrii colegiului au posibilitatea să prezinte observații și să contribuie la formularea acordului propus, inclusiv în ceea ce privește condițiile de participare a observatorilor. Pentru a se asigura faptul că, în ceea ce privește structura și dispozițiile conținute, acordurile încheiate de colegiile de supraveghetori sunt consecvente, dar permit totodată un grad adecvat de flexibilitate pentru a include dispoziții și convenții specifice fiecărui colegiu, acestea ar trebui să fie elaborate pe baza unui model comun.

(5)

Atunci când organizează consultări cu membrii colegiului privind diverse aspecte legate de activitatea operațională a colegiului, supraveghetorul consolidant ar trebui să comunice clar un termen adecvat în care membrii colegiului ar trebui să își exprime observațiile și opiniile.

(6)

Recunoscând diversele sarcini de supraveghere pe care trebuie să le efectueze supraveghetorul consolidant și alți membri ai colegiului, precum și complexitatea acestora, frecvența minimă preconizată a reuniunilor colegiului ar trebui stabilită la o dată pe an.

(7)

Având în vedere faptul că colegiile de supraveghetori pot fi organizate în diferite substructuri, este esențial să se garanteze că toți membrii colegiului sunt informați la timp și în mod corespunzător cu privire la discuțiile desfășurate și deciziile adoptate în cadrul substructurilor specifice.

(8)

Pentru a garanta confidențialitatea informațiilor comunicate între supraveghetorul consolidant sau autoritățile competente din statul membru de origine și membrii colegiului, colegiile de supraveghetori ar trebui să fie încurajate să utilizeze mijloace securizate de comunicare.

(9)

Funcționarea eficientă și eficace a colegiilor de supraveghetori necesită ca membrii colegiilor să facă schimb de toate informațiile necesare care să le permită să evalueze și să ia măsuri pentru a proteja interesele deponenților și ale investitorilor din statele lor membre și pentru a proteja stabilitatea financiară în cadrul Uniunii. Prin urmare, în cazul în care consideră că o anumită informație nu este relevantă pentru un membru al colegiului, supraveghetorul consolidant ar trebui să își justifice decizia, după ce s-a consultat cu membrul respectiv și i-a pus la dispoziție toate elementele necesare pentru evaluarea relevanței.

(10)

În cazul în care analiza continuă a permisiunii de a utiliza modele interne indică deficiențe în conformitate cu articolul 101 din Directiva 2013/36/UE, este esențial ca supraveghetorul consolidant și membrii colegiului care supraveghează entitățile grupului afectate de aceste deficiențe să colaboreze pentru a evalua gradul de semnificație al acestor deficiențe și a decide cu privire la măsurile adecvate. Orice decizie privind impunerea de majorări de capital sau revocarea modelului aprobat ar trebui luată în comun de către supraveghetorul consolidant și membrii colegiului relevant.

(11)

Pentru a facilita identificarea semnalelor timpurii de alarmă și a riscurilor și vulnerabilităților potențiale de care trebuie să se țină cont în raportul privind evaluarea de risc a grupului și în raportul privind evaluarea riscului de lichiditate, este important ca supraveghetorul consolidant și alți membri ai colegiului să convină în prealabil asupra unui set de indicatori care urmează să fie comunicați cel puțin o dată pe an. Pentru a asigura consecvența și comparabilitatea, acești indicatori ar trebui să fie calculați pe baza datelor de supraveghere pe care autoritățile competente le colectează în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei (2).

(12)

Procedura de stabilire și de actualizare a unui cadru al colegiului pentru situații de urgență ar trebui să fie condusă de supraveghetorul consolidant sau de autoritățile competente din statul membru de origine, care ar trebui să se asigure că membrii colegiului au posibilitatea să prezinte observații și să contribuie la formularea cadrului propus.

(13)

În timpul unei situații de urgență, ar trebui să se asigure că are loc o cooperare eficientă și eficace între supraveghetorul consolidant și toți membrii colegiului responsabili de supravegherea entităților din grup ce sunt afectate sau riscă să fie afectate de situația de urgență și că evaluarea situației de urgență, răspunsul în materie de supraveghere la situația de urgență, precum și monitorizarea și actualizarea acestui răspuns în materie de supraveghere se desfășoară în mod coordonat, cu implicarea adecvată a supraveghetorului consolidant și a tuturor membrilor colegiului responsabili de supravegherea entităților din grup ce sunt afectate sau riscă să fie afectate de situația de urgență respectivă. În plus, este necesar ca toți membrii colegiului să fie informați de către supraveghetorul consolidant cu privire la elementele principale ale deciziilor luate sau ale informațiilor comunicate pentru a face față situației de urgență.

(14)

Dispozițiile prezentului regulament sunt strâns legate între ele, deoarece se referă la funcționarea operațională a colegiilor de supraveghetori. În vederea asigurării coerenței între aceste dispoziții, care ar trebui să intre în vigoare în același timp, și pentru a oferi persoanelor supuse acestor obligații o imagine cuprinzătoare în privința dispozițiilor și un acces sintetic la acestea, este de dorit ca toate standardele tehnice de punere în aplicare prevăzute la articolul 51 alineatul (5) și la articolul 116 alineatul (5) din Directiva 2013/36/UE să fie incluse într-un singur regulament.

(15)

Întrucât marea majoritate a colegiilor de supraveghetori din UE sunt instituite în conformitate cu articolul 116 din Directiva 2013/36/UE, se consideră că este mai adecvat să se stabilească mai întâi funcționarea operațională a colegiilor înființate în temeiul articolului 116 din Directiva 2013/36/UE și apoi cea a colegiilor înființate în temeiul articolului 51 din Directiva 2013/36/UE, primele dintre acestea fiind un caz mai general, iar cele din urmă un caz special.

(16)

Prezentul regulament se bazează pe proiectele de standarde tehnice de punere în aplicare prezentate Comisiei Europene de către autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea Bancară Europeană – ABE).

(17)

ABE a organizat consultări publice deschise cu privire la proiectul de standarde tehnice de punere în aplicare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale pe care le-ar genera acestea și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul bancar instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (3),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL 1

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește funcționarea operațională a colegiului de supraveghetori („colegiul”) instituit în conformitate cu articolul 116 și cu articolul 51 alineatul (3) din Directiva 2013/36/UE.

CAPITOLUL 2

FUNCȚIONAREA OPERAȚIONALĂ A COLEGIILOR INSTITUITE ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 116 DIN DIRECTIVA 2013/36/UE

SECȚIUNEA 1

Înființarea și funcționarea colegiilor

Articolul 2

Realizarea și actualizarea cartografierii unui grup de instituții

(1)   Supraveghetorul consolidant transmite proiectul de cartografiere, pregătit în conformitate cu articolul 2 din Regulamentul delegat (UE) 2016/98 al Comisiei al Comisiei (4), autorităților eligibile să devină membri ai colegiului în temeiul articolului 3 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2016/98 (denumite în continuare „membrii potențiali ai colegiului”), invitându-le să își prezinte opiniile și indicând termenul adecvat pentru prezentarea acestora.

(2)   În scopul finalizării cartografierii și fără a aduce atingere aplicării articolului 51 din Directiva 2013/36/UE, supraveghetorul consolidant ține seama de toate opiniile și rezervele exprimate de membrii potențiali ai colegiului.

(3)   După finalizare, supraveghetorul consolidant transmite cartografierea grupului tuturor membrilor potențiali ai colegiului.

(4)   Aplicând procedura definită la alineatele (1)-(3), supraveghetorul consolidant actualizează cartografierea cel puțin o dată pe an sau mai des, în cazul în care există modificări semnificative în structura grupului.

(5)   Pentru a realiza și a actualiza cartografierea unui grup de instituții, supraveghetorul consolidant utilizează modelul din anexa I.

Articolul 3

Înființarea unui colegiu

(1)   Pentru a înființa un colegiu, supraveghetorul consolidant urmează etapele descrise în continuare:

(a)

supraveghetorul consolidant trimite invitații autorităților menționate la articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2016/98;

(b)

supraveghetorul consolidant notifică membrilor colegiului care au acceptat invitația menționată la alineatul (3) al prezentului articol intenția sa de a trimite autorităților competente din statele membre gazdă în care sunt stabilite sucursale nesemnificative invitația de a participa în calitate de observatori în cadrul colegiului, în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2016/98;

(c)

supraveghetorul consolidant notifică membrilor colegiului care au acceptat invitația menționată la alineatul (3) al prezentului articol intenția sa de a trimite autorității competente dintr-o țară terță invitația de a participa în calitate de observator în cadrul colegiului, în conformitate cu articolul 3 alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) 2016/98;

(d)

supraveghetorul consolidant notifică membrilor colegiului care au acceptat invitația menționată la alineatul (3) al prezentului articol intenția sa de a trimite oricărei autorități menționate la articolul 3 alineatul (4) din Regulamentul delegat (UE) 2016/98 invitația de a participa în calitate de observator în cadrul colegiului.

În sensul primului paragraf literele (b), (c) și (d), notificarea este însoțită de propunerea supraveghetorului consolidant referitoare la includerea în acordurile scrise de coordonare și cooperare a condițiilor de participare a observatorilor în cadrul colegiului, în conformitate cu articolul 5 litera (c) din Regulamentul delegat (UE) 2016/98.

În plus, în sensul primului paragraf litera (c), notificarea este însoțită de avizul supraveghetorului consolidant privind evaluarea echivalenței cerințelor referitoare la confidențialitatea și secretul profesional aplicabile autorității de supraveghere din țara terță.

În notificarea menționată la al doilea paragraf se stabilește un termen adecvat în care, în caz de dezacord, orice membru al colegiului își poate exprima în scris obiecția motivată cu privire la orice aspect al propunerii sau al avizului supraveghetorului consolidant.

(2)   După obținerea acordului tuturor membrilor colegiului cu privire la propunere, care se deduce de către supraveghetorul consolidant dacă nu s-a exprimat nicio obiecție în termenul stabilit, supraveghetorul consolidant trimite autorității menționate la alineatul (1) litera (b), (c) sau (d) invitația de a deveni observator în cadrul colegiului. Invitația este însoțită de condițiile de participare a observatorilor, astfel cum au fost convenite de către membrii colegiului și incluse în acordul scris de coordonare și cooperare.

(3)   Autoritățile care primesc invitația de a deveni membri sau observatori dobândesc acest statut odată cu acceptarea invitației. Autoritățile care primesc invitația de a deveni observatori acceptă, de asemenea, condițiile de participare a observatorilor, astfel cum le-au fost notificate de către supraveghetorul consolidant.

(4)   Autoritățile menționate la alineatul (1) literele (b), (c) și (d) pot solicita să devină observatori în cadrul unui colegiu. Solicitarea respectivă i se adresează supraveghetorului consolidant. În cazul în care supraveghetorul consolidant decide să invite aceste autorități să participe în calitate de observatori în cadrul colegiului, acesta aplică procedurile menționate la alineatul (1) literele (b), (c) și (d), după caz.

Articolul 4

Întocmirea și actualizarea listelor datelor de contact

(1)   Cu ajutorul modelului din anexa II, supraveghetorul consolidant ține evidența datelor de contact complete și le pune la dispoziție, inclusiv datele de contact valabile în afara orelor de lucru care trebuie utilizate în situații de urgență în comunicarea sa cu membrii și observatorii colegiului. Lista datelor de contact și lista datelor de contact pentru situații de urgență se anexează la acordurile scrise de coordonare și cooperare menționate la articolul 5 din Regulamentul delegat (UE) 2016/98;

(2)   Membrii colegiului îi furnizează datele proprii de contact supraveghetorului consolidant și îl informează pe acesta, fără întârziere, cu privire la orice modificări ale datelor respective.

(3)   Supraveghetorul consolidant comunică membrilor colegiului toate versiunile actualizate ale listei datelor de contact și ale listei datelor de contact pentru situații de urgență.

Articolul 5

Încheierea și modificarea acordului scris de coordonare și cooperare

(1)   Supraveghetorul consolidant își pregătește propunerea pentru încheierea acordului scris de coordonare și cooperare în conformitate cu articolul 115 din Directiva 2013/36/UE și cu articolul 5 din Regulamentul delegat (UE) 2016/98.

(2)   Supraveghetorul consolidant își comunică propunerea membrilor colegiului, invitându-i să își prezinte opiniile și indicând termenul adecvat pentru prezentarea acestora.

(3)   În scopul finalizării acordului scris de coordonare și cooperare, supraveghetorul consolidant ține seama de orice opinie și rezervă exprimate de membrii colegiului și explică, dacă este necesar, motivul pentru care nu le încorporează.

(4)   După finalizare, supraveghetorul consolidant transmite acordul scris de coordonare și cooperare membrilor colegiului.

(5)   În cazul în care se consideră necesar de către supraveghetorul consolidant și membrii colegiului, punerea în aplicare a acordului scris de coordonare și cooperare se testează prin intermediul unor exerciții de simulare sau în orice alt mod, după caz.

(6)   Supraveghetorul consolidant și membrii colegiului analizează necesitatea de a modifica acordul scris de coordonare și cooperare în cazul modificării oricărui element al acestuia, în temeiul articolului 5 din Regulamentul delegat (UE) 2016/98.

Acordul scris de coordonare și cooperare se modifică astfel încât să reflecte orice schimbări ale componenței colegiului.

Elementele acordului scris de coordonare și cooperare care se referă la cadrul colegiului pentru pregătirea pentru situațiile de urgență și în situațiile de urgență se revizuiesc de către supraveghetorul consolidant și membrii colegiului cu o periodicitate care urmează să fie stabilită în acord.

(7)   Supraveghetorul consolidant și membrii colegiului modifică acordul scris de coordonare și cooperare aplicând procedura descrisă la alineatele (1)-(4).

(8)   Pentru încheierea și modificarea acordului scris de coordonare și cooperare, supraveghetorul consolidant utilizează modelul din anexa II.

Articolul 6

Aspecte operaționale ale reuniunilor și activităților colegiului

(1)   Colegiile convoacă cel puțin o reuniune fizică pe an. Cu toate acestea, supraveghetorul consolidant, cu acordul tuturor membrilor colegiului, luând în considerare caracteristicile specifice ale grupului, poate stabili o frecvență diferită a reuniunilor fizice.

(2)   Supraveghetorul consolidant stabilește clar obiectivele reuniunilor colegiului. Supraveghetorul consolidant se asigură că obiectivele respective se reflectă în punctele de pe ordinea de zi a reuniunilor și îi invită pe toți membrii colegiului să propună și alte puncte. Supraveghetorul consolidant ține seama de orice propuneri privind punctele de pe ordinea de zi formulate de membrii colegiului și explică, la cerere, motivul pentru care nu le încorporează.

(3)   Supraveghetorul consolidant și membrii colegiului care sunt implicați într-o anumită activitate sau reuniune a colegiului fac schimb de documente și contribuții la documentele de lucru cu suficient timp înainte pentru a permite tuturor participanților la reuniunea colegiului să contribuie în mod activ la discuții.

SECȚIUNEA 2

Planificarea și coordonarea activităților de supraveghere în situațiile de funcționare normală

Articolul 7

Cadrul general pentru schimbul de informații dintre supraveghetorul consolidant, membrii colegiului și observatorii din cadrul acestuia

(1)   Când le primește din partea unui membru al colegiului, supraveghetorul consolidant trimite informațiile menționate la articolul 9 alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) 2016/98:

(a)

celorlalți membri ai colegiului;

(b)

observatorilor, în măsura în care supraveghetorul consolidant consideră acest lucru adecvat și în conformitate cu condițiile participării lor la activitățile colegiului.

(2)   Dacă supraveghetorul consolidant consideră că unele informații menționate la alineatul (1) nu sunt relevante pentru un anumit membru al colegiului, acesta îl consultă în prealabil pe membrul respectiv și îi furnizează elemente-cheie ale informațiilor, pentru a-i permite membrului respectiv să le determine relevanța efectivă.

(3)   În cazul în care colegiul este împărțit în diferite substructuri, supraveghetorul consolidant îi informează pe membrii colegiului integral și în timp util cu privire la acțiunile întreprinse sau măsurile luate în diferitele substructuri ale colegiului.

(4)   Supraveghetorul consolidant și membrii colegiului convin asupra mijloacelor prin care se face schimbul de informații și specifică această convenție în acordul scris de coordonare și cooperare menționat la articolul 5 din Regulamentul delegat (UE) 2016/98.

Articolul 8

Analiza continuă a permisiunii de a utiliza abordări interne

(1)   În cazul în care cerințele pentru aplicarea unei abordări interne în conformitate cu articolul 143 alineatul (1), articolul 151 alineatul (4) sau (9), articolul 283, articolul 312 alineatul (2) sau articolul 363 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 nu mai sunt îndeplinite de niciuna dintre instituțiile autorizate într-un stat membru și nici de instituția-mamă din UE sau în cazul în care au fost identificate deficiențe în conformitate cu articolul 101 din Directiva 2013/36/UE de către orice membru relevant al colegiului în sensul articolului 11 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2016/98, supraveghetorul consolidant și membrul respectiv al colegiului cooperează, consultându-se pe deplin, pentru a se pune de acord cu privire la revocarea permisiunii de a utiliza abordarea, la impunerea majorărilor de capital sau la restricțiile de utilizare a modelului intern menționate la articolul 11 alineatul (2) literele (c) și (d) din respectivul regulament delegat.

(2)   Decizia privind revocarea unui model aprobat se ia în comun de către supraveghetorul consolidant și membrii relevanți ai colegiului care supraveghează entități ce utilizează modelul aprobat și sunt afectate de ineficiențele identificate în temeiul alineatului (1). Cooperarea dintre supraveghetorul consolidant și membrii respectivi ai colegiului se desfășoară conform procedurii prevăzute prin dispozițiile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/100 al Comisiei (5).

(3)   Decizia prin care se impun majorări de capital se ia prin procesul de adoptare a deciziei comune privind capitalul, în conformitate cu articolul 113 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2013/36/UE.

(4)   Supraveghetorul consolidant îi informează pe toți ceilalți membri ai colegiului cu privire la deciziile luate în temeiul alineatului (1), atunci când consideră că aceste informații ar putea afecta alte activități ale colegiului sau sunt esențiale pentru exercitarea atribuțiilor altor membri ai colegiului.

Articolul 9

Notificarea extinderilor sau modificărilor nesemnificative ale modelelor interne

(1)   În cazul în care se efectuează extinderi sau modificări nesemnificative ale modelelor care afectează oricare dintre instituțiile autorizate într-un stat membru, inclusiv întreprinderea-mamă din UE, supraveghetorul consolidant îi informează fără întârziere în acest sens pe toți membrii relevanți ai colegiului în sensul articolului 11 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2016/98.

(2)   Un membru relevant al colegiului în sensul articolului 11 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2016/98 îl informează pe supraveghetorul consolidant cu privire la orice extindere sau modificare nesemnificativă care afectează oricare dintre instituțiile vizate de mandatul de supraveghere al respectivului membru relevant al colegiului.

(3)   În cazul în care un membru relevant al colegiului în sensul articolului 11 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2016/98 are îndoieli cu privire la clasificarea unei extinderi sau modificări drept nesemnificative, acesta își comunică îndoielile supraveghetorului consolidant, care difuzează această informație celorlalți membri relevanți ai colegiului în sensul articolului 11 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2016/98.

În cazul în care supraveghetorul consolidant are îndoieli cu privire la clasificarea unei extinderi sau modificări drept nesemnificative, acesta își comunică îndoielile tuturor membrilor relevanți ai colegiului în sensul articolului 11 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2016/98.

Supraveghetorul consolidant și membrii relevanți ai colegiului în sensul articolului 11 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2016/98 discută aspectele detaliate ale îndoielilor respective cu scopul de a se pune de acord cu privire la semnificația extinderii sau a modificării.

(4)   În cazul în care supraveghetorul consolidant și membrii relevanți ai colegiului în sensul articolului 11 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2016/98 consideră că extinderile sau modificările unui model intern au fost clasificate în mod incorect de către instituția în cauză drept nesemnificative, aceștia informează instituția în cauză fără întârziere.

Articolul 10

Schimbul de informații privind semnalele timpurii de alarmă, riscurile și vulnerabilitățile potențiale

(1)   Supraveghetorul consolidant și membrii colegiului care participă la elaborarea unui raport privind evaluarea de risc a grupului, menționat la articolul 113 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2013/36/UE, sau a unui un raport privind evaluarea riscului de lichiditate al grupului, menționat la articolul 113 alineatul (2) litera (b) din directiva respectivă, în scopul de a ajunge la decizii comune privind cerințele prudențiale specifice unei instituții, în conformitate cu articolul menționat anterior, convin asupra unor indicatori pentru a identifica semnalele timpurii de alarmă, riscurile și vulnerabilitățile potențiale menționate la articolul 12 din Regulamentul delegat (UE) 2016/98.

Acești indicatori se calculează pe baza informațiilor pe care autoritățile competente le colectează de la instituțiile supravegheate în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014.

Indicatorii conveniți se includ în acordul scris de coordonare și cooperare în conformitate cu articolul 5 litera (l) din Regulamentul delegat (UE) 2016/98.

(2)   Fiecare membru al colegiului menționat la alineatul (1) comunică supraveghetorului consolidant valorile indicatorilor conveniți pentru instituțiile vizate de mandatul său de supraveghere, după caz.

(3)   Supraveghetorul consolidant comunică valorile menționate la alineatul (2) și valorile indicatorilor conveniți pentru întreprinderea-mamă din UE și la nivel consolidat fiecărui membru al colegiului menționat la alineatul (1).

(4)   Supraveghetorul consolidant și membrii colegiului menționați la alineatul (1) își comunică valorile indicatorilor conveniți cel puțin o dată pe an sau mai des, dacă autoritățile competente respective stabilesc acest lucru.

Articolul 11

Stabilirea și actualizarea programului de supraveghere prudențială al colegiului

(1)   După adoptarea deciziilor comune cu privire la cerințele prudențiale specifice unei instituții în conformitate cu articolul 113 din Directiva 2013/36/UE, membrii colegiului își transmit supraveghetorului consolidant contribuțiile în scopul stabilirii programului de supraveghere prudențială al colegiului menționat la articolul 116 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2013/36/UE, în conformitate cu articolul 16 din Regulamentul delegat (UE) 2016/98.

(2)   După primirea contribuțiilor din partea membrilor colegiului, supraveghetorul consolidant elaborează un proiect de program de supraveghere prudențială al colegiului.

(3)   Supraveghetorul consolidant transmite membrilor colegiului proiectul de program de supraveghere prudențială al colegiului, invitându-i să își prezinte opiniile referitoare la domeniile comune de activitate și indicând termenul adecvat pentru prezentarea acestora.

(4)   În scopul finalizării programului de supraveghere prudențială al colegiului, supraveghetorul consolidant ține seama de orice opinie și rezervă exprimate de membrii colegiului și explică, dacă este necesar, motivul pentru care nu le încorporează.

(5)   După finalizare, supraveghetorul consolidant transmite membrilor colegiului programul de supraveghere prudențială al colegiului.

(6)   Programul de supraveghere prudențială al colegiului se actualizează cel puțin o dată pe an sau mai des, dacă se consideră necesar ca urmare a procesului de supraveghere și evaluare desfășurat în temeiul articolului 97 din Directiva 2013/36/UE sau ca urmare a unor decizii comune privind cerințele prudențiale specifice unei instituții adoptate în conformitate cu articolul 113 din directiva respectivă.

(7)   Supraveghetorul consolidant actualizează programul de supraveghere prudențială al colegiului aplicând procedura definită la alineatele (1)-(5).

SECȚIUNEA 3

Planificarea și coordonarea activităților de supraveghere pentru pregătirea pentru situațiile de urgență și în situațiile de urgență

Articolul 12

Stabilirea și actualizarea cadrului colegiului pentru situații de urgență

(1)   Supraveghetorul consolidant își elaborează propunerea de stabilire a unui cadru al colegiului pentru situații de urgență în conformitate cu articolul 17 din Regulamentul delegat (UE) 2016/98.

(2)   Supraveghetorul consolidant își transmite propunerea membrilor colegiului, invitându-i să își prezinte opiniile și indicând termenul adecvat pentru prezentarea acestora.

(3)   Supraveghetorul consolidant ține seama de orice opinie și rezervă exprimate de membrii colegiului și explică, dacă este necesar, motivele pentru care nu le încorporează.

(4)   Supraveghetorul consolidant comunică membrilor colegiului versiunea finală a cadrului colegiului pentru situații de urgență.

(5)   Supraveghetorul consolidant și membrii colegiului analizează, cel puțin o dată pe an, necesitatea de a actualiza cadrul colegiului pentru situații de urgență.

(6)   Supraveghetorul consolidant și membrii colegiului actualizează cadrul colegiului pentru situații de urgență aplicând procedura stabilită la alineatele (1)-(4).

Articolul 13

Schimbul de informații în cursul unei situații de urgență

(1)   În cazul în care ia cunoștință de o situație de urgență care afectează sau riscă să afecteze o instituție sau o sucursală a grupului autorizată sau, respectiv, stabilită întrun stat membru, supraveghetorul consolidant alertează fără întârziere ABE și membrul colegiului care supraveghează instituția sau sucursala ce este afectată sau riscă să fie afectată de situația de urgență.

(2)   În cazul în care un membru al colegiului ia cunoștință de o situație de urgență care afectează sau riscă să afecteze o instituție sau o sucursală a grupului autorizată sau, respectiv, stabilită într-un stat membru, membrul colegiului îl alertează fără întârziere pe supraveghetorul consolidant.

(3)   Supraveghetorul consolidant se asigură că toți ceilalți membri ai colegiului sunt informați în mod corespunzător cu privire la principalele elemente ale următoarelor:

(a)

evaluarea prudențială coordonată a situației de urgență, astfel cum este menționată la articolul 14;

(b)

răspunsul coordonat în materie de supraveghere, astfel cum este menționat la articolul 15, inclusiv acțiunile care sunt întreprinse sau care urmează să fie întreprinse, și monitorizarea acestuia, astfel cum este menționată la articolul 16;

(c)

măsurile de intervenție timpurie adoptate în temeiul articolului 27, al articolului 28 și al articolului 29 din Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului (6), după caz, ținând seama de necesitatea coordonării acestor măsuri în conformitate cu articolul 30 din directiva respectivă sau de stabilirea condițiilor de declanșare a procedurii de rezoluție în temeiul articolului 32 din directiva respectivă.

(4)   În cazul în care este probabil ca răspunsul coordonat în materie de supraveghere la o situație de urgență, astfel cum este menționat la articolul 15, să fie mai eficient prin implicarea autorității de rezoluție a grupului, a autorităților de rezoluție a filialelor sau a autorităților de rezoluție din jurisdicțiile în care sunt situate sucursale semnificative, a băncilor centrale, a ministerelor competente și a schemelor de garantare a depozitelor, supraveghetorul consolidant ia în considerare implicarea autorităților respective.

(5)   În cazul în care o situație de urgență se limitează la o anumită entitate din grup, situația se gestionează de către membrul colegiului responsabil de supravegherea respectivei entități din grup în colaborare cu supraveghetorul consolidant.

Articolul 14

Coordonarea evaluării prudențiale a unei situații de urgență

(1)   În sensul articolului 19 din Regulamentul delegat (UE) 2016/98, supraveghetorul consolidant coordonează elaborarea unui proiect de evaluare prudențială coordonată a situației de urgență, pe baza propriei sale evaluări și a evaluării membrilor colegiului care supraveghează entitățile din grup ce sunt afectate sau riscă să fie afectate de situația de urgență.

(2)   Proiectul de evaluare prudențială coordonată a situației de urgență vizează entitățile din grup ce sunt afectate sau riscă să fie afectate. Supraveghetorul consolidant ia în considerare în mod corespunzător opiniile și evaluările membrilor colegiului responsabili de supravegherea acestor entități din grup.

(3)   În cazul în care situația de urgență se limitează la o anumită entitate din grup, membrul colegiului responsabil de supravegherea respectivei entități din grup efectuează, în colaborare cu supraveghetorul consolidant, evaluarea prudențială a situației de urgență.

Articolul 15

Coordonarea răspunsului în materie de supraveghere la o situație de urgență

(1)   În sensul articolului 20 din Regulamentul delegat (UE) 2016/98, supraveghetorul consolidant coordonează elaborarea unui proiect de răspuns coordonat în materie de supraveghere la situația de urgență, în ceea ce privește grupul și entitățile din grup ce sunt afectate sau riscă să fie afectate. Supraveghetorul consolidant ia în considerare în mod corespunzător opiniile și evaluările membrilor colegiului responsabili de supravegherea acestor entități din grup.

(2)   În cazul în care situația de urgență se limitează la o anumită entitate din grup, membrul colegiului responsabil de supravegherea respectivei entități din grup elaborează, în colaborare cu supraveghetorul consolidant, răspunsul coordonat în materie de supraveghere la situația de urgență.

(3)   Supraveghetorul consolidant și membrii colegiului îndeplinesc sarcinile menționate la alineatele (1) și (2) fără întârziere.

(4)   Elaborarea evaluării prudențiale coordonate a unei situații de urgență, astfel cum este menționată la articolul 14, și elaborarea răspunsului coordonat în materie de supraveghere la respectiva situație de urgență se pot desfășura în paralel.

Articolul 16

Monitorizarea și actualizarea răspunsului coordonat în materie de supraveghere la o situație de urgență

(1)   În sensul articolului 21 din Regulamentul delegat (UE) 2016/98, supraveghetorul consolidant coordonează monitorizarea punerii în aplicare a acțiunilor convenite prevăzute în răspunsul coordonat în materie de supraveghere la situația de urgență menționat la articolul 15.

(2)   Fiecare membru al colegiului responsabil de supravegherea unor entități din grup ce sunt afectate sau riscă să fie afectate de situația de urgență îl informează pe supraveghetorul consolidant cu privire la evoluția situației de urgență și la punerea în aplicare a acțiunilor convenite în legătură cu entitățile din grup de care este responsabil.

(3)   Supraveghetorul consolidant comunică membrilor colegiului, inclusiv ABE, toate actualizările monitorizării răspunsului coordonat în materie de supraveghere, acestea vizând grupul și entitățile din grup ce sunt afectate sau riscă să fie afectate.

(4)   Supraveghetorul consolidant și membrii colegiului responsabili de supravegherea entităților din grup ce sunt afectate sau riscă să fie afectate de situația de urgență analizează necesitatea de a actualiza răspunsul coordonat în materie de supraveghere ținând seama de informațiile transmise reciproc în cursul monitorizării punerii în aplicare a acestuia.

(5)   Cerințele prevăzute la alineatele (1)-(4) se aplică fără întârziere.

CAPITOLUL 3

FUNCȚIONAREA OPERAȚIONALĂ A COLEGIILOR INSTITUITE ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 51 ALINEATUL (3) DIN DIRECTIVA 2013/36/UE

SECȚIUNEA 1

Înființarea și funcționarea colegiilor

Articolul 17

Stabilirea și actualizarea cartografierii unei instituții, înființarea unui colegiu, întocmirea și actualizarea listelor datelor de contact și încheierea și modificarea acordurilor scrise de coordonare și cooperare

În cazul colegiilor instituite în conformitate cu articolul 51 alineatul (3) din Directiva 2013/36/UE, autoritățile competente din statul membru de origine stabilesc și actualizează cartografierea unei instituții, înființează un colegiu, întocmesc și actualizează listele datelor de contact și încheie și modifică acordurile scrise de coordonare și cooperare în conformitate cu articolele 2-5, în măsura necesară.

Articolul 18

Aspecte operaționale ale reuniunilor și activităților colegiului

(1)   Autoritățile competente din statul membru de origine stabilesc o cooperare regulată cu membrii colegiului, sub forma unor reuniuni sau a altor activități.

(2)   Autoritățile competente din statul membru de origine comunică membrilor colegiului, inclusiv ABE, organizarea reuniunilor și activităților colegiului, precum și obiectivele acestora.

(3)   Autoritățile competente din statul membru de origine stabilesc în mod clar obiectivele reuniunilor colegiului. Autoritățile competente din statul membru de origine se asigură că obiectivele respective se reflectă în punctele de pe ordinea de zi a reuniunilor și îi invită pe toți membrii colegiului să propună și alte puncte. Autoritățile competente din statul membru de origine țin seama de orice propuneri privind punctele de pe ordinea de zi formulate de membrii colegiului și explică, la cerere, motivul pentru care nu le încorporează.

(4)   Autoritățile competente din statul membru de origine și membrii colegiului care sunt implicați într-o anumită activitate sau reuniune a colegiului difuzează documentele și contribuțiile la documentele de lucru cu suficient timp înainte pentru a permite tuturor participanților la activitatea colegiului să contribuie în mod activ la discuții.

SECȚIUNEA 2

Planificarea și coordonarea activităților de supraveghere în situațiile de funcționare normală

Articolul 19

Cadrul general pentru schimbul de informații dintre autoritățile competente din statul membru de origine, membrii colegiului și observatorii din cadrul acestuia

(1)   În sensul articolului 28 alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) 2016/98, membrii colegiului transmit informațiile autorităților competente din statul membru de origine.

(2)   Autoritățile competente din statul membru de origine transmit informațiile menționate la alineatul (1):

(a)

membrilor colegiului;

(b)

observatorilor, în măsura în care autoritățile competente din statul membru de origine consideră acest lucru adecvat și în conformitate cu condițiile participării observatorilor la activitățile colegiului.

(3)   Dacă autoritățile competente din statul membru de origine consideră că unele informații menționate la alineatul (1) nu sunt relevante pentru un anumit membru al colegiului, acestea îl consultă în prealabil pe membrul respectiv și îi furnizează elemente-cheie ale informațiilor, pentru a-i permite membrului respectiv să le determine relevanța efectivă.

(4)   În cazul în care colegiul este împărțit în diferite substructuri, autoritățile competente din statul membru de origine îi informează pe toți membrii colegiului integral și în timp util cu privire la acțiunile întreprinse sau măsurile luate în diferitele substructuri ale colegiului.

(5)   Autoritățile competente din statul membru de origine și membrii colegiului convin asupra mijloacelor prin care se face schimbul de informații și specifică această convenție în acordul scris de coordonare și cooperare menționat la articolul 5 din Regulamentul delegat (UE) 2016/98.

Articolul 20

Stabilirea și actualizarea programului de supraveghere prudențială al colegiului

(1)   În scopul stabilirii programului de supraveghere prudențială al colegiului menționat la articolul 99 din Directiva 2013/36/UE în conformitate cu articolul 31 din Regulamentul delegat (UE) 2016/98, membrii colegiului își transmit contribuțiile autorităților competente din statul membru de origine.

(2)   După primirea contribuțiilor din partea membrilor colegiului, autoritățile competente din statul membru de origine elaborează un proiect de program de supraveghere prudențială al colegiului.

(3)   Autoritățile competente din statul membru de origine transmit membrilor colegiului proiectul de program de supraveghere prudențială al colegiului, invitându-i să își prezinte opiniile referitoare la domeniile comune de activitate și indicând termenul adecvat pentru prezentarea acestora.

(4)   În scopul finalizării programului de supraveghere prudențială al colegiului, autoritățile competente din statul membru de origine țin seama de orice opinie și rezervă exprimate de membrii colegiului și explică, dacă este necesar, motivele pentru care nu le încorporează.

(5)   După finalizare, autoritățile competente din statul membru de origine transmit programul de supraveghere prudențială al colegiului membrilor colegiului.

(6)   Programul de supraveghere prudențială al colegiului se actualizează cel puțin o dată pe an sau mai des, dacă se consideră necesar ca urmare a procesului de supraveghere și evaluare desfășurat în temeiul articolului 97 din Directiva 2013/36/UE.

(7)   Autoritățile competente din statul membru de origine actualizează programul de supraveghere prudențială al colegiului aplicând procedura definită la alineatele (1)(5).

SECȚIUNEA 3

Planificarea și coordonarea activităților de supraveghere pentru pregătirea pentru situațiile de urgență și în situațiile de urgență și dispoziții finale

Articolul 21

Stabilirea și actualizarea cadrului colegiului pentru situații de urgență

(1)   În scopul stabilirii cadrului colegiului pentru situații de urgență, autoritățile competente din statul membru de origine elaborează o propunere în conformitate cu articolul 32 din Regulamentul delegat (UE) 2016/98.

(2)   Autoritățile competente din statul membru de origine își transmit propunerea membrilor colegiului, invitându-i să își prezinte opiniile și indicând termenul adecvat pentru prezentarea acestora.

(3)   Autoritățile competente din statul membru de origine țin seama de orice opinie și rezervă exprimate de membrii colegiului și explică, dacă este necesar, motivele pentru care nu le încorporează.

(4)   Autoritățile competente din statul membru de origine comunică membrilor colegiului versiunea finală a cadrului colegiului pentru situații de urgență.

(5)   Autoritățile competente din statul membru de origine și membrii colegiului analizează, cel puțin o dată pe an, necesitatea de a actualiza cadrul colegiului pentru situații de urgență.

(6)   Autoritățile competente din statul membru de origine și membrii colegiului actualizează cadrul colegiului pentru situații de urgență aplicând procedura stabilită la alineatele (1)-(4).

Articolul 22

Schimbul de informații în cursul unei situații de urgență

(1)   În cazul în care autoritățile competente din statul membru de origine iau cunoștință de o situație de urgență care afectează sau riscă să afecteze instituția, acestea alertează fără întârziere ABE și membrii colegiului.

(2)   În cazul în care un membru al colegiului ia cunoștință de o situație de urgență care afectează sau riscă să afecteze o sucursală din jurisdicția sa, acesta alertează fără întârziere autoritățile competente din statul membru de origine.

Articolul 23

Coordonarea evaluării prudențiale a unei situații de urgență

În sensul articolului 34 din Regulamentul delegat (UE) 2016/98, autoritățile competente din statul membru de origine comunică evaluarea prudențială a situației de urgență membrilor colegiului care supraveghează sucursalele ce sunt afectate sau riscă să fie afectate de situația de urgență.

Articolul 24

Coordonarea și monitorizarea răspunsului în materie de supraveghere la o situație de urgență

(1)   În sensul articolului 35 din Regulamentul delegat (UE) 2016/98, autoritățile competente din statul membru de origine elaborează un răspuns coordonat în materie de supraveghere la o situație de urgență. Autoritățile competente ale statului membru de origine iau în considerare în mod corespunzător opiniile membrilor colegiului care supraveghează sucursalele ce sunt afectate sau riscă să fie afectate de această situație de urgență.

(2)   Autoritățile competente din statul membru de origine coordonează, atunci când acest lucru este relevant, monitorizarea punerii în aplicare a acțiunilor stabilite în cadrul răspunsului în materie de supraveghere.

(3)   Membrii colegiului informează autoritățile competente din statul membru de origine cu privire la evoluția situației de urgență și la punerea în aplicare a eventualelor acțiuni convenite referitoare la sucursalele din jurisdicția lor.

(4)   Autoritățile competente din statul membru de origine comunică membrilor colegiului, inclusiv ABE, orice actualizare a monitorizării răspunsului în materie de supraveghere.

(5)   Elaborarea evaluării prudențiale a unei situații de urgență, astfel cum este menționată la articolul 23, și elaborarea răspunsului în materie de supraveghere la această situație de urgență se pot desfășura în paralel.

Articolul 25

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 octombrie 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176, 27.6.2013, p. 338.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei din 16 aprilie 2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în scopuri de supraveghere a instituțiilor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 191, 28.6.2014, p. 1).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 1).

(4)  Regulamentul delegat (UE) 2016/98 al Comisiei din 16 octombrie 2015 de completare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru precizarea condițiilor generale de funcționare a colegiilor de supraveghetori (a se vedea pagina 2 din prezentul Jurnal Oficial).

(5)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/100 al Comisiei din 16 octombrie 2015 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare care specifică procedura de adoptare a deciziei comune privind cererea de acordare a anumitor aprobări prudențiale în temeiul Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (a se vedea pagina 45 din prezentul Jurnal Oficial).

(6)  Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 de instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții și de modificare a Directivei 82/891/CEE a Consiliului și a Directivelor 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE și 2013/36/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 648/2012 ale Parlamentului European și ale Consiliului (JO L 173, 12.6.2014, p. 190).


ANEXA I

Model de cartografiere

Instituția-mamă din UE/societatea financiară holding mamă din UE/societatea financiară holding mixtă mamă din UE/instituția

 

Valoarea totală a activelor și a elementelor extrabilanțiere (în milioane EUR)

 

Este identificată ca instituție globală de importanță sistemică (G-SII) sau ca altă instituție de importanță sistemică (O-SII)?

 

A fost acordată o derogare în temeiul articolului 7 sau 10 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 (derogări de la cerințele de capital)? (da/nu)

 

A fost acordată o derogare în temeiul articolului 8 sau 10 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 (derogări de la cerințele de lichiditate)? (da/nu)

 


Instituții autorizate într-un stat membru/entități din sectorul financiar autorizate într-un stat membru

Instituția/entitatea din sectorul financiar este semnificativă pentru grup?

(da/nu)

Instituția/entitatea din sectorul financiar este semnificativă pentru statul membru în care este autorizată?

(da/nu)

Valoarea totală a activelor și a elementelor extrabilanțiere ale instituției/entității din sectorul financiar (în milioane EUR)

Criteriile utilizate pentru stabilirea semnificației pentru statul membru, după caz

Criteriile utilizate pentru stabilirea semnificației pentru grup, după caz

A fost acordată o derogare în temeiul articolului 7 sau 10 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013

(derogări de la cerințele de capital)?

(da/nu)

Autoritatea competentă/altă autoritate

Statul membru

Instituția/entitatea din sectorul financiar

Codul de identificare a entității juridice, în cazul în care există un astfel de cod (codul pre-LEI sau codul din Sistemul identificatorului internațional al entităților juridice)

Instituția/entitatea din sectorul financiar este identificată drept O-SII?

Întreprinderea-mamă imediată a instituției/entității din sectorul financiar

Codul de identificare a entității juridice, în cazul în care există un astfel de cod (codul pre-LEI sau codul din Sistemul identificatorului internațional al entităților juridice)

Întreprinderea-mamă imediată este identificată drept O-SII?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colegiul de rezoluție:

Țări membre și observatoare:

Autorități membre și observatoare:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupul de gestionare a crizelor (GGC):

Țările membre:

Autoritățile membre:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Denumirea supraveghetorului consolidant sau a autorității competente din statul membru de origine:

 

Adresa supraveghetorului consolidant sau a autorității competente din statul membru de origine:

 

Persoana de contact (nume, adresă de e-mail, număr de telefon) a supraveghetorului consolidant sau a autorității competente din statul membru de origine:

 

 

A fost acordată o derogare în temeiul articolului 8 sau 10 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 (derogări de la cerințele de lichiditate)? (da/nu)

Autoritatea competentă este membru sau observator în cadrul colegiului? Dacă da și dacă face parte dintr-o substructură specifică a colegiului, vă rugăm să oferiți precizări.

Sucursale stabilite într-un stat membru

Sucursala este semnificativă pentru grup?

(da/nu)

Criteriile utilizate pentru stabilirea semnificației, după caz

Sucursala este semnificativă pentru statul membru, în conformitate cu articolul 51 din Directiva 2013/36/UE?

(da/nu)

Autoritatea competentă este membru sau observator în cadrul colegiului? Dacă da și dacă face parte dintr-o substructură specifică a colegiului, vă rugăm să oferiți precizări.

Autoritatea competentă/altă autoritate

Statul membru

Sucursala

Instituția în cadrul căreia este stabilită sucursala

Codul de identificare a instituției în cadrul căreia este stabilită sucursala, în cazul în care există un astfel de cod (codul pre-LEI sau codul din Sistemul identificatorului internațional al entităților juridice)

Instituția în cadrul căreia este stabilită sucursala este identificată drept O-SII? (da/nu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Instituțiile autorizate și sucursalele stabilite într-o țară terță

Instituția/sucursala este semnificativă pentru grup?

(da/nu)

Criteriile utilizate pentru stabilirea semnificației, după caz

Cerințele referitoare la confidențialitate și la secretul profesional aplicabile autorității de supraveghere din țara terță sunt evaluate drept echivalente de către toți membrii colegiului?

(da/nu)

Autoritatea de supraveghere din țara terță este observator în cadrul colegiului? Dacă da și dacă face parte dintr-o substructură specifică a colegiului, vă rugăm să oferiți precizări.

Autoritatea de supraveghere din țara terță

Țara terță

Instituția/sucursala

Codul de identificare a instituției, în cazul în care există un astfel de cod (codul pre-LEI sau codul din Sistemul identificatorului internațional al entităților juridice)

Întreprinderea-mamă imediată a instituției

Codul de identificare a întreprinderii-mamă imediate, în cazul în care există un astfel de cod (codul pre-LEI sau codul din Sistemul identificatorului internațional al entităților juridice)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Există o altă structură a colegiului în afara Europei? (da/nu) (dacă da, vă rugăm să precizați numele colegiului și autoritatea de supraveghere din țara-gazdă):

Țările membre:

Autoritățile membre:

 

 

 

Denumirea colegiului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANEXA II

Model de acord scris de coordonare și cooperare al colegiului de supraveghere stabilit pentru

Grupul <XY>/Instituția <A>

Image Image Image Image Image Image Image