13.1.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 8/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/24 AL COMISIEI

din 8 ianuarie 2016

de impunere a unor condiții speciale de reglementare a importurilor de arahide din Brazilia, de Capsicum annuum și de nucșoară din India, precum și de nucșoară din Indonezia și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 669/2009 și (UE) nr. 884/2014

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (1), în special articolul 53 alineatul (1) litera (b) punctul (ii),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor (2), în special articolul 15 alineatul (5),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 669/2009 al Comisiei (3) prevede efectuarea de controale oficiale consolidate asupra importurilor de anumite produse de hrană pentru animale și alimentare de origine neanimală enumerate în anexa I la regulamentul respectiv. Arahidele din Brazilia și Capsicum annuum și nucșoara din India fac deja obiectul unor astfel de controale oficiale consolidate începând cu luna ianuarie 2010 în ceea ce privește prezența aflatoxinelor. Începând cu luna iulie 2012, și nucșoara din Indonezia a făcut obiectul unor controale oficiale consolidate în ceea ce privește aflatoxinele.

(2)

Rezultatele controalelor oficiale efectuate de statele membre în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 669/2009 privind respectivele produse indică în continuare o frecvență ridicată a neconformității în ceea ce privește nivelurile maxime de aflatoxine. Rezultatele respective demonstrează că importarea acestor alimente și produse de hrană pentru animale constituie un risc pentru sănătatea animală și umană. După mai mulți ani de controale consolidate efectuate la frontierele Uniunii, nu s-a observat nicio ameliorare a situației.

(3)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 884/2014 al Comisiei (4) impune condiții speciale aplicabile importurilor din anumite țări terțe de anumite produse de hrană pentru animale și alimente din cauza riscului de contaminare cu aflatoxine.

(4)

Pentru a proteja sănătatea umană și animală în Uniune, este necesar să se ofere garanții suplimentare în ceea ce privește respectivele alimente și produse de hrană pentru animale din Brazilia, India și Indonezia. Toate transporturile de arahide din Brazilia, de Capsicum annuum din India și de nucșoară din India și Indonezia ar trebui să fie însoțite de un certificat fitosanitar care să ateste că produsele au făcut obiectul unor eșantionări și analize pentru detectarea prezenței aflatoxinelor și că ele au fost considerate conforme cu legislația Uniunii. Rezultatele testelor analitice ar trebui atașate la certificatul fitosanitar.

(5)

În afara exceptării referitoare la transporturile destinate consumului și uzului personal al unei persoane particulare, este de asemenea oportun să se excludă transporturile foarte mici de anumite produse pentru hrana animalelor și alimente, și anume cele care nu depășesc 20 kg, de exemplu cele utilizate în cadrul expozițiilor comerciale sau trimise ca eșantioane comerciale. Cerința referitoare la existența unui certificat fitosanitar însoțit de rezultatul analitic este, pentru astfel de transporturi, neproporțională cu riscul scăzut pentru sănătatea publică pe care acestea îl reprezintă.

(6)

Autoritățile din Turcia și Iran au informat Comisia cu privire la o modificare a autorității competente al cărei reprezentant autorizat are dreptul de a semna certificatul fitosanitar. Autoritatea braziliană este, de asemenea, competentă în materie de hrană pentru animale. Prin urmare, aceste modificări trebuie să fie introduse în consecință.

(7)

În vederea reducerii sarcinii administrative inutile, este necesar să se prevadă că, în cazul unui transport în care ambalajul reunește mai multe ambalaje/entități mici, nu este necesar ca numărul de identificare a transportului să fie menționat pe fiecare ambalaj individual, ci este suficient ca el să fie menționat pe ambalajul care reunește respectivele ambalaje/entități mici.

(8)

Ca urmare a problemelor întâmpinate, este oportun să se precizeze că mențiunile din documentul comun de intrare legate de finalizarea favorabilă a controlului documentelor trebuie să fie completate înainte de a autoriza transferul transportului către un punct de import desemnat (PID).

(9)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 669/2009 și Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 884/2014 ar trebui modificate în consecință.

(10)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 669/2009 se modifică în conformitate cu anexa I la prezentul regulament.

Articolul 2

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 884/2014 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1 alineatul (1), se adaugă următoarele litere (i), (j) și (k):

„(i)

arahide cu coajă și decorticate, unt de arahide, arahide preparate în alt mod sau conservate (hrană pentru animale și alimente) originare sau expediate din Brazilia;

(j)

Capsicum sp. și nucșoară originare sau expediate din India;

(k)

nucșoară originară sau expediată din Indonezia.”

2.

La articolul 1 alineatul (3), se adaugă următoarea teză:

„De asemenea, prezentul regulament nu se aplică transporturilor de hrană pentru animale și alimente a căror greutate brută nu depășește 20 kg.”

3.

La articolul 5 alineatul (2), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

Ministerul Agriculturii, Creșterii Animalelor și Alimentației (MAPA) [Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)], pentru hrana pentru animale și alimentele provenite din Brazilia.”

4.

La articolul 5 alineatul (2), literele (d) și (e) se înlocuiesc cu următorul text:

„(d)

Ministerul Sănătății și Educației Medicale, pentru alimentele provenite din Iran;

(e)

Direcția generală pentru alimentație și control din cadrul Ministerului Alimentației, Agriculturii și Creșterii Animalelor al Republicii Turcia, pentru alimentele provenite din Turcia;”.

5.

La articolul 5 alineatul (2), se adaugă litera (i):

„(i)

Ministerul Agriculturii pentru alimentele provenite din Indonezia.”

6.

La articolul 6, se adaugă următoarea teză:

„În cazul unui transport în care ambalajul reunește mai multe ambalaje/entități mici, este suficient ca numărul de identificare a transportului să fie menționat pe ambalajul care reunește aceste ambalaje/entități mici.”

7.

La articolul 9 alineatul (4), prima teză se înlocuiește cu următorul text:

„Autoritatea competentă din cadrul punctului de import desemnat autorizează transferul transportului către un punct de import desemnat după finalizarea favorabilă a controalelor menționate la alineatul (2) și după completarea rubricilor relevante din partea II a DCI (II.3, II.5, II.8 și II.9).”

8.

Anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 884/2014 se modifică în conformitate cu anexa II la prezentul regulament.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Transporturile de hrană pentru animale și alimente menționate la articolul 1 alineatul (1) literele (i), (j) și (k), care au părăsit țara de origine înainte de data intrării în vigoare a prezentului regulament, pot fi importate în UE fără a fi însoțite de un certificat sanitar și de rezultatele eșantionării și ale analizei.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 ianuarie 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 31, 1.2.2002, p. 1.

(2)  JO L 165, 30.4.2004, p. 1.

(3)  Regulamentul (CE) nr. 669/2009 al Comisiei din 24 iulie 2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește controalele oficiale consolidate efectuate asupra importurilor de anumite produse de hrană pentru animale și alimentare de origine neanimală și de modificare a Deciziei 2006/504/CE (JO L 194, 25.7.2009, p. 11).

(4)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 884/2014 al Comisiei din 13 august 2014 de impunere a unor condiții speciale aplicabile importurilor din anumite țări terțe de anumite produse de hrană pentru animale și alimente din cauza riscului de contaminare cu aflatoxine și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1152/2009 (JO L 242, 14.8.2014, p. 4).


ANEXA I

În anexa I la Regulamentul (CE) nr. 669/2009, următoarele rubrici se elimină:

Hrană pentru animale și alimente

(utilizare preconizată)

Cod NC

TARIC subdiviziune

Țara de origine sau țara de expediere

Frecvența controalelor fizice și de identitate (%) la import

„—

Arahide, cu coajă

1202 41 00

 

Brazilia (BR)

10

Arahide, decorticate

1202 42 00

Unt de arahide

2008 11 10

Arahide, altfel preparate sau conservate

2008 11 91;

2008 11 96;

2008 11 98

(Hrană pentru animale și alimente)

 

Capsicum annuum, întreg

0904 21 10

 

India (IN)

20

Capsicum annuum, zdrobit sau măcinat

ex 0904 22 00

10

Fructe uscate din genul Capsicum, întregi, altele decât ardeiul dulce (Capsicum annuum)

0904 21 90

 

Nucșoară (Myristica fragrans)

0908 11 00;

0908 12 00

 

(Alimente – mirodenii uscate)

 

 

Nucșoară (Myristica fragrans)

0908 11 00;

0908 12 00

 

Indonezia (ID)

20”

(Alimente – mirodenii uscate)

 


ANEXA II

Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 884/2014 se modifică după cum urmează:

1.

Ultima rubrică, „Semințe de pepene verde (Egusi, Citrullus lanatus) și produse derivate”, se înlocuiește cu „Semințe de pepene verde (Egusi, Citrullus spp.) și produse derivate”.

2.

Se adaugă următoarele rubrici:

Hrană pentru animale și alimente

(utilizare preconizată)

Cod NC

TARIC subdiviziune

Țara de origine sau țara de expediere

Frecvența controalelor fizice și de identitate (%) la import

„—

Arahide, în coajă

1202 41 00

 

Brazilia (BR)

10

Arahide, decojite

1202 42 00

Unt de arahide

2008 11 10

Arahide, altfel preparate sau conservate

2008 11 91;

2008 11 96;

2008 11 98

(Hrană pentru animale și alimente)

 

Capsicum annuum, întreg

0904 21 10

 

India (IN)

20

Capsicum annuum, zdrobit sau măcinat

ex 0904 22 00

10

Fructe uscate din genul Capsicum, întregi, altele decât ardeiul dulce (Capsicum annuum)

0904 21 90

 

Nucșoară (Myristica fragrans)

0908 11 00;

0908 12 00

 

(Alimente – mirodenii uscate)

 

 

Nucșoară (Myristica fragrans)

0908 11 00;

0908 12 00

 

Indonezia (ID)

20”

(Alimente – mirodenii uscate)