6.1.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 3/35


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/8 AL COMISIEI

din 5 ianuarie 2016

de specificare a caracteristicilor tehnice ale modulului ad-hoc pentru 2017 privind activitatea independentă

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 577/98 al Consiliului din 9 martie 1998 privind organizarea unei anchete prin sondaj asupra forței de muncă din Comunitate (1), în special articolul 7a alineatul (5),

întrucât:

(1)

În scopul monitorizării progreselor înregistrate în îndeplinirea obiectivelor comune stabilite în cadrul Strategiei Europa 2020, Comisia ar trebui să primească din partea statelor membre un set cuprinzător de date privind activitatea independentă care să permită efectuarea de comparații între statele membre.

(2)

Regulamentul (UE) nr. 318/2013 al Comisiei (2) stabilește un modul ad-hoc privind activitatea independentă.

(3)

Regulamentul delegat (UE) nr. 1397/2014 al Comisiei (3) specifică și prevede o descriere a domeniilor de informații specializate (denumite în continuare „submodule ad-hoc”) care trebuie incluse în modulul ad-hoc pentru 2017 privind activitatea independentă.

(4)

Comisia ar trebui să specifice caracteristicile tehnice, filtrele, codurile și termenul de transmitere a datelor din cadrul submodulului ad-hoc privind activitatea independentă.

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Sistemului Statistic European,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Caracteristicile tehnice ale modulului ad-hoc privind activitatea independentă pentru 2017, filtrele și codurile care trebuie utilizate și termenul până la care trebuie transmise rezultatele către Comisie sunt prevăzute în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 ianuarie 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 77, 14.3.1998, p. 3.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 318/2013 al Comisiei din 8 aprilie 2013 de adoptare a programului de module ad-hoc, care acoperă perioada 2016-2018, pentru ancheta prin sondaj asupra forței de muncă prevăzută prin Regulamentul (CE) nr. 577/98 al Consiliului (JO L 99, 9.4.2013, p. 11).

(3)  Regulamentul delegat (UE) nr. 1397/2014 al Comisiei din 22 octombrie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 318/2013 de adoptare a programului de module ad-hoc, care acoperă perioada 2016-2018, pentru ancheta prin sondaj asupra forței de muncă prevăzută prin Regulamentul (CE) nr. 577/98 al Consiliului (JO L 370, 30.12.2014, p. 42).


ANEXĂ

Prezenta anexă prevede caracteristicile tehnice, filtrele și codurile care trebuie utilizate în modulul ad-hoc privind activitatea independentă programat să fie efectuat în 2017. De asemenea, anexa stabilește termenele pentru transmiterea datelor către Comisie.

Termenul pentru transmiterea rezultatelor către Comisie:31 martie 2018.

Filtre și coduri care trebuie utilizate pentru trimiterea datelor: astfel cum se prevede în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 377/2008 al Comisiei (1).

Coloane rezervate pentru factorii de ponderare opționali de utilizat în cazurile de subeșantionare sau non-răspuns: coloanele 222-225 conțin numerele întregi, iar coloanele 226-227 conțin zecimalele.

1.   Submodulul „activități independente, dependente din punct de vedere economic”

Nume/Coloană

Cod

Descriere

Filtru

MAINCLNT

 

Dependență economică

STAPRO = 1,2

211

 

Numărul și importanța clienților în ultimele 12 luni

 

 

1

Niciun client în ultimele 12 luni

 

2

Doar un client în ultimele 12 luni

3

Între doi și nouă clienți în ultimele 12 luni, însă unul a fost dominant

4

Între doi și nouă clienți în ultimele 12 luni, iar niciunul nu a fost dominant

5

Peste nouă clienți în ultimele 12 luni, însă unul a fost dominant

6

Peste nouă clienți în ultimele 12 luni, iar niciunul nu a fost dominant

9

Nu se aplică (nu este inclus în filtru)

Spațiu gol

Niciun răspuns/Nu știu

WORKORG

 

Dependența organizațională

STAPRO = 1,2 AND MAINCLNT ≠ 1

212

 

Influența asupra deciziei privind orarul de lucru

 

 

1

Respondentul decide

 

2

Clientul (clienții) respondentului decide (decid)

3

Orice altă parte decide

9

Nu se aplică (nu este inclus în filtru)

Spațiu gol

Niciun răspuns/Nu știu

2.   Submodulul „Condițiile de muncă ale lucrătorilor care desfășoară activități independente”

Nume/Coloană

Cod

Descriere

Filtru

REASSE

 

Principalul motiv pentru a deveni lucrător care desfășoară activități independente

STAPRO = 1,2

213

 

Principalul motiv pentru a deveni lucrător care desfășoară activități independente în momentul începerii activității independente la locul de muncă actual

 

 

1

Nu a putut găsi un loc de muncă ca salariat

 

2

Fostul angajator al respondentului i-a solicitat respondentului să devină lucrător care desfășoară activități independente

3

Este o practică obișnuită în domeniul respondentului

4

S-a ivit o ocazie potrivită

5

A continuat o afacere de familie

6

Nu a dorit sau nu a intenționat să devină lucrător care desfășoară activități independente, dar a început să lucreze ca lucrător care desfășoară activități independente din alt motiv decât cele enumerate anterior

7

A dorit să devină lucrător care desfășoară activități independente pentru orarul de lucru flexibil

8

A dorit să devină lucrător care desfășoară activități independente din alte motive

9

Nu se aplică (nu este inclus în filtru)

Spațiu gol

Niciun răspuns/Nu știu

SEDIFFIC

 

Principalele dificultăți întâmpinate ca lucrător care desfășoară activități independente

STAPRO = 1,2

214

 

Autoevaluarea principalelor dificultăți întâmpinate ca lucrător care desfășoară activități independente în ultimele 12 luni

 

 

0

Lipsa influenței asupra stabilirii prețului propriei activități

 

1

Lipsa accesului la finanțare pentru afacere

2

Plăți întârziate sau neplată

3

Niveluri inadecvate ale sarcinii administrative

4

Lipsa de venituri în caz de boală

5

Perioade de dificultăți financiare

6

Perioade de lipsă a clienților, a comenzilor sau a proiectelor

7

Alte dificultăți

8

Nu a întâmpinat dificultăți

9

Nu se aplică (nu este inclus în filtru)

Spațiu gol

Niciun răspuns/Nu știu

REASNOEM

 

Principalul motiv pentru care nu are angajați

STAPRO = 2

215

 

Autoevaluarea principalului motiv pentru care nu are angajați

 

 

0

Respondentul dorește, în principal, să fie propriul angajat

 

1

Activitate insuficientă

2

Dificultăți privind recrutarea de personal adecvat

3

Cadrul juridic este prea complicat

4

Cotizații sociale mari

5

Nu este posibil în ocupația respondentului

6

Respondentul preferă să lucreze cu subcontractanți sau asociați

7

Clientul (clienții) vor ca munca să fie prestată de respondent

8

Alte motive

9

Nu se aplică (nu este inclus în filtru)

Spațiu gol

Niciun răspuns/Nu știu

BPARTNER

 

Colaborarea cu parteneri de afaceri

STAPRO = 1,2

216

 

Colaborarea cu un asociat și/sau în cadrul unei rețele cu alți lucrători care desfășoară activități independente

 

 

1

Colaborează cu un asociat

 

2

Colaborează în cadrul unei rețele cu alți lucrători care desfășoară activități independente

3

Ambele

4

Niciuna dintre cele două alternative

9

Nu se aplică (nu este inclus în filtru)

Spațiu gol

Niciun răspuns/Nu știu

PLANEMPL

 

Angajarea planificată de lucrători sau colaborarea cu subcontractanți

STAPRO = 1,2

217

 

Intenționează să angajeze sau să subcontracteze în următoarele 12 luni

 

 

1

Intenționează să angajeze doar angajați permanenți

 

2

Intenționează să angajeze doar angajați temporari

3

Intenționează să angajeze atât angajați permanenți, cât și temporari

4

Intenționează să lucreze doar cu subcontractanți

5

Intenționează să lucreze cu subcontractanți și să angajeze angajați

6

Nu intenționează să angajeze angajați sau subcontractanți

9

Nu se aplică (nu este inclus în filtru)

Spațiu gol

Niciun răspuns/Nu știu

3.   Submodulul „Lucrătorul care desfășoară activități independente și angajații”

Nume/Coloană

Cod

Descriere

Filtru

JBSATISF

 

Satisfacție profesională

WSTATOR = 1,2

218

 

Nivelul de satisfacție profesională la locul de muncă principal

 

 

1

În mare măsură satisfăcut

 

2

Relativ satisfăcut

3

Nu prea satisfăcut

4

Total nesatisfăcut

9

Nu se aplică (nu este inclus în filtru)

Spațiu gol

Niciun răspuns/Nu știu

AUTONOMIE

 

Autonomia la locul de muncă

WSTATOR = 1,2

219

 

Nivelul de influență asupra conținutului și ordinii sarcinilor la locul de muncă principal

 

 

1

Posibilitatea de a influența atât conținutul, cât și ordinea sarcinilor

 

2

Posibilitatea de a influența conținutul, însă nu și ordinea sarcinilor

3

Posibilitatea de a influența ordinea, însă nu și conținutul sarcinilor

4

Imposibilitatea de a influența conținutul și ordinea sarcinilor

9

Nu se aplică (nu este inclus în filtru)

Spațiu gol

Niciun răspuns/Nu știu

PREFSTAP

 

Statutul profesional preferat la locul de muncă principal

WSTATOR = 1,2

220

 

Preferința de a lucra ca salariat dacă este în prezent lucrător care desfășoară activități independente, sau preferința de a lucra ca lucrător care desfășoară activități independente dacă este în prezent salariat

 

 

1

Nu dorește să își schimbe statutul profesional

 

2

Este lucrător care desfășoară activități independente, însă dorește să lucreze ca salariat

3

Lucrează ca salariat sau ca lucrător familial, însă dorește să fie lucrător care desfășoară activități independente

9

Nu se aplică (nu este inclus în filtru)

Spațiu gol

Niciun răspuns/Nu știu

OBSTACSE

 

Principalul motiv de a nu deveni lucrător care desfășoară activități independente la locul de muncă principal

PREFSTAP = 3

221

 

Principalul motiv pentru care salariații sau lucrătorii familiali din prezent care doresc să devină lucrători care desfășoară activități independente nu au trecut la statutul profesional preferat

 

 

1

Insecuritate financiară

 

2

Dificultăți la obținerea finanțării pentru afacere

3

Prea mult stres, responsabilități sau riscuri

4

Protecție socială mai redusă

5

Alte motive

9

Nu se aplică (nu este inclus în filtru)

Spațiu gol

Niciun răspuns/Nu știu


(1)  Regulamentul (CE) nr. 377/2008 al Comisiei din 25 aprilie 2008 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 577/98 al Consiliului privind organizarea unei anchete prin sondaj asupra forței de muncă din Comunitate, în ceea ce privește codificarea utilizată pentru transmiterea datelor începând cu anul 2009, utilizarea unui subeșantion pentru culegerea datelor referitoare la variabilele structurale și definirea trimestrelor de referință (JO L 114, 26.4.2008, p. 57).